II. Abdülhamit Dönemi Türk Edebiyatı 2018-2019 Final Sınavı

II. Abdülhamit Dönemi Türk Edebiyatı 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Mehmet Rauf’un Eylül adlı romanının kahramanı Necip ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İyi eğitim almıştır.
B
Romanda ruh dünyası diğer kahramanlara göre yüzeysel biçimde anlatılır.
C
Bazı vehimleri çok abartılıdır.
D
Kaynağı tam anlaşılamayan bir huzursuzluğu vardır.
E
Suat’ı tanımadan önce bütün kadınların aldatmaya eğilimli olduklarını düşünür.
Soru 2

Şiirindeki zayıflığa karşılık Recaizade Ekrem’in tiyatro ve hikâye yazarlığı daha kuvvetlidir. Ancak bu kuvvet şiirlerle süslediği ve bir bakıma o şiirlerin hikâyesi gibi sunduğu ________ ve ________ adlı hikâyelerinde değil, Araba Sevdası (1896) romanındadır.
Recaizade Ekrem hikayeciliğine dair bilgiler içeren yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

A
Muhsin Bey-Şemsa
B
Bahtiyarlık-Nijad Ekrem
C
Şair-Nijad
D
Çingene-Yeniçeriler
E
Tayfa-Ömr-i Hazin
Soru 3

Mensur şiir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Aloysius Bertrand, Lautremont gibi önemli temsilcileri vardır.
B
Mensur şiirin ilk örnekleri İtalyan edebiyatında italo Calvino tarafından verilir.
C
Baudelaire, Mallarme gibi isimlerin sınırlı etkisiyle Türk şiirine Servet-i Fünun döneminde girer.
D
Baudelaire türün yaygınlık kazanmasını sağlar.
E
Türk şiirindeki ilk temsilcisi Halit Ziya’dır.
Soru 4

Cenap Şahabettin’in “Temaşa-yı Hazan” adlı şiirinin ahenk yapısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Konuşma diline ait doğal söyleyiş tarzından yararlanılır.
B
Sesler yaşanan doğa olaylarını yansıtacak biçimde düzenlenmiştir.
C
Şiirdeki ritim ölçüsü, Türkçenin konuşma sentaksına uygundur.
D
Nazım nesre yaklaştırılmıştır.
E
Metinde ses ve anlam uyuşmazlığı vardır.
Soru 5

Mai ve Siyah adlı romanın yapısı ve olay örgüsü düşünüldüğünde aşağıdaki türlerin hangisi içinde yer alır?

A
Sergüzeşt
B
Polisiye
C
Gerilim
D
Macera
E
Metamorfoz
Soru 6

Türk edebiyatında Halit Ziya’dan sonra mensur şiirin en başarılı örneklerini veren Servet-i Fünun sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Esad Necib
B
Mehmet Rauf
C
Celal Sahir
D
Ahmet Hikmet
E
Tevfik Fikret
Soru 7

Irsî özelliklerin anne ve babadan çocuklara geçmesi ve karşı konulmaz biçimde roman kahramanlarının ebeveynlerinin kaderinin neredeyse aynısını yaşaması, Halit Ziya romanlarında sıklıkla görülen özelliklerden biridir.
Yukarıdaki özellik Halit Ziya’nın hangi Batı edebiyat akımından etkilendiğinin bir işaretidir?

A
İdealizm
B
Romantizm
C
Sürrealizm
D
Klasizm
E
Natüralizm
Soru 8

Servet-i Fünun ve Ara Nesil sanatçılarının en çok etkilendikleri edebi akımların başında Emile Zola’nın kuramlaştırdığı natüralizm akımı gelir. Emile Zola bir tıpçı olan hangi bilim adamının fizyoloji anlayışı doğrultusunda bu akımı oluşturur?

A
Wilhelm Röntgen
B
Boris Pasternak
C
Bernard Lewis
D
Claude Bernard
E
Louis Pastör
Soru 9

Mai ve Siyah adlı romanın zihniyet yapısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ruh tahlillerine ve tasvirlere önem verilmiştir.
B
Realist edebiyatın izleri görülür.
C
Olaylar sebep-sonuç ilişkisi içinde birbirine bağlıdır.
D
Mekan-insan ilişkisi tesadüflere bağlı kalınarak kurgulanır.
E
XIX. yüzyıl sonunda İstanbul’da sürdürülen hayat çeşitli yönleriyle hareket noktası olarak alınmıştır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun dergisinde yayımlanmış eserler arasında yer almaz?

A
Araba Sevdası
B
Mai ve Siyah
C
Demdeme
D
Eylül
E
Hayal içinde
Soru 11

Tevfik Fikret’in “Haluk’un Bayramı” adlı şiirinin teması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öksüz ve yetimlerin acısının bayram günlerinin sevincine gölge düşürmesi
B
Bayramın toplum için birleştirici bir özelliği olduğu
C
Bayram sevinci içindeki bir çocuğun dünyası
D
Yoksul ve kimsesiz çocuklara merhametle yaklaşmak gerektiği
E
Haluk’un yaptığı kötü şeylerden dolayı bayram kutlamayı hak etmediği
Soru 12

Şair Nigar Hanım’ın 1899 yılında yayımlanan ve en güçlü şiirlerinden oluşan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Girive
B
Elhan-ı Vatan
C
Kemal
D
Aks-i Seda
E
Vatan
Soru 13

Aynı zamanda bir ressam olan Tevfik Fikret, çeşitli şiirlerinde kimi şairlerin veya hayalî kişilerin portrelerini tasvir eder. Bu şiirlerin büyük bir bölümü, Rübâb-ı Şikeste’de “ ________ ” başlığı altında, çok azı da “ ________ ” başlığı altında yer almaktadır.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

A
Heykel-i Giryan- Nakş-ı Nazenin
B
Aşiyan-ı Dil- Dinle Ruhum
C
Eş’ar-ı Muhabbetten- Nakş-ı Nazenin
D
Haluk’un Defteri-Nijad
E
Âveng-i Tesâvîr- Eski Şeyler
Soru 14

Edebiyat tarihçilerine göre, Türk edebiyatına mensur şiirin girişinde en çok etkili olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mensur şiirin Parnasizmle olan yakın ilişkisi
B
Yeni toplumsal ve bireysel sorunları anlatmada geleneksel şiir türlerinin yetersiz kalması
C
Batı edebiyatlarından yapılan şiir çevirileri
D
Sembolizmin mensur şiirde kendisini daha iyi ortaya koyması
E
Mensur şiirin Dünya edebiyatında da moda hâline gelişi
Soru 15

Türk edebiyat tarihinin mektup tarzındaki ilk romanı sayılması gereken bu eser, Tanzimat senelerinden itibaren Türk romanının ana mevzularından biri olan aile meselelerini ele alması ve Hüseyin Rahmi’nin sonraki romanlarında görülen bazı tiplerin ipuçlarını vermesi bakımından çok önemlidir.
Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şık
B
Tesadüf
C
Mutalleka
D
Gulyabani
E
İntibah
Soru 16

Şiirlerinin estetik seviyesi ve edebi görüşleri dikkate alındığında Servet-i Fünun edebiyatının, Avrupa edebiyatını en iyi bilen şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tevfik Fikret
B
Hüseyin Suat
C
Hüseyin Cahit
D
Mehmet Rauf
E
Cenap Şahabettin
Soru 17

Servet-i Fünun romanında roman kahramanları hep güzel sanatlarla iç içedir. Resim, heykel, musiki bilgi ve görgüleri üzerinde ısrarla durulur. Eylül romanında da durum farklı değildir. Eylül’de roman kahramanlarının birbirine yakınlaşmasını sağlayan güzel sanatlar dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Opera
B
Müzik
C
Resim
D
Şiir
E
Heykel
Soru 18

Ahmet Mithat Efendi gibi o da aynı şekilde roman yoluyla geri kalmış Osmanlı toplumuna faydalı olmak amacıyla romanlarını kaleme almıştır. Çoğu zaman onun romanları modern zamanların bilimsel gelişmeleri, hastalıklar yahut o devrin modern teknolojisi hakkında bilgiler dahi içerir. Fenni roman yazarları seviyesinde bir romancı olan sanatçı modernizmi, pozitivizm ve rasyonalizm formunda anlamış bir yazardır diyebiliriz.
Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kenan Hulusi
B
Saffeti Ziya
C
Hüseyin Rahmi
D
Memduh Şevket
E
Ebuzziya Tevfik
Soru 19

Edebiyat-ı Cedide şiiri Parnasizm ve sembolizmin tesiri altında dönemin Türkçesinin imkân verdiği duyarlılıkla vücut bulmuştur.
Buna göre, Türk edebiyatında Parnas okulunun ilk ve önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tevfik Fikret
B
Şinasi
C
Şemsettin Sami
D
Cenap Şahabettin
E
Nabizade Nazım
Soru 20

Bu yıllarda Envâr-ı Zekâ ve Şark dergilerinde Halit Ziya ile yakın tarihlerde ________ ’in/ın mensur şiirleri de yayımlanır. Bu mensur şiirlerini Gözyaşları (1884) adlı kitapta toplayan sanatçı, günlük yaşayışı içerisinde tesadüfen karşılaştığı küçük hayat sahnelerini konu edinir.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Mustafa Reşid
B
Mehmet Rauf
C
Süleyman Nesib
D
Ali Nusret
E
Saffeti Ziya
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x