Halk Edebiyatına Giriş 2 2016-2017 Final Sınavı

Halk Edebiyatına Giriş 2 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi meddah sopasının işlevlerinden biri değildir?

A
Oyunun bitişini haber vermesi
B
Yere vurularak oyunun başladığını bildirmesi
C
Kapının çalındığını belirtmesi
D
Saz yerine kullanılması
E
Süpürge yerine kullanılması
Soru 2

Ezgi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Duyguları dışa vurmaya yönelik kültürel birer araçtırlar.
B
Mitolojik dönemde sözlerden önce oluşturulmaya başlanan kültürel yaratmalardır.
C
Türk kültürünün kendini ifade ettiği en eski varlık alanlarından biridir.
D
Eski Türkçede “küylemek” adını alır.
E
Törenlerde, bir örnek üzere, kalıplaşarak geleneksel havaları oluşturmuşlardır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyununda yer alan tiplerden biri değildir?

A
Külhanbeyi
B
Ermeni
C
Zenne
D
Bebe Ruhi
E
Pîşe-kâr
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi orta oyunu meydanında bulunan bölümlerden biri değildir?

A
Mevki
B
Dükkân
C
Meydan
D
Arzbar
E
Kapı
Soru 5

Sekiz cennet yapdun sen âdem içün
Aldın büyük bağışla anın suçun
Âdem’i Cennet’ten çıkardun niçün
Buğday nene lâzım harmancı mısun
Yukarıdaki dörtlük tekke ve tasavvuf? halk edebiyatı geleneğinde kullanılan hangi nazım türünden alınmıştır?

A
Gevher-nâme
B
Dolap-nâme
C
Şathiye
D
Fütüvvet-nâme
E
Devriye
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi tekke ve tasavvuf? halk edebiyatı geleneğinin ozan-baksı edebiyatı geleneğinden aldığı geleneksel unsurlardan biri değildir?

A
Ruhanî liderlik
B
Rüya motifi
C
İlahî bir ilhamla eser yaratma inancı
D
Hece ölçüsü
E
Dinî dans
Soru 7

Türk Edebiyatının ilk yaratıcıları aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kamlar
B
Ozanlar
C
Âşıklar
D
Hikâyeciler
E
Meddâhlar
Soru 8

Aruzun “mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün” kalıbıyla yazılan Âşık tarzı şiir geleneğinde kullanılan nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kalenderî
B
Selis
C
Divanî
D
Semaî
E
Satranç
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Âşık tarzı şiirlerin anlatım tutumlarından biri değildir?

A
Yermeye yönelik
B
Şikâyet etmeye yönelik
C
Yas tutturmaya yönelik
D
Hüner göstermeye yönelik
E
Hatırlatmaya yönelik
Soru 10

Kalabalık karşısında ezbere söylenen şiir olarak tanımlanan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kojan
B
Yır
C
Takmak
D
Takşut
E
Koşup
Soru 11

Tekke ve Tasavvuf? Halk Edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Nazım birimi, seçilen şekle bağlı olarak beyit veya dörtlüktür.
B
Şairler heceli nazım şekillerinden olan koşmayı daha çok kullanmışlardır.
C
Kendine özgü bir nazım şekli, vezni ve kafiye sistemi vardır.
D
Mutasavvıf şairler aruzlu nazım şekilleri olan kaside, gazel, mesnevi, murabba, kıt’a, tuyuğ, tercî-i bend, terkîb-i bend ve müstezad gibi nazım şekillerini kullanmışlardır.
E
Mutasavvıf şairlerin aruzla yazdıkları şiirlerinde aruz hatasına çok sık rastlanır.
Soru 12

Adı bilinen en eski Türk ozanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çuçu
B
Kül Tarkan
C
Aprunçır Tigin
D
Kiki
E
Prataya Şiri
Soru 13

“Ozan-Baksı Edebiyat Geleneği” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
islâmiyetin kabulünden sonra yüzeysel bir İslâm kisvesi altında XVI. yüzyıla kadar sürmüştür.
B
Yeni sözlü edebiyat gelenekleri nedeniyle Ozan-Baksılar Osmanlı sahasında işlevlerini kaybetmişlerdir.
C
islâmiyetin kabulünden önce başlamıştır.
D
Bu gelenek, son temsilcilerinin Tekke ve Âşık geleneklerine katılmasıyla ortadan kalkmıştır.
E
Baksı ve âşıkların meydana getirdikleri bir gelenektir.
Soru 14

Âşık atışmalarında aşağıdakilerden hangisine rastlanmaz?

A
Âşıkların özel hayatlarına dair soru ve cevap
B
Âşıkların kavga etmeleri
C
Âşıkların birbirlerine hakaret etmesi
D
Âşıkların birbirini beğenmemesi
E
iki âşığın karşılıklı birbirini övmesi
Soru 15

“Hilye” teriminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hz. Muhammed’in sadece doğumunu anlatan eserler.
B
Hz. Muhammed, diğer peygamberler ve dört halifenin iç ve dış güzelliklerinden bahseden şiirler.
C
Hz. Muhammed göge yükselmesini anlatan eserler.
D
Hz. Muhammed’in mucizelerinden bahseden eserler.
E
Hz. Muhammed’in doğumundan ölümüne kadar hayat hikâyesini anlatan eserler.
Soru 16

Aşağıdakilerin hangisi “destan şekli” heceli nazım türlerinden biri değildir?

A
Koçaklama destanlar
B
Taşlama destanlar
C
Güzelleme destanlar
D
Ağıt destanlar
E
Varsağı destanlar
Soru 17

Ahmed Yesevî ve müritlerinin yazdığı şiirlere ne ad verilir?

A
Koşuk
B
Koşma
C
Semaî
D
Hikmet
E
İlahî
Soru 18

Âşıkların yetişme süreçleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Âşıklar usta çırak ilişkisi ile yetiştirilir.
B
Aldığı eğitimi özümseyerek yeteneğini geliştirir.
C
Usta âşıkların yaptıkları atışmalara, fasıllara ve hikâye anlatma toplantılarına katılır.
D
Eğitimini tamamlayan âşık kendi mahlasını seçer.
E
Âşığın mahlasını alması “mahlas tapşırma” olarak adlandırılır.
Soru 19

Dede Korkut Hikâyeleri’nin her iki nüshasını karşılaştırarak yayımlayan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kilisli Rıfat
B
Muharrem Ergin
C
Reşit Rahmeti Arat
D
Fuat Köprülü
E
Hüseyin Namık Orkun
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x