II. Abdülhamit Dönemi Türk Edebiyatı 2018-2019 Vize Sınavı

II. Abdülhamit Dönemi Türk Edebiyatı 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Garam-ı Şebab, Ferda-yı Garam ve Serap adlı eserleri ile Edebiyatı-ı Cedide topluluğunda uzun hikâyeler kaleme alan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tahsin Nahit
B
Halit Ziya
C
Hüseyin Cahit
D
Ali Ekrem
E
Mehmet Rauf
Soru 2

Tevfik Fikret'in Servet-i Fünun dergisinin yazı işlerini üzerine almasına aracılık eden Tanzimat dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet İhsan Tokgöz
B
Abdülhak Hamid Tarhan
C
Namık Kemal
D
Recaizade Mahmut Ekrem
E
Muallim Naci
Soru 3

Namık Kemal’in oğlu olan şair, çocuk yaşlarda edebiyatla yakından ilgilenmeye başlar. “Kumru” adlı ilk şiiri 1891’de Mirsad’da yayımlanır. Servet-i Fünun döneminde aşk şiirleri kaleme alan şair II. Meşrutiyetten sonra millî konularda da şiirler yazar.
Yukarıda sözü edilen Servet-i Fünun sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Faik Ahmet
B
Hüseyin Suat
C
Süleyman Nazif
D
Hüseyin Cahit
E
Ali Ekrem
Soru 4

Nabizade Nazım’ın kaleme aldığı sekiz uzun hikâye içinden köyü anlatması ve natüralist özellikler taşıması bakımından öne çıkan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hasba
B
Zehra
C
Karabibik
D
Yadigarlarım
E
Tafsilat
Soru 5

Tevfik Fikret’in 1908’e kadar süren inziva döneminin ardından Hüseyin Cahit ve Hüseyin Kâzım ile birlikte çıkardığı gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tanin
B
Tercüman
C
Tasvir
D
Malumat
E
Muhbir
Soru 6

Sultan Abdülaziz döneminde, birtakım politik isteklerle padişahın karşısına çıkan ________ , II. Abdülhamit döneminde de ________ , adıyla harekete geçer, istekleri, meşruti düzen ve Kanûn-ı Esâsî’nin yeniden ilanıdır.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru olarak tamamlar?

A
ittihat ve Terakki - Hürriyet ve itilaf
B
ittihat ve Terakki - Yeni Osmanlılar
C
Genç Türkler - Turancılar
D
Yeni Osmanlılar - Jön Türkler
E
ittihad-ı Osmanî - ittihad-ı Türkî
Soru 7

Roman ve hikâye türü Türk Edebiyatına Tanzimat döneminde girmiştir. Tanzimat dönemine kadar okuyucuların bu ihtiyacını karşılayan edebî türler aşağıdakileri n hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Cönkler ve menakıpnameler
B
Gazel ve kasideler
C
Tuluat ve meddahlık
D
Orta oyunu ve meddahlık
E
Halk hikâyeleri ve mesneviler
Soru 8

Zerre-i nûrundan iken muktebes Mihr ü mehe etmek işaret abes” Tanzimat döneminde yazılan yukarıdaki şiirin bu beyitindeki kafiye oluşturan ‘muktebes’ ve ‘abes’ kelimeleri Arap alfabesindeki iki farklı “s” sesi ile bitmektedir. Divan edebiyatı kafiye geleneğine göre, yazılışları farklı olduğundan eski edebiyat taraftarları bu iki harfin birbiriyle kafiye olamayacağını belirtir. Bunun üzerine Türk edebiyatına “abes-muktebes” tartışması olarak geçecek tartışma doğar.
Yukarıdaki tartışmanın çıkmasına yol açan şair ve şiiri aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Haşan Tahsin- Gayya-yı Alem
B
Haşan Âsâf- Burhân-ı Kudret
C
Hüseyin Cahit- Evrak-ı Perişan
D
Recaizade Ekrem- Hazine-i Fünun
E
Hüseyin Suat- Mirsad
Soru 9

Realist bir yazar olarak Halit Ziya Uşaklıgil'in kendi varlığını silmek için kullandığı tekniklerden biri olayı mektuplarla anlatmaktır. Yazarın bu metodu kullanarak bir annenin kızına yazdığı beş mektuptan meydana gelen eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Valide Mektupları
B
Beş Mektup
C
Mektuplar
D
Hayal içinde
E
Kızıma
Soru 10

Tevfik Fikret 1912’de Meclis-i Mebusân’ın ittihat ve Terakkî hükümetince kapatılması üzerine ________ şiirini yazdı. 1914’te Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girmesine ________ adlı şiiriyle karşı çıktı. Mehmet Akif, Fikret’in gerek bu şiirine, gerekse 1905’te yazdığı ________ adlı eserine Süleymaniye Kürsüsü adlı manzum eserinde sert eleştirilerde bulundu.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru olarak tamamlar?

A
Gayya-yı Vücut, Han-ı Yağma, Bir Lahza-i Tahhur
B
Han-ı Yağma, Sis, Rücu
C
Sis, Revzen-i Mahlu, Tarih-i Kadime Zeyl
D
Doksanbeşe Doğru, Sancak-ı Şerif Huzurunda, Tarih-i Kadim
E
Balıkçılar, Ramazan Sadakası, Verin Zavallılara
Soru 11

Cenap Şahabettin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Resim ve musikiye önem verir.
B
Servet-i Fünun’da yayımlanan ilk şiiri “inkisâr-ı Bâziçe”dir.
C
Şiirlerinde ahenkten çok anlama önem verir.
D
Mektep dergisindeki şiirleriyle edebiyat kamuoyunun dikkatini çekmiştir.
E
Aşk ve tabiat başlıca temalarıdır.
Soru 12

Halit Ziya’nın hatıra defteri kurgusuyla yazdığı; iznini geçirmek üzere akrabasının yalısına giden defterin sahibi İhsan’ın gözünden oradaki beş kıza dair fikirlerin dile getirildiği hikâyesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir Yazın Tarihi
B
Heyhat
C
Bir Muhtıranın Son Yaprakları
D
Deli
E
Mektup
Soru 13

Servet-i Fünun şiir estetiği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Aruz ustalıkla kullanılmıştır.
B
Sıfattan çok eylem ağırlıklı bir şiirdir.
C
Alışılmamış yeni tamlama ve imgelere yer verilmiştir.
D
Edat ve duygusallık ifade eden ünlemler çok kullanılmıştır.
E
Kafiyenin kulak için olduğu benimsenmiştir.
Soru 14

Aşağıdakilerin hangisinde Halit Ziya’nın İzmir döneminde yazdığı romanları birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Kırık Hayatlar, Sefile, Ferdi ve Şürekası, Mai ve Siyah
B
Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Kırık Hayatlar, Nesl-i Ahir
C
Bir Ölünün Defteri, Mai ve Siyah, Sefile, Kırık Hayatlar
D
Sefile, Nemide, Bir Ölünün Defteri, Ferdi ve Şürekası
E
Mai ve Siyah, Ferdi ve Şürekası, Bir Ölünün Defteri, Aşk-ı Memnu
Soru 15

Servet-i Fünûn aşağıdaki dergilerden hangisinin haftalık eki olarak yayın hayatına başlamıştır?

A
Fünûn
B
Mecmua-i Fünûn
C
Musavver Malumat
D
Malumat
E
Servet
Soru 16

Roman kahramanının hayatının ölümle son bulduğu ve romanın başında ve sonunda yazar-anlatıcının devreye girerek bir çerçeve oluşturduğu, geri kalan kısımda ise sadece kahramanın sesinin duyulduğu Halit Ziya romanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mai ve Siyah
B
Nemide
C
Bir Ölünün Defteri
D
Kırık Hayatlar
E
Aşk-ı Memnu
Soru 17

Türk edebiyatında küçük hikâyenin gerçek kimliğine kavuşmasını sağlayan Tanzimat dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Samipaşazade Sezai
B
Şinasi
C
Recaizade Mahmut Ekrem
D
Namık Kemal
E
Nabizade Nazım
Soru 18

II. Abdülhamit döneminde (1876-1909), yenilik ve Batı yanlısı çoğu yazar ve şair, sultana muhalif cephede yer alırlar. Tanzimat döneminde siyasi mücadelenin içinde aktif bir rol alarak muhalif kimliği ile önde olan sanatçılar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Şinasi-Ahmet Mithat
B
Namık Kemal-Ziya Paşa
C
Muallim Naci-Ahmet Mithat
D
Namık Kemal-Şinasi
E
Muallim Naci-Ziya Paşa
Soru 19

Halit Ziya’nın son romanı olan, genç yaşta dul kalmış ve uzun yıllar Avrupa’da kaldıktan sonra yurda dönmüş Süleyman Nüzhet’in hikâyesinin anlatıldığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nemide
B
Nesl-i Ahîr
C
Ferdi ve Şürekası
D
Kırık Hayatlar
E
Sefile
Soru 20

Ahmet Midhat Efendi tarafından başına bir takriz de yazılan bu romanda, başkişi emellerini gerçekleştirebilmek uğruna annesini ve kocasını öldürtebilecek kadar cani ruhlu ve hırslı bir kadındır. Romanın erkek karakteri Fuat’ı elde etmek için önüne çıkan her engeli yok etmeye kararlıdır. Ancak sonunda tıpkı Ahmet Midhat Efendi’nin romanlarında olduğu gibi diğer kötülerle beraber cezasını bulur, iyiler de muratlarına ererler.
Yukarıda sözü edilen Hüseyin Cahit romanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
ihtiras
B
Safha
C
Nadide
D
Kalbimin Yarısı
E
Aşk
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x