Hukuk Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı

Hukuk Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Hammurabi Kanunnamesi hazırlanırken yararlanılan kaynaklardan biri değildir?

A
İbranî hukuku
B
Sümer dönemine ait yazılı kanun metinleri
C
Verilmiş mahkeme kararları
D
Hammurabi’nin bazı reform niteliğindeki eklemeleri
E
Örf ve âdet kuralları
Soru 2

Roma’daki yabancılık unsuru taşıyan olaylara uygulanmak üzere oluşturulan hukuka ne ad verilir?

A
lus gentium
B
lus civile
C
lus publicum
D
lus honorarium
E
lus privatum
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Roma Cumhuriyet dönemi magistralıklarının özelliklerinden biri değildir?

A
Şeref makamı olması sebebiyle magistralık görevinin ücretsiz yapılması
B
Görev süresi dolan magistranın, tekrar göreve gelebilmesi için beş yıl beklemesi
C
Son dönemlerde ortaya çıkan censorlar hariç, görev sürelerinin bir yılla sınırlı olması
D
Magistralık makamlarında genellikle iki magistranın görev alması
E
Bir magistranın aldığı kararın aynı magistralık makamında bulunan diğer magistra tarafından veto edilebilmesi
Soru 4

Roma Devleti’nin siyasi dönemlerinin tamamında devlete hâkim olan organlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Magistra - Halk Meclisi - Senatus
B
Rex - Senatus - Halk Meclisi
C
Princeps - Senatus - Magistra
D
Dominus - Halk Meclisi - Senatus
E
Consul - Halk Meclisi - Senatus
Soru 5

Kadîm Çin hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Borç verilen paralardan, devletin belirlediği faiz haddinin üstünde bir faiz alınması yasaktı.
B
Ölen kişinin usûlüne de mirastan pay verilirdi.
C
Borcun yazılı bir belgeye dayanması ve bu belgenin bu işle görevli memura tevdi edilmesi gerekirdi.
D
Akdedilen bir mukavelenin bağlayıcı olabilmesi için tarafların karşılıklı vecibelerini ifaya başlaması gerekirdi.
E
Babalarının vefatı durumunda, kız çocukları ancak erkek çocuğun bulunmaması durumunda mirasçı olabilirdi.
Soru 6

Sümer hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sümer hukuku, evlenmeyi iki taraflı bir akit olarak ele alırdı.
B
Kadına boşanma hakkı tanınmıyordu.
C
Evli bir kadın, maliki olduğu mallar üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunamazdı.
D
Babanın vefatı hâlinde, miras en büyük erkek çocuğa kalırdı.
E
Babanın vefatı durumunda, velâyet hakkı anneye değil en büyük erkek evlada aitti.
Soru 7

Hukukun, kanun koyucunun gayret ve uğraşı ile yani müdahale edilmeden, zamanın içerisinde, şartların olgunlaşmasıyla, gizli ve sessiz bir şekilde tıpkı bir dil gibi ihtiyaçlar karşısında geliştiğini ve değiştiğini savunan hukuk okulu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Skolastik Hukuk Okulu
B
Hümanizm Hukuk Okulu
C
Tabii Hukuk Okulu
D
Tarihçi Hukuk Okulu
E
Müşterek Hukuk Okulu
Soru 8

İmparator Caralla’nın hangi düzenlemesi sonucunda devlet düzeni bozulmaya ve Romalılık fikri yerini eyaletçilik fikirlerine bırakmaya başlamıştır?

A
Devletin resmi dini olarak Hristyanlığın kabul edilmesi
B
Cumhuriyetin ilan edilmesi
C
Patricii-pleb sınıfsal ayrımına son verilmesi
D
Köleliğin kaldırılması
E
Herkesin Roma yurtdaşı ilan edilmesi
Soru 9

Hitit hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hitit hukukunun esasını kısasa kısas ilkesi oluşturmuştur.
B
Yakın akrabalar arasında evlilik yapılması yasaklanmıştır.
C
Bütün topraklar üzerinde birinci derecede mülkiyet hakkının, ilahlar adına hükümdara ait olduğu anlayışı hâkimdir.
D
Poligini (birden fazla kadınla evlilik) durumunda, ilk eş üstün bir konumda tutulmuştur.
E
Köy ve kentlerin tüzel kişilerine ait topraklarla ilgili düzenlemeler de gerçekleştirilmiştir.
Soru 10

İbrânî hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ödünç para vermede İbrani olmayan birine faizle borç verme caiz görülmüştür.
B
ibrânî Hukukunda kısas uygulaması yasaklanmıştır.
C
Yahudiler arasındaki faizle ödünç verme yasağını aşmak için, birtakım hîle-i şer’iye uygulamaları getirilmiştir.
D
ilk dönemlerde babanın vefatı hâlinde sadece erkek çocuklar mirasçı olabilmiştir.
E
Bir erkeğe karısını istediği zaman boşama hakkı tanınmıştır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi İslâm hukukunun aslî kaynaklardan biri değildir?

A
Hz. Muhammed’in sünneti
B
Fakıhlerin kıyası
C
Ümmetin icmaı
D
Kur’an-ı Kerim
E
istihsan
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi XI. yy'da Uygur Devleti içinde yer alan aydınlar sınıfının üyelerinden biridir?

A
Uzlar
B
Tarıgçılar
C
Otacılar
D
Satıgcılar
E
iğdişçiler
Soru 13

İslâm hukuk terminolojisinde yer alan “fetvâ” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Fetvâ ile kazâ (yargı) arasında hiçbir fark yoktur.
B
Fetvâ, İslâm hukukuna dair bir meselenin hükmünü bildiren hukukçu görüşüdür.
C
Fetvâ veren kişiye müftî (müftü) denir.
D
Fetvâlar, devlet başkanlarının uygun görmesiyle kanun hâline getirilebilir.
E
Fetvâ, bir içtihadın müşahhas hâdiseye tatbiki demektir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi İslâm hukukunda boşanma türlerinden biri olan muhâlaayı ifade eder?

A
Evliliğin kendiliğinden sona ermesidir.
B
Kadının nikâh esnasında boşama hakkını talep etmesidir.
C
Mahkeme kararıyla boşanmadır.
D
Kadının kocasına mehrini geri vermek şartıyla anlaşarak evliliğine son vermesidir.
E
Erkeğin mübalağalı sözler ile kadını boşamasıdır.
Soru 15

Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Osmanlı arazi kanunudur.
B
Osmanlı ceza kanunudur.
C
Osmanlı medenî kanunudur.
D
Osmanlı hazine kanunudur.
E
Osmanlı miras kanunudur.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet’ten önce kurulan Türk devletlerinin hukuk yapıları ile ilgili bilgi edinilebilecek kaynaklardan biri değildir?

A
Etnografik kaynaklar
B
Çin kaynakları
C
Epigrafik kaynaklar
D
Türk dili ile ilgili araştırmalar
E
Vakanüvis günlükleri
Soru 17

Hun hukukunda kuma hatun ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kuma hatunun çocukları, babalarının servetinden pay alabilirlerdi.
B
Kuma hatun, erkeğin eşi şeklinde aileye katılırdı.
C
Kendi çocukları kuma hatuna “anne” diye hitap ederlerdi.
D
Hükümdarın kuma hatundan doğan oğulları hükümdar olamazdı.
E
Erkeklerin ilk eşlerine kuma Hatun denirdi.
Soru 18

İslam hukukuna göre, “dârülislâm” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bir Müslüman herhangi bir İslâm ülkesine geldiğinde sınırdan içeri alınmaması mümkün değildir.
B
Dârülislâm, Müslümanların hâkim olduğu ve İslâm hukukuna göre idare olunan memlekettir.
C
Dârülislâm vatandaşlarına harbî adı verilmiştir.
D
Farklı hükümetler tarafından idare olunsa da bütün İslâm memleketleri dârülislâm olarak tek bir vatan sayılır.
E
Cizye vermeyi kabul eden gayrimüslim zımmîler ile Müslümanların emniyet içinde yaşadığı yerdir.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Göktürk ceza hukukunda idam cezası gerektiren suçlardan biri değildir?

A
isyan etmek
B
Adam öldürmek
C
Bağlı atı çalmak
D
Evli kadına tecavüz etmek
E
Adam yaralamak
Soru 20

Göktürklerde baba toprağı miras olarak aşağıdakilerden hangisine bırakılırdı?

A
Büyük kıza
B
Devlete
C
Küçük oğula
D
Büyük oğula
E
Küçük kıza
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x