Halk Hikayeleri 2017-2018 Vize Sınavı

Halk Hikayeleri 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Halk hikâyelerinin motiflerine göre incelenmesinde Stith Thompson’ın Motif-lndex of Folk Literatüre adlı eserinden yararlanılmaktadır. Orada “Z101.Ölüm Sembolü Kanlı Gömlek” motifiyle karşılaşmaktayız.
Yukarıda sözü edilen motifin görüldüğü halk hikâyeleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A
Sevdakâr Şah-Latif Şah
B
Kurbanî ile Peri-Arzu ile Kamber
C
Ercişli Emrah ile Selvi Han-Tahir ile Zühre
D
Salman Bey- Adil Han
E
Hurşit ile Mahmihri-Şah İsmail
Soru 2

'Performans Teori Kuramı'nda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Fiziksel mekân
B
Sosyal kültürel çevre
C
Anlatıcı-Dinleyici
D
Zaman
E
Yola çıkış-Erginleme
Soru 3

Hem Türk halk müziğinde bir uzun hava çeşidi hem de Orta Anadolu’da abdallar, Çukurova’da ise daha çok Avşarların söylediği ezgilere ne ad verilir?

A
Oturak
B
Barak
C
Bozlak
D
Ahey
E
Aydost
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Lord Raglan’ın “Geleneksel Kahraman Kalıbı”na uymaz?

A
Kahramanın çocukluğu en ince teferruatına kadar anlatılır.
B
Kahramanın babası soylu bir kraldır.
C
Baba çoğunlukla annenin yakın akrabasıdır.
D
Kahramanın annesi soylu bir bakiredir.
E
Kahraman gizlice bir yere gönderilir.
Soru 5

Halk hikâyesi metinleri içinde halk bilimi ve halk edebiyatının farklı türlerini de barındırabilir.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A
Efsane
B
Masal
C
Dua
D
Sicilleme
E
Atasözleri
Soru 6

“İdeolojik Halk Bilimi Kuramı” yerine kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gösterge Bilim Kuramı
B
Bağlam Merkezli Halk Bilimi Kuramı
C
Ulusal Halk Bilimi Kuramı
D
Yapısalcı Kuram
E
Geleneksel Kahraman Kuramı
Soru 7

1945 yılında Erzurum ilinin Narman ilçesinin Samikale köyünde doğmuştur. Âşıklıkla ilgili ilk dersleri babası Âşık Fahri’den almıştır. Âşıklığın yanı sıra halk hikâyesi de anlatmış olup bunlardan bazıları Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri tarafından lisans tezi olarak hazırlanmıştır. 22 Ocak 2003 tarihinde vefat etmiş olup mezarı Gebze’dedir.
Yukarıda sözü edilen âşık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mevlüt ihsanî
B
AşıkTorunî
C
Âşık Mıktat
D
Hüseyin Sümmanoğlu
E
Sümmanî
Soru 8

İlhan Başgöz’ün 1949 yılında tamamlanan ve henüz yayımlanmamış olan doktora tezi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Biyografik Halk Hikâyeleri
B
Kirmanşah
C
Kerem ile Aslı
D
Tahir ile Zühre
E
Ercişli Emrah ile Selvi Han
Soru 9

Halk hikâyesini diğer türlerden ayıran ana özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dini kıssalardan ilham alması
B
Hayal ürünü olması
C
“Formel” adı verilen kalıplaşmış ifadelerle başlaması
D
Nazım-nesir karışımı ve uzun olması
E
Hayvan hikâyeleri, asıl halk hikâyeleri, fıkralar başlığı altında sınıflandırılması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi pir dolusu badeyi içen âşıklardan biri değildir?

A
Köroğlu
B
Âşık Garip
C
Ercişli Emrah
D
Âşık Kerem
E
Narmanlı Sümmanî
Soru 11

Daha çok sevgi konulu halk hikâyelerinden hareketle, halk hikâyesini “Bir sevgiliyi elde etme yolundaki maceraları anlatan masal” olarak tanımlayan Alman Türkolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alberd Lord
B
Otto Spies
C
Wolfram Eberhard
D
Otto Böckel
E
Wilhelm Radloff
Soru 12

Anadolu sahasında “halk hikâyesi” olarak bilinen kavramın Türk dünyasında genel kabul gören karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karavelli
B
Dastan
C
Nağıl
D
Duvaggapma
E
Selçuk
Soru 13

Aşağıdaki halk hikâyelerinden hangisi yaşadığı kesin olan bir âşığın hayatı etrafında oluşmuştur?

A
Sümmanî ile Gülperi
B
Salman Bey ile Turnatel Hanım
C
Kaçak Nebi ile Hacer Hanım
D
Sevdakâr Şah ile Gülenaz Sultan
E
Şah İsmail ile Gülizar
Soru 14

Masalların değişen değerlerinin kişi adları ve kişilerin nitelikleri, değişmeyen yönlerinin ise kişilerin eylemleri ile işlevleri olduğunu saptayan masal araştırmacısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Claude Levi-Strauss
B
Lord Raglan
C
Vladimir Propp
D
ilhan Başgöz
E
Pertev Naili Boratav
Soru 15

Saz meclislerinde âşığın bir hikâyeyi anlatmaya başlamadan önce fikrî, mistik, didaktik tarzda söylediği manzum ürüne ne ad verilir?

A
Tapşırma
B
Döşeme
C
Koşma
D
Taşlama
E
Fasıl
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Âşık Mahgül’ün hikâyelerinin konularından biridir?

A
Şah İsmail'in bir Türkmen Beyi'nin kızına âşık olması
B
Gündeşlioğlu'na başkaldırılması
C
Âşık Kerem'in düğünü
D
Mecnun'un Leyla'yı mektepte görmesi
E
Barakların Horasan’dan göçü
Soru 17

Derlemeleri arasında Köroğlu, Şah İsmail, Âşık Kerem, Âşık Garip gibi halk hikâyesi metinlerine de yer veren Macar Türkolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Otto Spies
B
Wolfram Eberhard
C
Potanin
D
IgnâcKünos
E
Radloff
Soru 18

1919 yılında Gaziantep’in Nizip ilçesinde doğan, okuma yazmayı askerliği sırasında öğrenen ve 70 yıl kadar hikâye anlatan Baraklı Âşık Mahgül’ün gerçek adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sadi Değer
B
Laçin Kurt
C
Mehmet Kılıçoğlu
D
İsmail Cengiz
E
Muhittin Cuya
Soru 19

1877 yılında Erzurum’da doğmuştur. Yanında pek çok çırak yetiştirmiştir. Ölüm tarihi hakkında bilgimiz olmayan hikayeci, daha çok Köroğlu ve Kollarını Murad Uraz’a yazdırmış, o da ilhan Başgöz’e hediye etmiştir.
Yukarıda sözü edilen âşık aşağıdakilerden hangisidir?

A
ishak Kemalî
B
Âşık Kemalî
C
Yaşar Reyhanî
D
Behçet Mahir
E
Âşık Mıktat
Soru 20

Aşağıdaki âşık ve mahlası eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Muhittin Cuya / Âşık Mihmanî
B
İsmail Cengiz / İsmail Azerî
C
Sabit Ataman / Âşık Müdamî
D
Nusret Yazıcı / Nusret Sümmanoğlu
E
Sadi Değer /Âşık Hasreti
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x