Hukuk Tarihi 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

Hukuk Tarihi 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Sumerce yazılmış kanunlardan değildir?

A
Urukagina
B
Ur-Nammu
C
Ana-İttişu
D
Lipit-İştar
E
Hammurabi
1 numaralı soru için açıklama 
Hammurabi Kanunları, Akkadca yazılmış kanunlardandır.
Soru 2

İnsanlığın bilinen en eski yazılı hukuk kuralları aşağıdakilerden hangisidir?

A
Urukagina Yasaları
B
Eşnunna Yasaları
C
Hammurabi Yasaları
D
Orta Assur Yasaları
E
Yeni Babil Yasaları
2 numaralı soru için açıklama 
Sumer’in ve insanlığın bilinen en eski yazılı hukuk kuralları Urukagina Yasalarıdır.
Soru 3

İbrani hukukuna göre organ kaybı ile sonuçlanan bir yaralanmanın cezası nedir?

A
Ölüm
B
Suçlunun aynı organının kaybının gerçekleştirilmesi
C
Para cezası
D
Semiz bir koçun mağdura verilmesi
E
Hapis
3 numaralı soru için açıklama 
İbrani ceza hukukuna kısas ilkesi hâkimdir. Bu nedenle organ kaybına neden olan bir yaralanmada suçlunun da aynı organı kaybetmesi gerekir.
Soru 4

I. Ceza hukuku kısas ilkesine dayanmaktaydı.
II. Cezanın şahsiliği ilkesinin Çin'in kuruluşundan bu yana kamu hukukuna hâkim olması Kadim Çin hukukunu diğer hukuk sistemlerinden farklı kılar.
III. Salt belgeye dayalı bir yargılama söz konusudur.
Kadim Çin kamu hukuku ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
4 numaralı soru için açıklama 
Cezanın şahsiliği ilkesinin Çin'in kuruluşundan bu yana kamu hukukuna hâkim değildir, sonraki dönemlerde cezanın şahsiliği ilkesi kabul edilmiştir.
Soru 5

Hammurabi Kanunnamesi'ne göre erkeğin evlenme esnasında kadına verdiği hediyenin adı nedir?

A
Şeriktu
B
Nudunuu
C
Stridhana
D
Zekenim
E
Manu
5 numaralı soru için açıklama 
Hammurabi Kanunnamesi'ne göre erkek, evlenme esnasında kadına nudunuu isimli hediye verir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Sümerce yazılmış yasalardan değildir?

A
Eşnunna
B
Lipit-İştar
C
Ana-İttişu
D
Ur-Nammu
E
Urukagina
6 numaralı soru için açıklama 
Sümerce yazılmış yasalar: Urukagina (2350); Ur-Nammu (2100); Ana-İttişu (2000) ve Lipit-İştar (1900) Yasaları.
Soru 7

Çin'de evlenme nasıl oluyordu?

A
Karşılıklı anlaşılarak
B
Kadını kaçırarak
C
Küçüklükten aileler arasında sözleşme yapılarak
D
Erkek satın alınarak
E
Kadın satın alınarak
7 numaralı soru için açıklama 
Evlenme “kadının satın alınması” şeklinde yapılırdı. Evlenecek erkeğin babası kızın babasına kıymetli bir hediye göndererek onu satın alır, kız tarafı da buna, hatırı sayılır bir çeyiz göndererek karşılık verirdi.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi insanlığın bilinen en eski yazılı hukuk kurallarıdır?

A
Hamurabi Yasaları
B
Orta Assur Yasaları
C
Ur-Nammu Yasaları
D
Urukagina Yasaları
E
Lipit-İştar Yasaları
8 numaralı soru için açıklama 
Tarihin belki de ilk sosyal reformist kralı Urukagina'nın koyduğu yasalar (Urukagina Yasaları), Sumer’in ve insanlığın bilinen en eski yazılı hukuk kurallarıdır. Ruhbân sınıfının yüksek ve zengin sınıfarla birleşerek yaptıkları mezâlime karşı çıkan ve başına geçtiği halk tabakasının isyan ve ihtilâli neticesinde Lâgaş hükümdarı olan Urukagina (2351-2342), zenginlerin fakirleri sömürmesine ve hepsininde ruhbânlarca istismarına karşı bayrak açmıştı.
Soru 9

Orta Assur Yasaları hangisinden yararlanılarak hazırlanmıştır?

A
Hitit Hukuku
B
Hammurabi Kodu
C
Sumer Hukuku
D
Urukagani Yasaları
E
Kadim Çin Hukuku
9 numaralı soru için açıklama 
Orta Assur Kanunları, Hammurabi Kanunları’ndan sonra kadîm Mezopotamya’nın en önemli hukuk belgesi olup, adında da belirtildiği gibi Orta Assur dönemine aittir. Aşağı yukarı Hz. Musa’nın zamanında ve belki de biraz daha öncesinde [MÖ 1450-1250 yıllarında] tedvîn edildiği ve hazırlanışında Hammurabi Kodu’ndan yararlanıldığı anlaşılmaktadır.
Soru 10

Kadîm Çin Hukuku ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Evlenme kadının satın alınması şeklinde yapılırdı.
B
Erkek karısını sadece çocuk doğuramaması halinde boşayabilir.
C
Borcun yazılı bir belgeye dayanması ve belgenin bu işle görevli bir memura tevdî edilmesi gerekir.
D
Suç işleyen kişi, zarar gören kişinin kendisi veya akrabaları tarafından cezalandırılır.
E
Çin hukuku, miras hakkını sadece ölenin fürûuna tanımıştır.
10 numaralı soru için açıklama 
Erkek karısını - çocuk doğurmamasından, gevezelik yapmasına kadar - her hangi bir sebepten dolayı boşayabilirdi. Kadın ise kocasını boşayamazdı.
Soru 11

Krallık Dönemi'nde oy hakkına sahip olanlar aşağıdakilerden hangisi ya da hangileridir?

A
Patriciuslar
B
Plebler
C
Clientler
D
Patricius ve plebler
E
Patriciuslar ve clientler
11 numaralı soru için açıklama 
Krallık Dönemi'nde Roma yurttaşı sayılanlar, vergi mükellefi olanlar, askerlik yapmak mecburiyetinde olanlar ve oy hakkına sahip olanlar sadece patriciuslardır.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi İlk İmparatorluk Dönemi'nde halk meclislerinin rolünü azaltan nedenlerdendir?

A
Roma yurttaşlarının sayısının artmasıyla karar almanın imkânsız hale gelmesi
B
Senatusun gücünün azalması
C
Pleblerin vatandaşlık sıfatını kaybetmeleri
D
Magistralıkların kaldırılması
E
Princepsliğin babadan oğula geçmeye başlaması
12 numaralı soru için açıklama 
İlk İmparatorluk Dönemi'nde Roma yurttaşlarının sayısı artmış, bu da halk meclislerinde karar almayı imkânsız hale getirmiştir. Ayrıca magistraları seçme yetkisi ile yargı yetkisini de kaybetmiştir. Anılan nedenlerden ötürü halk meclislerinin gücü İlk İmparatorluk Dönemi'nde oldukça azalmıştır.
Soru 13

Son İmparatorluk Dönemi'nde imparatorun asker bulmakta güçlük çekmesinin nedeni nedir?

A
Askerlik maaşının düşük olması
B
Hrıstiyanları kabul etmeyenlerin inançlarına aykırı savaşlara katılmak istememesi
C
Düşük doğum oranı sonucu erkek sayısındaki azalış
D
Senatusun gücünü kaybetmesi
E
Savaşa katılmayanlara herhangi bir müeyyide öngörülmemiş olması
13 numaralı soru için açıklama 
Hristiyanlığın ortaya çıkışı, zayıflar, yoksullar ve kölelerce hızla benimsenmesi ve yayılması Roma’yı zor duruma soktu. Eskiden önce devlet, sonra inanç şeklindeki yaklaşım Hıristiyanlığı kabul eden kişilerce önce inanç, sonra devlet şekline dönüştü. Bu da insanları inançlarına aykırı olan savaşlara katılmaktan alıkoyuyor ve imparatorun asker bulmasını zorlaştırıyordu.
Soru 14

Eski hukuk döneminde kanun yapmakla görevlendirilen hükûmetin adı nedir?

A
Ius civile
B
Ius Quiritum
C
Consul
D
Aedilis Curulis
E
Decemviri
14 numaralı soru için açıklama 
Eski hukuk döneminde plebler kendilerine uygulanan keyfiliğin sona ermesi için Roma Hukukunun yazılı hale getirilmesini teklif ettiler. Patriciiler ise hukuk ve devlet yönetimindeki tekellerinin sona ereceği endişesi ile bu talebi önce reddettiler. Ancak pleblerin mücadelesi on yıl devam etti ve başarıya ulaştı. Sonunda Yunanistan’a bir heyet gönderilerek daha önce yapılan kodifikasyon çalışmaları incelendi. Heyetin Roma’ya dönmesinden sonra mevcut magistralıklar lağvedildi ve kanunları yapmakla görevli ve consul yetkisini haiz on kişilik bir hükümet kuruldu. Decemviri hükümeti adı verilen ve sadece patriciilerden oluşan bu hükümet on levha tutarında kanun yaptı.
Soru 15

Aşağıdakilerden durumlardan hangisi Roma hukukunun Türk hukukunu etkilediğinin göstergelerindendir?

A
Kanunların yazılı olması
B
Türk Medeni Kanununun İsviçre Medeni Kanunundan iktibas edilmesi
C
Bazı uyuşmazlıklar için basit yargılama usulünün öngörülmesi
D
Adli yargı ve idari yargı ayrımının varlığı
E
Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi
15 numaralı soru için açıklama 
Roma Hukuku Corpus Iuris Civilis aracılığı ile Avrupa’ya yayılmış ve Avrupa’nın müşterek hukuku haline gelmiştir. Özellikle XVIII. asırdaki kodifikasyon hareketleriyle birlikte hemen hemen tüm Avrupa ülkelerine nüfuz etmiştir. Bu ülkelerden birisi de, hukuk devrimini yaparken medeni hukukunu esas aldığımız İsviçre’dir. 1926 yılında yürürlüğe giren Medeni Kanunumuz İsviçre Medeni Kanunu’ndan alınmıştır. Dolayısıyla bu yolla Roma Hukukunun Türk Hukukuna da etki ettiğini söyleyebiliriz.
Soru 16

Roma Krallık Dönemi ne zaman sona erer?

A
MÖ 753
B
MÖ 509
C
MÖ 27
D
MS 284
E
MS 565
16 numaralı soru için açıklama 
Roma Krallık Dönemi MÖ 753 - MÖ 509 arasında kalan dönemi kapsar.
Soru 17

Roma Krallık Dönemi'nde savaşa ve barışa karar veren, şehrin idaresini ve güvenliğini sağlayan, suç işleyenlere ceza veren otorite kimdir?

A
Rahip
B
Pater Familias
C
Interrex
D
Kral
E
Senatus
17 numaralı soru için açıklama 
Kral, savaşa ve barışa karar verir, şehrin idaresini ve güvenliğini sağlar, suç işleyenlere ceza verirdi.
Soru 18

Pater familias nedir?

A
Aile babası
B
Aile evladı
C
Devlet başkanı
D
Kral
E
Askeri şef
18 numaralı soru için açıklama 
Roma devletinin temelini güçlü bir aile yapısı oluşturmaktaydı. Bu ailelerin başında tıpkı bir devlet başkanı gibi yetkileri olan aile babası (pater familias) bulunmaktaydı.
Soru 19

Cumhuriyet Dönemi'nde magistratlara verilen veto yetkisine ne ad verilmektedir?

A
Censor
B
Senatus
C
Imperium
D
Consul
E
Intercessio
19 numaralı soru için açıklama 
Cumhuriyet Döneminin Krallık Döneminden en önemli farkı, magistra sayısının fazla oluşudur. Gerek devlet başkanlığı gerekse diğer magistralık makamlarında birden fazla sayıda ve genellikle iki tane magistra görev yapardı. Birinin aldığı karar tek başına yeterli olmakla birlikte diğeri bu kararı beğenmezse intercessio adı verilen veto yetkisini kullanır ve kararı ortadan kaldırırdı.
Soru 20

“Ius Quiritum” nedir?

A
Roma yurtdaşları
B
Devlet
C
Töre
D
Eski Hukuk
E
Klasik Hukuk
20 numaralı soru için açıklama 
MÖ 753’ten başlayıp üçüncü Pön savaşının sonu olan MÖ 150 yılına dek süren dönem Eski Hukuk Dönemi olarak isimlendirilir. Bu dönemde Roma yurtdaşlarına Quirites adı verilmekteydi. Bu sebeple eski hukuka yurtdaşlar hukuku anlamında “Ius Quiritum” deniyordu.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x