Genel Muhasebe 2 2015-2016 Final Sınavı

Genel Muhasebe 2 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İşletme 1 Aralık tarihinde peşin değeri 48.600 TL olan malı, 50.000 TL'ye 6 ay vadeli olarak satmıştır.
Bu billere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A

B

C

D

E

Soru 2

“A” işletmesinin 21/04/2015 tarihinde Ortaklara Borçlar hesabının kalanı 200.000 TL’ dir. İşletme aynı dönem içinde ilgili borçlara ilişkin faiz uygulamış ve ortaklardan alınan borçlara ilişkin hesaplanan faiz toplamı 10.000 TL ve işletmenin özsermayesi 50.000 TL’ dir.
Bu bilgilere göre işletmenin örtülü sermayesi kaç TL’ dir?

A
14.000
B
22.000
C
30.000
D
43.000
E
50.000
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi ödenmiş sermaye unsurlarından biri değildir?

A
Ödenmemiş sermaye
B
Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları
C
Sermaye düzeltmesi olumlu farkları
D
Sermaye
E
Sermaye yedekleri
Soru 4


Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Satıcıya olan borcun ödenmesine
B
Satıcıdan kredili olarak mal satın alınmasına
C
İşletmenin mal satmasına
D
Senetsiz borç için satıcılara senet düzenlenmesine
E
Senedin nakden ödenmesine
Soru 5

ETİK işletmesi, ortağı Zeynep’ten 10 Aralık tarihinde kısa bir süreliğine aldığı 10.000 Sterlin’i, 25 Aralık tarihinde nakden ödemiştir. 10 Aralık tarihinde 1 Sterlin 3,30 TL iken, 25 Aralık tarihinde 3,40 TL olduğu tespit edilmiştir. ETİK işletmesinin 25 Aralık tarihinde yapacağı muhasebe kaydında borçlandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ortaklara Borçlar Hesabı 34.000
B
Personele Borçlar Hesabı 34.000
C
Kasa Hesabı 33.000 ve Kambiyo Kârları Hesabı 1.000
D
Ortaklara Borçlar Hesabı 33.000, Kambiyo Zararları Hesabı 1.000
E
Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hesabı 33.000, Kasa Hesabı 1.000
Soru 6

Geçici vergi dönemleri sonunda 193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabına kaydedilen vergiler, dönem sonunda aşağıdaki hesaplardan hangisine devredilerek kapatılır?

A
Alınan Sipariş Avansları Hesabına
B
Ortaklara Borçlar Hesabına
C
Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabına
D
Gider Tahakkukları Hesabına
E
Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına
Soru 7

Ödenmemiş sermaye hesabının kalanı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A
Ortakların sermaye taahhüt borçlarını
B
İşletmenin artık ödenmeyecek sermaye tutarını
C
İşletmenin sermaye büyüklüğünü
D
Ödenmiş sermaye tutarını
E
İşletmenin sermaye düzeltmesi olumsuz farklarını
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi duran varlıkların maliyetine eklenmesi zorunlu olan harcamalardan biridir?

A
Emlak alım vergisi
B
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı ile ilgili yapılan borçlanma maliyetleri
C
Satın alınan bir binanın yıktırılması yapılan harcamalar ile ilgili
D
Kıymet takdirine ilişkin harcamalar
E
İktisadi kıymetler için yapılan masrafları noter
Soru 9


Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Hisse senedi iptaline dayalı sermaye artırımına
B
Sermaye artırımı ve ortaklara bedelsiz hisse senedi ihracına
C
Hisse senedi iptaline dayalı ortak alımına
D
Sermayenin taahhüt edilmesi ve taahhüdünün yerine getirilmesine
E
Sermaye artırımı ve hisse senedi satışına
Soru 10

Türkiye Muhasebe Standartlarına göre yıllık amortisman paylarının hesaplanmasında aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmaz?

A
Yeniden değerleme paylı amortisman yöntemi
B
Eşit paylı amortisman yöntemi
C
Azalan paylı amortisman yöntemi
D
Artan paylı amortisman yöntemi
E
Değişen paylı amortisman yöntemi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi tahvile benzeyen tahvil türevleri olarak isimlendirilen menkul kıymetlerden biri değildir?

A
Varlığa dayalı menkul kıymetler
B
Gelir ortaklığı senedi
C
Gayrimenkul sertifikaları
D
Finansman bonoları
E
Kâr-zarar ortaklığı belgesi
Soru 12

Şirket genel kurulu kararına göre ayrılan yedeklere ne ad verilir?

A
Yasal yedekler
B
Özel fonlar
C
Diğer kâr yedekleri
D
Olağanüstü yedekler
E
Statü yedekleri
Soru 13

Yatırımcı işletmenin, adi ortalık gibi tüzel kişiliği olmayan işletmeler de dahil olmak üzere, iş ortaklığı veya bağlı ortaklık niteliğinde olmayan, ancak üzerinde önemli etkisi bulunduğu işletmelere ne ad verilir?

A
Bağlı menkul kıymetler
B
Hisseli ortaklık
C
İştirakler
D
Kooperatifler
E
Bağlı ortaklıklar
Soru 14

İşletmenin dönem sonu "692 Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabı'nın borç kalanı 280.000 TL olarak hesaplanmıştır.
Bu bilgilere göre dönem sonunda yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A

B

C

D

E

Soru 15

Aşağıdaki hesaplardan hangisi “Uzun Vadeli Diğer Yabancı Kaynaklar Hesabında” yer almaz?

A
Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
B
Borç ve Gider Karşılıkları
C
Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
D
Diğer Borçlar
E
Alınan Avanslar
Soru 16

Avans kredileri aşağıdakilerden hangisi karşılığında verilmez?

A
Taşıtlar
B
Kıymetli maden
C
Senet
D
Menkul kıymetler
E
Şerefiye
Soru 17

Hizmet teslim bedelinin hasılat olarak kayda alınabilmesi için aşağıdaki koşullardan hangisinin varlığına gerek yoktur?

A
İşleme ilişkin ekonomik yararların işletme tarafından elde edileceğinin muhtemel olmasına
B
Hasılat tutarının güvenilir bir biçimde ölçülebilmesine
C
İşlem için katlanılan maliyetler ile işlemin tamamlanması için gereken maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesine
D
Finansman ve vergi tutarlarının güvenilir bir biçimde ölçülebilmesine
E
Bilanço tarihi itibarıyla işlemin tamamlanma düzeyinin güvenilir bir biçimde ölçülebilmesine
Soru 18


Bu büyük defter kayıtlarına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Diğer olağan gelir ve kârlar olarak kaydedilen tutarın 12.000 TL gelecek döneme aittir.
B
içinde bulunulan döneme ait gelir 75.000 TL' dir.
C
Dönem Kâr veya Zararı Hesabına devredilecek tutar 63.000 TL' dir.
D
Gelecek Aylara Ait Gelirler 12.000 TL olarak bilançoda yer alacaktır.
E
Diğer Olağan Gelir ve Kârlar işletmenin gelir tablosunda 63.000 TL olarak yer alacaktır.
Soru 19

işletmenin henüz faturası gelmemiş olan Aralık ayına ait elektrik kullanım bedelinin 250 TL olduğu öğrenilmiştir.
Bu durumda yapılacak muhasebe kaydında aşağıdakilerden hangisi borçlu olarak kaydedilecektir?

A
Dönem Kâr veya Zararı
B
Gelecek Aylara Ait Giderler
C
Gider Tahakkukları
D
Gelecek Yıllara Ait Giderler
E
Genel Yönetim Giderleri
Soru 20

Anonim şirketin ödenmiş sermaye içinde yer alan hesaplarına ait bilgileri aşağıdaki gibidir.
_______________ TL
Sermaye 250.000
Ödenmemiş sermaye 100.000
Sermaye düzeltmesi olumlu farkı 30.000
Sermaye düzeltmesi olumsuz farkı ---

Bu bilgilere göre şirketin ödenmiş sermayesi kaç TL'dir?

A
150.000
B
180.000
C
220.000
D
250.000
E
380.000
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...