Felsefe 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

Felsefe 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Platon Mağara Benzetmesi'yle aşağıdakilerden hangisini anlatmaya çalışmıştır?

A
İlkel insanların mağara şartlarında nasıl yaşadıklarını
B
Dogmatik kalıplarla yaşamanın önemini
C
Gerçek yaşamı görebilmenin imkanını ve felsefenin ne işe yaradığını
D
Şüphe etmeye gerek olmadığını
E
Filozofların yaşam tarzlarını
1 numaralı soru için açıklama 
Platon mağara benzetmesiyle dogmatik kalıplarla düşünenlerin mağara karanlığında yaşadıklarını belirterek, şüphe etmenin önemini, dogmatik kalıplara bağlı kalmadan gerçek yaşamı görebilmenin imkanını ve felsefenin ne işe yaradığını anlatmaya çalışmıştır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Felsefe'nin tanımıdır?

A
Bilgelik sevgisi
B
Sevgi arayışı
C
Bilgi felsefesi
D
Bilgi doğrusu
E
Doğru anlam
2 numaralı soru için açıklama 
Philosophia sözcüğü, sevmek anlamına gelen “phileo” fiiliyle bilgelik anlamına “sophia” sözcüklerinden türetilmiş olup bilgelik sevgisi veya hikmet arayışı anlamını taşır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi felsefenin toplumsal düzeyindeki katkılarından biridir?

A
Bireyin yaşamını anlamlandırma isteğini karşılar.
B
Bireyin kendisini tanımasını sağlar.
C
Bireyin mutluluğu için bir araçtır.
D
Bireyin kavram ve kafa karışıklığını gidermeye yarar.
E
Modern ideoljilerin kaynağı olarak görülür.
3 numaralı soru için açıklama 
Felsefenin birey düzeyindeki katkıları: * Mutluluk amacı için bir araç olabilir. * Yaşamını anlamlandırma isteğini karşılar. * Bireyin kendisini tanımasını sağlar. * Neyin bireyin elinde olup neyin olmadığını gösterir. * Bireyin karşılaştığı sorunların üstesinden gelmesini sağlar. * Bireyin kavram ve kafa karışıklığını gidermeye yardımcı olur. Felsefenin birey açısından katıkıları arasında maddi kazanç yer almaz.
Soru 4

Aklın İdaresi İçin Kurallar isimli eserin yazarı aynı zamanda modern felsefenin kurucularından biri olan düşünür kimdir?

A
Thales
B
Platon
C
Descartes
D
Ludwig Wittgenstein
E
Immanuel Kant
4 numaralı soru için açıklama 
Gerçekten de Descartes modern felsefenin kurucusu olarak ortaya çıkarken bir yandan da skolâstik düflüncenin klasik araçlarına karşı yeni bir yöntem önermişti. Aklın idaresi için Kurallar adlı eserinde ortaya koyduğu bu yöntemin üçüncü adımı “düşünceleri basitten karmaşığa yükselecek şekilde düzenlemek gerektiğini” dile getiren sentez kuralıydı.
Soru 5

Muthos efsane anlamına gelmekte olup mitolojide ortaya konan açıklamanın, dünyada olup bitenleri Olympos dağında oturan ve pek çok özellikleriyle insana benzeyen tanrıların marifet ve eylemleriyle izah eden bir açıklama olduğu söylenebilir. Logos ise “bilim”, “akıl” ve “rasyonel açıklama” anlamına gelir.Aşağıdaki alanlardan hangisi logos ile ilerlemez?

A
Mitoloji
B
Felsefe
C
Bilim
D
Sosyoloji
E
Biyoloji
5 numaralı soru için açıklama 
Mitoloji dışındaki diğer alanlar rasyonel açıklama ve akıl ile ilerlerken, mitoloji efsanelerle ve anlatılarla ilerler.
Soru 6

Felsefeyi bir alet kutusuna benzeten düşünür kimdir?

A
Wittgenstein
B
Heidegger
C
Kant
D
Russell
E
Hegel
6 numaralı soru için açıklama 
İnsan hayatında aynı anda birçok işi gerçekleştiren felsefenin söz konusu çok işlevselliğine dikkat çekenlerden biri de Wittgenstein olmuştur. Hatta o, dikkat çekmekle kalmamış, felsefeyi bu yüzden bir alet kutusuna benzetmiştir.
Soru 7

Şıklardan hangisi felsefenin kurucu boyutunu dile getirir?

A
Doğru olduğu apaçık bir biçimde bilinmeyen hiçbir şeyi doğru kabul etmemek gerekir.
B
Tek tek malumat ya da bilgi parçaları bir araya getirilirken onlara bir şekilde kazanmış olduğu birtakım açıklayıcı yapılar, kucaklayıcı paradigmalar veya temsil şemaları üzerinden anlam yüklenir.
C
Felsefe hatalı anlam içeriklerini veya neye hizmet ettiğini gösterdiği kavram ve teorilere yüklenmesi gereken yeni anlam ufuklarına işaret eder.
D
Bilgi, tarihsel süreç içinde oluşturulup tanımlanmıştır. Nesnel, tarafsız ve evrensel olma iddiasıyla ortaya konan bütün bilgi iddiaları gerçekte belli bir iktidar formunu tesis etme zemini üzerinde yükselir.
E
Kavramsal bulanıklık ya da karışıklık sadece entelektüel yönden değil fakat eylem yönünden de kargaşaya yol açar.
7 numaralı soru için açıklama 
Felsefenin kurucu veya bütünleştirici boyutu aslında, insanın zihninin bilişsel gelişiminin veya aklın bir hedefe yönelimli çalışmasının bir sonucu olarak ortaya çıkar. Gerçekten de insan zihni sadece birtakım izlenim veya deneyimsel verileri pasif bir şekilde almakla kalmayıp, onlara yapı kazandırarak anlam yükler. O, tek tek malumat ya da bilgi parçalarını bir araya getirirken onlara bir şekilde kazanmış olduğu birtakım açıklayıcı yapılar, kucaklayıcı paradigmalar veya temsil şemaları üzerinden anlam yükler. Bu, insanın dünyayı anlamlandırıp açıklayabilmesinin en önemli yolunu meydana getirir ve ona varlığın veya hakikatin tümünü anlamlandırma imkânı verecek teoriler temin eder. A şıkkı analitik boyutunu, C ve D eleştirel boyutunu ifade eder.
Soru 8

Kafa ve kavram karışıklığımızı gidermeye yarayan disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyoloji
B
Felsefe
C
Antropoloji
D
Dilbilim
E
Sanat
8 numaralı soru için açıklama 
Çünkü günümüzde pek çok insan birtakım zihinsel karışıklıklar yüzünden dertler ve kaygılar içinde kıvranıp durur. Felsefe, kafa ve kavram karışıklığımızı gidermeye yarar.
Soru 9

Felsefe tarihinin ilk ve en önemli Bütünleştirici Teorisini kim geliştirmiştir?

A
Thales
B
Anaksimandros
C
Anaksimenes
D
Platon
E
Aristoteles
9 numaralı soru için açıklama 
İdealist bütünleştiriciliğin ilk ve en önemli temsilcisi olan Platon, karşı karşıya kaldığına inandığı felsefi problemlere bir çözüm getirmek amacıyla felsefe tarihinin en bütünleştirici teorisi olarak meşhur İdealar teorisini geliştirmişti.
Soru 10

I. İnsanın manevi ihtiyaçları olan merakını giderme, öğrenme, evreni ve kendisini anlama, yaşamını anlamlandırma isteğini karşılaması
II. Kendimizi tanıma imkânı sağlaması
III. Neyin bizim elimizde olup neyin olmadığını göstermesi
IV. Farklılıklara anlayışla ve hoşgörüyle bakmakla yetinmeyip onların toplumsal gelişme ve ilerleme için gerekli olduğunu gözler önüne serebilmesi
V. Kişisel ifade etme becerisi kazandırması. İfadelerden hangisi ya da hangileri felsefenin hayatımıza kattığı şeylerdir?

A
II, III, IV, V
B
I, III, IV, V
C
I, II, IV, V
D
I, II, III, V
E
I, II, III, IV
10 numaralı soru için açıklama 
İlk dört ifade felsefenin modern hayata katkılarını dile getirmektedir. Kişisel ifade etme becerisi kazandırmak ise sanattan beklenen bir katkıdır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi, epistemolojinin, bilgiyi ele alışta, felsefenin diğer alanlarından (metafizik, etik, vb.) farkını dile getirmektedir?

A
Epistemoloji, bilginin kazanılması yerine doğrudan doğruya bilginin kendisiyle ilgilenir.
B
Bilgiyi bilimsel düşüncenin bir parçası olması açısından ele alır.
C
Sanat ve değer ilişkisi üzerinden bilginin anlam ve tartışılması epistemolojinin temel problemidir.
D
Epistemoloji, bilgiyi kurgusal düşüncenin en önemli parçası olarak görür ve açıdan değerlendirir.
E
Gerektiğinde kullanılan bir araç olarak bilgi, epistemolojik açıdan temel anlamını kazanır.
11 numaralı soru için açıklama 
Epistemoloji, bilginin kazanılması yerine doğrudan doğruya bilginin kendisiyle ilgilenir..
Soru 12

I-Bilginin öznesi olarak bilinen zihin II-Bilginin konusu ya da nesnesi III-Bilen özne ile bilinen nesne arasındaki ilişkinin ürünü
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri bilginin kurucu öğelerindendir?

A
Yalnız I
B
I ve III
C
II ve III
D
I ve II
E
I,II ve III
12 numaralı soru için açıklama 
Bilginin üç kurucu öğesi vardır; •Bilginin öznesi olarak bilinen zihin •Bilginin konusu ya da nesnesi olan şey •Bilen özne ile bilinen nesne arasındaki ilişkinin ürünü olan şey.
Soru 13

Yargı ya da bilginin deneyimle olan ilişkisi üzerinden yapılan bir ayrımda, deneyimden önce ya da bağımsız olmayı ifade eden kavram hangisidir?

A
Zorunluluk
B
A priori
C
Apodeiktik
D
Olumsallık
E
Akılcılık
13 numaralı soru için açıklama 
A priori - a posteriori ayrımı yargı ya da bilginin deneyimle olan ilişkisi üzerinden yapılan bir ayrımdır. Buna göre a priori “deneyimden önce ya da bağımsız olma”yı, oysa a posteriori deneyimden sonra geleni ifade eder.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kuşkuculuk probleminde kullanılan argümanlardan değildir?

A
Görüşlerin çelişmesiyle ilgili argüman.
B
Russell'in çaydanlığı argümanı.
C
Döngüsellikle ilgili argüman.
D
Hata ihtimaline gönderme yapan argüman.
E
Görelilikle ilgili argüman.
14 numaralı soru için açıklama 
Kuşkuculuk probleminde bügüne kadar kullanılan argümanlar;
• Görüşlerin çelişmesiyle ilgili argüman.
• Görelilikle ilgili argüman
• Hata ihtimaline gönderme yapan argüman
• Döngüsellikle ilgili argüman
• Sonsuzca geriye gidişle ilgili argüman
Soru 15

“Yarın güneş Doğu’dan doğmayacaktır” önermesi ile dile getirilen bilgi aşağıdaki bilgi türlerinden hangisine bir örnektir?

A
Zorunlu Bilgi
B
Ampirik Bilgi
C
Deneyimsel Bilgi
D
Olumsal Bilgi
E
A Posteriori Bilgi
15 numaralı soru için açıklama 
“Yarın güneş Doğu’dan doğmayacaktır” önermesi olumsal bilginin kapsamına girer. Yarın güneş Doğu’dan doğmazsa eğer, varlık düzeni hiç kuşku yok ki altüst olur. Ama bunda bir zorunluluk yoktur. Başka bir deyişle, bu önermeyi olumsuzlamak bir çelişki meydana getirmez.
Soru 16

Bilginin mümkün tek kaynağının deneyim olduğunu, deneyimden bağımsız bir bilginin söz konusu olamayacağını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Ampirizm
B
Realizm
C
İdealizm
D
Rölativizm
E
Perspektivizm
16 numaralı soru için açıklama 
Bilginin mümkün tek kaynağının deneyim olduğunu, deneyimden bağımsız bir bilginin söz konusu olamayacağını savunan ampirizm, insan zihninin doğuşta üzerine kendi işaretlerini yazdığı boş bir levha (tabula rasa) olduğunu öne sürer.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi bilgiyi oluşturan temel özelliklerden biridir?

A
Bilgiye olan inanç
B
Bilginin doğruluğu
C
Bilginin geçerliliği
D
Bilginin nesnesi
E
Bilginin amacı
17 numaralı soru için açıklama 
Bilginin üç kurucu öğesinin olduğu söylenebilir. Bilgiyi oluşturan bu üç temel öğeden birincisi, bilginin öznesi olarak bilen zihin, ikincisi bilginin konusu ya da nesnesi olan şeydir.
Soru 18

Algının ve dolayısıyla bilginin kişiden kişiye değiştiğini, bu yüzden genel geçer bilgi ve doğruların olamayacağını söyleyen görüşe verilen ad nedir?

A
Diyalektik
B
Görecilik
C
Bağdaşımcılık
D
Epistemoloji
E
Sanı
18 numaralı soru için açıklama 
Görecilik ya da rölativizm, algının ve dolayısıyla bilginin kişiden kişiye değiştiğini, bu yüzden genel geçer bilgi ve doğruların olamayacağını söyleyen görüştür.
Soru 19

“Elektrik düğmesi kapının sağındadır” önermesini, önermenin ışığın yakılması ve odanın aydınlanması sonucunu doğurmasına göre doğrulayan doğruluk anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bağdaşımcı Doğruluk Anlayışı
B
Pragmatist Doğruluk Anlayışı
C
Sahici Doğruluk Anlayışı
D
Sentezci Doğruluk Anlayışı
E
Mutabakatçı Doğruluk Anlayışı
19 numaralı soru için açıklama 
Pragmatist doğruluk anlayışı, doğruluğun başka bir özelliği, yani doğru inanç ya da önermelerin eylem için iyi bir temel ya da rehber olmaları özelliği üzerinde yoğunlaşır ve bu özelliğin doğruluğun özünü meydana getirdiğini savunur. Bu yüzden bahsedilen doğrulama yöntemi pragmatist doğuruluk anlayışı kapsamına girer.
Soru 20

Öznenin zihinsel yapısının nesneyi temsil edebilme ve dış dünyaya ayna tutabilme gücünü merkeze alan yeni ya da modern epistemoloji anlayışını ifade eden kavram hangisidir?

A
Hakikat
B
Rölativizm
C
Temsil epistemolojisi
D
Skolastik formülasyon
E
Bilgi tümelleri
20 numaralı soru için açıklama 
Kökleri antik Yunan’a kadar geri giden töz metafiziğinin düşünce tarihinde iki ana dönemi bulunur. Bunlardan birincisi Rönesans felsefesine veya daha doğrusu on yedinci yüzyılın bilimsel devrimine kadar olan tarihsel dönemde hüküm sürmüş olan klasik töz metafiziğidir. İkincisi ise Yeni Çağ’da, modern bilimsel devrime temel teşkil eden yeni kozmolojiyle birlikte gündeme gelen modern töz metafiziğidir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x