II. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı 2016-2017 Final Sınavı

II. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet yıllarının kadın dergilerinden biri değildir?

A
Seyyâle
B
Erkekler Dünyası
C
Mini Mini
D
Kadınlar Dünyası
E
Demet
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Nesl-i Âti edebî topluluğu üyelerinden biri değildir?

A
Enis Behiç Koryürek
B
Haşan Sait Mevlevî
C
Halit Fahri Ozansoy
D
Celal Sahir Erozan
E
Orhan Seyfi Orhon
Soru 3

Teküllümî hikâyeye en cok ilgi gösteren yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şahabettin Süleyman
B
Yakup Kadri
C
izzet Melih Devrim
D
Refik Halit Karay
E
Cemil Süleyman Alyanakoğlu
Soru 4

Tahsin Nahifin sanatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Genellikle serbest müstezadı kullanmıştır.
B
1910’a kadar yazdığı şiirleri Rûh-ı Bî-kayd adıyla kitaplaştı rı İm işti r.
C
Hece veznini reddedip, aruzu savunmuştur.
D
Fecr-i Âti dışında herhangi bir zümreye katılmamıştır.
E
Resimli Kitap, Kadın, Rübap gibi dergilerde yazmıştır.
Soru 5

Tanzimat'ın ilk dönem yazarları, devlet ideolojileri doğrultusunda milliyetçiliği Osmanlı'ya göre yorumlar. Ortaya başka bir milliyetçilik anlayışı Osmanlı milliyetçiliği çıkar.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı milliyetçiliği görüşünü savunan yazarlardan biridir?

A
Recaizade Mahmut Ekrem
B
Ziya Paşa
C
Abdülhak Hamit Tarhan
D
Ahmet Vefik Paşa
E
Şemsettin Sami
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi 25 KânumeWel 1908’de kurulan Türk Derneği'nin kurucularından biri değildir?

A
Necip Asım
B
Ahmet Mithat Efendi
C
Veled Çelebi
D
Namık Kemal
E
Rıza Tevfik Bey
Soru 7

Sekiz başlık altında Türkçülüğün programını veren ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda büyük önem taşıyan kitap aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkçülüğün Esasları
B
Üç Tarz-ı Siyaset
C
Turan Manzumesi
D
Turancılık
E
Yeni Turan
Soru 8

Emrullah Efendi’nin başkanlığında bir akademi gibi çalışmak üzere 1913’te kurulmuştur. Türkiyat, Hayatiyat, içtimaiyat, Türkçülük gibi 6 şubesi olan derneğin Türkiyat şubesinde Yusuf Akçura, Abdullah Cevdet, Bursalı Tahir, Köprülüzade Mehmet Fuad; Türkçülük şubesinde Celal Sahir, Ömer Seyfettin; lisan şubesinde, Mehmet Emin gibi isimlere rastlanmaktadır. Derneğin yayın organı aylık olarak çıkan Bilgi Mecmuası’dır.
Yukarıda sözü edilen dernek aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şairler Derneği
B
Türk Yurdu
C
Türk Ocağı
D
Türk Soyu
E
Türk Bilgi Derneği
Soru 9

Türk milliyetçiliğinin başlangıç noktasında geniş bir Türk coğrafyasını içine alan ve fikir babası Ziya Gökalp olan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Batıcılık
B
Yeni Hayat
C
Milliyetçilik
D
Turancılık
E
Maneviyatçılık
Soru 10

Ali Canip Yöntem'in, millî bir edebiyatın olamayacağı yönündeki eleştirilere karşı milli edebiyat terimi yerine önerdiği isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Irkî edebiyat
B
ibdai edebiyat
C
Yerli edebiyat
D
Yeni edebiyat
E
Kavmî edebiyat
Soru 11

Yeni Mecmua’da Türklerin millî vezinlerinin hece olduğunu söyleyen Fuat Köprülü’den sonra aralarında hece-aruz tartışması başlayan dergiler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şair- Şair Nedim
B
Türk Yurdu-Yol
C
Varlık-Ülkü
D
Turan-Seyyâle
E
Servet-i Fünun- Lâne
Soru 12

Modern Türk edebiyatının kurucusu olarak düşünülen Şinasi'nin, önsözünde okuyucusuna kendi ülkesinin menfaatleri konusunda düşünmesi, düşündüklerini konuşarak veya yazarak ifade etmesinin bir insan hak ve hürriyeti olduğunu anlattığı gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
ibret
B
Hürriyet
C
Ceride-i Havadis
D
Takvim-i Vekayi
E
Tercüman-ı Ahval
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Yeni Lisan hareketinin roman ve hikâye alanındaki temsilcilerinden biri değildir?

A
Refik Halit Karay
B
Reşat Nuri Güntekin
C
Aka Gündüz
D
Müfide Ferit Tek
E
Ömer Seyfettin
Soru 14

İslam birliğini gerçekleştirmek isteyen Sultan Abdülhamit’in bir düşünce adamı olarak İstanbul’da ikamet etmeye mecbur kıldığı kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Al bert Sorel
B
Cemaleddin Efganî
C
Muhammed Yesari
D
Yesari Asım
E
Ziya Abduh
Soru 15

Ömer Seyfettin'in sanatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
1911 'e kadar şiirlerini Tevfik Fikret etkisinde yazmıştır.
B
1908'den itibaren şiirlerinde sosyal içerik göze çarpar.
C
ilk şiiri Yeni Gün'dür.
D
Türk destanlarını nazma dönüştürme denemeleri yapmıştır.
E
Divan şiirini beğenmemiştir, fakat Namık Kemal'den etkilenmiştir.
Soru 16

Fransa yıllarında Batı'nın önemli şair, yazar ve düşünürlerinin fikirleriyle yakından tanışma fırsatı bulan Yahya Kemal Beyatlı’nın sanat ve düşünce dünyasının özünü oluşturan kişiler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Paul Verlain-Tristan Tzara
B
JJ. Rousseau-Emile Durkheim
C
François Coppe-Sully Prudhome
D
Arthur Rimbaud-C. Baudelaire
E
Albert Sorel-Camille Julian
Soru 17

Milli edebiyatta destanlara yönelişin göstergesi olarak Yahya Kemal'in Mütareke ve Millî Mücadele günlerinde yazdıklarını topladığı ve “Kurdun Dişisi ve Yavruları” adlı yazısının da içinde bulunduğu eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyasi ve Edebi Portreler
B
Kendi Gökkubemiz
C
Aziz İstanbul
D
Eğil Dağlar
E
Üç İstanbul
Soru 18

Şiirdeki ahenk eksikliğinin şekil ve estetik bakımdan tekke ve halk şiiri geleneğine bağlı şiir yazarak çözümleneceğine inanır. Bu bağlamda koşma ve nefeslerden faydalanır. Hece veznine Mehmet Emin’in kaldırdığı durakların yeniden yerleştirilmesiyle ahengin tamamlanacağını düşünür. 1911 ’de yayımladığı “Divan” adlı şiiriyle de bu şiirin ilk örneğini verir. Sanatçı 1911-1921 arasında en mükemmel şiirlerini yazar. Eski ve Yeni anlayışıyla yazdığı şiirlerini Serab-ı Ömrüm (1934) adlı bir kitapta toplar.
Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ali Canip
B
Mehmet Akif
C
Rıza Tevfik
D
Faruk Nafiz
E
Ziya Gökalp
Soru 19

Handan (1912) romanı etrafında toplanan Raik’in Annesi (1908), Heyulâ (1909), Seviye Talip (1910) gibi ilk dönem romanlarında kadın meselesi ve çocuk eğitimi konusu üzerinde ısrarla duran Milli Edebiyat Dönemi yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziya Gökalp
B
Halide Edip
C
Hamdullah Suphi
D
Fatma Aliye
E
Tarık Buğra
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Fatma Aliye Hanım'ın takipçisi olan kadın romancılardan biri değildir?

A
Güzide Sabri
B
Emine Semiye
C
Müfide Ferit
D
Şükufe Nihal
E
Peride Celal
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x