Hukuk Tarihi 2015-2016 Final Sınavı

Hukuk Tarihi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Göktürklerde kağan öldüğü zaman çocukların velâyet hakkını elde eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Amca
B
Büyükbaba
C
Anne
D
Dayı
E
Büyükanne
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Roma Cumhuriyet Dönemi'ndeki Senatusun özelliklerinden biri değildir?

A
Üyelerinin, devlet tecrübesi nedeni ile her sene değişen magistralar karşısında, devlette devamlılık unsurunun sağlanması
B
Üyeler önceden consullerce belirlenirken daha sonra bu yetkinin censorlara geçmesi
C
Üyelerinin çoğunluğunun, görev süresi bitmiş magistralardan seçilmesi
D
ilk dönemlerde sadece patriciilerden oluşurken, daha sonra pleblerin de magistra olabilmesi
E
Consultum denilen senatus kararlarının, hukuken bağlayıcı nitelikte olması
Soru 3

İslâm hukukunun aslî kaynaklarından biri olan “sünnet-i nebevî” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hadîsler, rivayet edenlerin vasıflarına göre derecelendirmeye tâbi tutulur.
B
Sünnet, terim olarak Hazret-i Muhammed’in yapılmasını emredip övdüğü, yaptığı ya da yapılırken görüp de mâni olmadığı fiillere denir.
C
Sünnet, Kur’an’ın anlaşılması ve izahını temin eder.
D
Hz. Muhammed’in sünnetini nakleden sözlere hadîs-i şerîf denir.
E
Sünnet ile, Kur’an’da bulunmayan yeni bir hüküm konulamaz.
Soru 4

Sümer miras hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Babanın vefatı hâlinde, evlenmemiş kız çocukları varsa mirastan pay alabilirlerdi.
B
Annenin vefatı halinde, kocası mirasçı olamazdı.
C
Kadın, kocasının mirasçısı olamazdı.
D
Baba sağken odalıklarından olan çocuklarını evlat olarak tanımış olsa dahi mirastan pay alamazlardı.
E
Babanın vefatı hâlinde, geride kalan erkek çocuklar mirası eşit bir şekilde paylaşırlardı.
Soru 5

Osmanlı Devleti’nde, yaralamalarda göz, kulak, burun ve diş gibi belli organlar için miktarı sabit olarak ödenen diyete ne ad verilir?

A
Erş
B
Kısas
C
Hukûmet-i adi
D
Âkile
E
Kasâme
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Klasik dönem Osmanlı yargılama usulünün aslî ispat vasıtalarından biridir?

A
ikrar
B
Senet
C
istinaf
D
Şahitlik
E
Tecrübe-i maneviye
Soru 7

Osmanlı Devleti’nde kazf (zina iftirası) suçu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Suçu sabit olursa failin şahitliği ebediyen kabul edilmezdi.
B
Suçun takibi şikâyete bağlı kılınmıştı.
C
Suçu sabit olan faile dayak cezası verilirdi.
D
Kazf, had suçları grubuna girerdi.
E
Mağdurun kadın olması şarttı.
Soru 8

Hanefilere göre, kesici ve delici bir aletle gerçekleştirilen adam öldürme eylemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hataen öldürme
B
Kasıt benzeri ile öldürme
C
Kasten öldürme
D
Hata benzeri ile öldürme
E
Sebep olma yoluyla öldürme
Soru 9

Osmanlı'da had suçlarından biri olan hırsızlık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Çalınan malın en küçük bir mülkiyet şüphesi bulunmamalıdır.
B
Çalınan mal gizlice alınmış olmalıdır.
C
Çalınan mal başkasına ait olmalıdır.
D
Çalınan mal koruma altında iken alınmış olmalıdır.
E
Mal, hür bir kimse tarafından çalınmış olmalıdır.
Soru 10

Osmanlı Devleti'nde kardeş katli uygulamasına hukuki meşruiyet kazandıran padişah aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yıldırım Bayezit
B
Fatih Sultan Mehmed
C
Kanuni Sultan Süleyman
D
Çelebi Mehmet
E
Yavuz Sultan Selim
Soru 11

Osmanlı hukukunun klasik dönemi hangi yıllar arasını kapsar?

A
1299 - 1839
B
1453 - 1839
C
1517-1839
D
1741 - 1839
E
1839 - 1923
Soru 12

Osman Bey’in, beyliğin kuruluşu sırasında Karacahisar’a kadı olarak tayin ettiği kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Saru Batu Savcı Bey
B
Zenbilli Ali Efendi
C
Ebusuud Efendi
D
Molla Fenarî
E
Dursun Fakih
Soru 13

Tanzimat Fermam’mn ilanını takiben, Osmanlı hukukunda ilk kanunlaştırma hareketinin görüldüğü alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arazi hukuku
B
Ceza hukuku
C
Borçlar hukuku
D
Aile hukuku
E
Eşya hukuku
Soru 14

Tanzimat dönemi Osmanlı hukukunda, bazı alanlardaki temel kanunların hazırlanmasında özellikle hangi ülkenin hukuk kaynaklarından yararlanılmıştır?

A
Fransa
B
İsviçre
C
İran
D
İngiltere
E
Almanya
Soru 15

Bir toplumun, başka bir toplumun hukuk kurum ve kurallarını kendi iç hukuk kurum ve kuralları haline getirmesine ne ad verilir?

A
Ukubat
B
Resepsiyon
C
ibra
D
Sulh
E
Müsadere
Soru 16

2011 yılında kira sözleşmeleri bakımından daha kapsamlı ve eski kanunlardan farklı bir düzenlemeye gidilen kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeni Türk Borçlar Kanunu
B
Türk Ticaret Kanunu
C
Türk Medeni Kanunu
D
icra ve iflas Kanunu
E
Hukuk Muhakemeleri Kanunu
Soru 17

1789’da tahta çıkıp, sadece askeri alanda değil adli, idari, iktisadi ve siyasi alanlarda da yenilikler yapmaya çalışan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A
II. Mahmut
B
II. Abdülhamit
C
II. Selim
D
III. Selim
E
III. Mehmet
Soru 18

Cumhuriyet dönemi hukuk devriminin mimarı olarak bilinen ve Türk Medenî Kanunu'nun genel gerekçesini de kaleme alan, dönemin Adalet Bakanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mustafa Reşit Belgesay
B
Kemal Sahir Kurutluoğlu
C
Mahmut Esat Bozkurt
D
Seyit Bey
E
Cevdet Ferit Basman
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminin Batı kaynaklı kanunları arasında yer almaz?

A
Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye
B
1850 tarihli Ticaret Kanunu
C
1858 tarihli Ceza Kanunu
D
1863 tarihli Ticaret-i Bahriye Kanunnamesi
E
1879 tarihli Usul-i Muhakemat-ı Hukukiye Kanunu
Soru 20

Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde belirlenen siyasi ölçütleri gerçekleştirmek için uyum yasaları paketlerinin çıkarıldığı, Avrupa Birliği Müktesebatına uyum ile ilgili birçok temel kanunun yenilendiği ve çeşitli değişikliklerin yapıldığı 22 Haziran 1993 tarihli zirve aşağıdakilerden hangisidir?

A
Madrid Zirvesi
B
Helsinki Zirvesi
C
Kopenhag Zirvesi
D
Nice Zirvesi
E
Brüksel Zirvesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x