Hukuk Sosyolojisi 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Hukuk Sosyolojisi 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bireyin uyma davranışı sergilemesinin sebebi, davranışın içeriğinin kendi değer sistemi ile uyumlu olmasıdır ifadesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A
itaat
B
Özdeşleşme
C
Toplumsallaşma
D
Benimseme
E
Otorite
Soru 2

Ensest yasağının nedenlerini inceleyerek bu yasağın salt doğa kurallarına dayandırılmasına karşı çıkarak karşılılık ilkesini geliştiren sosyolog aşağıkilerden hangisidir?

A
Levi-Strauss
B
Weber
C
Comte
D
Durkheim
E
Marx
Soru 3

I. Aile, anne, baba ve çocukların yer aldığı ekonomik ve toplumsal bir kurumdur.
II. Aile, kan bağıyla başlayan ve evlilikle kurulan asli birimdir.
III. Aile, çiftlerin çocuk yapmak ve yetiştirmek için karşılıklı olarak yaptıkları ve toplumsal olarak onaylanan sözleşmedir.
Ailenin tanımları ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 4

Bir toplulukta ya da toplumda önemli sayıda insan tarafından kabul edilen bir dizi kurala uymama davranışı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A
Sapma
B
Suçluluk
C
Tahrik
D
Özgür irade
E
Norm ihlali
Soru 5

Mülkiyetin psikolojisi konusunda birçok araştırma yapan Lita Furby tarafından yapılan raştırma 1975 yılında yayımlanmıştır. Bu araştırmada ________ duygusunun, doğuştan olup olmadığı ve ebeveynlerin bu duygunun gelişmesindeki rolleri saptanmaya çalışılmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
paylaşma
B
öfke
C
sahip olma
D
hoşgörü
E
korkma
Soru 6

Kriminolojide önemli ve etkili teorilerden biri olan, suçluluğu “öğrenme” faaliyetinin sonucu olarak gören, suçun oluşumu, suça ilişkin eylemlerle ilgili norm, değer ve davranışların öğrenilmesi ile ilintili bir süreç olarak tanımlayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal Öğrenme Teorisi
B
Doğal Hukuk Yaklaşımı
C
Hukuksal Pozitivizm
D
iradeci Hukuksal Pozitivizm
E
Normativist Hukuksal Poztivizm
Soru 7

Türk Medeni Kanunu’nun 124 maddesine göre hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple ________ yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
15
B
16
C
17
D
18
E
19
Soru 8

Sosyal psikolojide sosyal etki araştırması, açık sosyal güçlere doğrudan yanıt olarak ortaya çıkan dramatik psikolojik fenomenlerin gösterilmesi ve açıklanmasıyla ünlüdür.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu alanda yaptıkları etkileyici deneylerle öne çıkan isimlerden biridir?

A
Durkheim
B
Milgram
C
Weber
D
Mills
E
Merton
Soru 9

Bireyin, diğer bir birey ya da gruptan olumlu bir reaksiyon almayı umduğu durumda uyma davranışı göstermesine ne ad verilir?

A
Benimseme
B
Toplumsallaşma
C
Özdeşleşme
D
itaat
E
Sapma
Soru 10

Burjuva sınıfı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yeni gelişen ulus devletlerde soyluların eski ayrıcalıklarını teker teker ellerinden almıştır.
B
iktisadi gücünü siyasi alanda kazandığı güçle pekiştirmiştir.
C
Sertlerin bağlı olduğu toprak sahibi sınıflardır.
D
Başta ferdi mülkiyet olmak üzere birçok hakkını güvence altına almayı başarmıştır.
E
Kurulan yeni şehirlerde yeni bir toplumsal sınıf doğmuştur.
Soru 11

Gurvitch “artık hukuki gerçekliğin mikrofizik cephesini bırakıp makrofizik cephesine geçiyoruz” ifadesini aşağıdaki hangi hukuki alan için dile getirmiştir?

A
Sistematik hukuk
B
Hukuk felsefesi
C
Hukuk tarihi
D
Hukuk tipolojisi
E
Hukuk kaynakları
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi dogmatik hukuk biliminin ilgilendiği konulardan biridir?

A
Baskılar
B
Algılar
C
Bürokratikleşme
D
Kurumsallaşma
E
Normlar
Soru 13

Hukuk sosyolojik yaklaşımla ele alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

A
Hukuk içinde bulunduğu toplumun düzenine göre değişebilir.
B
Yazılı kurallar halinde düzenlenmeden önce, hukuk kurumlarının varlığından söz edemeyiz.
C
Hukuk içinde doğdukları toplumsal gerçekliğin bir ürünüdür.
D
Birbirleriyle hiçbir yakınlığı olmayan toplumlarda da aynı tip hukuk kurumlarına rastlanabilmektedir.
E
Hukuk kurallarındaki değişim ve benzerlikler toplumların benzer sosyal yapılara sahip olmasıyla ilgilidir.
Soru 14

Damgalama teorisi ile ilgi aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bireylerin etiketlenmelerinin onların suç işlemeleri üzerinde etkili olduğu varsayımından hareket etmektedir.
B
Toplum ve özellikle resmi organlar, ilk sapmayı gerçekleştiren kişiye olumsuz davranırsa, suçlu negatif olarak damgalanacaktır.
C
Toplumun suçlulara davranışa odaklanmasıyla öne çıkan damgalama teorisi, birincil sapmayı açıklayamaması ve damgalama sürecini abartması nedenleriyle eleştirilmiştir.
D
Bu teoriye göre ilk suçtan sonra kişi damgalanır ve tekrar sapma davranışı gösterir.
E
Damgalamanın dışsallaştırılması, suçlunun özgüvenini ve tutumunu bu damgalamayla tanımlayacak ve birincil sapma gerçekleşecektir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Weber'in sosyolojinin çalışma nesnesi olarak gördüğü “toplumsal eylem” tiplerinden biri değildir?

A
Geleneksel
B
Bireysel
C
Amaçsal akılcı
D
Duygusal
E
Değerlerle ilişkili akılcı
Soru 16

I. Demografi
II. Ekonomi
III. Bilim ve
A. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun
B. Doğum Yardımı Yönetmeliği
C. insan Hakları ve Biyotıp teknoloji Sözleşmesi
Hukukun değişiminde etkili olan çeşitli faktörler bulunmaktadır ve bu faktörler yeni hukuksal düzenlemeleri beraberinde getirmektedir.
Bu bilgiye dayanarak, yukarıdaki faktörler ve hukuki düzenlemeler aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde eşleştirilmiştir?

A
I-A, II-C, III-B
B
I-C, II-B, III-A
C
I-B, II-A, III-C
D
I-B, II-C, III-A
E
I-C, II-A, III-B
Soru 17

I. Sosyalist
II. Faşist
III. Nasyonal Sosyalist
Yukarıdakilerden hangileri Özellikle I. Dünya Savaşından sonra ortaya çıkan ve sosyolojinin sağladığı verilerden hareketle, propaganda, eğitim ve hukuk gibi çeşitli araçlara başvurarak topluma yön vermek isteyen rejimlerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 18

Hukuk, benzer ve farklı ihtiyaçlar nedeniyle ortaya çıkan dayanışmanın ürünüdür.
Hukuk ile ilgili yukarıdaki tanım aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A
Marx
B
Weber
C
Giddens
D
Durkheim
E
Beccaria
Soru 19

I. ilkel toplumlar
II. Antik Yunan
III. Orta Çağ
IV. Yeni Çağ
a. Sertler, senyörler, vasallar, Kilise ve Kral olmak üzere 5 toplumsal sınıf vardır.
b. Din, aile ve mülkiyet karşılıklı ilişki içindedir
c. Mülkiyetin dayanağı emekle temellendirilmiştir.
d. Toprağın mülkiyeti ve ferdi mülkiyet çok az meta üzerinden söz konusudur.
Yukarıdaki maddeler aşağıdakilerden hangisinde doğur bir şekilde eşleştirilmiştir

A
Ic, IIa, IIId, IVc
B
Id, IIc, IIIb, IVa
C
Id, IIb, IIIa, IVc
D
Ib, IId, IIIc, IVa
E
Ia, IIb, IIIc, IVd
Soru 20

Hukuk sosyolojisi terimini ilk kullanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anzilotti
B
Mills
C
Weber
D
Marks
E
Comte
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x