Hukuk Tarihi 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Hukuk Tarihi 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İbrânî ceza hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Cinayet fiilinin kasten değil de kazaen veya ihmal sonucu vuku bulması durumunda tazminat yoluna gidilirdi.
B
Zina eden evli kişilere verilecek ceza, taşlanarak öldürülmekti.
C
Öldürülen kimsenin yakınları suçluyu takip edip öldürme hakkına sahipti.
D
Cinayet suçlarında Tevrat, mağdur tarafın kabul etmesi durumunda dahi diyet uygulamasına gidilmesini uygun görmezdi.
E
Organ kaybı ile sonuçlanan fiillerde kısas ilkesi uygulanmazdı.
Soru 2

Krallık döneminde Roma halkı içerisinde vergi mükellefi olup, askerlik yapmak mecburiyeti bulunan ve oy hakkına sahip olan sınıfa ne ad verilir?

A
Peregrinuslar
B
Filiuslar
C
Clientler
D
Plebler
E
Patriciiler
Soru 3

Sık sık yaşanan savaşlar sebebiyle consullerin şehir dışına çıkmaları sonucu aksayan hukuk işleri ile ilgili konularda onlara yardımcı olmak için kurulan magistralık makamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Censor
B
öuestor
C
Praetor
D
Aedilis Curulis
E
Dictator
Soru 4

Kur’an-ı Kerim hangi halife döneminde yazılı bir kitap (mushaf) hâline getirilmiş?

A
Ömer bin Abdülaziz
B
Hz. Ali
C
Hz. Ömer
D
Hz. Osman
E
Hz. Ebû Bekir
Soru 5

Hitit hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Mezopotamya hukukundan büyük ölçüde etkilenmiştir.
B
Hammurabi Kanunnamesi ile kıyaslandığında cezalar, çok daha sert ve ağırdır.
C
Kanun yapma, hukukî ihtilafları çözme gibi yetkiler, Büyük Kral’ın şahsında toplanmıştır.
D
Şartların değişmesi ile yasalarda kolayca değişikliğe gidilebilmiştir.
E
Adalet kavramı güneş ile simgelenmiştir.
Soru 6

Göktürklerde herhangi bir görevde bağlı olmayan veliahta ne ad verilir?

A
Teğin
B
Şad
C
Yabgu
D
Şadapıt
E
Buyruk
Soru 7

İslâm hukukunun delillerini hakkıyla anlayıp, hükme esas alabilme kabiliyetine ne ad verilir?

A
Taklid
B
Resmî mezheb
C
ictihad
D
Fetva
E
Fıkıh
Soru 8

Hunlarda babaların ölümünden sonra oğulların üvey anneleri ile amcaların ölümünden sonra yeğenlerin, yengeleri ile evlenmeleri kaidesine ne ad verilir?

A
Levirat
B
Polygynie
C
Ekzogami
D
Endogami
E
Polandrie
Soru 9

Osmanlı ceza hukukunda, suçun tanımı ve cezasının tayininin kanun koyucuya bırakıldığı suçlara ne ad verilir?

A
Allah hakkını ihlal eden suçlar
B
Had suçları
C
Kısas suçları
D
Ta’zîr suçları
E
Kişi hakkını ihlal eden suçlar
Soru 10

Osmanlı vergi hukukunda mirî arazide yayılan küçükbaş hayvanlardan alman vergiye ne ad verilir?

A
Mukataa
B
Ağnam resmi
C
Arus resmi
D
Haraç
E
Ağıl vergisi
Soru 11

Klasik dönem Osmanlı hukukunda, şer’iye mahkemesi kararlarını yeniden görmek veya temyiz benzeri bir yolla incelemek ve gerektiğinde bozmak için başvurulabilecek merci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bâb-ı Âlî
B
Divan-ı Hümayun
C
Nişancı
D
Defterdar
E
Şeyhülislamlık
Soru 12

Osmanlı'da had suçlarından biri olan hırsızlık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Mal, hür bir kimse tarafından çalınmış olmalıdır.
B
Çalınan malın en küçük bir mülkiyet şüphesi bulunmamalıdır.
C
Çalınan mal başkasına ait olmalıdır.
D
Çalınan mal gizlice alınmış olmalıdır.
E
Çalınan mal koruma altında iken alınmış olmalıdır.
Soru 13

Osmanlı hukukunda yargılama esnasında hazır bulunup mahkemenin aleniliğini sağlayan kadı yardımcısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Naip
B
Müvellâ
C
Kâtip
D
Kassam
E
Şuhûdü’l-hâl
Soru 14

Osman Bey’in, beyliğin kuruluşu sırasında Karacahisar’a kadı olarak tayin ettiği kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ebusuud Efendi
B
Saru Batu Savcı Bey
C
Dursun Fakih
D
Zenbilli Ali Efendi
E
Molla Fenarî
Soru 15

1789’da tahta çıkıp, sadece askeri alanda değil adli, idari, iktisadi ve siyasi alanlarda da yenilikler yapmaya çalışan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A
II. Mahmut
B
II. Abdülhamit
C
II. Selim
D
III. Selim
E
III. Mehmet
Soru 16

“Türkiye Devleti’nin dini İslâm’dır.” ifadesi hangi tarihteki değişiklik ile Anayasa’dan çıkarılmıştır?

A
5 Şubat 1937
B
5 Aralık 1934
C
10 Nisan 1928
D
20 Nisan 1924
E
3 Mart 1924
Soru 17

TBMM seçimlerinin 4 yılda bir yapılması esası Anayasa’da kaç yılında yapılan değişiklikle kabul edilmiştir?

A
2002
B
2004
C
2005
D
2007
E
2010
Soru 18

Kanun-i Esasi’nin öngörmüş olduğu yasama meclisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meclis-i Umumi
B
Meşveret Meclisi
C
Divan-ı Ahkam-ı Adliyye
D
Şura-yı Devlet
E
Divan-ı Hümayun
Soru 19

2011 yılında kira sözleşmeleri bakımından daha kapsamlı ve eski kanunlardan farklı bir düzenlemeye gidilen kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türk Ticaret Kanunu
B
Türk Medeni Kanunu
C
icra ve iflas Kanunu
D
Hukuk Muhakemeleri Kanunu
E
Yeni Türk Borçlar Kanunu
Soru 20

Tanzimat Fermam’mn ilanını takiben, Osmanlı hukukunda ilk kanunlaştırma hareketinin görüldüğü alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ceza hukuku
B
Borçlar hukuku
C
Arazi hukuku
D
Eşya hukuku
E
Aile hukuku
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x