Hukuk Tarihi 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Hukuk Tarihi 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Roma'da yurttaşları sayıp; askeri, siyasi, idari, ekonomik ve sosyolojik açıdan listeler hazırlayarak adeta nüfusun demografik yapısının haritasını çıkartan magistra aşağıdakilerden hangisidir?

A
Praetor
B
Censor
C
Tribunus Plebis
D
Questor
E
Aedilis Curulis
Soru 2

Kanun-i Esasi’nin öngörmüş olduğu yasama meclisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şura-yı Devlet
B
Divan-ı Hümayun
C
Divan-ı Ahkam-ı Adliyye
D
Meşveret Meclisi
E
Meclis-i Umumi
Soru 3

Hanefilere göre, kesici ve delici bir aletle gerçekleştirilen adam öldürme eylemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sebep olma yoluyla öldürme
B
Kasıt benzeri ile öldürme
C
Hata benzeri ile öldürme
D
Kasten öldürme
E
Hataen öldürme
Soru 4

Osmanlı vergi hukukunda mirî arazide yayılan küçükbaş hayvanlardan alman vergiye ne ad verilir?

A
Ağıl vergisi
B
Arus resmi
C
Haraç
D
Mukataa
E
Ağnam resmi
Soru 5

Osmanlı Devleti'nde kardeş katli uygulamasına hukuki meşruiyet kazandıran padişah aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kanuni Sultan Süleyman
B
Yavuz Sultan Selim
C
Fatih Sultan Mehmed
D
Çelebi Mehmet
E
Yıldırım Bayezit
Soru 6

İbrânî ceza hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Cinayet suçlarında Tevrat, mağdur tarafın kabul etmesi durumunda dahi diyet uygulamasına gidilmesini uygun görmezdi.
B
Organ kaybı ile sonuçlanan fiillerde kısas ilkesi uygulanmazdı.
C
Öldürülen kimsenin yakınları suçluyu takip edip öldürme hakkına sahipti.
D
Cinayet fiilinin kasten değil de kazaen veya ihmal sonucu vuku bulması gibi istisnai durumlarda tazminat yoluna gidilirdi.
E
Zina eden evli kişilere verilecek ceza, taşlanarak öldürülmekti.
Soru 7

Tanzimat Fermam’mn ilanını takiben, Osmanlı hukukunda ilk kanunlaştırma hareketinin görüldüğü alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ceza hukuku
B
Arazi hukuku
C
Borçlar hukuku
D
Aile hukuku
E
Eşya hukuku
Soru 8

Osmanlı hukukunda yargılama esnasında hazır bulunup mahkemenin aleniliğini sağlayan kadı yardımcısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kassam
B
Naip
C
Müvellâ
D
Kâtip
E
Şuhûdü’l-hâl
Soru 9

İslâm hukukunda bir alacaklının, borcun bir kısmı veya tamamından vazgeçtiğini tek taraflı beyan etmesine ne ad verilir?

A
ibra
B
Takas
C
Alacağın temliki
D
ikâle
E
Tecdid
Soru 10

TBMM seçimlerinin 4 yılda bir yapılması esası Anayasa’da kaç yılında yapılan değişiklikle kabul edilmiştir?

A
2002
B
2004
C
2005
D
2007
E
2010
Soru 11

“Türkiye Devleti’nin dini İslâm’dır.” ifadesi hangi tarihteki değişiklik ile Anayasa’dan çıkarılmıştır?

A
5 Şubat 1937
B
5 Aralık 1934
C
10 Nisan 1928
D
20 Nisan 1924
E
3 Mart 1924
Soru 12

Osmanlı hukukunda modernleşmenin başlangıcı olarak kabul edilen 1839 tarihli anayasal belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Islahat Fermanı
B
Rum Patrikliği Nizamatı
C
Mecelle-i Ahkam-ı Adliye
D
Hukuk-i Aile Kararnamesi
E
Tanzimat Fermanı
Soru 13

Hammurabi Kanunnamesi’nin aile hukuku konusundaki düzenlemeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Evlenmenin hukuken meşru ve muteber olması için yazılı bir vesika düzenlenmesi gerekmezdi.
B
Evlenme esnasında, erkek karısına nudunuu denen bir hediye verirdi.
C
Bazı haklı sebeplerin bulunması hâlinde, her iki tarafa da boşanma hakkı tanınırdı.
D
Kural olarak, bir erkek tek bir kadınla evlenebilirdi.
E
Nikâh akdi olmaksızın yapılan fiilî birleşmeler evlilik sayılmazdı.
Soru 14

Osmanlı ceza hukukunda, suçun tanımı ve cezasının tayininin kanun koyucuya bırakıldığı suçlara ne ad verilir?

A
Had suçları
B
Kısas suçları
C
Ta’zîr suçları
D
Kişi hakkını ihlal eden suçlar
E
Allah hakkını ihlal eden suçlar
Soru 15

Göktürklerde çalışkanlıkları ve başarıları ile yükselmiş, halk içinden çıkmış büyük devlet memurlarına ne ad verilir?

A
Teğin
B
Tarkan
C
Buyruk
D
Yabgu
E
Şadapıt
Soru 16

Klasik dönem Osmanlı hukukunda, şer’iye mahkemesi kararlarını yeniden görmek veya temyiz benzeri bir yolla incelemek ve gerektiğinde bozmak için başvurulabilecek merci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bâb-ıÂlî
B
Divan-ı Hümayun
C
Nişancı
D
Şeyhülislamlık
E
Defterdar
Soru 17

İslâm hukukunda hukukî müeyyidelerin hem dünyevî hem de uhrevî oluşu bu hukukun hangi özelliğinden kaynaklanır?

A
Devamlı olmasından
B
Hukukçular hukuku olmasından
C
Umumi olmasından
D
Dinî menşeli olmasından
E
Meseleci olmasından
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Göktürk kağanlarının görevlerinden biri değildir?

A
Yüksek rütbeli memurları atamak
B
Halkını refaha götürmek
C
Ordularını sevk ve idare etmek
D
Yeni dinsel kurallar koymak
E
Bozkır boylarını örgütlemek
Soru 19

2011 yılında kira sözleşmeleri bakımından daha kapsamlı ve eski kanunlardan farklı bir düzenlemeye gidilen kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeni Türk Borçlar Kanunu
B
icra ve iflas Kanunu
C
Türk Medeni Kanunu
D
Hukuk Muhakemeleri Kanunu
E
Türk Ticaret Kanunu
Soru 20

Krallık Dönemi'nde Roma halkı içerisinde Roma yurttaşı sayılan, vergi mükellefi olup, askerlik yapma mecburiyeti bulunan ve oy hakkına sahip olan sınıfa ne ad verilir?

A
Filiuslar
B
Clientler
C
Patriciiler
D
Plebler
E
Peregrinuslar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x