Halk Masalları 2015-2016 Vize Sınavı

Halk Masalları 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

XVIII. yüzyıl şairlerinden olup nükteleriyle de tanınır. Onun bir başka özelliği de kendince aptalca işler yapanların adlarını kaydettiği bir defter tutmasıdır. Çevresindekilerin ahmaklıklarını, akılsızlıklarını görünce hemen defterine kaydeder. Defterdeki adlardan biri de dönemin padişahı III. Mustafa'dır.
Yukarıda sözü edilen aydın ve sanatçı fıkra tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şair Haşmet
B
Nedim
C
Naili
D
Nef'î
E
Süleyman Nazif
Soru 2

Stith Thompson tarafından “Eskiden beri yaşama kabiliyetine sahip olan masalın en küçük unsuru” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Motif
B
Epizot
C
Özet
D
Varyant
E
Tip
Soru 3

Ziya Gökalp'in masalcılığıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Masalları nazım-nesir karışık olarak yayımlamıştır.
B
Masalları nazma çekerek yayımlamıştır.
C
Masal derleme yöntemleri hakkında bilgi vermiştir.
D
Farklı ülkelerin masallarını yayımlamıştır.
E
Masalları nesir şeklinde yayımlamıştır.
Soru 4

Aslı Sanskritçe olup Çinceden Uygurcaya çevrilmiştir. Ancak çevirinin ne zaman ve nerede yapıldığına dair bilgi yoktur. Metnin XIII. yüzyıla ait olduğu tahmin edilmektedir. Eser, ilk defa W. Radloff tarafından 1911 yılında yayımlanmıştır. Hikâyede, ruhani bir kahramanın çeşitli varlıklara yardım etmesi konu edilmiştir.
Yukarıda sözü edilen kitap aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uigurica
B
Altun Yaruk
C
Kuanşi im Pusar
D
Türkisch Turfantexte
E
Türkçe Mani El Yazmaları
Soru 5

1884 yılında Konya'da doğmuştur. Bir süre medreseye gitmiş, eğitimini yarıda bırakarak bakkal dükkânı işleterek geçimini sağlamıştır. Onun hayatı dükkânı ile evi arasında geçmiştir. Fıkralarında yaşadığı şehrin insanının sıkıntılarını dile getirmiştir.
Yukarıda sözü edilen yerel tip aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tayyip Ağa
B
Şamlının Hacı İbrahim
C
Çivi Emmi
D
Ağınlı İbik Dayı
E
Kara Kâmil
Soru 6

Antti Aarne'nın masal sınıflaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Masal tiplerinin son numarası 2.399'dur.
B
Tip katalogu 2500 masalın incelenmesi sonucunda ortaya çıkmıştır.
C
İlk başlık hayvan masallarıdır.
D
İkinci başlık zincirlemeli masallardır.
E
Antti Aarne sınıflamasını beş ana başlık altında toplamıştır.
Soru 7

Aslen Kûfeli olup ömrünün büyük bir kısmını Bağdat'ta geçirmiştir. Bazı kaynaklar onu halife Harunreşid'in kardeşi olarak kabul ederken bazıları da halifenin danışmanı olduğundan söz eder. O, akıllı ve becerikli biridir. İnatçı kişiliğiyle her işin üstesinden gelir. Aşağılanan, hor görülen, yoksul olan kimselerin yanındadır.
Yukarıda sözü edilen yabancı fıkra tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nasreddin Tusi
B
Karakuş Kadı
C
Behlûl Dânâ
D
Şeyh Küşteri
E
Edip Ahmet Yugnaki
Soru 8

“Bu masallar çocuklar okusun, zevk alsın, çocuk muhayyilesini inkişaf ettirsin diye toplanmış, yazılmış ve neşredilmiş değildir. Halk masalları birer folklor unsuru, halk bilgisi maddesi ve bütün diğer folklor malzemeleri gibi birer maşeri mahsul olmak itibariyle toplanmışlardı. Asıl kıymeti bu noktada toplanan masallar birer işlenmiş cevher olup bunlardan terbiyeciler, edebiyatçılar, tarih ve içtimaiyatçılar kendi bakımında istifade edebilirler.”
Yukarıdaki metinde yer alan görüşler kime aittir?

A
Naki Tezel
B
Pertev Naili Boratav
C
Bilge Seyidoğlu
D
Umay Günay
E
Esma Şimşek
Soru 9

Hayvan masalları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Diğer masallara göre daha kısadır.
B
Olaylarda bir bütünlük söz konusudur.
C
Genellikle formel unsurlarına rastlanmaz.
D
Kahramanları dev, şeytan, cin, cadı gibi olağanüstü varlıklardır.
E
Masal metinleri birden fazla olay üzerine kurulmuştur.
Soru 10

Türk Edebiyatında Bektaşi Tipine Bağlı Fıkralar adlı doktora tezinde fıkraları; Ortak Şahsiyeti Temsil Yeteneği Kazanan Ferdi Tipler, Zümre Tipleri, Azınlık Tipleri, Bölge ve Yöre Tipleri, Yabancı Tipler, Gündelik Tipler, Moda Tipler olarak sınıflandıran araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilge Seyidoğlu
B
Saim Sakaoğlu
C
Nevzat Gözaydın
D
Lamiî Çelebi
E
Dursun Yıldırım
Soru 11

Masal çalışmalarına Gümüşhane Masalları Metin Toplama ve Tahlil adlı doktora teziyle başlayan, ilerleyen yıllarda Türk Çocuklarına Masallar, Kıbrıs Türk Masaları, Türkmen Halk Masallarından Örnekler ve Masal Araştırmaları gibi kitapları bilim dünyasına kazandıran masal araştırmacısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pertev Naili Boratav
B
Eflatun Cem Güney
C
Bilge Seyidoğlu
D
Saim Sakaoğlu
E
Umay Günay
Soru 12

Var varanın, sür sürenin, destursuz bağa girenin hâli budur padişahım. Yollar saçak pürçek, kimi yalan, kimi gerçek; hikâyedir bunun adı, söylemeyle çıkar tadı. Eski zamanenin devrinde idareden aciz bir adam varmış. Bu adam bir gün 'ben ne yapayım, ne yapmayayım' deyip İstanbul'a gider.
Yukarıdaki metin gibi masalların formel unsurlarla başlamasının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dinleyiciyi düşündürmek
B
Dinleyiciyi uyarmak
C
Dinleyiciyi uyutmak
D
Dinleyiciyi şaşırtmak
E
Dinleyiciyi güldürmek
Soru 13

2.500 masalın incelenmesi sonucunda hazırlanan Türk masallarının tip katalogunda 378 tip tespit edilmiştir. Bu katalogun habercisi diyebileceğimiz makale 1947 yılında Almanca olarak yayımlanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen makalenin özelliklerinden biridir?

A
Realist masalları konu alır ve 8 tipten söz eder.
B
Asıl halk masallarını konu alır ve 378 tipten söz eder.
C
Hayvan masallarını konu alır ve 60 tipten söz eder.
D
Zincirlemeli masalları konu alır ve 20 tipten söz eder.
E
Fıkraları konu alır ve 200 tipten söz eder.
Soru 14

Türk dünyasında olduğu kadar başka ülkelerde de tanınan fıkra tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bekri Mustafa
B
İncili Çavuş
C
Nasreddin Hoca
D
Behlûl Dânâ
E
Cemal Nadir Güler
Soru 15

“Yorgan gitti kavga bitti”, “Ya ağaçtan öteye yol giderse”, “Ben senin gençliğini de bilirim”, “El elin eşeğini türkü çağıra çağıra arar”, “Parayı veren düdüğü çalar”, “Ye kürküm ye” atasözleri ve deyimleri ile fıkra arasında yakın ilişki olduğu bilinmektedir.
Yukarıda sözü edilen atasözü ve deyimlerle fıkraların ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fıkra ile İncili Çavuş arasında bir ilişki vardır.
B
Fıkralar konusunu gerçek hayattan alır.
C
Fıkra daha önce oluşmuştur.
D
Atasözleri fıkraların tortulaşmış şeklidir.
E
Fıkralar, atasözü ve deyimin açıklaması olabilir.
Soru 16

Masalların kökeninin Hindistan, bir başka deyişle Hint masal kitapları olduğunu ileri süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
^Mitolojik Görüş
B
Etnografik Görüş
C
Tarih Öncesi Görüş
D
Yapısalcı Görüş
E
Tarihi Görüş
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi masalın içerik özelliklerinden olağanüstülükle ilgili değildir?

A
Tayy-i mekân
B
Şekil değiştirme
C
Tayy-i zaman
D
Kanlı gömlek getirme
E
Öldükten sonra dirilme
Soru 18

Kesin olarak ne zaman ortaya çıktığı bilinmeyen Binbir Gece Masaları’nı XVIII. yüzyılda Avrupa'ya ilk defa tanıtan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Otto Spies
B
Ignace Kunos
C
Wolfram Eberhard
D
Antoine Galland
E
Anti Aarne
Soru 19

Masallarda zekayı, aklı, şansı, başarıyı, iyiliği temsil eden tip aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teyze
B
En küçük kardeş
C
Yaşlı adam
D
En büyük kardeş
E
Köse
Soru 20

XIII. yüzyılın eserlerinden olduğu tahmin edilmektedir. Asıl nüshası kayıp olup şairi de bilinmemektedir. Mesnevi tarzında yazılmış olup 816 beyittir. İlk 26 beyitte Allah, peygamber ve halifeler övüldükten sonra asıl konuya geçilmektedir. Eser altı meclisten oluşmaktadır.
Yukarıdaki metinde sözü edilen manzum Türk masalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muhayyelat
B
Dâstan-ı Ahmet Haramî
C
Gencine-i Hikmet
D
Ala Geyik
E
Letaifnâme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x