Girişimcilik ve İş Kurma 2019-2020 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

Girişimcilik ve İş Kurma 2019-2020 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin temel özelliklerinden biri değildir?

A
Girişimciler için girişimcilik bir yaşam ve düşünce biçimidir
B
Girişimcinin ilişkileri ve iletişimi güçlüdür
C
Girişimcilik sisteminde girişimci alt sistemlerin bazılarında olmayabilir
D
Bir işletmede girişimcilik tek kişiye ait değildir
E
Sermayesi olan herkes iş kurabilir ve başarılı olabilir
1 numaralı soru için açıklama 
Her kapital sahibi iş kurabilir ancak her kurulan iş başarılı olamaz. İş kurmak için sermaye gerekli ama sadece onun olması yeterli değildir. Helva yapmak için sadece un yeterli değildir unun yanında şeker, yağ ve helvayı yapacak bir ustanın (girişimci) olması gerekir. Bu MİT’e benzer “Akıl verme para ver” deyişi de çok kullanılır. Bu da pek doğru değildir. Çünkü sermaye sahibi olmak girişimciyi başarıya götürmez. Zaten akıllı girişimciler ihtiyaç duydukları parayı rahatlıkla bulabilirler.
Soru 2

Sahibine kâr, müşterisine katma değer sağlayan bunu da ürettiği ürün ve hizmetle yapan girişimcilik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekonomik girişimcilik
B
Sosyal girişimcilik
C
İç girişimcilik
D
Dış girişimcilik
E
Genel girişimcilik
2 numaralı soru için açıklama 
Ekonomik girişimcilik, sahibine kâr, müşterisine katma değer sağlayan bunu da ürettiği ürün ve hizmetle yapan girişimciliktir. Kâr, girişimcinin ana amacı olarak ve en büyük getirisi olarak görülür. Yine başarı ölçüsü de kârdır. Bu nedenle tüketicinin/müşterinin çözülmemiş sorunlarını çözen, ihtiyaç ve beklentilerini gideren ürün ve hizmetlerin üretilmesi düşünülür.
Soru 3

Bir malın veya hizmetin üretim girdilerinin satış amaçlı olarak henüz belirlenmemiş bir bedelle satın alınması ve üretilmesi olayına '___________' denilmektedir. Yandaki boşluğa gelmesi gereken uygun ifade aşağıdaki seçeneklerin hangisindedir?

A
Girişimcilik
B
Pazarlama
C
Depolama
D
Paketleme
E
Sevkiyat
3 numaralı soru için açıklama 
Girişimcilik: Bir malın veya hizmetin üretim girdilerinin satış amaçlı olarak henüz belirlenmemiş bir bedelle satın alınması ve üretilmesidir.
Soru 4

Girişimcilikte etik değerler ile hareket etmeye çalışan girişimciden aşağıda verilen davranışlardan hangisini yapması beklenemez?

A
Devletine vergi verir
B
Vatandaşına istihdam sağlar
C
Ürettikleriyle ilgili sorunları çözen ve sorunları azaltır
D
Yeni projelerle topluma fayda sağlar
E
'Kara giden her yol mübahtır' sözüyle davranır
4 numaralı soru için açıklama 
Devletine vergi veren, vatandaşının istihdamını sağ layan, ürettikleri ürün ve hizmetlerle müşterilerinin sorunlarını çözen, ihtiyaçlarını gideren toplumsal sorumluluk projesiyle toplumsal sorunlara toplumsal fayda üreten gerçek girişimciler her zaman her yerde saygıyla karşılanmalı ve itibarlı olmalıdır. Şunu unutmamak gerekir ki, bir ülkenin gücü gerçek girişimcilerin kurduğu işletmelerin gücü kadardır.
Soru 5

I. İşletmenin teknolojide üstün olması.
II. Takım çalışmasının desteklenmesi.
III. Ödüllendirme sistemi ve sponsorluk desteğinin olması.
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri iç girişimcinin kendi fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli olan özelliklerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
5 numaralı soru için açıklama 
Her üç seçenekte iç girişimcinin kendi fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli olan özelliklerdendir.
Soru 6

İçerik açısından girişimcilik kaça ayrılmaktadır?

A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
6 numaralı soru için açıklama 
İçerik açısından iki tür girişimcilikten söz edilebilir. Bunlar ekonomik (ticari) ve sosyal girişimciliktir. Dolayısıyla
Soru 7

1. yeni girişimcilik inovasyon odaklıdır.
2. Sadece genç girişimciler yeni girişimci olabilir.
3. Yeni girişimcilikte, ekonomiye yeni sektörler kazandırılmaktadır.
Yukarıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Yalnız 1
B
1-2
C
1-3
D
2-3
E
Yalnız 2
7 numaralı soru için açıklama 
Yeni girişimcilik; yeni ve eski sorunları, yeni ürün/hizmetler ve yeni iş anlayışları ile çözen girişimciliktir. Yeni girişimcilik inovasyona ve inovasyon sektörlerine odaklı olan, finansmanı da erişim hedefi de “küresel” olan, bilim ve teknolojiyle evrensel pazarlama becerilerine dayalı bir girişimciliktir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi kadın girişimciliğinin arttırılmak istenmesinin sebeplerinden biri değildir?

A
Kadın, çalışma hayatında daha çok olmasına rağmen girişimcilik rolünün az olması
B
Ülkelerin kalkınmasında girişimciliğin önemi
C
Toplumun kadın girişimcilik konusunda bilinçli olması
D
Girişimciliğin artması sonucu kişi başına düşen gelirin artması
E
Ülke olarak güçlü olmanın sahip olunan işletmelerin gücüyle belirlenmesi
8 numaralı soru için açıklama 
Ülkemizde kadınların çalışma hayatında daha çok olmasına rağmen girişimcilik rolü çok az görülmektedir. Bu sonuç da girişimci sayısını artırmak için bu alanın önemli olduğunu göstermektir. Bilindiği gibi ülkeler girişimcilikleriyle kalkınıyor. Girişimcilik ne kadar artarsa kişi başına gelir o kadar art›yor. Ülke olarak gücünüz işletmelerinizin gücüyle belli oluyor. Bunu artırmanın yollarından en önemlisi girişimci sayısını artırmaktır. Bunun için de kadın girişimci rolünün çoğalması önemli hale gelmektedir.
Soru 9

Toplumlarda girişimciliğin değişimi konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Girişimcilik azalmıştır.
B
Girişimcilik değişmemiştir.
C
Girişimcilik artmıştır.
D
Özel sektör girişimciliği yok olmuştur.
E
Devlet girişimciliği artmıştır.
9 numaralı soru için açıklama 
Özellikle son dönemlerde toplumsal alanlarda ortaya çıkan hızlı değişim, girişimciliğin daha fazla kullanılması sonucunu doğurmuştur. Toplumlar daha önceki dönemlere göre günümüzde daha girişimciler.
Soru 10

İçinde bir eylem barındıran girişimcilik terimini ilk kez kullanan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Richard Cantillon
B
Joseph A. Schumpeter
C
Tamer Müftüoğlu
D
Jean Baptise Say
E
Muhammad Yunus
10 numaralı soru için açıklama 
Richard Cantillon, 1730'larda bu kavramı kullanmıştır.
Soru 11

Ekonominin yaratıcı sürecinin merkezinde girişimcilik ve yeniliklerin yer alması hangisi/lerine katkıda bulunur?
I- Ekonomik büyümeye
II- Verimliliğin artmasına
III- Yeni iş olanakları yaratmaya

A
I ve II
B
II ve III
C
I ve III
D
I, II ve III
E
Yalnız II
11 numaralı soru için açıklama 
Ekonominin yaratıcı sürecinin merkezinde girişimcilik ve yeniliklerin yer alması ekonomik büyümeyi hızlandırmakta, verimliliği artırmakta ve yeni iş olanakları yaratmaktadır.
Soru 12

Hangisi/leri girişimciliğin son dönemlerde popüler olmasının nedenlerindendir? I- İstihdam sorununun azalması II- Yeni ekonominin gittikçe güçlenmesiyle değişen ekonomik yapı. III- Ekonomi ve işletme alanlarında teorik gelişmeler ve girişimciliğin genel kabulü

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
E
Yalnız I
12 numaralı soru için açıklama 
Girişimciliğin son dönemde böylesine popüler olmasının başlıca sebepleri arasında aşağıdaki üç önemli gelişmeyi sayabiliriz: (TUSİAD, 2002) 1. İstihdam sorununun artması. 2. Yeni ekonominin gittikçe güçlenmesiyle değişen ekonomik yapı. 3. Ekonomi ve işletme alanlarında teorik gelişmeler ve girişimciliğin genel kabulü.
Soru 13

Temsilcilerinin Marshall, Say ve Knight olduğu Neoklasik ekole göre girişimcinin ekonomideki temel rolü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karşılanmamış ihtiyaçları karşılamak
B
Girişimcilik faaliyetleri yoluyla piyasaların dengede bulunmasına katkı yapmak
C
Piyasa etkinsizliklerini ve eksikliklerini düzeltmek
D
Yeni bir mal üretmek
E
Mevcut ürününü yeni bir yöntemle üretmeye çalışmak
13 numaralı soru için açıklama 
Neoklasiklere göre girişimcinin temel rolü, girişimcilik faaliyetleri yoluyla piyasaların dengede bulunmasına katkı yapmaktır. Avusturya Ekolü ise girişimcinin kâr fırsatları yakalama yeteneklerini ön plana çıkarmaktadır. Bu yaklaşıma göre girişimcilerin önemli bir fonksiyonu karşılanmamış ihtiyaçları karşılamak ya da piyasa etkinsizliklerini ve eksikliklerini düzeltmektir. Schumpeterci ekol olarak da bilinen Alman Ekolü ise girişimcinin bir değişim, reform ya da devrim yapması ön plandadır. Bu anlamda girişimcinin ekonomideki fonksiyonu yeni bir mal üretmek ya da mevcut ürününü yeni bir yöntemle üretmeye çalışmak gibi yenilikler ortaya koymaktır.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi yirminci yüzyıl girişimcileri ile ilgili doğru bir ifade değildir?

A
Girişimciler genellikle yöneticilerden ayrılmaktadır.
B
Girişimci kişisel çıkarı için bir işletmeyi yöneten ve çalıştıran kişi olarak tanımlanmaya başlamıştır.
C
İşletmesinde kullandığı girdiler, istihdam ettiği iş gücü ve ihtiyaç duyduğu sermaye için cari fiyatları ödeyen kişidir.
D
Kendi çabası, yeteneği, organizasyon ve yönetim becerilerini de bu süreçte kullanmaktadır.
E
Kaybetme ve önceden beklenmeyen durumlarla karşılaşma riskini de kabul etmektedir.
14 numaralı soru için açıklama 
Yirminci Yüzyıl Yirminci yüzyılda girişimciler genellikle yöneticilerden ayrılmamaktadır. Bu dönemde girişimci kişisel çıkarı için bir işletmeyi yöneten ve çalıştıran kişi olarak tanımlanmaya başlamıştır. İşletmesinde kullandığı girdiler, istihdam ettiği iş gücü ve ihtiyaç duyduğu sermaye için cari fiyatları ödeyen kişidir. Kendi çabası, yeteneği, organizasyon ve yönetim becerilerini de bu süreçte kullanmaktadır. Ayrıca kaybetme ve önceden beklenmeyen durumlarla karşılaşma riskini de kabul etmektedir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi başarılı olmuş girişimciler için doğru bir bilgidir?

A
Girişimci kişiliğe sahip insanlar daha sakin bir hayat yaşarlar.
B
Girişimcilik için yetenekli olmaya gerek yoktur.
C
Girişimcilerin vizyonu, misyonu ve hırsı olmalıdır.
D
Girişimciler kısa dönemde ihtiyaç duyulacak ürün ve hizmetleri üretmek için gerekli kaynakları bir araya getirir.
E
Girişimciler herkes tarafından bilinen fırsatları değerlendirirler.
15 numaralı soru için açıklama 
Başarılı girişimcilerin üç temel özelliğe sahip olduğu da ifade edilmektedir. Bunlar; vizyon, misyon ve hırslı olmalıdır.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi yirminci yüzyılda girişimcinin karekteristik özelliklerinden biri değildir?

A
Sermaye kullanıcısı olması
B
İş gücü ve ihtiyaç duyduğu sermaye için cari fiyatları ödeyen kişi olması
C
Kendi çabasını, yeteneğini, organizasyon ve yönetim becerilerini kullanan kişi olması
D
Kaybetme ve önceden beklenmeyen durumlarla karşılaşma riskini kabul eden kişi olması
E
Yenilikçi olması
16 numaralı soru için açıklama 
18. yüzyılda sermayesi olan bir insan sermayeye ihtiyaç duyan bir insandan ayrılmaktaydı. Bu farklılaşmanın bir nedeni bütün dünyada ortaya çıkan sanayileşmeydi. Mucitler icatlarının finansmanını devlet ya da özel kaynaklar aracılığı ile sağlamaktaydı. Bu nedenle bu tipteki insanlar sermaye kullanıcılarıydılar. 20. yüzyılda böyle bir karekteristik özellik görülmez.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin üretim sürecine katkılarından değildir?

A
Üretim kaynaklarını yeni bir tarzda birleştirerek kullanılmayan üretim faktörlerinin kullanılmasını sağlar.
B
Kullanılmakta olan üretim araçlarının ve mevcut girdilerinin değişik şekillerde kullanımı ile üretimi artırır.
C
Girişimci yeni düşüncelerin yaratılması, yayılması ve uygulamasını hızlandırır.
D
Bir girişimcinin yaptıkları sonucu elde edilen başarı ya da başarısızlıklar diğer girişimcilere örnek olur, yol gösterir.
E
Girişimcilik risk faktörünü artırarak arz talep dengesini olumsuz etkiler.
17 numaralı soru için açıklama 
Girişimciliğin arz talep dengesini olumsuz etkilemesi gibi bir faktör söz konusu değildir. Risk üstlenme ve yenilikçi olma niteliği nedeniyle girişimcilerin tüm toplumların değişim ve gelişme süreçlerinde öncülük yaptığını söylemek olasıdır.
Soru 18

19. yy ve öncesinde girişimcilikle ilgili gerçek anlamdaki ilk örnek kimdir?

A
Marco Polo
B
Cantillon
C
Marshall
D
Schumpeter
E
J.B. Say
18 numaralı soru için açıklama 
19. yy ve öncesinde girişimcilikle ilgili gerçek anlamdaki ilk örnek Uzak Doğu ile ticaret yollarını geliştirmeye çalışan marco Polo'dur.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin son dönemlerde popüler olmasının nedenlerinden birisidir?

A
Artan maliyetler
B
Teknolojinin gelişmesi
C
Talebin karşılanamaması
D
Üretim kaynaklarının azalması
E
İstihdam sorununun artması
19 numaralı soru için açıklama 
Girişimciliğin son dönemde böylesine popüler olmasının başlıca sebepleri arasında aşağıdaki üç önemli gelişmeyi sayabiliriz:????1. İstihdam sorununun artması.????2. Yeni ekonominin gittikçe güçlenmesiyle değişen ekonomik yapı.????3. Ekonomi ve işletme alanlarında teorik gelişmeler ve girişimciliğin genel kabulü.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi iş kültürünün belirleyici boyutlarından biri değildir?

A
Bağımsızlık
B
Karar verebilen
C
Yenilikçi
D
Risk alan
E
Hatalardan ders çıkaran
20 numaralı soru için açıklama 
Batı iş kültürünün belirleyici boyutları aşağıdaki şekilde ifade edilebilir: Risk alan Hiyerarşik sistemle çalışan Yenilikçi Yüksek bireysellik Hatalardan ders çıkaran Bağımsızlık.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (6 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x