Hukuk Sosyolojisi 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Hukuk Sosyolojisi 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Bütün örf ve adetleri temel alması
II. Toplum açısından önem verilmesi
III. Kamusal yanının ağır basması
IV. Yetkili kişilerce uygulanmasının bir hak olarak görülmesi
Yukarıdakilerden hangisi bir normun, hukukun bir parçası ve ilgi konusu olabilmesi için gerekli koşullardan biridir?

A
Yalnız I
B
Ive II
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 2

Sosyologlar, hukuk kurallarının insan davranışları üzerindeki etkilerini daha iyi bir şekilde öngörebilmek için aşağıdaki kavramlardan hangisine başvururlar?

A
Norm
B
Sosyal sermaye
C
Toplumsal gerçeklik
D
Formal kurallar
E
informal kurallar
Soru 3

Uygarlaşma sürecinde giderek karmaşıklaşan ve farklılaşan bir kent devletinde toplumsal yaşam, yazılı ve formel nitelikte hukuk kurallarına ve bu kuralları hayata geçirecek dinsel sıfatı olmayan yöneticilere uygun ortamı oluşturan yasa aşağıdakilerden hangisidir?

A
Drakon yasaları
B
Kadeş refomları
C
Solon kanunları
D
Urukagina reformları
E
On iki levha kanunları
Soru 4

I. Din kuralları
II. Ahlak kuralları
III. Görgü kuralları
IV. Örf ve adet kuralları
Yukarıdakilerden hangileri toplumsal ilişkileri ve davranışları yönlendiren toplumsal normlardandır?

A
Ive II
B
Ive III
C
II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 5

Modern toplumda yargılamanın geleneksel toplumların uyuşmazlık çözüm kurumlarından farkı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Önceden tanımlanarak yaptırıma bağlanmayan olayların mahkemeye taşınabilmesi
B
ilgilendiği sorunların derinliğinin geniş olması
C
Yargılama sürecinde tarafların ortak iradelerine ve rızalarına geniş yer verilmesi
D
Tek merkezli bir yapıya sahip olup ilgilendiği sorun sayısının sınırlı olması
E
Yargılama sürecinde tarafların etkin olması
Soru 6

Sapkın olarak kınanan veya cezalandırılan davranışların toplumun uyumlu bütünlüğünü sürdürmeye katkıda bulunacağını söyleyen sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
August Gomte
B
Max Weber
C
Kari Marx
D
Anthony Giddens
E
Emile Durkheim
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bir normun etkin olması için yeterli koşullardan biridir?

A
Yaptırıma konu oluşturamaması
B
Toplumun üyelerinin bir norma düzenli olarak uyması
C
Mahkeme kayıtlarında rastlanmaması
D
ihlali durumunda devreye yasal mekanizmaların girmemesi
E
Fiili olarak uygulanmaksızın yazılı metinlerde geçmesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi hukukun bir gerçeklik olmasından çıkarılabilecek sonuçlarındandır?

A
Hukukun kendiliğinden öylesine ortaya çıkmamış olması
B
Gerçek dünyanın kitaptaki yazılı kuralları içermesi
C
Hukukun sadece kurgusal bir düzen olması
D
Hukukun esasen eylemden bağımsız olması
E
Hukuk toplumun norm ve düzenlemelerini yansıtmaması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi hukuk sosyolojisinin hukuka vücut verme potansiyeline sahip yapıların analizinde kullandığı temel kavramdır?

A
Norm
B
iktidar
C
Yargı
D
Devlet
E
Yaptırım
Soru 10

İbn-i Haldun’a göre, bir toplumsal sistemin kurulabilmesi ve insanların birbirlerine zarar vermelerinin önlenmesi aşağıdakilerden hangisi ile mümkündür?

A
Bir egemenin varlığı ile
B
Doğal hukuk kanunları ile
C
Göçebe yaşam biçimi ile
D
Sivil toplum organizasyonları ile
E
Pozitif hukuk kuralları ile
Soru 11

Marx’a göre hukuksal süreçlerin içinde gelişip serpildiği, devlet alanı ya da siyasal toplum alanı dışında kalan toplumsal alan içinde insan gruplaşmalarını ve ilişkilerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üretim ilişkileri
B
Anomi
C
ilmi ümran
D
Sivil toplum
E
Kolektif bilinç
Soru 12

Hukuku, toplumun ahlaki yapısından çıkarma ve onu toplumsal ahlakın bir ifadesi olarak kavramlaştırma eğiliminde olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beccaria
B
Marx
C
Durkheim
D
Locke
E
ibn-i Haldun
Soru 13

Antropologlara göre aşağıdakilerden hangisi kültürün yapısal özelliklerinden biri değildir?

A
Sembollere bağlı olması
B
Değişmez olması
C
Paylaşılır olması
D
Öğrenilir olması
E
Bütünleştirici olması
Soru 14

Luhmann’ın Sistem Kuramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hukukun işleyebilmesi için siyasetin, hukukun uygulanabileceği ortamı yaratması gerekir.
B
Bir sistem olarak hukuk, siyasetle ilişki içerisindedir; ancak iç işleyişi açısından bağımsızdır.
C
Siyaset, hukukun içeriğini belirlediği için hukuka üstündür.
D
Hukuk, kendi kendine evrimsel olarak bugün bildiğimiz şeklini almaya başlamıştır.
E
Neyin hukuksal olup olmadığı meselesi hukukun kendi kendine çözdüğü bir problemdir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi feodal sistemin özelliklerinden biri değildir?

A
Kral feodal hiyerarşinin en üst katindadır.
B
Feodal bağlılık ilişkisi “Fief Sözleşmesi” adı verilen bir sözleşmeyle kurulur.
C
Senyörlük aynı zamanda yönetim, hukuk ve yargı düzeni demektir.
D
Feodal hiyerarşinin en altında serfler vardır.
E
Kral mutlak monark durumundadır.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ da dahil olmak üzere, modern toplum öncesi dönemin hukukunu temsil eder?

A
Statü hukuku
B
Genel hukuk
C
Eski ve muteber hukuk
D
Sözleşme hukuku
E
Primitive hukuk
Soru 17

Devlet, uluslararası düzen üzerinde dramatik etkiye sahip, kamusal alanı ifade eden bir kavram olarak kaçıncı yüzyılda ortaya çıkmıştır?

A
15.
B
16.
C
17.
D
18.
E
19.
Soru 18

Modern hukukun en temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplumu bir bütün olarak görme ve parçalara ayrılamayacağını öngörmesi
B
Akıl yoluyla bulunan bir kurallar sistemi olması
C
Örf, adet ve geleneklerle şekillenen bir sistem olması
D
Daha fazla somutlamalara dayalı olması
E
Dinsel kuralları da esas alan bir hukuk olması
Soru 19

Gurvitch'in sosyolojik yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Esprit Sosyolojisi
B
Diferansiyel Sosyolojisi
C
Sistematik Sosyoloji
D
Tipolojik Sosyoloji
E
Jenetik Sosyolojisi
Soru 20

“Hukuksal yaşam mantığa değil, deneyime dayanır. Öyleyse mahkemelerin hukuksal bir uyuşmazlığı nasıl çözeceğine ilişkin öngörü, hukuk normlarına bakılarak değil, hukukun ampirik ve pragmatik yönüne bakılarak yapılabilir.”
Aşağıdakilerden hangisi paragrafta dile getirilen görüşü savunan hukuk kuramıdır?

A
Hukuksal formalizm
B
Kültürel feminist hukuku
C
Esprit sosyolojisi
D
Amerikan hukuksal realizmi
E
Liberal hukuk yaklaşımı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x