Hukuk Tarihi 2016-2017 Final Sınavı

Hukuk Tarihi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kadim Hint hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Borçlu eğer Brahman ise, onu borcunu ifâ etmeye zorlayacak bir yol yoktu.
B
Borcun ispatında şahit ve senet gibi usûller getirildi.
C
Mirastan, en büyük erkek evlada diğer evlatlara göre daha fazla pay verilmezdi.
D
Hakaret suçlarında suçluya, suçun mahiyetine ve tarafların kast statüsüne göre değişen cezalar uygulanırdı.
E
Brahmanlar satın alma yoluyla toprak sahibi olamazdı.
Soru 2

Hunlarda babaların ölümünden sonra oğulların üvey anneleri ile amcaların ölümünden sonra yeğenlerin, yengeleri ile evlenmeleri kaidesine ne ad verilir?

A
Ekzogami
B
Levirat
C
Endogami
D
Polygynie
E
Polandrie
Soru 3

İslâm hukukunda evlilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Erkeğin dörtten fazla kadını nikâh altında bulundurması caiz değildir.
B
Koca, zevcesine nikah esnasında kararlaştırılan; kararlaştınlmamışsa kadının emsallerinin aldığı mehri öder.
C
Müslüman bir erkek putperest bir kadınla evlenebilir.
D
Geçici bir süre için nikâh kıyılması sahih değildir.
E
Evlilik, kadının ehliyetine ve servetine tesir etmez.
Soru 4

Krallık Dönemi'nde Roma halkı içerisinde Roma yurttaşı sayılan, vergi mükellefi olup, askerlik yapma mecburiyeti bulunan ve oy hakkına sahip olan sınıfa ne ad verilir?

A
Patriciiler
B
Plebler
C
Filiuslar
D
Clientler
E
Peregrinuslar
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ndeki örfî vergilerden biri değildir?

A
Haraç
B
Cerime
C
imdâdiye-i seferiye
D
Resm-i kısmet
E
Resm-i arûs
Soru 6

Osmanlı Devleti'nde icâreteynli vakıflarda mutasarrıfın, vakıf gayrimenkulünü kendisi kullanabileceği gibi mütevellinin izni ile tasarruf hakkını da devredebilmesine ne ad verilir?

A
Pafdos
B
Adi intikal
C
Şer’î intikal
D
Tashih
E
Ferağ
Soru 7

Fatih Sultan Mehmed İstanbul’u fethettiğinde şehirde yaşayan Rumlardan biri olan Nikola, ailesi ile birlikte İslam devletine bağlı kalıp, zimmi statüsü ile şehirde yaşamaya devam etmeye karar verir.
Buna göre, Nikola’nın askerlikten muaf olması için ödemesi gereken vergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öşür
B
Cizye
C
Haraç
D
Zekat
E
Resm-i bennâk
Soru 8

Osmanlı Devleti'ndeki en yüksek mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Veziriazam Divanı
B
Şer’iye Mahkemesi
C
Mezalim Mahkemesi
D
Kazasker Divanı
E
Divan-ı Hümayun
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde uzun yıllar uygulanan kardeş katlinin nedenlerinden biridir?

A
Fetret Devri'nde yaşanan olayların, devleti yıkılma derecesine getirmesi
B
Tahta çıkan hükümdarın, kardeşlerini katletmesinin İslâm hukukunca faziletli sayılması
C
Şaman inancına göre, iki erkeğin kötü ruhları harekete geçireceğine inanılması
D
Sultan II. Murad’ın kanunnamesinde bu konuda hükümlerin yer alması
E
Eski Türklerdeki ülüş usulünün devam ettirilmek istenmesi
Soru 10

Müstemenler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Ebu Hanefi'ye göre, adam öldürme ve yaralama suçlarında kısasa tabi tutulmazlar.
B
Darülharb uyruğundan olup, geçici bir süre için izinle darülislama giren kimselerdir.
C
Güvenlik teminatları yoktur.
D
Ebu Hanefi'ye göre, Allah haklarına karşı işlenen suçlarda had cezası uygulanır.
E
Hukuki statüleri zimmilerle benzerlik göstermez.
Soru 11

Bir malın zekâta tabi olması için sahibinin mülkiyetinde en az ne kadar kalmış olması gerekir?

A
1 ay
B
3 ay
C
6 ay
D
1 yıl
E
2 yıl
Soru 12

Vakıf kurucusunun, vakıf kurma iradesini açıklamasından sonra vakfın dönülemez hale geldiği görüşünü savunan İslam hukukçusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
imam Muhammed
B
Ebu Hanife
C
Serahsi
D
Ebu Yusuf
E
Ali Haydar Efendi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi hukuk resepsiyonunun nedenlerinden biri değildir?

A
Bağımsızlığın kazanılması ve korunması
B
Avrupa kanunlarının, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmış hukuku temin etmesi
C
Kanunların değiştirilmesi için kurulan komisyonların etkin çalışamaması
D
Eski hukuk sisteminin dağınık yapısının tasfiye edilmek istenmesi
E
Common law (Ortak hukuk) sisteminin modern hukuk ihtiyacını karşılaması
Soru 14

1856 Paris Antlaşması’nda zikredilen, tüm Osmanlı tebaasına ilişkin güvenceleri içermesinin yanında daha cok gayrimüslim halka ilişkin hükümler barındıran belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sened-i ittifak
B
Kanun-u Esasi
C
Tanzimat Fermanı
D
Islahat Fermanı
E
Adalet Fermanı
Soru 15

Türk Medenî Kanunu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Çok eşlilik (poligami) yerine tek eşliliği (monogami) benimser.
B
Miras hukukuna ilişkin hükümler yer alır.
C
Kaynak olarak İsviçre Medenî Kanununu esas alır.
D
Çocuk üzerinde sadece babaya değil, anneye de velayet hakkı tanır.
E
Kamu hukukunun bir dalıdır.
Soru 16

Tanzimat Dönemi Osmanlı yargı örgütünün bir unsuru olan ve Türkiye Cumhuriyeti yargı örgütünün de temeli sayılan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şeriye mahkemeleri
B
Nizamiye mahkemeleri
C
Konsolosluk mahkemeleri
D
Cemaat mahkemeleri
E
Divan-ı Hümayun
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi ‘resepsiyon’ kavramı ile aynı ya da yakın anlamı taşıyan sözcüklerden biri değildir?

A
iktibas
B
Benimsemek
C
iltibas
D
Kabul etme
E
Almak
Soru 18

Mecelle-i Ahkam-ı Adliye ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tam bir medeni kanundur.
B
içinde borçlar, eşya ve usul hukukuna ilişkin hükümler mevcuttur.
C
Son kitabı kazâ'dır.
D
1926 yılında yürürlükten kaldırılmıştır.
E
Bir giriş ve 16 kitaptan oluşmuştur.
Soru 19

Türkiye Hukuk Muhakemeleri Kanunu (2011) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yemin şekli, daha laik hale getirilmiştir.
B
Ön inceleme kurumu getirilmiştir.
C
Kurumsal yönetime ilişkin tam şeffaflaşmaya katkı sağlayacak düzenlemeler getirilmiştir.
D
Ses ve görüntü nakledilmesiyle duruşma icrasına imkân verilmiştir.
E
Mal varlığına ilişkin davalarda, değer ve miktarına bakılmaksızın kural olarak asliye hukuk mahkemelerinin görevli olacağı kabul edilmiştir.
Soru 20

Tanzimat Dönemi Osmanlı Ticaret hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
İslam hukuku dikkate alınarak düzenlenmiştir.
B
1850 tarihli Kanunname-i Ticaret, İslam hukukunun öngörmüş olduğu şirket türlerinden farklı şirket türlerini öngörmemiştir.
C
1850 tarihli Kanunname-i Ticaretin, Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye ile uyumsuz hükümleri bulunmamaktadır.
D
Fransa’dan resepsiyon yolu ile alınan yasalarla düzenlenmiştir.
E
1850 tarihli Kanunname-i Ticaret faizi yasaklamıştır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x