İlk Müslüman Türk Devletleri 2015-2016 Vize Sınavı

İlk Müslüman Türk Devletleri 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türkler arasında İslâmiyet’i resmi din olarak kabul eden ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
idil Bulgar Devleti
B
Tolunoğulları Devleti
C
Anadolu Selçuklu Devleti
D
Büyük Selçuklu Devleti
E
Gazneli Devleti
Soru 2

Hz. Ömer zamanındaki İslâm fetihleri sırasında başlamış ve Emevîler’in yıkılışına kadar yüz yılı aşkın bir süre devam etmiş döneme ne ad verilir?

A
Anlaşma dönemi
B
Mücadele dönemi
C
Yardımlaşma dönemi
D
Hizmet dönemi
E
Hakimiyet dönemi
Soru 3

İslamiyet’in Türk toplumları arasında yayılmasında etkili olan Karahanlı kültürüne mensup ünlü mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?

A
Molla Fenari
B
Kadızade-i Rumi
C
Ahmed Yesevî
D
Evliya Çelebi
E
Molla Lütfü
Soru 4

671 yılından itibaren Horasan’ın askerî üssü haline getirilen ve Türkistan’a yapılan seferlerde önemli bir yeri olan şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Semerkand
B
Buhara
C
Nişabur
D
Merv
E
Yesi
Soru 5

Türkler hakkında yazdığı eserinde Türklerin İslâm’ın yardımcısı, kalabalık ordusu ve halifelerin en yakın adamları olduklarını belirten büyük Arap âlimi kimdir?

A
Belazuri
B
ibn ishak
C
Vakidi
D
ibn Sa’d
E
Câhiz
Soru 6

İdil-Ural coğrafyasının önemli şehirlerinden Bulgar’ın Timur tarafından harap edilmesinden sonra bölgede hangi şehir ön plana çıkmıştır?

A
Bilyar
B
Saray
C
Kazan
D
Suvar
E
Cuketau
Soru 7

İdil Bulgar Devleti’nin tanınmış tarihçilerinin başında aşağıdaki kişilerden hangisi gelmektedir?

A
Muhammed Rizâ Seyyâd
B
Yakup b. Nugman
C
Mehmed Neşrî
D
Alî Mu’eyyed Sâbitî
E
Reşîdu’d dîn Fazlullâh
Soru 8

969 yılında Mısır’ı işgal ederek Ihşîdîlere son veren devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fatimîler
B
Türgişler
C
Abbasîler
D
Hazarlar
E
Emeviler
Soru 9

İdil Bulgar hükümdarları başlangıçta aşağıdaki unvanlardan hangisini taşıyorlardı?

A
Varlı ğ
B
ilteber
C
Apa Tarkan
D
Şan-yü
E
Aygucı
Soru 10

Tarîkatu’l-Bulgarî, Fevâidu’l Bulgarî ve Câmiu’l Bulgarî adlı eserlerin müellifi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mustafa b. Bulgarî
B
Ebû Ali Hamid b. idris el-Bulgarî
C
Tâceddin b. Yunus Bulgarî
D
Hoca Ahmed Bulgarî
E
Burhaneddin Yusuf el-Bulgarî
Soru 11

Türk Hakanlığı devri paraları uzmanı kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
H. Schliemann
B
M. Ventris
C
B. D. Koçnev
D
John Chadwick
E
A. Evans
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi araştırmacıların Karahanlılar için “sunî” olarak ürettiği adlardan biridir?

A
Zemîn-i Tûran
B
Hakanlık
C
Memleket-i Türk
D
Türkistan Hanları
E
Buğra Hanlar
Soru 13

Karluklar İslam kaynaklarına göre kaç boy teşekkülünden oluşmaktadır?

A
Üç
B
Altı
C
Yedi
D
Dokuz
E
On bir
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi VIII. asrın son çeyreğinden itibaren Seyhun boyu ve Fergâna taraflarına kadar hâkimiyet alanlarını genişleterek İslam’ın doğusunda Abbâsilerin en mühim rakibi olmuştur?

A
Karluk Yabguluğu
B
Sökmenliler
C
Dilmaç Oğulları
D
Taceddinoğulları
E
Harezmşahlar
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Farsça bir isim olan Afrâsyâb’ın Türkçe adının “Alp Er Tonga” olduğunu söyleyen Karahanlı dönemi edebi şahsiyetlerinden biridir?

A
Ali Kuşçu
B
Yûsuf Has Hâcip
C
Ahmed Resmi Efendi
D
Lütfi Paşa
E
Kadızade-i Rumi
Soru 16

Saltuk Buğra Han, ülkenin doğu merkezi Balasagun’u Sâmânilerin desteği ile ele geçirmeye teşebbüs ettiğinde kullandığı unvan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pehlivan-ı zaman
B
Kara Hakan
C
Hadimü’l-Haremeyni’ş-Şerifeyn
D
Merzban-ı âfâk
E
Sultan-ı âzm
Soru 17

1018 yılında “Gazi” Togan Han Ahmed ile Hıtây ordusu arasında gerçekleşen meydan savaşının en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türk Hakanlığı’nın batı merkezinin Taraz’dan Kaşgar’a nakledilmesi
B
Hıtâyların İslam dini ile tanışması
C
Hıtâyların en az bir asır batıya nüfuz etmesinin geciktirilmiş olması
D
Ali Tegin’in Mâverâünnehr’den uzaklaştırılması
E
Hıtâyların Balasagun’u işgal etmesi
Soru 18

1025 yılında yapılan Semerkand Görüşmeleri aşağıdaki hükümdarlardan hangileri arasında gerçekleşmiştir?

A
Ali Tegin ve Togan Han Muhammed
B
Cafer Tegin ve Ebû Ali Sîmcûrî
C
Arslan ilig Mansurve Buğra Han Harun
D
Kadir Han Yûsuf ve Gazneli Mahmûd
E
Saltuk Tegin ve Alp Tegin
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Ebû Nasr Sâmânî’nin vasıflarından biri değildir?

A
İslâmî bilimlere vâkıf bir fakih olması
B
Ticaretle meşgul olan bir tüccar olması
C
Kutb mertebesinde bir mutasavvıf olması
D
Siyasî bir emir olması
E
Haritalarıyla ünlü bir denizci olması
Soru 20

Buğra Han Harun’un, Buhara’ya gelmesi üzerine gizlendiği yerden Ebû Ali Sîmcûr’ye bir elçi göndererek “Han geldi, sen de gel” diyerek yardım talep eden Sâmânî Emîri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bey Tüzün
B
Sebük Tegin
C
Nûh b. Mansur
D
Faik
E
Hacib inanç
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x