II. Abdülhamit Dönemi Türk Edebiyatı 2017-2018 Final Sınavı

II. Abdülhamit Dönemi Türk Edebiyatı 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Mai ve Siyah” romanının zihniyet yapısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Olay örgüsünün akışkanlığı tıkandığında tesadüfler devreye girer.
B
Hayatı idare eden prensipler eserdeki kahramanları da yönlendirir.
C
Olaylar sebep-sonuç ilişkisi içerisinde birbirine bağlanır.
D
Mekân-insan ilişkisinde tesadüflere yer verilmez.
E
Sürdürülen hayat edebî metinler için model alınır.
Soru 2

“Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” başlıklı yazısında “Şâirin lisanı nesir gibi anlaşılmak için değil; fakat duyulmak üzere vücut bulmuş, musiki ile söz arasında, sözden ziyade musikiye yakın mutavassıt (ortalama) bir lisandır.” diyerek şiirde ahengin önemini ortaya koymaya çalışan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tevfik Fikret
B
Ahmet Haşim
C
Süleyman Nazif
D
Cenap Şahabettin
E
Halit Ziya Uşaklıgil
Soru 3

Tevfik Fikret’in “Haluk’un Bayramı” şiirinin dili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
ifadeyi somutlaştırmak için soyut kavramlar sıfatlarla birlikte kullanılır.
B
Doğal ve standart dilden alınan bazı söz ve söz grupları değiştirilmeden şiire yerleştirilir.
C
Günlük konuşma diline ait birtakım ifadeler vardır.
D
Edebiyat-ı Cedide şiiri genel olarak az kullanılan kelimeleri tercih etse de bu şiirde durum farklıdır.
E
Günlük konuşmanın vurgu ve tonlaması özellikle geri plana atılır.
Soru 4

Edebiyat-ı Cedide’yi derinden etkilemiş olan Parnas akımının dünya edebiyatındaki üç büyük temsilcisi aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Aragon-Breton-Tzara
B
Baudelaire-Rimbaud-Verlaine
C
Char-Cummings-Aragon
D
Gautier-Lisle-Heredia
E
Lautreomont-Rimbaud-Verlaine
Soru 5

Halit Ziya Uşaklıgil'in mensur şiirleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Düşünce geri plana atılan ve önemsenmeyen bir olgu hâline gelmiştir.
B
Şiirler belirli bir düşünce veya duygunun üzerine kurulur.
C
Tasvir önemli yer tutar.
D
Tabiat gerçekçi bir yaklaşımla değil daha çok resim fikriyle belirir.
E
Şiirdeki manzaraların yapmacık bir yapısı vardır.
Soru 6

Türk Edebiyatında mensur şiirin ilk örneğini veren sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cenap Şahabettin
B
Mehmet Rauf
C
Halit Ziya Uşaklıgil
D
Tevfik Fikret
E
İbrahim Şinasi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Ara Nesil içinde mensur şiir türünde eser vermiş sanatçılardan biri değildir?

A
Ali Nusret
B
İsmail Safa
C
Ali Nadir
D
Mustafa Fehmi
E
Cevdet Kudret
Soru 8

Maupassant tarzı hikâyenin Türk edebiyatına girmesini sağlayan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Hikmet Müftüoğlu
B
Safvetî Ziya
C
Halit Ziya Uşaklıgil
D
Mehmet Rauf
E
Hüseyin Cahit
Soru 9

Servet-i Fünun romanında roman kahramanları hep güzel sanatlarla iç içedir. Resim, heykel, musiki bilgi ve görgüleri üzerinde ısrarla durulur. Eylül romanında da durum farklı değildir. Eylül’de roman kahramanlarının birbirine yakınlaşmasını sağlayan güzel sanatlar dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şiir
B
Müzik
C
Heykel
D
Opera
E
Resim
Soru 10

Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı senelerindeki yazı faaliyeti ile artık Türk edebiyatının tanınmış isimlerinden olan yazar, 1933 öncesinde Ben Deli miyim, Mezardan Kalkan Şehit, Kokotlar Mektebi adlı romanları yayımlar. Bu tarihten sonra Şeytan işi ve Utanmaz Adam adlı romanları yayımlanacaktır.
Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hüseyin Rahmi Gürpınar
B
Ali Ekrem
C
Hamdullah Suphi
D
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E
Halit Ziya Uşaklı gil
Soru 11

Yazı hayatına nesirle başlayan sanatçı, aynı zamanda gazeteci ve dergicidir. Basiret gazetesinde yazılar yayımlamış olmasına rağmen, imzasını koymadığından bunlar tespit edilememiştir, ilk imzalı yazısı 1880 yılında çıkardığı Şark mecmuasındaki mukaddimedir. Onun dergicilik faaliyetleri ara nesilden pek çok sanatçının yetişmesine vesile olmuştur.
Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tevfik Nevzat
B
Selanikli Fazlı Necip
C
Mehmet Behçet
D
Mustafa Reşid
E
Kerime Nadir
Soru 12

Sembolizm akımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kelimelerin çağrışım değeri göz ardı edilir.
B
Bireysel duyarlılık ön plandadır.
C
Kişinin kendi duygularını nesnelere vermesi esastır.
D
Varlığa sezgiyle ulaşmayı hedefler.
E
Kapalı ve örtülü anlatıma yer verir.
Soru 13

Recaizade Mahmut Ekrem'in yazdığı uzun hikâyeler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Muhsin Bey-Şemsa
B
Şairlik-Hazin Netice
C
Çingene-Müşahedat
D
Netice-Zaafiyet
E
Kalbim-Sevda
Soru 14

Edebiyat-ı Cedîdecileri dekadanlıkla suçlayan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ali Ekrem
B
Ahmet Midhat
C
Rıza Tevfik
D
Muallim Naci
E
Mehmet Âkif
Soru 15

Mehmet Rauf bu romanında Batılı tarzda yetiştirilmiş, Batı musikisini bilen, piyano çalan ve sürekli okuyan eğitimli bir kız olan Pervin’i ana karakter olarak seçer. Pervin kendisine yetmediğini düşündüğü İzmir’de, İstanbul’da yaşama hayalleri kurar. Bir vesile ile İstanbul’a gittiğinde ise beklentilerini hiçbir şekilde karşılamayan bu şehirde büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaktır.
Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kâbus
B
Kan Damlası
C
Karanfil ve Yasemin
D
Genç Kız Kalbi
E
Harabeler
Soru 16

Hüseyin Rahmi Gürpınar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Alafrangalaşma en önemli temalarındandır.
B
Romanlarının en dikkati çeken yönlerinden biri dilde görülen sadeleşmedir.
C
Doğu-batı meselesini romanlarında fazlaca konu edinir.
D
Halit Ziya roman anlayışını devam ettirir.
E
Aynı zamanda bir gazeteci ve dergicidir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi yapı çözümlemesinde dikkat edilecek unsurlardan biri değildir?

A
Mekân
B
Yazarın hayatı
C
Olay örgüsü
D
Zaman
E
Kişiler
Soru 18

Türk edebiyat tarihinin mektup tarzındaki ilk romanı sayılması gereken bu eser, Tanzimat senelerinden itibaren Türk romanının ana mevzularından biri olan aile meselelerini ele alması ve Hüseyin Rahmi’nin sonraki romanlarında görülen bazı tiplerin ipuçlarını vermesi bakımından çok önemlidir.
Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tesadüf
B
intibah
C
Gulyabani
D
Şık
E
Mutalleka
Soru 19

“Her mevzun ve mukaffa lakırdı şiir olmak lâzım gelmez; her şiir mevzun ve mukaffa bulunmak iktiza etmediği gibi...” görüşüyle gerek Servet-i Fünun şiirinin gerekse mensur şiirin önünü açan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halit Ziya
B
Ziya Paşa
C
Recaizade Mahmut Ekrem
D
İbrahim Şinasi
E
Namık Kemal
Soru 20

Tevfik Fikret’in “Gayyâ-yı Vücûd” şiirinin teması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aşk
B
Tabiat
C
Kötümserlik
D
Sanat
E
Siyaset
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x