II. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı 2017-2018 Vize Sınavı

II. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Refik Halit Karay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Fecr-i Ati döneminde yazdığı bazı hikâyelerin konusunu İstanbul insanının kötümserlik ve bezginliği oluşturur.
B
Fecr-i Âtî yıllarında yazdığı hikâyelerin bazıları Türk edebiyatı için ilkleri işaret eder.
C
Fecr-i Ati döneminde yazdığı hikâyelerde cinsellik ve namus kurumunu irdeler.
D
Türk edebiyatında işçi patron ilişkisi konusunda yazılmış ilk hikâyeye imzasını atmıştır.
E
Milli Edebiyat yazarı olarak bilinse de asıl başarısını Fecr-i Ati döneminde göstermiştir.
Soru 2

Fecr-i Âtî topluluğunun Ahmet İhsan Tokgöz’ün de teklifi ile edebî faaliyetlerini birleştirme kararı aldıkları dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Resimli Kitap
B
MusaWer Muhit
C
Mehasin
D
Servet-i Fünûn
E
MusaWer Eşref
Soru 3

Devlet ve toplum düzeninde muasır devletlerin örnek alınmasını öneren II. Meşrutiyet dönemi fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkçülük
B
Batıcılık
C
İslamcılık
D
Medeniyetçilik
E
Muasırcılık
Soru 4

II. Meşrutiyet döneminde yasama organı olarak faaliyet gösteren kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meclis-i Mebusan
B
Meclis-i Ayan
C
Sadaret
D
Meclis-i Vükela
E
Saltanat-ı Seniyye
Soru 5

II. Meşrutiyet yıllarının en geniş, en nüfuzlu siyasi teşkilatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hürriyet ve itilaf Fırkası
B
Ahrar Fırkası
C
Millî Türk Fırkası
D
Türkiye Sosyalist Fırkası
E
ittihat ve Terakki Fırkası
Soru 6

Fecr-i Âtî sonrasında küçük hikâye, tiyatro tenkitleri, Batı edebiyatından yaptığı tiyatro tercüme ve aktarma oyunları ile tanınır. Fecr-i Âtî’den sonraki dili, terkipsiz ve kelime kadrosu itibari ile Türkçenin tabii değişme ve gelişme çizgisine uygun olarak konuşma diline yakınlaşmıştır. Fecr-i Âtî’den başka herhangi bir topluluğa meyletmemiş olan sanatçının önde gelen eserlerinden bazıları ikinci Gençlik ve Kaybolan Sestir.
Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cemal Reşid
B
izzet Melih
C
Ali Süha
D
Haşan Ferit
E
Ulvi Cemal
Soru 7

Fecr-i Âtî’nin kuruluşunu ortaya koyan beyannamede topluluğun adeta sloganı hâline gelmiş ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanat sanat içindir.
B
Sanat şahsi ve muhteremdir.
C
Zerrattan şümusa her şey şiirin konusu olabilir.
D
Sanat ideolojiden bağımsız olmalıdır.
E
Sanat toplum içindir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âtî şiirinin muhteva özelliklerinden biri değildir?

A
Tanrı aşkı, vatan ve millet aşkının sıklıkla işlenmesi
B
Konusunun aşk ve tabiat ağırlıklı olması
C
Maddeden uzak beşeri bir aşkın anlatılması
D
Sosyal konulara neredeyse hiç yer verilmemesi
E
Şairlerinin marazi, melankolik ve platonik olması
Soru 9

Saf şiir anlayışının en güzel örneklerinden biri olan Sokak Feneri aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?

A
Ali Canip Yöntem
B
Ahmet Haşim
C
Emin Bülent
D
Tahsin Nahit
E
Mehmet Behçet
Soru 10

Yakup Kadri, hikâye tekniği bakımından daima ________ ve zaman zaman ________ ________ bir çizgidedir.
Fakat Fecr-i Âtî’ye bağlılık yıllarında kaleme aldığı hikâyelerindeki kahramanlar genellikle hayattan çok, kitap kültüründen gelen ________ mizaçlı hatta marazi ruhlu kimselerdir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru olarak tamamlar?

A
Klasik-Romantik-Pesimist
B
Realist-Natüralist- Romantik
C
Dadaist-Letrist-Optimist
D
Sürreal-Klasik-Melankolik
E
Kübik-Sürreal-Karamsar
Soru 11

Fecr-i Âtî topluluğuna Servet-i Fünun’dan katılan sanatçılar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Ahmet Haşim-Ahmet Rasim
B
Celal Sahir-Faik Ali
C
Munis Faik-Enis Behiç
D
Tevfik Fikret-Cenap Şahabettin
E
Mehmet Rauf-Şahabettin Süleyman
Soru 12

1916'da Naciye Sultan'ın himayesinde eşi Enver Paşa tarafından kurulan ve kadınların sosyal hayatta hakettiği noktaya gelebilmesi için çalışan dernek aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanlı Cemiyet-i Hayriye-i Nisvaniyesi
B
Tealî-i Nisvan Cemiyeti
C
Kadınları Çalıştırma Cemiyet-i islâmiyesi
D
Osmanlı Kadınları Şefkat Cemiyet-i Hayriyesi
E
Osmanlı Kadınları Terakki-perver Cemiyeti
Soru 13

“Bir Bilanço” ve “Bataklıkta” yazılarıyla Fecr-i Âtî’ye içten bir eleştiri getiren ve topluluğun hedeflediği amaçları gerçekleştirme noktasında başarısız olduğunu dile getiren sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Selanikli Fazlı Necip
B
Ahmet Şuayb
C
Şahabettin Süleyman
D
Müfit Ratip
E
Ahmet Haşim
Soru 14

Fecr-i Ati’nin kuruluşla sonuçlanan bu ilk toplantısında, Ahmet Haşim’in desteklediği “ ________ ” ismi değil “Fecr-i Âtî” ismi benimsenmiştir. Başkanlığa da bu adı teklif eden ________ seçilmiştir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru olarak tamamlar?

A
Nesl-i Ahir - Ahmet Edip
B
Nesl-i Şuara - Ziya Şakir
C
Encümen-i Şuara - Munis Faik
D
Sînâ-yı Emel - Faik Ali
E
Nesl-i Ati - Ahmet Haşim
Soru 15

Tabiatın en küçük teferruatına varıncaya kadar şiire girmesi ________ ile başlamış, Edebiyat-ı Cedide ile yaygınlaşmıştır. Fecr-i Âtî şairi tabiatı altın renkli denizinden gümüş renkli böceklerine varıncaya kadar her şeyiyle şiire sokar.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
İbrahim Şinasi
B
Ziya Paşa
C
Muallim Naci
D
Namık Kemal
E
Recaizade Mahmut Ekrem
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âtî döneminde hayata geçirilmeye çalışılan kütüphanenin yayın serisinde çıkan eserlerden biri değildir?

A
Mecmua-i Hakikat
B
inhizam
C
Fırtına
D
Timsal-i Aşk
E
Ruh-ı Bî-kayt
Soru 17

Mehmet Akif’in ilk cildinden itibaren Millî Edebiyat’ın en parlak örneği olarak gösterilen eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nizamat
B
Yeni Nizam
C
Türkçe Şiirler
D
Layihalar
E
Safahat
Soru 18

Bu tür hikâyelerin temsil edilebilme kabiliyeti bulunmakla birlikte, çoğunlukla hareket unsurlarından yoksundurlar ve asıl mesajı “gösterme” ile değil “anlatma” ile verdikleri için temsile elverişli oldukları söylenemez. Bu hikâyelerde genellikle fiziki bazı özellikleri belirtilen iki kahraman konuşturulur. Onların karşılıklı konuşma ortamına sokulduğu kısım bir çerçeve hikâye, asıl mesajı taşıyan kısım ise kahramanların anlattıklarıdır.
Yukarıda sözü edilen hikâye türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çehov Tarzı Hikâye
B
Durum Hikâyesi
C
Tekellümi Hikâye
D
Maupaussant Tarzı Hikâye
E
Olay Hikâyesi
Soru 19

Fecr-i Âtî mensuplarından olan Ahmet Haşim'in ilk şiiri aşağıdakilerden hangisidir?

A
O Belde
B
Bir Günün Sonunda Arzu
C
Havuz
D
Hayâl-i Aşkım
E
Pırıltı
Soru 20

Şahabettin Süleyman'ın fikirleri vaktinden önce gelişmiş, zeki insanları cemiyetin kabullenmediği tezini savunduğu eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rıhtım
B
Nazar Düşkünleri
C
Bir Tecrübe
D
Hüseyin Veli Efendi
E
Dayak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x