Hukuk Tarihi 2018-2019 Final Sınavı

Hukuk Tarihi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kadim Çin hukukunda ceza davalarının yargılama süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Davalarda tarafların yazılı dilekçeleri talep edilmezdi.
B
Şüpheliler on gün süre ile gözaltında tutulurdu.
C
Lisanslı noterler müvekkillerinin lehine hazırladıkları metinleri mahkemede okurlardı.
D
Davalarda sözlü savunmaya özellikle yer verilirdi.
E
Yargılama süreci son derece karışıktı.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi hukukunun gelişmesine unsurlardan biri değildir?

A
Fiziki olarak küçük olması
B
Site nüfusunun az olması
C
Uzun bir tarihi sürece yayılması
D
Kanunların ve mahkeme olmaması kararlarının yazılı
E
Halk meclislerinin özel hukuk kanun yapmaktan çekinmesi alanında
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in devlet başkanı olarak tanındığı, idare edenlerle idare olunanların karşılıklı hak ve görevlerinin yer aldığı, tarihte bilinen ilk yazılı anayasalardan biridir?

A
Hudeybiye Antlaşması
B
Medine Vesikası
C
Taif Antlaşması
D
Tebük Antlaşması
E
Hendek Antlaşması
Soru 4

Uygur kamu hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
“Tutuk” adı verilen boy reisleri mevcuttur.
B
Kağanlığın intikali konusunda yeterli bir delil yoktur.
C
Bütün işler hükümet merkezi olan Karabalasagun’da görüşülmüştür.
D
Hükümdarlar kendi asıl adlarından başka bir de saltanat ve hükümet adı kullanmışlardır.
E
Yönetim işlerinde sağ kol sol koldan daha üstündür.
Soru 5

İslâm-Osmanlı hukukunda fetih yoluyla ya da barış antlaşmasıyla elde edilen ülkelerde gayrimüslim halkın elinde bırakılan topraklardan alman vergiye ne ad verilir?

A
Haraç
B
Cizye
C
Avarız
D
Zekât
E
Raiyet Rüsûmu
Soru 6

Geliri bir köyün, mahalle halkının veya esnafın beklenmedik ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan vakıflara ne ad verilir?

A
Sahih vakıflar
B
Mukataalı vakıflar
C
icâreteynli vakıflar
D
Avarız vakıfları
E
Mazbut vakıflar
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayun’un asli üyelerinden biri değildir?

A
Nişancı
B
Şeyhülislam
C
Veziriazam
D
Kazaskerler
E
Defterdar
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı hukuku ile ilgili bilgi edinilebilecek kaynaklardan biri değildir?

A
Kanunnameler
B
Fıkıh Kitapları
C
Şer’iye Sicilleri
D
Fetva Mecmuaları
E
Wang Yen-Te’nin Seyahatnamesi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı padişahlarının tahta geçiş yöntemlerinden biri değildir?

A
Biat
B
Ekberiyet usulü
C
İstibdad/Gasp
D
Veliaht tayini
E
Seçim
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi İslâm- Osmanlı Ceza Hukuku içinde yer alan had cezası gerektiren suçlardan biri değildir?

A
Evrakta sahtekârlık
B
Hırsızlık
C
Zina
D
Dinden dönme
E
isyan
Soru 11

İslâm- Osmanlı Ceza Hukuku’nda tanımının ve cezasının kanun koyucuya bırakıldığı suçlara ne ad verilir?

A
Kısas
B
Müsadere
C
Diyet
D
Ta’zir
E
Had
Soru 12

İslâm-Osmanlı hukukunda darülharb uyruğunda olup geçici bir süre için izinle darülislama giren kimselere ne ad verilir?

A
Azınlık
B
Müstemen
C
Zimmi
D
Gayr-i Müslim
E
Ehl-i İslâm
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi 2011 tarihli Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun düzenlenme gerekçelerinden biri değildir?

A
Eskiyen kanun dilinin yenilenmesi
B
Mahkemeler arasındaki yetki farklılaşması
C
Adil yargılama hakkının sağlanabilmesi
D
Kanun sistematiğinin sade ve basit hale getirilmesi
E
Makul süre içinde yargılama yapılmasının sağlanması
Soru 14

I. Borçlar Hukuku
II. Eşya Hukuku
III. Aile Hukuku
IV. Usul Hukuku
V. Miras Hukuku
Yukarıdakilerden hangileri Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye’nin içeriğinde yer alır?

A
I ve II
B
I, II ve III
C
I, II ve IV
D
II, III ve IV
E
I, III, IV ve V
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi 1926 tarihli Türk Medeni Kanunu’nun getirdiği yeniliklerden biri değildir?

A
Medeni nikâhın zorunlu hale getirilmesi
B
Kadın-erkek ayırımı olmaksızın eşit mirasçılığın benimsenmesi
C
Çocuk üzerindeki velayet hakkının sadece babaya tanınması
D
Erkeklerin birden fazla kadınla evlenmesinin yasaklanması
E
Hâkim kararıyla boşanmanın kabul edilmesi
Soru 16

Tanzimat Dönemi’nde hukuk alanında gerçekleştirilen resepsiyon şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toptan resepsiyon
B
Homojen resepsiyon
C
Saf resepsiyon
D
Kısmî resepsiyon
E
Expansion
Soru 17

Cumhuriyet Dönemi Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu kaç yılında yürürlüğe girmiştir?

A
1925
B
1926
C
1927
D
1928
E
1929
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi 2004 tarihli Türk Ceza Kanunu ile getirilen yeniliklerden biri değildir?

A
Gün para cezası sisteminin benimsenmesi
B
Suç mağduru çocukların özel düzenlemelerle korunması
C
Hiçbir istisnası olmaksızın ölüm cezasına yer verilmemesi
D
Kanunun eskiyen dilini daha kolay anlaşılır hale getirmesi
E
Hafif tahrik, ağır tahrik, eksik teşebbüs, tam teşebbüs ayırımlarını getirmesi
Soru 19

1850 tarihli “Kanunname-i Ticaret” aşağıdaki devletlerin hangisinden resepsiyon yolu ile alınmıştır?

A
İtalya
B
İngiltere
C
İsviçre
D
Fransa
E
Almanya
Soru 20

Tanzimat Fermam’nın ilânından sonra gerçekleştirilen ilk kanunlaştırma hareketinin yapıldığı alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ceza Hukuku
B
Medeni Hukuk
C
Usul Hukuku
D
Borçlar Hukuku
E
Eşya Hukuku
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x