Girişim Finansmanı 2015-2016 Final Sınavı

Girişim Finansmanı 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hazine bonosu faizi gibi, geri ödenmeme riski olmayan faiz oranına ne ad verilir?

A
Risksiz faiz oranı
B
Efektif faiz oranı
C
Nominal faiz oranı
D
Bileşik faiz
E
Reel faiz oranı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi finansal planlanmada ele alınan temel konulardan biri değildir?

A
Duran varlıkların miktarı
B
ihtiyaç duyulabilecek likidite ve işletme sermayesi miktarı
C
Tüm varlıkların finansmanı için özkaynak ve yabancı kaynak oranı
D
Elde edilecek kârın düzeyi ve kullanımı
E
Birleşme ve devralma durumundaki finansal yapı
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde alacak düzeyini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
işletmenin kredi ve tahsilat politikası
B
işletmenin büyüklüğü
C
Özkaynak büyüklüğü
D
Satış hacmi
E
Kredili satışların toplam satışlara oranı
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi net bugünkü değer yönteminin özelliklerinden biri değildir?

A
Pozitif değere sahip projelerin seçilmesi
B
Paranın zaman değerinin dikkate alınmaması
C
Birden fazla yatırım projesi olması durumunda, bugünkü değeri en yüksek olan projenin seçilmesi
D
Yatırımın hurda değerinin de gözönünde bulundurulması
E
Risk unsurunun hesaplamalara kolaylıkla eklenebilmesi
Soru 5

Gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye’de, bankaların kredi faiz oranlarının yüksek olması, girişimci sayısının az olması gibi nedenlerle ortaya çıkan ve sabit bir faiz ödemesi gerektirmeyen finansman şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Otofinansman
B
Özsermaye
C
Ödenmiş sermaye
D
Risk sermayesi
E
Sabit sermaye
Soru 6

Alacakları tahsil edememe riskini azaltmak amacıyla, mal ve hizmet satışından doğan kısa vadeli ticari alacakların devredilmesi şeklinde yapılan işleme ne ad verilir?

A
Halka arz
B
Otofinansman
C
Factoring
D
Leasing
E
Barter
Soru 7

Aşağıdaki finansman şekillerinden hangisi girişimciye vergi avantajı sağlar?

A
Bankadan kredi çekmek
B
Kişisel tasarrufları kullanmak
C
Birincil halka arz
D
Ortaklardan fon temin etmek
E
ikincil halka arz
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak, bölge programlarının uygulanmasını sağlayıcı projelere destek olmak ve yerel ya da kırsal kalkınmayı destekleyici kapasite geliştirme faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulmuştur?

A
Ulusal ajans
B
Kalkınma ajansları
C
Tübitak
D
Kosgeb
E
Eximbank
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi halka arzların ekonomiye sağladığı faydalardan biri değildir?

A
Sermaye piyasalarının gelişmesi
B
Tasarrufların reel yatırımlara kanalize edilmesi
C
Ekonomik büyümenin ivme kazanması
D
işletmelere finansman sağlanması
E
Yatırımcıların korunması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetimin ilkelerinden biri değildir?

A
Hesap verilebilirlik
B
Şeffaflık
C
Eşitlik
D
Gizlilik
E
Disiplin
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi halka açık işletmelerin yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek bilgileri kamuoyuna açıklama yükümlülüğünü ifade eder?

A
Kurumsal yönetim
B
Yatırımcı hakları
C
Kamunun aydınlatılması
D
Kurumsal sosyal sorumluluk
E
Bağımsız denetim
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi özkaynakla finansman kapsamındadır?

A
Finansman bonosu ihracı
B
Leasing
C
Tahvil ihracı
D
Otofinansman
E
Ticari krediler
Soru 13

Aşağıdaki risk sermayesi türlerinin hangisinde işletmeye yeni sermaye girişi söz konusu değildir?

A
ikincil satın alma
B
Çekirdek sermaye
C
Banka borcunun refinansmanı
D
Genişleme finansmanı
E
Kurtarma refinansmanı
Soru 14

Fonlarında tek başına hakim bir hissedar veya yatırımcı bulunmayan risk sermayesi şirketlerine ne ad verilir?

A
Yarı bağlı risk sermayesi şirketleri
B
Bağlı risk sermayesi şirketleri
C
Bağımsız risk sermayesi şirketleri
D
Denetçi risk sermayesi şirketleri
E
Danışman risk sermayesi şirketleri
Soru 15

Melek yatırımcı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Başarılı bir yatırımın yanında, kişisel fırsatların da peşindedir.
B
Risk sermayesine göre daha düşük riske maruz kalmaktadır.
C
Yatırım yaptığı alanda kişisel deneyime sahiptir.
D
Şirketlerin yönetiminde aktif rol almak ister.
E
Girişimcileri işletmede yüksek ortaklık oranına sahip olmaya zorlayarak, girişimcinin çıkarlarını işletmenin performansına bağlar.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi çekirdek sermaye yatırımlarının potansiyel riskleri arasında yer almaz?

A
Finansal denetim eksikliğinin olması
B
Rekabetle ilgili bilgi eksikliğinin olması
C
Ürünün kısa ömürlü olması
D
Ürünün piyasaya, piyasanın kabul edebileceğinden önce sürülmesi
E
Ürünün piyasaya, rakiplerden önce sürülmesi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi krizler nedeniyle başarısız olmuş işletmelerin finansal yapılarını güçlendirmeye yönelik uygulamalardan biridir?

A
Alacaklıların, borcun bir kısmından vazgeçmelerinin istenmesi
B
işletme yönetiminin alacaklılara bırakılması
C
işletme alacaklılarına ortaklık teklif edilmesi
D
Küçülme yoluna gidilerek, eldeki envanterin bir kısmının nakde çevrilmesi
E
Borçlanma karşılığı verilen senetlerin konsolidasyonunun istenmesi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi işletme başarısızlığının dışsal nedenlerinden biridir?

A
Üretim sürecinde yapılan hatalar
B
Yeniden yapılanma sürecinde yapılan hatalar
C
Politik ortamdaki olumsuz gelişmeler
D
Ürünün pazarlanması sürecinde yapılan hatalar
E
Girişim fikrinin oluşumu ve üretime hazırlık aşamasında yapılan hatalar
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kriz ortamlarında işletmelerin yaşadığı durumlardan biridir?

A
Enerji maliyetlerinin karşılanamaması nedeniyle üretimin aksaması
B
Hammadde stoklarının artması
C
Alacaklara bağlanan fonların azalması
D
Aşırı talepten dolayı siparişlerin yetiştirilememesi
E
Üretim kalitesinin artması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi kriz yaşanacağına dair işletme içi sinyallerden biridir?

A
Ulusal gelirin azalması
B
Ülke içinde işletme iflaslarının artmaya başlaması
C
Kredi maliyetlerinde istikrarsız değişmeler olması
D
işletme gelirlerinin maliyetleri karşılayamaması
E
Enflasyonist bir ekonomik yapının oluşması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x