Halk Edebiyatına Giriş 1 2016-2017 Final Sınavı

Halk Edebiyatına Giriş 1 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aceb bir hûb-ı enversin ziya verdin bu dünyaya
Açılmış bir gül-i tersin sezasın medh-i a’lâya

Cemâlin îd-ı ekberdir kerem elbet mukarrerdir
Cenabın özge dilberdir düşürdün beni gavgâya

Yukarıda verilen beyitler halk şiirinde kullanılan aruzlu türlerden hangisine aittir?

A
Kalenderi
B
Semaî
C
Satranç
D
Divan
E
Vezn-i Âher
Soru 2

Osmanlı Devleti döneminde “ulus devlet” kurma amacıyla ortaya çıkan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanlıcılık
B
Devletçilik
C
İslamcılık
D
Türkçülük
E
Batıcılık
Soru 3

Halkbilimi, “Milli kültür denilen pek çok unsurdan oluşan birikimin, tarihi gelişim içinde bir milletin çeşitli grupları tarafından farklı ölçülerde yaşanılan verilerinin varyantlarına ve bu verileri inceleyen ilme verilen isimdir.” diye tanımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hikmet Dizdaroğlu
B
Umay Günay
C
Pertev Naili Boratav
D
Şükrü Elçin
E
Rıza Tevfik Bölükbaşı
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi halk şiiri nazım şekillerinde kullanılan nazım hacmi formlarından biridir?

A
Divanî
B
Taşlama
C
Koşma
D
Güzelleme
E
Semaî
Soru 5

Bilgi, duygu, düşüncelerin yazı ve elektronik kayıt imkânlarıyla depolama ve saklama tekniklerinin var olduğu kültürel ortamlara ne ad verilir?

A
Saklanabilir Kültür Ortamı
B
ikincil Sözlü Kültür Ortamı
C
Düşünsel Kültür Ortamı
D
Depolanabilir Kültür Ortamı
E
Birincil Sözlü Kültür Ortamı
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bir alan araştırmasında yapılacak ön hazırlıklardan biri değildir?

A
Araştırma yapılacak mahallin tarihi, coğrafyası, kültür yapısıyla ilgili bilgiler edinmek
B
Araştırılacak alanın haritasını temin etmek
C
Araştırma için gerekli malzemeyi temin etmek
D
Araştırılan folklor olayı ile ilgili önceden yapılmış yayınlarını okumak
E
Araştırma süresini çalışmayı gerçekleştirirken belirlemek
Soru 7

Masal kelimesi yerine kullanılan “ötünç” kelimesi hangi Türk topluluklarında kullanılmaktadır?

A
Uygurlar
B
Çuvaşlar
C
Azerîler
D
Yakutlar
E
Türkmenler
Soru 8

“Legend” teriminin karşılığı olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Epik destan
B
Efsane
C
Masal
D
Mit
E
Memorat
Soru 9

Anlatmalık türlerin icracısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
icracılar usta-çırak ilişkisi ile yetişirler.
B
icracılar, “destancı”, “masalcı” gibi isimler verilen uzmanlaşmış kişilerdir.
C
Anlatıcı, anlatıyı teatral bir şekilde ortaya koyar.
D
Profesyonel veya yarı profesyonel geleneksel sanatçı kimliğine sahiptirler.
E
Sanatlarını modern bağlamda icra ederler.
Soru 10

Türk epik destanlarında görülen alperen tipinin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Davası ve toplumu için kendini feda eder.
B
Destanlardaki baş kahramandır.
C
Güçlü ve yenilmez bir yiğittir.
D
Az da olsa kişisel menfaatlerini ön planda tutar.
E
Eren özelliklerine de sahip bir yiğittir.
Soru 11

Destanlarda görülen motiflerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Ok-yay motifi destanlarda sadece savaş aleti olarak kullanılır.
B
Düğün motifi destanda nadiren karşımıza çıkan bir motiftir.
C
Kutsal ışık motifi, kahramanın bir yerden bir yere gidişini sağlar.
D
Bozkurt, kahramana savaşlarda yardımcı olur.
E
At motifinde kullanılan atlar olağanüstü özelliklere sahiptir.
Soru 12

Türk mitolojisi için önemli bir eser olan 'Türk Mitolojisi' adlı iki ciltlik kitabın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdulkadir inan
B
Fuat Köprülü
C
Bahaeddin Ögel
D
Ziya Gökalp
E
Murat Uraz
Soru 13

“Billur Köşk Masalları” adlı eseri Almanca'ya tercüme ederek yayımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Theodor Herzel
B
Ziya Gökalp
C
K.D. lakaplı ismi bilinmeyen bir kişi
D
IgnaczKunoş
E
Naki Tezel
Soru 14

“Seni gidi eskici yalağından su içip iki renge girmiş sahtiyan-ı atik suratlı kerata.” formeli aşağıdaki tekerleme gruplarından hangisine aittir?

A
Bağımsız Söz Cambazlığı
B
Masal
C
Tören
D
Karagöz-Hacivat
E
Oyun
Soru 15

Konuşmalık türler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Atasözü, deyim, bilmece, alkış-kargış, tekerleme
B
Atasözü, deyim, bilmece, efsane, tekerleme
C
Atasözü, mit, bilmece, alkış-kargış, tekerleme
D
Atasözü, deyim, masal, alkış-kargış, tekerleme
E
Atasözü, deyim, meddah, alkış-kargış, tekerleme
Soru 16

“Cimrilik” kavramının işlendiği atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz.
B
Davulun sesi uzaktan hoş gelir.
C
Körle yatan şaşı kalkar.
D
Sakla samanı, gelir zamanı.
E
Az tamah, çok ziyan getirir.
Soru 17

Deyimler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Anonim Halk Edebiyatının en küçük ancak en işlevsel konuşmalık türüdür.
B
iki ya da daha fazla kelimeden oluşan kalıplaşmış ifadelerdir.
C
Deyimlerde yer alan kelimeler değişik anlamlar alabilir.
D
Kalıpsal ifadeler olduğundan cümle içinde çekimli olarak kullanılmaz.
E
Dilde anlam zenginliği sağlarlar.
Soru 18

I. Halkbiliminin ele aldığı her türlü sözlü ve yazılı folklor formu içinde yer alabilen bir türdür.
II. En yaygın olanı uzun formlarıdır.
III. Sürekli tekrarlanan bir soruna sosyo-kültürel olarak kabul edilmiş çözümler sunan bir yaklaşımın ifadesidir.
IV. Geleneksel olarak uygun olmayan yerlerde kullanımı yadırganmaz.
V. Çoğunlukla tek cümleden oluşurlar.
Atasözü ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I, II ve III
B
I, III ve IV
C
I, III ve V
D
II, IV ve V
E
III, IV ve V
Soru 19

“Gümüşhane Masalları” üzerine doktora çalışması yapan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziya Gökalp
B
Yusuf Ziya Demircioğlu
C
Saim Sakaoğlu
D
Umay Günay
E
Tahir Alangu
Soru 20

“Motif Index of Folk Literatüre” adlı çalışma hangi araştırmacıya aittir?

A
Stith Thompson
B
Anti Aarne
C
Pertev Naili Boratav
D
W.Radloff
E
Wolfram Eberhard
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x