İlk Müslüman Türk Devletleri 2016-2017 Vize Sınavı

İlk Müslüman Türk Devletleri 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Irak genel valisi Haccac’ın emriyle 710-711 yılında Sicistan seferine çıkan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdullah b. Tâhir
B
Tarık b. Ziyad
C
Muhammed b. Abdülmelik ez-Zeyyât
D
İnâket-Türkî
E
Kuteybe b. Müslim
Soru 2

X yüzyılda Oğuz Yabgu devletinde sübaşı (ordu kumandanı) olan Selçuk Bey, Oğuz Yabgusu ile aralarında çıkan ihtilaf sebebiyle Oğuzların kışlık merkezi Yenikend’den ayrılıp (961) aşağıdaki şehirlerden hangisine göç etmiştir?

A
Bağdad
B
Cend
C
Kaşgar
D
Savran
E
Buhara
Soru 3

Afşin, Eşnâs, Boğa el-Kebîr ve Inâk et-Türkî gibi kumandanlar hangi halifenin veliahd seçilmesi ve hilafet makamına geçmesinde önemli rol oynamışlardır?

A
Mu’tasım
B
Ebû Cafer el-Mansûr
C
Mehdî
D
Emin
E
Hâdî
Soru 4

Türgiş Hakanı Su-lu, Emevi halifesi Hişâm b. Abdülmelik’in İslamiyet’e davetini aşağıdakilerden hangisinin gerekçe göstererek kabul etmemiştir?

A
Derbend ve Kuzey Azerbaycan’da hâkimiyet sağlayamayacağını
B
Avarlara ile düşman olacaklarını
C
Hazarlar ile düşman olacaklarını
D
İslamiyet’in tek tanrılı bir inanç olduğunu
E
Askerlerinin ve halkının geçim sıkıntısı çekeceğini
Soru 5

Talaş Savaşı (751) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Berka ve İskenderiye şehirleri Ahmed b. Tulun'un idaresi altına geçmiştir.
B
Türklerin Müslüman Arapları desteklediği Talaş Savaşı’ndan sonra Çin artık Batı Türkistan için bir tehdit unsuru olmaktan çıkmıştır.
C
iki ateş arasında kalan Çin birlikleri ağır kayıplar vermiştir.
D
Kâğıt sanayiinin İslâm ülkelerinde ve ardından da Avrupa’da yaygınlaşmasında Talaş Savaşı önemli rol oynamıştır.
E
Ebû Müslim’in kumandanı Ziyad b. Salih ile Çin’in Kuça valisinin sevk ve idare ettiği ordular arasında savaş başlamıştır.
Soru 6

İdil boyunda Türk birliğini sağlayan İdil Bulgarlarının bağımsız bir devlet olarak hareket etmelerini engelleyen önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mâverâünnehr ve Türkistan’da ganimet elde etmek amacıyla yapılan fetihlerin durdurulması
B
Hazarlar gibi güçlü bir komşuya sahip olunması
C
Peşaver ve VVaihind Seferleri’nin başarısız sonuçlanması
D
Bhatiya Seferi’nin başarısız sonuçlanması
E
Nizek Tarhan’ın vefat etmesi
Soru 7

Altın Orda Devleti’ni XIV. yüzyılın ikinci yarısında siyasi ve ekonomik bakımından olumsuz etkileyen nedenler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Safevi saldırıları ve III. Haçlı Seferi
B
II. Haçlı Seferi ve Kalenderoğlu isyanı
C
IV. Haçlı Seferi ve Baba Zünnun isyanı
D
Taht kavgaları ve veba salgını
E
Baba Zünnun isyanı ve Çirmen Savaşı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Ahmed b. Tulun’un Abbasîlerle arasının açılmasının nedenlerinden biridir?

A
Nihavent Savaşı’nda Sasanilerin yanında yer alması
B
Bağdad’a gönderilen haracı büyük ölçüde azaltması
C
Mute Seferi’ne destek vermemesi
D
Başkenti Küfe’ye taşımak istemesi
E
Abbasilerden kaçan Emevi halifesi Hişam’ın torunu I. Abdurrahman’ın ispanya’ya geçmesini sağlaması
Soru 9

İdil Bulgar hükümdarı Almış b. ŞiIkî, Müslüman olduktan sonra hangi adı almıştır?

A
Ahmed b. Şilkî
B
İsmail b. Ahmed
C
Cafer b. Abdullah
D
Abdullah b. Şilkî
E
Abdullah b. İsmail
Soru 10

Halife Râzî tarafından 939 yılında Muhammed b. Tugç’a verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ihşid
B
Merzban-I âfâk
C
Pehlivan-ı zaman
D
Giray
E
Hüdavendigar
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar (Türk Hakanlığımın kuruluşunda yer alan Türk boylarından biri değildir?

A
Tuhsiler
B
Karluklar
C
Kırgızlar
D
Çiğiller
E
Ezgişler
Soru 12

Karahanlılar devletini, sistem ve kökenine uygun olarak Türk Hanlığı ya da Türk Hakanlığı adıyla kaydeden Orta Çağ'ın büyük tarihçisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şükrullah
B
Haşan Rumlu
C
Şerafeddin Ali Yazdî
D
İbnü’l Esîr
E
Oruç b. Adil
Soru 13

766-775 yılları arasında Tibetlilerin, Çin ve Uygurlar ile yaptıkları daimi savaşlardan faydalanarak güneybatıda Kâşgar bölgesini ele geçiren Türk boyu / Atabeyliği / devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zengiler
B
İIdenizoğulları
C
Karluk Yabguluğu
D
Salgurlar
E
Irak-Horasan Selçukları
Soru 14

Türk Hakanlığı’nda “büyük, güçlü ve eski (köklü)” anlamında kullanılmış unvan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nöker
B
Kara
C
Güney
D
Kengeş
E
Ensar
Soru 15

Türk Hakanlığı’nın üç ana merkezi aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Balasagun, Taraz ve Kâşgar
B
Sofya, Niş ve Belgrad
C
Oşeyl, Suvar ve Mardan
D
Merv, Nişaburve Herât
E
Kaşan, Cuketau ve Kremençuk
Soru 16

İlig Nasır, Gazneli Sebüktegin’e Sâmâni devletinin İslam adına paylaşılmasını teklif etti. Ancak bu kabul görmeyince ¡lig Nasr bir taraftan gönderdiği oklarla bütün Türk boylarını savaşa çağırırken, diğer taraftan da Sebüktegin’in rakibi Sistân hâkimi Halef b. Ahmed ile temas kurdu. Bu şartlarda Sebüktegin Türk Hakanlığı ile anlaşmaya razı oldu.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi iki taraf arasında yapılan antlaşmanın maddeleri arasında yer almaz?

A
iki taraftan biri antlaşmadan daha fazla bir şey talep etmeyecek
B
iki tarafta antlaşmayı bozmayacak
C
İlig Nasr’ın şefaati gereğince Faik, Sâmâni ailesine eski hizmetleri ve itaati dolayısıyla Semerkand valisi tayin edilecek
D
Buğra Han Harun “Arslan ¡lig” unvanını kulanacak
E
Türk Hakanlığı ile Sâmâni ülkesi arasında Katvan çölü sınır olacak
Soru 17

1018 yılında kalabalık Hıtayların Balasagun’u istila hareketlerini önleyen Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bazir Arslan Han
B
Satuk Buğra Kara Han
C
Togan Han Ahmed
D
Arslan Han Ebu’l-Hasan Ali b. Musa
E
Bilge Kadir Han
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi 1025 yılında yapılan Semerkand Görüşmesi’nde Kadir Han Yusuf’un Sultan Mahmud’dan yardım talep ettiği konulardan biri değildir?

A
Mâverâünnehr’in oğlu “Yığan Tegin” Muhammed’e verilmesi
B
Ali Tegin’in Mâverâünnehr’den uzaklaştırılması
C
Kardeşi Hakan Togan Han Muhammed ile arasındaki taht mücadelesinde kendisine yardım etmesi
D
Mâverâünnehr ve Türkistân’da gittikçe güçleri ve nüfusları artan, aynı zamanda Ali Tegin’in müttefiki olan Selçuk Oğullarına bağlı Türkmenlerin Ceyhun’un batısına, Horasan’a nakledilmeleri ve Türk Hakanlığı ülkesinden çıkarılmaları
E
Ali tegin’in çocuklarının (Yusuf ve Hârun) kendisine teslim edilmesi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Buğra Han Harun’un Sâmânî ülkesini fethetme girişimini destekleyen kişi ya da gruplar arasında yer almaz?

A
Sâmânîlerin Türk asıllı komutanlarından bir grup
B
Mâverâünnehr’in gayri resmi ulemasından bir grup
C
Mâverâünnehr yerel yöneticilerinden bir grup dihkân
D
Horasan valisi Yezid b. Mühelleb
E
Ebû Muhammed Abdullah el-Vâsıkî
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Baytaş Arslan Han Musa Satuk döneminin en dikkate değer
olaylarından biridir?

A
Baytaş Arslan Han’ın, Endülüs Emevi Devleti’ne elçi göndermesi
B
Taraz ve İsfîcâb’ı kardeşi Buğra Han Muhammed’e bırakması
C
Abbasi halifesi Kadir Billah’ın, Baytaş Arslan Han’a “Seyfü’d Devle ve’l-islam” unvanını vermesi
D
Baytaş Arslan Han’ın Hârizm’i zapt etmesi
E
islami bilimlerin önde gelen siması Ebu’l-Hasan Muhammed el-Kelemâtî’nin Buhara’dan yola çıkarak Baytaş Arslan Han’ın yanına gelmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x