Felsefe 2018-2019 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı

Felsefe 2018-2019 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Sanat eserinin bir konusunun bulunması, temsil ettiği bir şeyin bulunması gerekir.
II. Sanat eseri sanatçının konusuyla ilgili tutumu veya bakış açısını ifade eder.
III. Sanat eserinde metaforlara yer yoktur.
IV. Sanatsal temsil ve ifadenin içeriği büyük ölçüde yorum tarafından oluşturulur.
Danto'nun sanat eseri ile ilgili olarak öne sürdüğü koşullara dayanarak yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I, II ve III
D
I, II ve IV
E
III ve IV
1 numaralı soru için açıklama 
I, II ve IV numaralı ifadelerde yer alan bilgiler Danto'nun sanat eserine yaklaşımı ile ilgili olarak doğrudur. Ancak sanat eserinin sanatçının konusuyla ilgili tutumu veya bakış açısını ifade ettiğini öne süren Danto,eserin bunu metaforlarla yaptığını söyler. O, sanatta ifadenin metaforla örtüştüğünü söylerkenbir yandan da metaforik temsil ve ifadenin tarihsel bağlamından ayrılmaz olduğunu dile getirir. Buna göre, III numaralı ifade yanlış bilgi içermektedir.
Soru 2

Estetik terimini felsefeye sokan, onu felsefenin belli bir alanı ya da disiplinini ifade etmek için ilk kullanan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alexis de Tocqueville
B
Konfüçyüs
C
Alexander Baumgarten
D
Edmund Burke
E
Immanuel Kant
2 numaralı soru için açıklama 
Estetik terimini felsefeye sokan, onu felsefenin belli bir alanı ya da disiplinini ifade etmek için ilk kullanan kişi ünlü Alman düşünürü Alexander Baumgarten (1714-1762) olmuştur. Onun ilk, temel duyum anlamına gelen aisthesis sözcüğünden yola çıktığı söylenebilir. Estetiğin konu aldığı veya üzerinde yoğunlaştığı duyusal değer, güzelliktir. Nitekim estetiğin güzelliğe yöneldiğini söyleyen bu Alman düşünürüne göre estetik, güzelliğe yönelen duyumsal bilgiyi konu alır. Baumgarten’den sonra da Kant, estetiği güzellik ve beğeni yargıları üzerine felsefi düşünme ya da refleksiyon olarak tanımlamıştır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, “anlamlı formun” sanatsal eserin yegâne ölçütü olduğunu öne süren kişidir?

A
Clive Bell
B
Jean-Paul Sartre
C
Anthony Ashley Cooper
D
Frank Sibley
E
Theodor Wiesengrund-Adorno
3 numaralı soru için açıklama 
20. yüzyılda sanatın özünü belirleme çabalarında, dikkatin odak noktasına soyutlama ve form geçer. Nitekim bu anlayışın en önemli temsilcisi olan İngiliz sanat eleştirmeni Clive Bell’dir (1881- 1964). “Anlamlı formun” sanatın yegâne özsel özelliği olduğunu öne süren Bell, sanatsal değerin yegâne ölçütünün sanat eserinin formu, formel özellikleri olduğunu iddia eder. Form, resimden heykele, edebiyattan fotoğrafçılığa, filmden müziğe, danstan mimariye bütün sanat türlerinin ortak paydasını oluşturup bir şeyin sanat eseri statüsüne sahip olabilmesinin gerek koşulu olmakla birlikte yeter koşulu değildir. Çünkü yapı ya da parçaların ahenkli birliği anlamında yapı, neredeyse her şeyin bir özelliği olmak durumundadır. Bell bu yüzden, sanat eseri için yeter koşulun “anlamlı form” olduğunu söyler.
Soru 4

Hegel’in hiyerarşik sınıflamasına göre en yüksek sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mimari
B
Şiir
C
Müzik
D
Resim Sanatı
E
Heykel Sanatı
4 numaralı soru için açıklama 
En maddi sanat olan mimari en aşağıda bulunur; ondan sonra heykel sanatı gelir. Resim sanatı, heykelin maddiliğinden bir adım daha uzaklaşmış bir sanattır; o, üç boyutlu mekânı ve nesneleri iki boyutlu bir yüzey üzerinde tasvir eder. Resim bundan dolayı, dikkati, cisimsel hareketin fiziki mekânından hayal gücünün ve tinin içsel mekânına yöneltir. Müzik, mekânı tamamen terk edip kendisini zamanla sınırlar. Zaman mekândan daha ideal olduğu gibi, müzik de dış dünyadaki olayları değil, tinin içsel hayatını, duygu hayatını anlatır. Hegel’in hiyerarşik sınıflamasına göre, şiirde duyusalın rolü daha da azaldığı ve onda önemli olan tek şey aktarılan anlam olduğu için, şiir en yüksek sanattır.
Soru 5

Estetiğin ontolojik bütünlüğü aşağıdaki hangi unsurlardan oluşur?

A
Estetik nesne, estetik becerisi, estetik tutum, estetik ifade, estetik özne
B
Estetik nesne, estetik özne, estetik değer, estetik tutum, estetik yargı
C
Estetik becerisi, estetik özne, estetik değer, estetik tutum, estetik yargı
D
Estetik his, estetik becerisi, estetik, tutum, estetik değer, estetik yargı
E
Estetik değer, estetik tutum, estetik özne, estetik ifade, estetik his
5 numaralı soru için açıklama 
Estetik nesne, estetik özne, estetik değer, estetik tutum ve estetik yargı estetiğin konusunu, onun ontik bütünlüğünü meydana getirir. Yani, estetiğin ontolojisi, belli bir beğeni duygusuna sahip estetik öznenin belli bir estetik değer taşıyan estetik nesneye, estetik diye nitelenen özel bir tutum ya da yaklaşımla yönelmesinin ardından verilen estetik yargıdan oluşur.
Soru 6

Kuramsal sanat anlayışına karşı çıkanların öne sürdükleri en önemli iddia aşağıdakilerden hanisidir?

A
Döngüsel bir sanat tanımından muzdarip olması
B
Sanatın özerkliğini koruması
C
Sanatı kurumsal yapılara bağlaması
D
Sanata yüksek değer biçilmesi
E
Sanat eserinin sanat dünyası tarafından vaftiz edilmesine izin vermesi
6 numaralı soru için açıklama 
Kurumsal sanat anlayışına karşı çıkanlar, ikinci olarak yaklaşımın, tıpkı anlamlı form kuramı gibi, döngüsel bir sanat tanımından muzdarip olması olgusuna gönderme yaparlar. Buna göre, teori, sanat dünyasını meydana getiren otoritelerin kendisine sanat eseri statüsünü vermeyi uygun gördükleri şeyin sanat olduğunu söyler. Söz konusu insanları sanat dünyasının üyeleri yapan şey ise onların insan elinden çıkma bir şeye sanat eseri statüsü yükleyebilme kapasiteleridir. Durum böyle olduğunda, teori “sanat eseri” ile “sanat dünyasının üyesi” terimlerini birbirleri yoluyla tanımlama hatasına, yani bir döngüsellik yanlışına düşmüş olur.
Soru 7

İnsanın estetik ilgisinin konusu olan doğa manzarası hangi kavramla tanımlanabilir?

A
Estetik nesne
B
Estetik özne
C
Estetik değer
D
Estetik tutum
E
Estetik yargı
7 numaralı soru için açıklama 
İnsanın estetik ilgisinin veya tutumunun konusu olan her şey estetik nesne kategorisinin içine girer. Estetik nesne, bir sanatkâr tarafından yaratılmış bir sanat yapıtı olabileceği gibi, insanın yaratıcı etkinliğinin sonucu olmayıp tam tersine onun verili ya da hazır bulduğu doğal bir şey, söz gelimi bir doğa manzarası ya da insan bedeni benzeri bir doğal ürün olabilir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi estetiğin estetik değer yükleme edimi olarak tarif olunan ontolojik bileşenidir?

A
Estetik nesne
B
Estetik özne
C
Estetik değer
D
Estetik tutum
E
Estetik yargı
8 numaralı soru için açıklama 
Estetiğin ontolojisi, estetik nesne, estetik özne, estetik değer, estetik tutum ve estetik yargı bileşenlerinden meydana gelmektedir. Estetik öznenin estetik nesneye estetik bir tutumla yönelmesiyle gerçekleşen estetik değer yükleme edimi olarak tanımlanan ontolojik bileşen ise estetik yargı bileşenidir.
Soru 9

Zaman ve mekan ölçütüne göre eşleştirildiğinde aşağıdaki sanat dallarından hangisi bu eşleştirmenin dışında kalır?

A
Mimari
B
Resim
C
Dans
D
Sinema
E
Şiir
9 numaralı soru için açıklama 
Mekana ilişkin sanatlarla zamana ilişkin sanatları birbirinden ayıran zaman ve mekan ölçütüne göre sınıflandırma; üç plastik sanatın (mimari, heykel, resim) karşısına üç ritm sanatını (dans, müzik, şiir) koyar. Yedinci sanat olarak da adlandırılan sinema ise, hem mekanla hem de zamanla ilişkili olan bir sanat dalıdır.
Soru 10

Theoria, praxis ve poiesis faaliyet türlerinin ilişkisi, estetik değer taşıyan güzel şeyler meydana getirdiğinde hangi adı alır?

A
Sanat
B
Zanaat
C
Matematik
D
Fizik
E
Felsefe
10 numaralı soru için açıklama 
Sanat, insanda söz konusu olan üç ayrı faaliyet türünden biriyle ilişkili olarak ortaya çıkar. İlk kez Aristoteles tarafından sınıflandırılıp temellendirilen bu üç faaliyetten birincisi anlama, öğrenme veya bilme faaliyetidir (theoria). İkincisi eylemde bulunma (praxis), üçüncüsü de bir şeyler vücuda getirme veya üretim faaliyetidir (poiesis). İnsandaki söz konusu üretme faaliyeti, ya kullanım değeri taşıyan, faydalı şeyler ya da estetik değer taşıyan güzel şeyler meydana getirme faaliyeti olarak gerçekleşir.
Soru 11

İdealist eğitim anlayışıyla ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Realizmin modern versiyonudur.
B
Bacon, Hobbes ve Locke'un düşüncelerine dayanır.
C
Eğitim kuramı olarak gelişme teorisini temel alır.
D
Okulun misyonu rasyonaliteyi geliştirmektir.
E
Eğitimin amacı mutlak iyiye ulaşmaktır.
11 numaralı soru için açıklama 
İdealist eğitim anlayışı, eğitilen kişinin, bu dünyanın gelip geçici şeylerinden, gündelik meşgalelerinden uzaklaştırılarak gözünün mutlak iyiye, değişmez hakikate ve evrensel güzelliğe çevrilmesini hedefler.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi eleştirel pedagoji ile ilgili doğru değildir?

A
Eleştirel eğitim felsefesinin eğitim alanındaki karşılığı ya da ifadesidir.
B
Eleştirel pedagojiye göre eğitim bir değerler bütünün aktarılması ve bu aktarımın gerçekleştirildiği kurumlarla karakterize olur.
C
Eleştirel pedagojinin temelinde 20. yüzyılda bir eğitim krizi yaşandığı tespiti bulunur.
D
Eğitim doğası gereği siyasi bir faaliyet olmak durumundadır.
E
Eleştirel pedagojiye göre mevcut eğitim dünyadaki mevcut hakimiyet ilişkilerine hizmet etmektedir.
12 numaralı soru için açıklama 
Eleştirel eğitim felsefesi anlayışının özgün karşılığı eleştirel pedagojidir. Eleştirel pedagoji, kendi içinde hayli kompleks ve zor olan eğitimin yirminci yüzyılda yaşanan küresel ölçekli pek çok olay ve politik gelişmenin ardından derin bir kriz içine girdiğini kabul eder. Eleştirel pedagojiye göre, eğitim politik bir araç olmak durumundadır. Eleştirel pedagoji günümüz dünyasının farklı tabakalara ayrılmış, sınıfsal ilişkiler üzerine kurulu ve farklı kimlikler ve toplumsal cinsiyetler tarafından oluşturulan hâkimiyet ilişkileri üzerine tesis edilmiş bir dünya olduğunu varsayar. Eleştirel eğitim felsefesi, bu yüzden eğitimin de esas itibarıyla söz konusu hâkimiyet ilişkilerini mevcut yapısıyla koruyup yeniden üretmeye hizmet ettiğini savunur. Ancak B şıkkındaki bilgi Analitik eğitim felsefesi ile ilgilidir.
Soru 13

Müfredatında baş sırayı insanı eğitici, dönüştürücü bir güce sahip olduğu, bireyleri çeşitli insanlık durumlarıyla temasa soktuğu gerekçesiyle beşeri bilimlere ayıran eğitim felsefesi türü hangisidir?

A
İdealist eğitim felsfesi
B
Egzistansiyalist eğitim felsefesi
C
Analitik eğitim felsefesi
D
Natüralist eğitim felsefesi
E
Realist eğitim felsefesi
13 numaralı soru için açıklama 
Egzistansiyalist eğitim felsefesinin müfredatında, baş sırayı insan bilimleri alır. Manevi ve insanı eğitici, dönüştürücü bir güce sahip olduğuna, bireyleri çeşitli hayat tarzları ve insanlık durumlarıyla temasa soktuğuna inanılan söz konusu beşeri disiplinler arasında şiir, roman, tragedya, müzik ve felsefe bulunmaktadır.
Soru 14

Çok genel bir şekilde eğitimi felsefi bir tutum ya da yöntemlerle konu alan felsefe türü ne olarak tanımlanır?

A
Ahlak Felsefesi
B
Eğitim felsefesi
C
Sanat Felsefesi
D
Usculuk
E
Hiççilik
14 numaralı soru için açıklama 
Felsefenin günümüz dünyasında önemini hissettiren dallarından biri de eğitim felsefesidir. Eğitim felsefesi, çok genel bir şekilde eğitimi felsefi bir tutum ya da yöntemlerle konu alan felsefe türü olarak tanımlanabilir. O, eğitimin ne olduğunu tartışan, onu belirleyen faaliyetleri ve eğitim alanını meydana getiren kavramları sorgulayıp çözümleyen felsefe disiplini olarak anlaşılır.
Soru 15

Ahlaklılığınn kişiliğin en temel karakteristiği ya da en önemli potansiyeli olduğu inanc›yla, esas olarak ahlak üzerinde yoğunlaşan; sahiciliğe ve kendiliğindenliğe verdiği büyük önemle moral eğitimi öne çıkartan eğitim felsefesi hangi felsefeyi temel alarak oluşmuştur?

A
Analitik Felsefe
B
Pragmatizm
C
Marksizm
D
Varoluşçuluk
E
Rasyonalizm
15 numaralı soru için açıklama 
Soruda bahsedilen görüş Egzistansiyalist eğitim felsefesidir ve varoluşçu felsefeden hareketle geliştirilmiş bireyci bir eğitim felsefesini temsil eder.
Soru 16

Eleştirel eğitim felsefesi hangi eğitim felsefesine tepki olarak ortaya çıkmıştır?

A
Klasik eğitim felsefesi
B
Egzistansiyalist eğitim felsefesi
C
Realist eğitim felsefesi
D
Natüralis eğitim felsefesi
E
Pragmatist eğitim felsefesi
16 numaralı soru için açıklama 
Eleştirel eğitim felsefesi hangi eğitim felsefesi Klasik eğitim ve analitik eğitim felsefesine tepkiyle ortaya çıkmıştır.
Soru 17

Eğitim bağlamında oluşan yanlış bilinci ortadan kaldırma, yürürlükteki eğitim anlayışının hem gerçek yüzünü hem de arka planını veya dayanaklarını gözler önüne serme amacı güden eğitim felsefesi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Analitik
B
Klasik
C
Eleştirel
D
Kurumsal
E
Durumsal
17 numaralı soru için açıklama 
Eleştirel eğitim felsefesi analitik eğitim felsefesinin kavramsal analizine benzer bir şekilde, bulanıklıkları ve belirsizlikleri gidermeye çalışır. Diğer bir ifade ile eğitim bağlamında oluşan yanlış bilinci ortadan kaldırma, yürürlükteki eğitim anlayışının hem gerçek yüzünü hem de arka planını veya dayanaklarını gözler önüne serme amacı güder. Onun faaliyeti, bu yönüyle hemen tamamen eleştirel ve analitik bir faaliyettir.
Soru 18

Freire, baskılayanların kontrol amaçlı eğitimlerinin kaçınılmaz olarak otoriter olduğunu söyler. Bu otoriter eğitim anlayışına ne ad verir?

A
Baskılayıcı eğitim anlayışı
B
Kontrol amaçlı eğitim anlayışı
C
Bankacı eğitim anlayışı
D
Otoriter eğitim anlayışı
E
Kapitalist eğitim anlayışı
18 numaralı soru için açıklama 
Freire, baskılayanların kontrol amaçlı eğitimlerinin kaçınılmaz olarak otoriter olduğunu söyler. Bu otoriter eğitim anlayışına “bankacı eğitim anlayışı” adını veren Freire, onun mevcut düzenin daha adil ve demokratik bir düzen doğrultusunda değişmesine katkıda bulunmak, insanları özgürleştirmek gibi bir amacının olmadığını dile getirir. Freire bankacı eğitim anlayışının teoriyle pratik arasındaki bir ayrıma dayandığını ve hayattan kopuk teorik bilgileri insan zihnine yığmak veya depolamak suretiyle, özellikle sosyal dünyaya yabancılaştırdığını ileri sürer.
Soru 19

Hangi klasik eğitim felsefesi birtakım ahlaki amaçlara veya moral ilkelere dayanır ve ideal bir varlık alanına bağlı olarak aşkınlık zemini üzerinde veya transendental bir tarzda temellenir?

A
İdealist eğitim felsefesi
B
Realist eğitim felsefesi
C
Naturalist eğitim felsefesi
D
Pragmatist eğitim felsefesi
E
Egzistansiyalist eğitim felsefesi
19 numaralı soru için açıklama 
Eğitime idealist yaklaşım, birtakım ahlaki amaçlara veya moral ilkelere dayanır ve ideal bir varlık alanına bağlı olarak aşkınlık zemini üzerinde veya transendental bir tarzda temellenir.
Soru 20

Kritik ya da eleştirel eğilimi, bütünleştirici ve analitik eğilimden ayıran şey aşağıdakilerden hangisidir?

A
Felsefeyi, toplumun refahını arttıracak bir alan olarak görüp burjuvazinin gelişmesi için önemli bir araç olarak görmesi
B
Felsefeyi zihni bir süreç olarak görüp standart ve kalıplaşmış bir felsefik çözümlemenin mümkün olmadığını savunması
C
Felsefeyi, farklı sosyal kurumların aynı birçok organdan oluşan organizmanın çalıştığı gibi birbiriyle ahenk içinde olan toplum üzerine düşünmesi
D
Felsefeyi, toplumun birçok kesimi ve bu kesimi oluşturan bireyler tarafından oluşturulan sembollerin farklı şekillerde anlamlandırılması olarak görmesi
E
Felsefeyi baskı yaratılan sosyal sınıfların ve dezavantajlı sosyal grupların çıkarlarını koruma ve onların yararına hizmet edecek bir entelektüel araç olarak görmesi
20 numaralı soru için açıklama 
Kritik yönelimin diğer iki temel yönelimden farklılaşmasını sağlayan şey, felsefe anlayışlarıdır. Eleştirel yönelimli eğitim felsefecileri, felsefeyi ne sadece bir araçlar ve yöntemler stoku ne de salt bir teori ya da sistem olarak görür. Bunun yerine felsefeyi özellikle de bastırılmış sosyal sınıfların, dezavantajlı toplumsal grupların çıkarlarını korumanın, onların yararlarına hizmet etmenin entelektüel aracı haline getirirler. Bu yüzden, onların eğitim felsefeleri, gücünü baskıcı topluma meydan okuma, bireyleri bilinçlendirip özgürleştirme talebinden alırken iktidar eleştirisiyle, hegemonya karşıtlığıyla ve farklılıklara vurgu yapma gayretiyle seçkinleşir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x