Hukuk Sosyolojisi 2016-2017 Final Sınavı

Hukuk Sosyolojisi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Doğal hukuk yaklaşımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Doğal hukuk kavramı devletin değil toplumsal kültürün doğurduğu hukuktur.
B
Kural olarak doğal hukuk düşüncesinin hareket noktalarını akıl ve insan doğası kavramları oluşturur.
C
Hukuk ya da hukuk kuralları, insandan ve insan iradesinden bağımsız bir şekilde vardır.
D
Doğal hukuk yaklaşımının temelinde adalet düşüncesi yer alır.
E
Doğal hukukçular adaletin evrensel bir değer olduğu iddiasında bulunsalar da bu değerin içeriği toplumdan topluma, dönemden döneme değişiklik gösterir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, hukukun iktidarı paylaştırma işlevini ifade eder?

A
Hukuk, bir yandan belli organlara yetki verirken diğer yandan bazı organları bu yetkilerden yoksun bırakır.
B
Hukuk, toplumsal ilişkilere ve etkileşimlere çerçeve oluşturur.
C
Hukuk, zorlama ve zorlama tehdidiyle bireyleri kontrol altına alır.
D
Hukuk, bozulan toplumsal çerçeveyi onarıp eski haline getirir.
E
Hukuk, hükümet ve yönetim organlarını yasal bir temele kavuşturur.
Soru 3

Toplumsal normlara uygun davranışların çevre tarafından takdir edilmesi ve saygınlık kazanılması şeklinde ortaya çıkan yaptırım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yayılmış yaptırım
B
Negatif yaptırım
C
Örgütlü yaptırım
D
Biçimsel yaptırım
E
Pozitif yaptırım
Soru 4

M.Ö. 499-451 tarihleri arasında hazırlandığı kabul edilen ve Roma kavminin örf ve adet hukukunun yazılı hale getirildiği kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Drakon Kanunu
B
Urukagina Kanunu
C
Solon Kanunu
D
Hammurabi Kanunu
E
On iki Levha Kanunu
Soru 5

Batı Avrupa’da 17. ve 18. yüzyıllarda gelişen, akılcı düşünceyi vurgulayan, insan aklını değişmez kabul edilen önyargılardan, hurafelerden kurtarmayı amaçlayan felsefe hareketinin başat olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Reform
B
Ortaçağ
C
Antik Dönem
D
Aydınlanma Çağı
E
Rönesans
Soru 6

Klasik Kriminoloji Okulunun kurucusu sayılan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maine
B
Beccaria
C
Weber
D
Marks
E
Montesquieu
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi hukukun en eski ve en bilindik rolüdür?

A
Mülkiyet hakkını geliştirmek
B
Toplumda dayanışmayı sağlamak
C
Şikâyetlere ve uyuşmazlıklara çözüm bulmak
D
Topluma özgü değerleri yerleştirmek
E
Rekabetçi ve ekonomik değerleri yerleştirmek
Soru 8

Feodal sistemde, Vasal statüsündeki beyin, topraklarının mülkiyet hakkını süzerene bırakarak kendisi bir tür kiracı konumuna düşmesi sonucunda yararlanma hakkının vasala bırakılmasıyla oluşan topraklara ne ad verilir?

A
Külünk
B
Fief
C
Temperra
D
Secco
E
Liturji
Soru 9

Aşağıdaki kavramlardan hangisi kültürün kuşaklar arasında aktarılmasını ifade eder?

A
Değer
B
Norm
C
Maksim
D
Kültürlerime
E
Entegrasyon
Soru 10

Aşağıdakilerinden hangisi kamusal alan ve iletişimsel eylem kavramları aracılığıyla ortaya koyduğu eleştirel toplum ve siyaset kuramı ile alanının önde gelen düşünürlerden biridir?

A
Jürgen Habermas
B
Emile Durkheim
C
Niklas Luhmann
D
Kari Marx
E
Richard Posner
Soru 11

Sözlü kültürün egemen olduğu, soyut hukuk düşüncesinin ve kurallarının gelişmesi için uygun bir toplumsal ve kültürel zeminin olmadığı çağ aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yakın Çağ
B
Aydınlanma Çağı
C
Orta Çağ
D
Yeni Çağ
E
Bilgi çağı
Soru 12

Kulcsar’a göre aşağıdakilerden hangisi geleneksel toplum hukukunun temel özelliklerinden biri değildir?

A
Bireye daha az önem ya da ağırlık atfedilmesi
B
Daha az farklılaşmış bir kurallar sisteminin var olması
C
Uyuşmazlıkları çözmede mahkemeye başvurmanın başat olması
D
Hukukun toplumsal değişmeyi sağlayacak bir araç olarak görülmemesi
E
Hukukun mevcut sosyal kurallar sisteminin bütünleşik bir parçası olarak görülmesi
Soru 13

Yargılamadaki hukuksal akıl yerine iktisadi aklı koymayı hedefleyen ve neo-klasik ekonomik yaklaşımı benimseyen hukukçu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Posner
B
Luhmann
C
Parsons
D
Haviland
E
Habermas
Soru 14

Bir toplumdaki üyelerin hepsi ya da büyük bir kısmı için faydalı olan ya da bunlar tarafından paylaşılan değere ne ad verilir?

A
Yaşam dünyası
B
Ortak iyi
C
Anomi
D
Sosyal sözleşme
E
Pareto etkinliği
Soru 15

I. Bölgesel bütünleşme
II. Yerelleşme
III. Özelleştirme
Yukarıdakilerden hangileri küreselleşme sürecini simgeleyen oluşumlardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Ive II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi feminist kuram içerisinde yer alan yaklaşımlardan biri değildir?

A
Liberal feminizm
B
Kültürel feminizm
C
Radikal feminizm
D
Postmodern feminizm
E
Çağdaş feminizm
Soru 17

Gurvitch'in sosyolojik yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Jenetik Sosyolojisi
B
Diferansiyel Sosyolojisi
C
Tipolojik Sosyoloji
D
Esprit Sosyolojisi
E
Sistematik Sosyoloji
Soru 18

“Mahalle baskısı” kavramı aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?

A
Geleneksel toplum anlayışına
B
Yaygın toplumsal kontrole
C
Eleştirel hukuk anlayışına
D
Normatif karakter taşıyan toplumsal kontrole
E
Hukuksal formalizme
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra şekillenmeye başlayan yeni uluslararası ya da küresel hukuk sisteminin temel özelliklerinden biri değildir?

A
Egemen devletlerin tahtını sarsmaksızın, uluslararası örgütlerin mantar gibi çoğalması ve devletler üzerinde etkili mekanizmalar olarak önemli roller oynamaya başlaması
B
Devletlerin kullandıkları askerî ve hatta ekonomik güç üzerinde bazı sınırlamaların empoze edilmesi
C
Uluslararası ilişkilerde meşrulaştırıcı kriter olarak münhasıran güce tanınan ağırlığın sınırlanması ve güce sınırlar getiren yeni bir değer sisteminin tedricen oluşması
D
Zalimce uygulamalara karşı çıkan, insanı kutsalsayan değerlerin ve barışı korumaya yönelik çabaların azalması, önemini yitirmesi
E
Sömürgeci devletlere, ırkçı rejimlere ve yabancı işgalcilere karşı örgütlü insan gruplarına geniş roller tanınması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası hukuka uymayı sağlamanın geleneksel amaçlarından biri değildir?

A
Müzakere
B
Arabuluculuk
C
Yüksek yargı organları
D
Misilleme
E
Uluslararası adalet divanı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x