İlk Müslüman Türk Devletleri 2017-2018 Vize Sınavı

İlk Müslüman Türk Devletleri 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hz. Ömer zamanındaki İslâm fetihleri sırasında başlamış ve Emevîler’in yıkılışına kadar yüz yılı aşkın bir süre devam etmiş döneme ne ad verilir?

A
Anlaşma dönemi
B
Mücadele dönemi
C
Hizmet dönemi
D
Hakimiyet dönemi
E
Yardımlaşma dönemi
Soru 2

Hâricîler’in ve Emevîler’in ayrımcı siyasetlerine karşı bütün Müslümanların eşitliğini savunan, daha çok Arap olmayan Müslümanların temsil ettiği siyâsî ve itikâdî fırka aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mu’tezile
B
Selefiyye
C
Mürcie
D
Eş’ariyye
E
ismâîliyye
Soru 3

Emeviler döneminde Türkler ve diğer kavimlerle Araplar arasında çatışmaya sebep olan unsurları ortadan kaldırmaya çalışan Horasan valisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osman b. Kays
B
Ebu'd Derdâ
C
Asım b. Abdullah
D
Nasr b. Seyyar
E
Ahmed b. Sâid el-Bâhilî
Soru 4

Kâğıt sanayiinin İslâm ülkelerinde ve ardından da Avrupa’da yaygınlaşmasında önemli rol oynayan 751 yılındaki savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Puvatya Savaşı
B
Büyük Zap Suyu Savaşı
C
Belencer Savaşı
D
Nihavend Savaşı
E
Talaş Savaşı
Soru 5

Oğuz Yabgusu ile anlaşamayan Selçuk Bey aşağıdaki şehirlerden hangisine göç ederek (961) orada İslâmiyeti kabul etmiştir?

A
Savran
B
Kaşgar
C
Buhara
D
Cend
E
Fustat
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Tulunîler’de Humâreveyh döneminde Abbasîlerle imzalanan barış antlaşmasının (886) maddelerinden biridir?

A
Humâreveyh Abbasî halifesi Me’mûn’u ziyarete gidecek
B
Bağdad’da on binlerce kitap bulunan bir kütüphane kurulacak
C
Humâreveyh Büveyhoğullarına karşı Abbasîlere destek verecek
D
Devletin merkezi Şam’a taşınacak
E
Humâreveyh, Mısır, Suriye ve Anadolu hudut bölgelerinde 30 yıl boyunca vali olarak görev yapacak
Soru 7

İdil-Ural coğrafyasının önemli şehirlerinden Bulgar’ın Timur tarafından harap edilmesinden sonra bölgede hangi şehir ön plana çıkmıştır?

A
Kazan
B
Cuketau
C
Suvar
D
Bilyar
E
Saray
Soru 8

Yazılı kaynak olarak İdil Bulgar Devleti’nden günümüze ulaşan manzume eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hadîkatü’l-Hakîka
B
et-Tiryâkü’l-Kebîr
C
Kıssa-i Yusuf
D
Tarih-i Bulgar
E
Zühretu’r-Riyaz
Soru 9

İdil Bulgarları hangi tarihten itibaren Hazar Kağanlığı’na bağlılıktan kurtularak müstakil bir devlet haline gelmişlerdir?

A
965
B
980
C
986
D
995
E
998
Soru 10

İdil Bulgar Devleti’nin Moğol seferinin başlangıcına kadar istikrarlı bir şekilde gelişmesinin esas nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Narainpur Seferi’nin başarıyla sonuçlanması
B
Arslan Han Süleyman’ın, Taraz, Şâş ve istîcâb taraflarını elinde bulunduran kardeşi Buğra Han Muhammed’in bölgesini elinden alması
C
Bulgarların yerleştiği idil bölgesinin doğal zenginliği ve ulaşım bakımından gerekli tüm imkânlara sahip olması
D
Keşmir Seferi’nin başarıyla sonuçlanması
E
Binlerce gönüllüden oluşan büyük bir ordunun kurulması
Soru 11

Bulakların Türklerden bir oymak olduğunu, Kıpçaklar tarafından esir edildiğini, ancak sonra kurtulduklarını ve “Elkâ Bulak” adını aldıklarını belirten kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmed Neşrî
B
Kâşgarlı Mahmud
C
Oruç b. Âdil
D
Şükrullah
E
Enverî
Soru 12

Türk Hakanlığı'nda (Karahanlılar) hükümdarlar büyük ve eski anlamına gelen hangi unvanı kullanmışlardır?

A
Asesbaşı
B
Sorguç
C
Bedizci
D
Tevki
E
Tamgaç
Soru 13

Bugüne kadar yaygın bir şekilde kullanılan “Karahanlılar” sunî adını ilk defa kullanan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karaev
B
Grigorev
C
Barthold
D
Pritsak
E
Schlözer
Soru 14

Kaşgarlı Mahmud’a göre Türk boylarında halktan olup, handan üç kat aşağı bulunan kişiye yani, memura ne ad verilir?

A
Çiğil
B
ilig
C
Tüksîn
D
Buğra
E
Yabgu
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Yağma tezini savunan araştırmacıların en önemli dayanağıdır?

A
Yağmaların, Batı Türk ülkesindeki yurtlarına, mensup oldukları Uygur elinden ayrılarak gelmiş olmaları
B
Yağmaların hükümdarının, Kara Hanlılardan birçok hükümdarın da kullandığı Buğra Han unvanını taşıması
C
Yağmalara Kara Yağma da denilmesi
D
Kara Hanlı hükümdarların ailelerinin mezarlığının bulunduğu Kaşgar’ın Yağma yurdunda bir şehir olması
E
Türk toplulukları arasında yalnızca Yağmaların hükümdarının “han” unvanını taşıması
Soru 16

Türk Hakanlığı, tek varisinin kendileri olduğunu düşündükleri Sâmânîlerin Ceyhun’un batısında kalan toprakları (Horasan) için aşağıdaki hangi devletle mücadele etmiştir?

A
Ihşîdîler
B
Fatimîler
C
Tulunîler
D
Gazneliler
E
Emeviler
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Türk Hakanlığı’nın Mâverâünnehr’i ele geçirmek ve orada sağlam bir şekilde tutunmak amacıyla X. yüzyılın sonu ile XI. yüzyılın başlarında imtiyazlar verdiği kişi/gruplardan biri değildir?

A
Halife Ebû Cafer el-Mansûr
B
Eski yerli yöneticiler
C
Sâmanî erkânından kişiler
D
ileri gelen ticaret erbapları
E
Bölgenin saygın kişileri
Soru 18

Arapça’da köy ağası veya arazi sahibi anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ridde
B
Hi’lat
C
Sübut
D
Zımmî
E
Dihkân
Soru 19

Türk Hakanlığı’nın batısını yöneten tâbi yöneticilerden Satuk Tegin’in İslam’ı kabul etmesinde etkili olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
AlpTegin
B
Arslan Han Ali Musa
C
Abdullah b. Sevvâr
D
Ebu Nasr Sâmâni
E
Baytaş Arslan Han
Soru 20

Çoğunlukla zengin Müslüman tüccarların sınır boylarında ve bozkırlarda yaptırdıkları ve İslam davetçilerinin karargâhı olan yapılar için kullanılan tabir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ribat
B
Mirliva
C
Bimarhane
D
Ummal
E
Kümbet
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x