Hukuk Sosyolojisi 2018-2019 Vize Sınavı

Hukuk Sosyolojisi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hukuk felsefesinin pozitif sosyal bilimler arasında ver almamasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Hukukun toplumsal yaşamı belirleyici olması
B
Hukuk kurallarının toplumdan topluma değişiklik göstermesi
C
Hukuk kurallarının dogmatik bir yapıya sahip olması
D
Olması gerekeni de ifade ederek metafizik iddialar taşıması
E
Hukukun bir kültür ürünü olması
Soru 2

Yabanıl insan, doğada hemcinsleriyle değil tek başına yaşayan, temel ihtiyaçlarını karşılayabilen mutlu insanlardır; hayatta kalabilmesi ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için hemcinslerine ihtiyaç duyan sosyal insan anlayışından uzaklaşır. “Sosyal insan” fikrine diğer düşünürlerden biraz daha mesafeli yaklaşan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aristoteles
B
Locke
C
Rousseau
D
Haldun
E
Aquinas
Soru 3

Weber’e göre sosyolojinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplumun nasıl olması gerektiğine dair yargılarda bulunmak
B
Bireylerde bağımsız olarak kabul edilen toplumsal yapıları çözümlemek
C
Toplumsal yapılara içkin eşitsizlikleri ve çatışmaları ortaya çıkarmak
D
Neden-sonuç ilişkileri içinde toplumsal süreçleri belirleyen yasaları keşfetmek.
E
Bireyin toplumsal eylemlerin gerisinde yer alan anlamları aramak.
Soru 4

İbn Haldun, toplumsal hayatın incelendiği bilim dalını aşağıdaki kavramlardan hangisiyle adlandırmıştır?

A
Sosyal fizyoloji
B
Ümran
C
Asabiyye
D
Mukaddime
E
Sosyoloji
Soru 5

Durkheim’a göre sosyolojinin esas ilgi konusu aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A
Kişiler arası etkileşim
B
Sınıf çatışması
C
Biyolojik gereksinimler
D
Toplumsal eylemler
E
Sosyal olgular
Soru 6

Teorik hukuk sosyolojisinin alt birimleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Düzensiz hukuk sosyolojisi-tipolojik hukuk sosyolojisi-spontane hukuk sosyolojisi
B
Tipolojik hukuk sosyolojisi-dogmatik hukuk sosyolojisi-yaşayan hukuk sosyolojisi
C
Düzensiz hukuk sosyolojisi-sistematik hukuk sosyolojisi-örfi hukuk sosyolojisi
D
Sistematik hukuk sosyolojisi-tipolojik hukuk sosyolojisi-jenetik hukuk sosyolojisi
E
Spontane hukuk sosyolojisi-pratik hukuk sosyolojisi-jenetik hukuk sosyolojisi
Soru 7

insanlar hukuk olarak nitelendirilen kurallara dayanarak hukuki ilişkilere giriyor, işlemler yapıyor, bu kurallardan doğan anlaşmazlıklar için mahkemeye başvuruluyorsa ortada etkin bir hukuk vardır. Eugen Ehrlich, yukarıda ifade ettiği durumu aşağıdakilerden hangisiyle kavramsallaştırmıştır?

A
Toplumsal eylem
B
Sosyal olgu
C
Yaşayan hukuk
D
Ölü kurallar
E
Dogmatik hukuk
Soru 8

Yaptırımları ne kadar ağır olursa olsun, yetkili organlarca yürürlüğe konmuş ama uygulanmayan kurallar hukuk sosyolojisi bakımından aşağıdakilerden hangisi ile nitelendirilir?

A
Ölü kurallar
B
Öznel kurallar
C
Gözlenemez kurallar
D
Tarafsız kurallar
E
Yaşayan kurallar
Soru 9

Hukukun farklı topluluklara göre farklılaşmasını inceleyen hukuk sosyolojisinin alt disiplini aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sistematik hukuk
B
Hukuk tipolojisi
C
Jenetik hukuk
D
Hukuk kriminolojisi
E
Pratik hukuk
Soru 10

Sosyolojide araştırma süreci aşağıdaki ifadelerden hangisi ile başlar?

A
Elde edilen verilerin yorumlanması
B
Araştırma konusunun raporlaştırıİması
C
Araştırma tasarımının oluşturulması
D
Araştırma sorununun tanımlanması
E
Araştırma sorunun kesin ve açık bir biçimde ifade edilmesi
Soru 11

Durkheim’a göre, bazı toplumlarda evlilikte aldatmanın yaptırımının kırbaç cezası olması bunun ________ bozan bir durum olarak görülmesinden, başka toplumlarda aynı eylemin yaptırımının boşanmayla birlikte tazminat ödemek olması bunun ________ bozan bir durum olarak görülmesinden kaynaklanmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
mekanik dayanışmayı-organik dayanışmayı
B
organik dayanışmayı-mekanik dayanışmayı
C
kolektif bilinci-mekanik dayanışmayı
D
siyasi birliği-manevi bütünlüğü
E
organik dayanışmayı-kolektif bilinci
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi hukukun yazılı yardımcı kaynaklarından biridir?

A
Anayasa
B
Örf ve adetler
C
Yargısal kararlar
D
Milletlerarası antlaşmalar
E
Tüzükler
Soru 13

insanları bir arada yaşamaya, toplumlar kurmaya yönelten ve ________ tarafından “toplumsallık iştahı” adı verilen sosyallik özelliği, insanların birbirleriyle sonsuz çeşitlilik gösteren ilişkiler kurmasının temel nedenidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Durkheim
B
Hegel
C
Marks
D
Grotius
E
Haldun
Soru 14

Kan bağı, iş, inanç, çıkar, ortak bir amaç vb. gibi nedenlerle bir araya gelmiş insan topluluklarına ne ad verilir?

A
Çıkar grubu
B
Toplumsal yığın
C
Toplumsal kitle
D
Sürekli gruplar
E
Sosyal grup
Soru 15

I. Köleci üretim tarzı
II. Kapitalist üretim tarzı
III. Feodal üretim tarzı
IV. ilkel komünalizm
Kari Marks’ın öngördüğü sosyalist ve komünist üretim tarzına geçmeden önce toplumların izleyeceği aşamalar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

A
lll-l-ll-IV
B
IV-I-III-II
C
l-IV-ll-lll
D
IV-III-II-I
E
lll-ll-l-iv
Soru 16

Bir bilim olarak sosyolojinin ortaya çıkışı aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir?

A
Fransız Devrimi’nin yarattığı sosyal ve siyasi sorunları çözerek toplumu istikrara kavuşturma endişesi
B
ikinci Dünya Savaşı sonrasında sömürgeleştirilmiş ulusların bağımsızlık mücadelelerini çözümleme çabası
C
Çokkültürcülük politikaları karşısında homojen toplumsal yapıların çözülme sürecini açıklama çabası
D
Küreselleşme süreci tarafından çözülmeye başlayan geleneksel yapıları koruma ve sürdürme endişesi
E
Neo-liberal ekonomi politiğin özellikle üretim süreçleri ve üretim ilişkilerinde yaşanan dönüşümleri anlama amacı
Soru 17

Musevilik, Hristiyanlık ve İslam Tanrının eseri olan yeryüzünün iyilik üzerine kurulduğunu ancak kötülüğü, günahı, yoksulluğu, gerilemeyi ve düşüşü de içinde barındırdığı için bu dine mensup insanlar dünyaya karşı edilgen değil etkin bir tutum takınmışlardır. Aşağıda belirtilen dinle ilgili farklı görüşlerden hangisi yukarıdaki ifade ile ilişkilidir?

A
Din toplumsal değişime karşı güçlü bir frendir.
B
Din inananların dünyaya karşı nasıl bir tutum ve eylem içinde bulunacaklarını belirler.
C
Din eşitsizlikleri devam ettiren bir sömürü aracıdır.
D
Din, sosyal yapıyı koruyucu ve sürdürücüdür.
E
Din insanoğlunun acılarını dindiren bir afyondur.
Soru 18

Atatürk 1925 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde şu sözleri dile getirmiştir: “Büsbütün yeni kanunlar yaparak, eski hukuk esaslarını temelinden söküp atmak teşebbüsündeyiz” Atatürk’ün yukarıdaki sözü hukukla ilgili aşağıdakilerden hangisine gönderme yapmaktadır?

A
Toplumsal koşulları belirleyiciliği açısından üretim süreçlerine
B
Hukuksal yapıyı belirlemesi açısından bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelere
C
Sosyal mühendislik aracı olarak hukuka
D
insanların dünyaya karşı tutum ve eylemlerini belirlemesi açısından dine
E
Sosyal problemlerin çözülmesinde aracı olarak sosyolojiye
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi coğrafi konum, iklim ve demografik yapı ile hukuk arasındaki ilişkiyi ortaya koyan düşünürlerden birisidir?

A
ibn Haldun
B
Schmitt
C
Okumuş
D
Freyer
E
Farabi
Soru 20

Berger'in, dinin bir dünya kurmada ve kurulan bu dünyanın idame ettirilmesinde cok önemli bir rol oynadığını ifade ettiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplumsal işbölümü
B
Dini Hayatın ilkel Biçimleri
C
Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu
D
Bürokrasi ve Otorite
E
Dinin Sosyal Gerçekliği
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (9 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,22. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x