Hukuk Tarihi 2016-2017 Vize Sınavı

Hukuk Tarihi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kalın bedelinin, kızın çeyizini hazırlamak için babaya verilen kısmına ne ad verilir?

A
Tüy mal
B
Kara mal
C
Yelü
D
Süt hakkı
E
Hısımlık hakkı
Soru 2

Islâm hukukunda kadının hukukî statüsü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Zimmî kadın, cizye ödemez.
B
Cihad ve vatan müdafaası ile mükellef değillerdir.
C
Evlendikten sonra malında tasarruf edebilmesi, kocanın iznine bağlıdır.
D
Belli şartlarda boşanma hakkına sahiptir.
E
Zengin bile olsa evlenirken mehir alma hakkı vardır.
Soru 3

Hammurabi Kanunları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kocanın vefatı durumunda karısı da çocuklarıyla beraber pay alırdı.
B
Miras ile ilgili hükümler Sümerlerdeki hükümlerle aymydı.
C
Vefat eden babanın kendisinden önce ölen çocuğu varsa, onun çocukları babalarının mirasçısı olurdu.
D
En çok cinayet fiiline ilişkin hükümlerin yer aldığı görülür.
E
Baba sağlığında köleden olma çocuklarını tanımamışsa, bu çocuklar miras alamazdı.
Soru 4

Orhun Yazıtlarını bilim dünyasına ilk tanıtan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yohann Von Strahlenberg
B
Cüveyni
C
Thomsen
D
Yadrintzeff
E
Radloff
Soru 5

Sümer hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Karılık ve analık görevlerini ihmal eden kadm nehre atılırdı.
B
Erkek, sadakatsizlik gösteren karısını köle olarak satabilirdi.
C
Erkek, karışım alacaklılarına rehin verebilirdi.
D
Evli bir kadm, kendine ait mallar üzerinde tasarruf hakkına sahipti.
E
Annenin hiçbir şekilde evlatları üzerinde velayet hakkı yoktu.
Soru 6

Uygur hukukunda kölelik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Köle satış belgelerinde erkek köleler için 'kul', kadm köleler için 'küng' tabiri kullanılmıştır.
B
Uygurların bütün döneminde köleler bir mal olarak görülmemiştir.
C
Toplumda üçüncü sınıfı ehliyeti kısıtlı olan köleler oluşturmuştur.
D
Köleler zaman zaman satım akitlerine konu olmuştur.
E
Ailenin ortak malı olan kölenin satışında aile resinin sorumluluğu sınırsızdır.
Soru 7

Corpus Iuris Civilis'in, klasik dönemde yaşamış hukukçuların eserlerinin toplandığı bölümüne ne ad verilir?

A
Codex
B
Institutiones
C
Novellae
D
Digesta
E
Interpolatio
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi İsparta’ya hâkim olan organlardan biri olan halk meclisinin (apellanın) görevlerinden biri değildir?

A
Senato üyelerini seçmek
B
Anlaşmalar yapmak
C
Komutanları ve memurları tayin etmek
D
Senatoda müzakere edilecek konuları tespit etmek
E
Savaşa ve barışa karar vermek
Soru 9

Iustinianus’un ölümünden sonra duraklama dönemine giren Roma hukukuna olan ilginin birden bire artmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bologna’da bir hukuk mektebinin açılması
B
Glossa çalışmalarının başlaması
C
Digestanm bir el yazma nüshasının bulunması
D
Roma Devleti tarafından Hristyanlığm resmi din olarak kabul edilmesi
E
Helen kültürünün baskın hale gelmesi
Soru 10

Islâm hukukunda mürurızaman (zamanaşımı) neticesinde borcun vaziyeti ne olur?

A
Borç varlığını sürdürür, ancak hukuken talep edilemez.
B
Mürurızaman hakkı düşürmediği için, borç her halükârda talep edilebilir.
C
Alacaklının mal üzerindeki mülkiyet hakkı düşer.
D
Borçlu, muayyen bir zamanın geçmesi ile malı iktisap eder.
E
Borç, devlete intikal eder.
Soru 11

Uygur hukukunda en çok görülen satım akdi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Silah satım akdi
B
At satım akdi
C
Pamuk satım akdi
D
Kitap satmı akdi
E
Gayrimenkul satım akdi
Soru 12

Roma'da yurttaşları sayıp karakterlerine, sosyal statülerine, şeref, haysiyet, bilgi ve becerilerine göre kayıt altına alan ve adlarının karşılarına özel işaretler koyarak gelebilecekleri görevleri belirleyen magistra aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tribunus Plebis
B
Praetor
C
Questor
D
Aedilis Curulis
E
Censor
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Islâm hukukunda sünnetin yeni bir hüküm koymasına örnek verilemez?

A
Amca ve dayı ile evlenmenin yasak olması
B
Akile sistemi
C
Zekâtın verilmesinin gerekliliği
D
Rehnin caizliği
E
Ninenin vâris olması
Soru 14

Kadîm Çin hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yargılama, sözlü savunma şeklinde gerçekleşiyordu.
B
Ceza hukuku öç alma ve kısas esasına dayanıyordu.
C
Evlenme kadının satın alınması şeklinde yapılırdı.
D
Başka toplumlara göre köle sayısı azdı ve kölelere iyi davrandırdı.
E
Devlet, ülkenin tüm arazisi üzerinde çıplak mülkiyet hakkına sahipti.
Soru 15

Kadîm İbrani hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Savaş sırasında gönüllü teslim olanlar ile zor kullanılarak teslim almanlar arasında ayrım yapılmıştır.
B
İbrani hukukunun dayandığı temel kaynaklardan biri Tanah (Eski Ahit) tır.
C
Oluşturdukları kâza sisteminde, Bâbil ve Mısır'daki uygulamalardan büyük ölçüde etkilenmişlerdir.
D
İhtilafları çözmekle görevli haham-hâkimler yanında, her şehrin kapısında mekân tutan yaşlılar heyeti (Zekenim) de bulunmaktadır.
E
Tevrat kaynaklı İbrani savaş hukuku oldukça barışçı nitelikler taşımaktadır.
Soru 16

Islâm hukukunun delillerini hakkıyla anlayıp, hükme esas alabilme kabiliyetine ne ad verilir?

A
Taklid
B
İctihad
C
Fetvâ
D
Resmî nıezheb
E
Fıkıh
SONUÇLAR
16 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x