Genel Muhasebe 2015-2016 Vize Sınavı

Genel Muhasebe 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Muhasebe bilgilerinin doğru, güvenilir ve yansız olmasını aşağıdaki kavramlardan hangisi açıklar?

A
Maliyet esası
B
Sosyal sorumluluk
C
Tarafsızlık ve belgelendirme
D
Tam açıklama
E
Tutarlılık
Soru 2

Ortakların başlangıçta koydukları sermayenin bilanço üzerindeki etkisi ne olur?

A
Varlıklarda artış; Sermayede artış
B
Varlıklarda artış; Borçlarda artış
C
Varlıklarda artış; Sermayede azalış
D
Varlıklarda azalış; Sermayede azalış
E
Varlıklarda azalış; Sermayede artış
Soru 3

Günlük finansal olaylara ilişkin verinin düzenlenerek, belli kurallara uygun bir şekilde günlük defterlere yazılması işlemine ne ad verilir?

A
Özetleme
B
Analiz
C
Sınıflama
D
Kaydetme
E
Yorum
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi bir hesap sınıfını ifade etmektedir?

A
Ticari alacaklar
B
Menkul kıymetler
C
Kısa vadeli yabancı kaynaklar
D
Yedekler
E
Stoklar
Soru 5

Muhasebe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Borçlar, satıcılardan ve kredi kurumlarından sağlanan krediler ve işletme faaliyetleri nedeniyle doğan yükümlülüklerdir.
B
işletme ilk kurulduğunda temel muhasebe eşitliği Varlıklar = Yabancı kaynaklar + Borçlar şeklindedir.
C
Varlıklar, işletmenin sahip olduğu ve gelecekteki faaliyetlerinde yararlı olmasını beklediği ekonomik kaynaklarıdır.
D
Öz kaynaklar, işletme sahiplerinin işletmedeki haklarını ifade etmektedir.
E
Borçlar var olan bir yükümlülüğün ödenmesini ya da bir görevin yerine getirilmesini gerektirir.
Soru 6

Aşağıdaki mizanla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Mizanın dengede olması her şeyin doğru olduğu anlamına gelmez.
B
Büyük defter hesaplarının her biri borç, alacak tutarları ve kalanlarıyla listelenir.
C
Dönem içinde herhangi bir zamanda düzenlenen mizana geçici mizan denir.
D
Mizan biçimsel birfinansal tablo değildir.
E
Finansal nitelikli işlemlerin büyük defterden yevmiye defterine aktarılmasındaki olası hatalar için bir kontrol aracıdır.
Soru 7

Hesapların işleyiş kurallarına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

A
Giderlerdeki azalışlar hesabın borç tarafına kaydedilir.
B
Gelirlerdeki artışlar hesabın borç tarafına kaydedilir.
C
Öz sermayedeki azalışlar hesabın borç tarafına kaydedilir.
D
Borçlardaki artışlar hesabın alacak tarafına kaydedilir.
E
Kâr hesabın alacak tarafına kaydedilir.
Soru 8

Bir borcun geri ödenmesinin bilanço üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hem varlıklarda hem de öz sermayede azalış
B
Hem varlıklarda hem de borçlarda azalış
C
Hem varlıklarda hem de öz sermayede artış
D
Hem varlıklarda hem de borçlarda artış
E
Varlıklarda azalış, borçlarda artış
Soru 9

İşletme 2.000 TL kira ödemiştir. Bu bilgiye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kira ödemesi kasa mevcudunu azalttığı için Kasa hesabı alacalandırılır.
B
Kira ödemesi kasa mevcudunu artırdığı için Kasa hesabı alacalandırılır.
C
Kira ödemesi gider olduğu için Gider hesabının alacağına kaydedilir.
D
Kira ödemesi kasa mevcudunu artırdığı için Kasa hesabı borçlandırılır.
E
Kira ödemesi sermayeyi artırır.
Soru 10

Asli hesapların bilançoda net değerleri ile gösterilmelerini sağlayan hesaplara ne ad verilir?

A
Yardımcı hesaplar
B
Gelir hesapları
C
Düzenleyici hesaplar
D
Nazım hesaplar
E
Aktif hesaplar
Soru 11

Aşağıdaki hesaplardan hangisi Maddi Olmayan Duran Varlık hesabı değildir?

A
Şerefiye
B
Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri
C
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
D
Haklar
E
Özel Maliyetler
Soru 12

Satılan Ticari Mal Maliyetini hesaplayabilmek için aşağıdaki bilgilerden hangisine ihtiyaç duyulmaz?

A
Dönem başı stok tutarı
B
Alış ıskonto tutarı
C
Dönem sonu stok tutarı
D
Dönem içi alış tutarı
E
Dönem içi satış tutarı
Soru 13

Ticari mal hareketlerini Devamlı Envanter Yöntemi ile izleyen bir işletmede satış iadesi olması durumunda, yapılacak muhasebe kaydında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
iadeye ilişkin KDV tutarı, Hesaplanan KDV Hesabına alacak kaydedilir.
B
iade alınan kısmın maliyet bedeli, Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabına alacak kaydedilir.
C
iade alınan kısmın satış tutarı, Satış iadeleri Hesabına borç kaydedilir.
D
iade alınan kısmın maliyet bedeli, Satış iadeleri Hesabına borç kaydedilir.
E
iade alınan kısmın maliyet bedeli, Ticari Mallar Hesabına borç kaydedilir.
Soru 14

Aşağıdaki hesaplardan hangisi dönen varlık hesabı değildir?

A
Alınan Çekler
B
Diğer Hazır Değerler
C
Alıcılar
D
Gelecek Aylara Ait Giderler
E
Finansman Giderleri
Soru 15

Bir işletmede dönem başı ticari mallar 20.000 TL, dönemde satın alman ticari mallar 60.000 TL ve dönemde gerçekleşen alış ıskontosu tutarı 2.000 TL dir. Dönem sonunda kalan ticari mal stok değeri 12.000 TL ise, satılan ticari mallar maliyeti kaç TL dir?

A
66.000
B
72.000
C
78.000
D
80.000
E
90.000
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi amortismana tabi tutulmaz?

A
Haklar
B
Binalar
C
Taşıtlar
D
Boş arazi ve arsalar
E
Demirbaşlar
Soru 17

1 Temmuz tarihinde 30.000 TL ye satın alınan binek otomobil için normal amortisman uygulanmaktadır. Otomobilin faydalı ömrü 5 yıl olduğuna göre ilk yıl için hesaplanan amortisman gideri kaç Türk Lirasıdır?

A
12.000
B
6.000
C
5.500
D
3.000
E
2.750
Soru 18

Amortismanla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Azalan Bakiyeler amortisman uygulamasından Normal Amortisman Yöntemine dönülemez.
B
Kist amortisman uygulamasında ilk yıl amortisman ayrılmaz.
C
Normal Amortisman Yönteminden Azalan Bakiyeler Usulüne dönülebilir.
D
Azalan bakiyeler yönteminde kullanılan amortisman oranı, normal amortisman oranı ile aynıdır.
E
Maddi duran varlık bedellerinin belirlenen süre içinde giderleştirilen kısmı Birikmiş Amortismanlar Hesabının alacağında izlenir.
Soru 19

Amortisman süresi 5 yıl olan bir duran varlık için azalan bakiyeler usulü ile hesaplanan yıllık amortismanın en düşük olduğu yıl aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilk yıl
B
ikinci yıl
C
Üçüncü yıl
D
Dördüncü yıl
E
Beşinci yıl
Soru 20

Aşağıdaki hesaplardan hangisi Stoklar hesap grubunda yer alır?

A
Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları
B
Gelecek Aylara Ait Giderler
C
Verilen Sipariş Avansları
D
Alacak Senetleri
E
Hisse Senetleri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x