İdare Hukukuna Giriş 2013-2014 Vize Sınavı

İdare Hukukuna Giriş 2013-2014 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki ifadelerden hangisi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının özelliklerinden biri değildir?

A
İlgili bakanlığın mali ve idari denetimine tabi olması
B
Kuruluş amaçları dışında faaliyet göstermemesi
C
Kural olarak zorunlu üyelik esasına dayanması
D
Özerk bütçeli kuruluşlar olması
E
Organlarının görevine, kanunda öngörülen şartlar gerçekleştiğinde ilgili bakanlık tarafından son verilmesi
Soru 2

Devletin üstlendiği kamu hizmetlerinin konularına göre uzmanlaşmış ve örgütlenmiş bölümlerine ne ad verilir?

A
Bakanlar Kurulu
B
TBMM
C
il özel idaresi
D
Bakanlık
E
Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi başkentteki yardımcı kuruluşlardan biri değildir?

A
Sayıştay
B
Kamu ihale Kurumu
C
Milli Güvenlik Kurulu
D
Ekonomik ve Sosyal Konsey
E
Danıştay
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi memurların tarafsızlık ödevinin bir gereği değildir?

A
Memurların siyasi partilere üye olma yasağı
B
Memurların herhangi bir siyasal partinin yararını ve zararını hedef tutan bir davranışta bulunamaması
C
Memurların görevlerini eşitlik ilkesine uygun olarak yerine getirmesi
D
Memurların her türlü siyasal ve ideolojik beyan vermesi ile eylemde bulunmasının yasaklanması
E
Memurların mal bildiriminde bulunması
Soru 5

Memura, disiplin cezası verilmesi gereken fiilin işlenmesinden itibaren en fazla ne kadar süre içinde disiplin cezası verilmezse zaman aşımı söz konusu olur?

A
6 ay
B
1 yıl
C
2 yıl
D
3 yıl
E
5 yıl
Soru 6

Görevden uzaklaştırma idari tedbiri, bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en cok ne kadar süre devam edebilir?

A
15 gün
B
1 ay
C
2 ay
D
3 ay
E
6 ay
Soru 7

Kamulaştırmanın satın alma usûlü ile yapılamaması halinde idare, aşağıdakilerden hangisine müracaat ederek taşınmaz malın kamulaştırma bedelinin tespitiyle, bu bedelin ödenmesi karşılığında, idare adına tesciline karar verilmesini ister?

A
Bölge idare mahkemesine
B
Asliye hukuk mahkemesine
C
idare mahkemesine
D
Sulh ceza mahkemesine
E
Tapu ve kadastro mahkemesine
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi sahipsiz kamu malları arasında sayılamaz?

A
Kıyılar
B
Göller
C
Limanlar
D
Akarsular
E
Denizler
Soru 9

İdarenin olağanüstü dönemlerde, kamu gücünü kullanarak taşınır malların mülkiyeti ya da kullanma hakkını, karşılığını ödemek kaydıyla elde etme yetkisine ne ad verilir?

A
Devletleştirme
B
Kamulaştırma
C
Geçici işgal
D
İstimvalW ^
E
Özelleştirme
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kamu mallarının özelliklerinden biri değildir?

A
Kamu malları haczedilemez.
B
Kamu mallarının tapuya tescil zorunluluğu vardır.
C
Kamu malları üzerinde devir ve ipotek işlemleri yapılamaz.
D
Kamu malları üzerinde sınırlı ayni haklar tesis edilemez
E
Kamu malları kamulaştırılamaz.
Soru 11

Kamusal mallardan yararlanma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Belirli kişilerin kullanımına açık olmalıdır.
B
Ozgüleme amacına uygun kullanılmalıdır.
C
Kullanma için herhangi birizne gerek yoktur.
D
Bedelsiz kullanıma elverişli olmalıdır.
E
Bedel alınması halinde bedelin vergi ve harç niteliğinde olması gerekmektedir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kamunun doğrudan kullanımına tahsis edilmiş kamu mallarının kamu tarafından genel ve ortak bîr şekilde kullanılmasında, aynı durumda bulunan kişilere aynı muamelenin yapılmasını öngören ilkeye verilen addır?

A
Eşitlik ilkesi
B
Özel yararlanma ilkesi
C
Bedel ilkesi
D
İzin ilkesi
E
Yararlanmanın geçiciliği ilkesi
Soru 13

Devletleştirme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi için söylenemez?

A
Devletleştirme gerçek karşılığı üzerinden yapılır.
B
Devletleştirmenin konusu kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüslerdir.
C
Devletleştirme bir idari işlemle yapılır.
D
Devletleştirmenin konusuna özel teşebbüse dahil olan taşınmaz veya taşınır bütün mallar ve bütün haklar ve borçlar girer.
E
Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler, kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde devletleştirilebilir.
Soru 14

Aşağıda kilerden hangisi tek yanlı idari işlemlerin özelliklerinden biri değildir?

A
özel hukuka tabi olma
B
Re'sen icra edilebilirlik
C
Hukuka uygunluk karinesinden yararlanma
D
İcrailik
E
Kamu gücü ayrıcalığı içerme
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi tek yanlı bir idari işlem değildir?

A
Bakanlar Kurulu'nun çıkardığı bir yönetmelik
B
Bir memuru emekliye sevk etme kararı
C
Kamulaştırma kararı
D
Disiplin cezası verme kararı
E
Görevlendirme sözleşmesi
Soru 16

İdari işlemler için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

A
idari işlemlerden çıkan uyuşmazlıklar kural olarak adli yargıda görülür.
B
İdarenin hukuki sonuç doğurmaya yönelik irade açıklamasıdır.
C
İdarenin bazı işlemleri özel hukuk işlemidir.
D
Özel hukuk tüzel kişilerinin bazı işlemleri idari işlemdir.
E
Bir işleme idari nitelik kazandıran unsur kamu gücü ayrıcalıklarıdır.
Soru 17

X ÜnI versitesi Rektörlüğü tarafından öğrenci kaydının silinmesine ilişkin işlem, maddi açıdan (işlemin içeriği itibarıyla) aşağıdaki idari işlem türlerinden hangisine girer?

A
Tespit işlem
B
Kolektif işlerm
C
Şart işlem
D
Nihai işlem
E
Düzenleyici işlem.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulu'nun çıkardığı bir yönetmelikle vergi koyması durumunda ortaya çıkan yetkisizlik durumunu ifade eder?

A
Kişi bakımından yetkisizlik
B
Yer bakımından yetkisizlik
C
Zaman bakımından yetkisizlik
D
Usûl bakımından yetkisizlik
E
Konu bakımından yetkisizlik
Soru 19

İdari işlemlerin şekil kurallarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İdari işlemler, kural olarak yazılı şekilde yapılır.
B
İdare, bir başvuru karşısında sessiz kalmak suretiyle de işlem tesis edebilir.
C
İstisnai hallerde idari işlemlerin gerekçesinin ilgilisine gösterilmesi zorunludur.
D
Bir idari işlemin yapılmasında uyulması gereken şekil kurallarına, kanunda aksi öngörülse dahi o idari işlemin geri alınması, kaldırılması ya da değiştirilmesinde de uyulmalıdır.
E
İstisnai hallerde idari işlemler sözlü olarak da yapılabilir.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi idarenin düzenleyici işlemlerinden biri değildir?(SORU İPTAL EDİLDİ. B ŞIKKINA BASABİLİRSİNİZ)

A
Tebliğ
B
Tüzük
C
Genelge
D
ilan
E
Sirküler
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x