Felsefe 2017-2018 Vize Sınavı

Felsefe 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Çizdiği filozof resmi ve ifade ettiği bilgelik anlayışı, antik Yunan'da Pythagorasçılar tarafından milattan önce altıncı yüzyıldan itibaren geliştirilen, felsefeci imgesi ile tamamen uyumlu olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Parmenides
B
Platon
C
Herakleitos
D
Aristoteles
E
Protagoras
Soru 2

Doğruluğun, zihin ile şeylerin uyuşmasından ve düşüncenin şeylere uygunluğundan meydana geldiğini ifade eden mütekabiliyetçi doğruluk görüşü ilk kez Platon tarafından _________ adlı diyalogda ortaya konmuştur.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Metafizik
B
Devlet
C
Meditasyon
D
Felsefe
E
Sofist
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi a priori bir önermedir?

A
Dünya elips şeklide bir yörünge izler.
B
Suda iki adet hidrojen atomu bulunur.
C
Su 100 derecede kaynar.
D
Isıtılan metaller genleşir.
E
Tüm babalar erkektir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi felsefenin temel boyutlarından biri değildir?

A
Kurucu
B
Analitik
C
Bütünleştirici
D
Olgusal
E
Eleştirel
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Paul Feyerabend tarafından savunulmuş bir düşünce değildir?

A
Yirminci yüzyıl bilimi hastadır.
B
Bilim insanın mutluluğu için vardır.
C
Bilim, insanı özgürleştirebilecek tek etkinliktir.
D
Çağdaş bilimin hastalığını giderecek ilaç çoğulculuktur.
E
Bilimin mutlaklaştırılmaması gerekir.
Soru 6

Töz metafiziği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Töz metafiziğinin başlıca kavramları töz ve özdür.
B
Klasik töz metafiziğinde, yalnızca tekçi yaklaşımlara yer vardır.
C
Klasik ve modern töz metafiziği olarak ikiye ayrılır.
D
Töz, değişenin temelindeki değişmeyen olarak açıklanır.
E
Klasik töz metafiziği hiyerarşik bir karakter taşır.
Soru 7

I. Sabit bir özü vardır.
II. Kendisini ve dünyasını yanlış yorumlayamaz.
III. Dünyada-olma anlamına gelir.
IV. Gündelik dünyadan/yaşam dünyasından ayrılamaz.
Heidegger’in insan varlığı için kullandığı terim Dasein ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 8

I. Özgürlük nedir?
II. Zaman nedir?
III. Kuvvet nasıl hesaplanır?
IV. integral ve türevin kullanım alanları nelerdir?
Yukarıdakilerden hangileri birinci düzey sorulardır?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve IV
E
III ve IV
Soru 9

“Var olmak algılanmış olmaktır.” görüşünü savunan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Heidegger
B
Berkeley
C
Bergson
D
Herakleitos
E
Kant
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi felsefenin bireysel düzeydeki katkılarından biri değildir?

A
Kişinin kendini tanımasına imkan sağlar.
B
Kafa ve kavram karışıklığını gidermeye yarar.
C
Mutluluk amacı için bir araç olabilir.
D
Demokrasinin gelişmesine ve işleyişine önemli katkılar yapar.
E
Neyin kişinin elinde olup neyin olmadığını gösterir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi akılcılığın savunucularından biri değildir?

A
Locke
B
Platon
C
Leibniz
D
Spinoza
E
Descartes
Soru 12

I. Freudcu psikanaliz
II. Marksist tarih teorisi
III. Görelilik kuramı
Yukarıdakilerden hangileri, Popper’in “sözde bilim” nitelemesine uygun değildir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 13

"Bilginin kökeninde ne salt akıl, ne de salt deneyim bulunur; her ikisi de gereklidir." biçiminde özetlenebilecek olan bilgi görüşü ve başlıca temsilcileri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Sezgicilik; Bergson, Whitehead
B
Deneyimcilik; Locke, Hume
C
Sentezci yaklaşım; Aristoteles, Kant
D
Olguculuk; Mili, Comte
E
Akılcılık; Descartes, Leibniz
Soru 14

Kuhn, iki paradigma ya da teorinin birbirleriyle kıyaslanmasının veya hangisinin doğru olduğunun belirlenebilmesinin bir yolunun olmaması durumuna ne ad vermiştir?

A
Çoğulcu bilim anlayışı
B
Düalizm
C
Bilimsel dilin krizi
D
Eş ölçülemezlik
E
Teori yüklülük
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi modern töz metafiziği kapsamında geliştirilmiş görüşlerden biri değildir?

A
Rasyonalizm
B
Fenomenalizm
C
Düalizm
D
idealizm
E
Materyalizm
Soru 16

Sartre’ın insan varlığına ilişkin kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Varlık
B
Kendisi için varlık
C
Kendinde varlık
D
Töz
E
Fenomen
Soru 17

Bilim felsefesinin metafiziksel boyutunda, aşağıdaki kavramlardan hangisine ilişkin bir soruşturma yer alır?

A
Tümdengelim
B
Keşif
C
Doğrulama
D
Tümevarım
E
Nitelik
Soru 18

Dolayımsız olarak doğrulanabilen tümcelere mantıkçı pozitivistler ne ad vermiştir?

A
Analitik önerme
B
Zorunlu önerme
C
Sentetik önerme
D
Temel önerme
E
Bileşik önerme
Soru 19

Süreç/oluş felsefesinin töz metafiziği ile ilgili eleştirisi, töz metafiziğinin aşağıdaki özelliklerinden hangisine bağlanabilir?

A
Dinamik varlık anlayışına
B
Dogmatikliğine ve tek düzeliğine
C
Statik/durağan varlık anlayışına
D
insanı neredeyse tamamen yok saymasına
E
Modern bilimle olan yakın ilişkisine
Soru 20

Platon, alışkanlıkların etkisiyle şüphe ve sorgulamadan yoksun yaşayan insanları betimlemek için aşağıdakilerden hangisini kullanmıştır?

A
Mağara Benzetmesi
B
Er Mitosu
C
Demiourgos
D
Mahkum ikilemi
E
Hapishane Benzetmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,75. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x