İletişim Sosyolojisi 2017-2018 Üç Ders Sınavı

İletişim Sosyolojisi 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Uzlaşımsal şekilde göstergelerin nasıl kullanılması gerektiğini anlatan ve yazılı olmayan kurallar bütününe ne ad verilir?

A
Gösterge
B
Mit
C
Kod
D
Kod açma
E
Simge
Soru 2

İletişim sürecinde kaynağın karşısında yer alan ve iletilen mesajların ulaşması amaçlanan kişi veya gruba ne ad verilir?

A
Kaynak
B
Alıcı
C
Geribildirim
D
Kanal
E
Mesaj
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi medyanın akademik bir bilgi ve bilimsel yöntemlerle çalışma alanı yapılmasının nedenlerinden biridir?

A
insanları ve toplumları etkileme ve yönlendirme kapasitesine sahip olması
B
Pek çok araç türüne sahip olması
C
Çok farklı kanallardan yayın yapma kapasitesinin olması
D
Yayınları geniş alanı kapsaması
E
Yaygın bir kullanım alanına sahip olması
Soru 4

Ekonomi-politik çalışmaların temel odağında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
iktidar
B
Denetim meseleleri
C
Zenginlik
D
Çatışma
E
Mülkiyet
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Vincent Mosco’ya göre ekonomi politik yaklaşımın 1990'h yıllardan itibaren belirlediği temel ilgi alanlarından biridir?

A
Serbest piyasanın işleyişi
B
Yerelleşme
C
Sayısallaşma
D
Enformasyon
E
Reklamların etkin kullanımı
Soru 6

Adorno ve Horkheimer tarafından yeni toplumsal denetim biçimleri ve kapitalist topluma rıza üretmenin aracı olarak tanımlanan durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yaşam dünyası
B
Kültür endüstrisi
C
Sistem dünyası
D
Klasik müzik endüstrisi
E
Aydınlanma felsefesi
Soru 7

Temel varsayım, toplumun mutlak, önceden verili, otomatik olarak gerçekleşen, doğadan gelen bir örgütlenme biçimi olmadığıdır. Tam tersine toplum yaşamı, yahut toplumsal örgütleniş biçimi, önündeki sorunları aşabilmek için insanın sonradan geliştirdiği bir çözüm biçimi olarak karşımıza çıkmıştır. Başka bir ifadeyle toplum yaşamı, insanlığın gelişiminin bir aşamasıdır.
Yukarıdaki temel varsayımın sahibi düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
B. Sezer
B
Z. Gökalp
C
E. Kongar
D
N. Göle
E
P. Sabahattin
Soru 8

Hitler, Stalin gibi diktatör yönetimlerde sinema hangi amaçla kullanılmıştır?

A
Ticarî
B
Boş zamanı değerlendirme
C
Eğlence
D
Estetik
E
Enformasyon
Soru 9

Batı Avrupa’da XVII. yüzyılda güçlenen liberalizm akımının basın özgürlüğü alanındaki ilk önemli temsilcisi kimdir?

A
Marshall Mcluhan
B
John Keane
C
Stuart Hall
D
John Milton
E
John Locke
Soru 10

John Keane, modern devletin başlangıcından bu yana süren, günümüzde artarak devam birbirleriyle bağlantılı beş siyasal sansür türünün özel ilgiye değer olduğunu belirtmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi John Keane'nin ileri sürdüğü siyasal sansür türleri arasında yer almaktadır?

A
Tarihsel maddecilik
B
Olağanüstü hal erkleri
C
Parlamento görüşmelerinin ifşası
D
Kamu hizmeti yayıncılığı
E
Özelleştirmeler
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi 1864 tarihli Matbuat Nizamnamesi’nde cezaya tabi tutulan hükümlerden biridir?

A
Ruhsatsız gazete çıkarmak
B
Dost devlet başkanları hakkında olumlu yazılar yazmak
C
Dış ülkelere dair haberler yayınlamak
D
Meclis tutanaklarını yayınlamak
E
Savaş kışkırtıcılığı yapmak
Soru 12

Bir toplumsal yaşam alanı olarak ele aldığı kamusal alanı, ortak çıkarlar sorunu etrafında enformasyonun dolaşıma sokulduğu ve görüş alışverişinin yapıldığı, bu sayede kamuoyunun biçimlendiği bir tartışma alanı olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Castells
B
McLuhan
C
Habermas
D
Negri
E
Bauman
Soru 13

Uygarlık dönemini, “yüz yüze ve sözlü gelenek, matbaa aracılığıyla yazının dolayıma girdiği dönem ve elektronik değişim dönemi” şeklinde üç gruba ayıran kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Baudrillard
B
McLuhan
C
Castells
D
Poster
E
Lyon
Soru 14

Yoneji Masuda (1985;), enformasyon toplumlarında demokrasinin farklı bir nitelik alacağını ve “enformasyon demokrasisi”nin ortaya çıkacağını bunun da dört kriter üzerinde yükseleceğini söyler.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kriterlerden biridir?

A
Meşruiyet hakkı
B
Seyahat hakkı
C
Dönüşümsellik hakkı
D
Kullanım hakkı
E
Sınırlama hakkı
Soru 15

Sanal cemaatlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bireyler benzer ortak yaşam tarzlarından haberdar oldukları sanal bir dünyada kolektif bir iletişimsel eylem dünyası oluşturur hale gelirler.
B
Sanal cemaatler içinde bireyler bir enformasyon arayışından ziyade ötekinin yok edildiği bir toplumsal ilişkiler arayışı içindedirler.
C
Siber-uzay sayesinde ulus-devletlerin coğrafi uzamsal oluşumları genişleyerek, ulus-devlete ait değerlerin yerini daha büyük elektronik topluluklara ait değerler almaktadır.
D
Bireyler benzer ortak yaşam tarzlarından haberdar oldukları sanal bir dünyada vücutlarını geride bırakıp bedensizleşerek, bu tehditlere karşı birbirlerine sıkıca sarılırlar.
E
Sanal cemaatlerde, muhafazakar, Marksist, anarşist, vb. gibi çok farklı düşüncelere sahip olanların sadece kendileri gibi düşünenlerle bir araya gelmeleri, grup kutuplaşması adı verilen olguya yol açmaktadır.
Soru 16

• Edebi iletişimde, okur, neyin temsil edildiğinden çok temsil edilen şeyin nasıl temsil edildiğine odaklanır.
• Edebiyat, gündelik dil kullanımından sapmaya yol açar.
• Okurlar için, çok tanıdık gelen şeyleri bile onlara yabancı kılar ve böylece onların uyuşmuş algılarını alt üst eder.
• Edebi okuryazarlık dogmatizmi azaltır, insanları daha açık fikirli olmaya davet eder.
Yukarıdaki ifadeler edebi okur-yazarlığın insana kattığı hangi özellikle ilgilidir?

A
izleyici girdisi
B
Düşünümsellik
C
Yargılayan birey kimliği
D
Karmaşıklığın farkına varma
E
Yabancılaşma
Soru 17

İnsanoğlunun ürettiği sembolik biçimleri sabitlemek için geliştirdiği ilk teknik araç aşağıdakileden hangisidir?

A
Sözel dil
B
Yazı
C
Gazete
D
Resim
E
Kilden tablet
Soru 18

Hipergerçeklikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hipermetinsellik tarafından yaratılmaktadır.
B
Taklidi taklit eden bir durumdur.
C
Mobil iletişim aygıtları ve internet aracılığıyla bağlantıda kalınan bir gerçeklik durumudur.
D
Kökeni olmayan bir gerçekliktir.
E
Gündelik hayatın içine sızması olanaksızdır.
Soru 19

Telefon kaç yılında icat edilmiştir?

A
1874
B
1876
C
1878
D
1880
E
1882
Soru 20

20. yüzyılın en etkili kitle iletişim aracı olan televizyon, kültürel açıdan son derece yoksul bir içeriğe hizmet eden ve demokratik süreçleri bozulmaya uğratan bir iletişim biçimini dayatır.
Yukarıdaki düşünceyi ileri süren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meyrowitz
B
McLuhan
C
Madden
D
Postman
E
Hodkinson
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x