Girişimcilik ve İş Kurma 2019-2020 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı

Girişimcilik ve İş Kurma 2019-2020 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Gerçek Usulde Gelir Vergisine Tabi İşletme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
İşe başlama bildirimleri, işe başlama tarihinden itibaren kırk beş gün içinde ilgili vergi dairesine bildirilir (Ek-1).
B
Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak şartı mevcutttur.
C
Bu tür işletmeler yıl içinde elde ettikleri üçer aylık kâr üzerinde %20 geçici vergi öderler.
D
Bu tür işletmeler yıllık elde ettikleri kâr üzerinden Gelir Vergisi öderler
E
Bu tür işletmeler katma değer vergisinden istisnadır.
1 numaralı soru için açıklama 
Gerçek Usulde Gelir Vergisine tabi bir işletme kurabilir. Gerçek kişilerde işe başlama bildirimleri, işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde kendilerince veya temsilcilerince, ilgili vergi dairesine bildirilir (Ek-1). Bu tür işletmeler yıllık elde ettikleri kâr üzerinden Gelir Vergisi öderler. Ayrıca bu tür işletmeler yıl içinde elde ettikleri üçer aylık kâr üzerinde %15 de Geçici Vergi öderler. Bu tür işletmeler katma değer vergisinden istisna değildir ve Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmaları gerekmez.
Soru 2

I. Limited şirket kurumlar vergisinden muaftır
II. Limited şirket bir sermaye şirketidir
III. En az 10.000 TL sermaye ile kurulur.
IV. En az iki ortakla kurulabilirler
Limited şirketler ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
III ve IV
2 numaralı soru için açıklama 
Limited şirket kurumlar vergisi mükellefidir ve en az bir en fazla elli ortakla kurulabilirler
Soru 3

I. Bildirim formu
II. Kira kontratı ya da tapu fotokopisi
III. İşe başlama formu
IV. Evlilik cüzdanı
V. İkametgah ilmühaberi
VI. Araç ruhsatı
Basit Usulde Gelir Vergisine Tabi İşletme kurmak için bağlı bulunulan bölgedeki vergi dairesine yukarıdaki evraklardan hangileri ile başvuru yapılır?

A
I-II ve IV
B
I-II-III ve V
C
III-IV ve V
D
II-III ve VI
E
IV-V ve VI
3 numaralı soru için açıklama 
Basit Usulde Gelir Vergisine Tabi İşletme kurmak için öncelikle bağlı bulunulan bölgedeki vergi dairesine aşağıdaki evraklarla başvurularak kayıt yaptırılır ve basit usulde vergi mükellefiyeti kazanılır. Bildirim formu doldurulur. (Ek-1) Kira kontratı veya tapu fotokopisi İkametgah ilmühaberi İşe başlama formu Nüfus cüzdanı örneği
Soru 4

Seçeneklerden hangisi şahıs işletmesi kuracak girişimcinin atması gereken ilk adımdır?

A
Bir iş yeri kiralamak ya da iş yerine sahip olmak
B
Makine-ekipman satın almak
C
Yasal kuruluş işlemleri yapmak
D
Personel temin etmek
E
Malzeme satın almak
4 numaralı soru için açıklama 
Şahıs işletmesi kuracak girişimcinin, yasal prosedürde birtakım bürokratik işlemleri yapmadan önce bir iş yeri kiralaması veya iş yerine sahip olması gerekir. Dolayısıyla Bir iş yeri kiralamak ya da iş yerine sahip olmak şahıs işletmesi kuracak girişimcinin atması gereken ilk adımdır. Doğru cevap: A' dır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Çin’de şirket kurma şekillerinden biri değildir?

A
Şirket ortaklığı
B
İş birliği ortaklığı
C
Sözleşmeli ortaklık
D
Kollektif şirket
E
Tamamen yabancı yatırımlı şirket
5 numaralı soru için açıklama 
Cevap: D
Soru 6

Birinci sınıf gayrisıhhi müessesenin ruhsatları kimler tarafından verilmektedir ?

A
Çevre Bakanlığı
B
İl Sağlık Müdürlüğü
C
Toplum Sağlığı Müdürlüğü
D
Büyükşehir Belediyesi
E
Çevresel Etki Değerlendirme Kurulu
6 numaralı soru için açıklama 
Birinci sınıf gayrisıhhi mü essese: Kentlerden ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden mutlaka uzak tutulması, Gümrük bölgesi ya da sağlık koruma bandı konulabilecek yerlerde olması gereken kuruluşlardır. Birinci sınıf gayrisıhhi müessese ruhsatları Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmektedir.
Soru 7

Tüzel kişiliğe sahip, en az 50.000 TL sermaye ile kurulan, ortaklarının gerçek ve tüzel kişilerden oluşabildiği şirket türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kollektif şirket
B
Anonim şirket
C
Limited şirket
D
Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
E
Komandit şirket
7 numaralı soru için açıklama 
Verilen bilgiler Anonim şirket özellikleridir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi 29.07.1998 tarih ve 23417 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 4369 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan değişiklik sonucu getirilmiş vergilendirme usulüdür?

A
Götürü usulde vergilendirme
B
Basit usulde vergilendirme
C
Getiri usulde vergilendirme
D
Kar usulü vergilendirme
E
Zarar usulü vergilendirme
8 numaralı soru için açıklama 
29.07.1998 tarih ve 23417 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 4369 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan “Götürü usulde vergilendirme” esası kaldırılarak yerine “Basit usulde vergilendirme” esası getirilmiştir.
Soru 9

Gayrisıhhi Müesseselar kaça ayrılır?

A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
9 numaralı soru için açıklama 
Bu müesseler üçe ayrılırlar
Soru 10

I. Sicil Tasdiknamesi
II. İlan Gazetesi
III. Nüfus Kayıt Örneği
IV. Kira kontratı
Yukarıdakileri hangisi veya hangileri Oda kaydı için gereken belgeler arasındadır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve IV
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
10 numaralı soru için açıklama 
Oda kaydı için gereken belgeler; I. Sicil Tasdiknamesi II. İlan Gazetesi III. Nüfus Kayıt Örneği IV. İkametgah V. 2 adet fotoğraf
Soru 11

Bir şirketin dağıtılmış olması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A
İnfisah
B
Tasfiye
C
Devir
D
Fesih
E
İflas
11 numaralı soru için açıklama 
Bir şirketin tasfiye edilebilmesi için ya dağılmış olması (infisah) ya da dağıtılmış olması (fesih) gerekir.
Soru 12

Alacaklının alacağı bir kambiyo senedine dayanıyorsa ödeme ve itiraz süresi kaç gündür?

A
5
B
7
C
10
D
15
E
20
12 numaralı soru için açıklama 
Alacaklının alacağı bir kambiyo senedine dayanıyorsa ödeme ve itiraz süresi beş gündür.
Soru 13

Şahıs işletmelerinin kapatılması için gerekli olmayan evrak aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ticaret sicili memurluğuna hitaben dilekçe
B
İlgili Ticaret Odası Başkanlığına hitaben dilekçe
C
Vergi dairesi ticareti terk yazısı
D
Mal beyanı
E
Ilgili meslek odasından alınacak onay yazısı
Soru 14

Faaliyetlerine son verilen işletmenin tüm varlıklarının satılıp paraya çevrilmesi, alacakların tahsili ve borçların ödenmesinden sonra geriye kalan kısmını, ortaklar arasında dağıtılma işleminin bütününün tanımının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fesih
B
İflas
C
İnfisah
D
Rücu
E
Tasfiye
14 numaralı soru için açıklama 
Tasfiye; faaliyetlerine son verilen işletmenin tüm varlıklarının satılıp paraya çevrilmesi, alacakların tahsili ve borçların ödenmesinden sonra geriye kalan kısmını (kaldı ise), ortaklar arasında dağıtılma işleminin bütününe denir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bir şirketin tasviyesinde şirketi temsil yetkisine sahip olan tasfiye memurunun üstlendiği görevlerden birisi değildir?

A
Şirketin sadece sonuca bağlanmış işlerini tamamlar.
B
Bütün taşınır ve taşınmaz varlıkları paraya çevirir.
C
Girişimin bütün borç ve taahhütlerini öder.
D
Tasfiye ile ilgili muhasebe kayıtları için gerekli defterleri tutar.
E
Alacakları tahsil eder.
15 numaralı soru için açıklama 
Şirketin sadece sonuca bağlanmış işlerini tamamlar.
Soru 16

I. Doğrudan/genel iflas yolu
II. Kambiyo senetlerine özgü iflas yolu
III. Bankaların İflası
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri iflas şekillerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I,III
E
I,II,III
16 numaralı soru için açıklama 
İflas şekilleri aşağıdaki gibidir: a. Doğrudan/genel İflas yolu, b. Kambiyo senetlerine özgü İflas yolu c. Bankaların İflasıdır.
Soru 17

Mevcut verilere göre işletmelerin yaşam süreleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
ABD’de, yeni kurulan aile şirketlerinin çoğunluğu ikinci kuşağa devredilebilmektedir.
B
Amerika’daki istatistiklere göre, girişimciler tarafından yeni kurulan işletmelerin çoğunluğu ilk iki yıl içinde kapanmaktadır.
C
Kanada'da 1-99 kişi çalıştıran işletmelerin çoğunluğu ilk üç yılda ayakta kalmaktadır.
D
Kanada'da yeni kurulan şirketlerin yarısından fazlası ilk 5 yılda kapanmaktadır.
E
Türkiye'de aile şirketleri genellikle üçüncü kuşağa aktarılabilmektedir.
17 numaralı soru için açıklama 
Bü tü n dü nyada girişimciler tarafından kurulan işletmelerin bü yü k bir kısmı çeşitli nedenlerle uzun yıllar yaşamamakta; kapanmaktadır. Örneğin Amerika’daki istatistiklere göre, girişimciler tarafından yeni kurulan işletmelerin % 17’si ilk 2 yıl içinde kapanmaktadır. ABD’de, yeni kurulan aile şirketlerinin ortalama % 66’s› bi- rinci kuşakta batmakta veya el değiştirmektedir. İngiltere’de de, durum benzerdir. İngiliz Şirketlerinin oranı da % 3.3 üçüncü kuşağa devredilebilmektedir. Kanada’da Ocak 2009 istatistiklerine göre yaklaşık 1-99 kişi çalıştıran işletmelerin % 96’s› 1 yılda ayakta kalırken, % 85’i ilk 3 yılda ayakta kalmakta, % 70’i ilk 5 yılda ayakta kalmaktadırlar. ani Kanada’da yeni kurulan işletmelerden % 30’u ilk beş yılda kapanmaktadır. Türkiye ile ilgili is önceki yıllara ait güvenilir bir veri bulunmamaktadır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi bir girişimcinin işletme birleştirme nedenleri arasında verilmiş olan diğer nedenlerden biri değildir?

A
Kar kaybını engelleme
B
Yeni fikirler kazanmak
C
Yeni bir alana girme isteği
D
Yeni üretim metodu ve teknoloji sağlamak
E
Rekabeti ortadan kaldırma
18 numaralı soru için açıklama 
Verilmiş olan diğer nedenler; kar kaybını engelleme, yeni bir alana girme isteği, nakit sağlama isteği, parçalı bir yapıdaki endüstride beraber kaynak oluşturmak, rekabeti ortadan kaldırmak, yeni fikirler ve yeni insanlar kazanmaktır.
Soru 19

Konkordato ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Konkordato Ticaret Mahkemesi'nin onayı ile geçerlilik kazanır.
B
Konkordato ilan etmiş borçlunun; ödeyeceği borç % 50'den az olamaz.
C
İcra mahkemesi konkordatoyu yerinde görürse borçluya 1 aylık süre vererek konkordato komiseri atar.
D
Komiser malların defterini tutar, bir ilan ile alacaklıları toplantıya çağırır.
E
Alacaklılar toplamının 2/3'ünün aldığı kabul kararı asliye ticaret mahkemesine gönderilir.
19 numaralı soru için açıklama 
icra-iflas takibi yoluna gidilmiş olan borçlu hakkında, icra mahkemesi konkordatoyu yerinde görürse borçluya 2 aylık süre vererek konkordato komiseri atar. Doğru yanıt C'dir.
Soru 20

I. Yeni üretim metodu ve teknoloji sağlamak için birleşilebilir.
II. Vergi yasalarının sağladığı avantajlardan yararlanmak için birleşilebilir.
III. Borçların aktarımı için birleşilebilir.
IV. Nakit sağlama isteği
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri işletmenin birleşmelerinin nedenlerindendir?

A
I-II
B
I-II-III
C
II-III-IV
D
I-II-IV
E
II-IV
20 numaralı soru için açıklama 
Borçların aktarımının yapılması gibi bir sebepten birleşmek istemeleri nedenlerden biri değildir. Doğru yanıt D'dir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x