Hukuk Sosyolojisi 2017-2018 Vize Sınavı

Hukuk Sosyolojisi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi informel yaptırımlar arasında yer almaz?

A
Alay etme
B
Tazminat
C
Ayıplama
D
Dışlama
E
Dayak atma
Soru 2

Modern toplumun hukuk anlayışında hukuka karekterini kazandıran temel öge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Örgütlü devlet gücüne dayalı yaptırıma sahip olması
B
Geleneklerin ön planda olması
C
Toplum dinamiklerinin giderek zayıflaması
D
Ekonomik kalkınmanın hızlanması
E
Millet bilincinin güçlenmesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Antik Yunan’da vücut bulan yasalardan biridir?

A
Oniki Levha Kanunu
B
Urukagina Yasaları
C
Hammurabi Yasaları
D
Solon Yasaları
E
Roma Kanunları
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, resmi veya formel nitelikte bir sosyal düzen kuralı değildir?

A
Tüzük
B
Genelge
C
Gelenek
D
Yönetmelik
E
Yasa
Soru 5

Devlet yapılarının ortaya çıkmasıyla aşağıdakilerden hangisinin belirginlik kazadığı söylenebilir?

A
Örf ve adetler
B
Normlar
C
Formel Hukuk kuralları
D
informel hukuk kuralları
E
Toplumsal kurallar
Soru 6

Bir arkadaş grubu içindeki informel yaptırımlar ve grup üyeliğine verilen önem toplumsal kontrolün hangi mekanizmasına işaret eder?

A
Toplumsal grup baskısı
B
Toplumsallaşma
C
Toplumsal yaptırımlar
D
Kurumsallaşma
E
Örgütsel sınırlandırma
Soru 7

Hükmetme gücünü kimlerin kullanacağını belirleyerek, yönetenlere tüm yetkileri vermeyip yönetenler ile vatandaşlar arasında gücü paylaştırması hukukun aşağıdaki hangi toplumsal işlevi ile ilgilidir?

A
Uyuşmazlıkları çözme ve adalet dağıtma
B
Meşrulaştırma ve yasallaştırma
C
Toplumsal yaşamı düzenleme
D
Toplumsal kontrolü sağlama
E
iktidarı paylaştırma
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi edinilmiş statülerden biri değildir?

A
Siyahi olarak doğmak
B
Genç olmak
C
Baba olmak
D
Yaşlı olmak
E
Kadın olmak
Soru 9

Modern toplumda yargılamanın geleneksel toplumların uyuşmazlık çözüm kurumlarından farkı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yargılama sürecinde tarafların etkin olması
B
Önceden tanımlanarak yaptırıma bağlanmayan olayların mahkemeye taşınabilmesi
C
Yargılama sürecinde tarafların ortak iradelerine ve rızalarına geniş yer verilmesi
D
Tek merkezli bir yapıya sahip olup ilgilendiği sorun sayısının sınırlı olması
E
ilgilendiği sorunların derinliğinin geniş olması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel toplumlarda uyuşmazlık sürecinin yönetilmesinde görevlendirilenlerden biridir?

A
Avukat
B
Savcı
C
Polis
D
Arabulucu
E
Yargıç
Soru 11

“Ancak âdil olan düzenlemelere hukuk denmelidir. Bir normatif düzenlemenin yasal koşullara uyularak gerçekleştirilmiş olması, onu hukuksal kılmaz' düşüncesi aşağıdaki hukuk yaklaşımlarından hangisine aittir?

A
iradeci pozitivizm
B
Doğal hukuk
C
Yaşayan hukuk
D
Analitik pozitivizm
E
Hukuk sosyolojisi
Soru 12

Aşağıdaki kavramlardan hangisi toplum içinde insanların yerini ifade eder?

A
Rol
B
Yargı
C
Yaptırım
D
Norm
E
Statü
Soru 13

Hukuksal pozitivizm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hukuksallığın ölçütü içerik ile ilgilidir.
B
Egemenliğin ve hukuksal düzenin kaynağının dünyevileşmesinin bir ürünüdür.
C
Ne oldukları belirsiz doğal adalet ilkelerine karşı çıkar.
D
Söz konusu düzenlemenin yetkili makamlar ve organlar eliyle ve önceden belirlenmiş usullere göre yürürlüğe konulup konulmadığını esas alır.
E
Hukukun açıklanmasında metafizik unsurların dışlanmasını gerektirir.
Soru 14

I. Orantılılık
II. ihlal edilen çıkarın karşılanması
III. Toplumsal barış ve huzurun sağlanması
Yukarıdakilerden hangileri modern hukuk düzeni açısından negatif yaptırım kıstaslarının belirlenmesinde kullanılır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 15

Hukuk sosyolojisinin etkinlik problemini merkeze alan yaklaşımından yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Yasa koyucunun iradesi dışındaki unsurlar hukuk araştırmasının kapsamı dışındadır.
B
Hukuk sosyolojisi açısından, etkin olmayan, uygulanmayan hukuk hukuk derğildir.
C
Bir hukuk normunun usulüne uygun çıkartılmış olması, onu kendiliğinden etkin hale getirmez.
D
insanların davranışlarını kendisine uydurmaya çalışmadıkları bir norm, hukuk olarak kabul edilemez.
E
Hukuk sosyolojisi açısından hukuk, basit bir yürürlük problemi olarak ele alınamaz
Soru 16

Hukuk, devlet ve ideoloji arasındaki ilişkiyi kavramak, toplumdaki iktidarın temellerine, sınıfların formasyonuna ve devletin yapısına bakmayı zorunlu kılar.
Yukarıdaki görüşü savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Montesquieu
B
Maine
C
Durkheim
D
Weber
E
Marx
Soru 17

“Mukaddime” adlı eserinde; toplumsal gerçekliği tarihsel bir çerçeve içinde ele alarak anlamaya ve açıklamaya çalışmış ve bu amaçla “ümran ilmi” adını verdiği yeni bir bilim dalının kurucusu olmuştur.
Yukarıda kendisinden bahsedilen teorisyen kimdir?

A
Weber
B
Marx
C
Frabi
D
ibn-i Haldun
E
Maine
Soru 18

İnsani gerçekliğin değerlendirmesinde ideal ya da ruhsal olana öncelik veren, dünya veya gerçekliğin özü itibariyle tin ya da ruh olarak varolduğunu, metafizik soyut ilkelerin ampirik öğelerden daha temel ve gerçek olduğunu ileri süren felsefe akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Post-modern felsefe
B
Romantik felsefe
C
idealist felsefe
D
Modern felsefe
E
ilkçağ felsefesi
Soru 19

Hukuku, toplumun ahlaki yapısından çıkarma ve onu toplumsal ahlakın bir ifadesi olarak kavramlaştırma eğiliminde olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Weber
B
Durkheim
C
Beccaria
D
Marks
E
Comte
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi suç teşkil eden davranışların bireysel akıl yürütmenin ve rasyonel tercihlerin sonucu verilen kararlarla ortaya çıktığını savunur?

A
idealist Felsefe
B
Klasik Kriminoloji Okulu
C
Frankfurt Okulu
D
Tarihsel Hukuk Okulu
E
Pozitivist Hukuk Akımı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x