Halk Edebiyatına Giriş 2 2015-2016 Final Sınavı

Halk Edebiyatına Giriş 2 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi usullü ezgilerden biridir?

A
Sümmani
B
Kayabaşı
C
Maya
D
Müstezat
E
Aydos
Soru 2

Gölge oyunu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Mısır Memlukları’nda bu oyuna çok rağbet edildiği bilinmektedir.
B
Gölge oyunu tekniği ışık veren bir kaynak ve yarı saydam bir perdeden yararlanılarak oluşturulur.
C
Yaygın görüşe göre Orta Doğu ülkelerinde ortaya çıkmıştır.
D
Gölge oyunu tekniğini öğrenen her ulus, zaman içerisinde kendine özgü seyirlik gelenekler oluşturmuştur.
E
Oyunun kahramanları Hacivat ve Karagöz’dür.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi “Hayvan Kültüne Bağlı Oyunlar”dan biridir?

A
Göçebe
B
Saya Gezme
C
Cemalcik
D
Ali ile Fatoş
E
Tarla Sınırı Oyunu
Soru 4

Eski Türkçede 'el kuklası' için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çadır hayal
B
Kol korçak
C
Kol salımı
D
Kol kudhurcuk
E
Konçak
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Türk toplulukları tarafından “türkü” için kullanılan kelimelerden biri değildir?

A
Halkaydımı
B
Nahşa
C
Halk koşigi
D
Nağıl
E
Eldik ır
Soru 6

“Ozan-Baksı Edebiyat Geleneği” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
islâmiyetin kabulünden önce başlamıştır.
B
Baksı ve âşıkların meydana getirdikleri bir gelenektir.
C
Yeni sözlü edebiyat gelenekleri nedeniyle Ozan-Baksılar Osmanlı sahasında işlevlerini kaybetmişlerdir.
D
islâmiyetin kabulünden sonra yüzeysel bir İslâm kisvesi altında XVI. yüzyıla kadar sürmüştür.
E
Bu gelenek, son temsilcilerinin Tekke ve Âşık geleneklerine katılmasıyla ortadan kalkmıştır.
Soru 7

Bâde içme ve rüya motifi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tekke ve Tasavvuf? Edebiyat geleneğine ait bir motiftir.
B
Âşıkların rüyalarında içtikleri bâde üç çeşitten oluşur.
C
Rüyada bâde âşığa üç defa sunulur.
D
Bir pîrin veya Hızır’ın rüyasına girmesiyle âşık olup saz çalmaya başlayan âşıklar, “Bâdeli” veya “Hak Âşığı” diye adlandırılır.
E
Rüyada pîrin ya da ermiş kişilerin kollarına “kudret gülü” ismi verilir.
Soru 8

Adı bilinen en eski Türk ozanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kül Tarkan
B
Prataya Şiri
C
Aprunçır Tigin
D
Kiki
E
Çuçu
Soru 9

Hazar İmparatorluğu’nun, özellikle yönetici sınıfı tarafından 740'da kabul edilen din aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şamanizm
B
Budizm
C
Musevilik
D
Maniheizm
E
Hristiyanlık
Soru 10

Mevlevî ve Bektaşi dışındaki tarikatlarda “ilahî”ye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nefes
B
Na’t
C
Cumhur
D
Durak
E
Ayin
Soru 11

“Koşug” terimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
“Şiir”, “nazım” ve “beyit” anlamlarını da karşılamıştır.
B
“Koşık, koşak, koşok ve kosık” isimleriyle de verilir.
C
Tıva, Şor, Altay gibi Türk boylarında hâlâ yaşamaktadır.
D
Dörtlüklerle kurulan şiir demektir.
E
Semaî şeklinin Türk edebiyatında görülen ilk biçimidir.
Soru 12

“Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyatı” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Mutasavvıf şairler aruzlu nazım şekilleri olan kaside, gazel, mesnevi, murabba, kıt’a, tuyuğ, tercî-i bend, terkîb-i bend ve müstezad gibi nazım şekillerini kullanmışlardır.
B
Nazım birimi, seçilen şekle bağlı olarak beyit veya dörtlüktür.
C
Şairler heceli nazım şekillerinden olan koşmayı daha çok kullanmışlardır.
D
Mutasavvıf şairlerin aruzla yazdıkları şiirlerinde aruz hatasına çok sık rastlanır.
E
Kendine özgü bir nazım şekli, vezni ve kafiye sistemi vardır.
Soru 13

Âşığın şiirinde mahlasını alması, gelenek temsilcileri ve halk arasında nasıl adlandırılır?

A
Mahlas tapşırma
B
Mahlas yakıştırma
C
Mahlas koyma
D
Mahlas verme
E
Mahlas takma
Soru 14

“Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyatı Geleneği”nin bilinen ilk şairleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir ?

A
Edip Ahmed Yügneki - Kaşgarlı Mahmud
B
Hacı Bektaş Veli - Yunus Emre
C
Ahmed Yesevî - Hakim Süleyman Ata
D
Ebu’l Hayr Rûmî - Yusuf Has Hacib
E
Şeyyad Hazma - Sultan Veled
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi dinî inançlar ve tasavvuf? düşünceler hakkında yazılan türlerden biri değildir?

A
Meded-nâme
B
Selam-nâme
C
Vücut-nâme
D
Fütüvvet-nâme
E
Dolap-nâme
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi “Âşık Tarzı Şiir Geleneği”nin XVI. yüzyılda yaşamış şahsiyetlerinden biri değildir?

A
Köroğlu
B
Öksüz Dede
C
Gedâ Muslu
D
Karacaoğlan
E
Kul Mehmed
Soru 17

Hz. Peygamber ile birlikte diğer peygamberler ve dört halifenin iç ve dış güzelliklerini konu alan yazı türüne ne ad verilir?

A
Tapuğ
B
Nefes
C
Hilye
D
Durak
E
Ayin
Soru 18

Âşık toplantılarında, âşıkların sezgi güçlerini, kültürel birikimlerini, sanatsal yeterliliklerini göstermek ve ölçmek için hazırlanmış bir bilmece olan, genellikle iç ve dış olmak üzere iki anlam taşıyan, bir ismi işaret eden söz, mısra veya beyitlere ne ad verilir?

A
Lügaz
B
Lügat
C
Musammat
D
Muamma
E
Şatranç
Soru 19

“Âşık Tarzı Edebiyat Geleneği”ndeki çıraklık süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Ustasının yanında gezerken onun yaptığı fasılları, irticalen söylediği şiirleri izler ve bunları öğrenir.
B
Tüm bilgisini, onu çıraklığa kabul eden usta âşıktan öğrenir.
C
Çıraklığa kabul edilmeden önce bağlama çalmasını bilmeleri gerekir.
D
Çıraklık eğitimi sonunda âşıktan halk karşısında irticalen şiir söylenmesi beklenmez.
E
Usta-çırak ilişkisi sadece saygıya dayalı bir süreçtir.
Soru 20

“Sığıtçı” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Cenaze törenlerinde yas tutturmak amacıyla profesyonel ağıt söyleci kişilerdir.
B
Kırık ve çıkıkları iyileştiren kişilerdir.
C
Su ve aynaya bakarak gelecekten haber veren büyücülerdir.
D
ilaç yapan yaşlı kadınlara verilen isimdir.
E
Dua eden yaşlı erkeklere verilen isimdir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x