İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre 2 2017-2018 Final Sınavı

İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre 2 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Fiziksel olarak yakınlığı bulunmayan, ortak bir uyarıcıya karşı bireysel ve kişisel tepkide bulunan bireylerden oluşan toplumsal kategori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yığın
B
Grup
C
Kamuoyu
D
Kitle
E
Tabaka
Soru 2

İnsan hakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
insan hakları düşüncesi sadece özgürlükleri değil sorumlulukları da kapsamaktadır.
B
insan hakları düşüncesi ilk defa 20 yüzyılda ortaya çıkmıştır.
C
insan hakları düşüncesi ilk defa doğal haklar olarak dile getirilmiştir.
D
insan hakları düşüncesi evrenseldir.
E
insan hakları soyut değil, sosyal ve ekonomik hakları içeren bir düşüncedir.
Soru 3

Bir aşirete, kabileye, boya ve benzeri etnik gruba bağlılıkla ifade edilen, bir kimsenin kendi kültürünü temel alarak, kendi kültürünü diğer kültürlerden üstün tutması ile tarif edilen duygu ve davranışlara ne ad verilir?

A
Yabancı düşmanlığı
B
Etnosentrizm
C
iç grup yanlılığı
D
Milliyetçilik
E
Ataerkillik
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, birlikte olduğu kadının nasıl giyineceği yönünde ona baskı yapan erkeğin uyguladığı toplumsal cinsiyete dayalı şiddet türüdür?

A
Cinsel şiddet
B
Psikolojik şiddet
C
Ekonomik şiddet
D
Sözsüz şiddet
E
Fiziksel şiddet
Soru 5

Bir toplumda genel olarak erkeklere ait olduğu düşünülen her türlü duygu, davranış veya görünümün tümünü niteleyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Feminen
B
Maskülen
C
Zenofobi
D
Homofobi
E
Marjinal
Soru 6

“Günahkar” ya da “ahlaksız” olarak nitelendirilerek, eşcinsellerin toplumdan dışlanması ve toplumun geri kalanından ayrı tutulması aşağıdakilerden hangisidir?

A
içleyici ayrımcılık
B
Heterofobi
C
Heteroseksizm
D
Pozitif ayrımcılık
E
Dışlayıcı ayrımcılık
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi erkeklerde homofobinin psikolojik savunucu işlevini ifade eder?

A
Bir erkek olarak başkalarının onayını kazanma
B
Bir erkek olarak kadın olmamayı öğrenme
C
Bir erkek olarak erkek kimliğinin doğrulanması
D
Bir erkek olarak öz-saygısını yükseltme
E
Bir erkek olarak erkeklikle ilgili endişelerini engelleme
Soru 8

I. Mağdurun yaşı
II. Failin olay anındaki açık ifadesi
III. Cinsel ilişkiyle tuzağa düşürülmesi
IV. Eşcinsellerin buluşma noktalarına yakın olması
Yukarıdakilerden hangileri bir eşcinselin uğradığı saldırının nefret suçu olduğunu gösterir?

A
I ve IV
B
II ve III
C
III ve IV
D
I, II ve III
E
II, III ve I
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sakatlığın nasıl adlandırılacağının tartışılmasının temel nedenidir?

A
Sakat kişilere yönelik ayrımcılığı önlemek
B
Sakat kişilerin bahtsızlıklarını onlarla paylaşmak
C
Sakat kişilerin duygularını önemsemek
D
Sakat kişilerin olumsuz durumlarını incelemek
E
Sakat kişilerin sıkıntılarını azaltmak
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi modelin sakatlığa ilişkin varsayımlarından biridir?

A
Sakatlık bir kolektif kimlik olarak görülmesi gereken bir olgudur.
B
Sakatlık olumlanarak deneyimlenmesi gereken bir olgudur.
C
Sakatlık bireyin uyumunu gerektiren bireysel bir olgudur.
D
Sakatlık, hak mücadelesi gerektiren bir siyasal olgudur.
E
Sakatlık sosyal bir baskı teorisiyle anlaşılabilecek bir olgudur.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi “sakat kahramanlar” algısının yaygınlaşmasına hizmet eder?

A
Sakat kişilerde yetenek, kapasite ve bilginin var olduğunu kabul ettirmek
B
Sakat kişilerin yapabildiklerini ortaya koymalarını sağlamak
C
Sakat kişilerin bağımsız yaşam sürmesini desteklemek
D
Sakatlığın olumlu bir kimlik olarak kurulmasını desteklemek
E
Olağanüstü başarılar kazanmış sakat kişileri model olarak göstermek
Soru 12

Sakatlık ve kapitalizm ilişkisi açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Sakatlık kapitalizmle birlikte üretimden dışlanan bir sosyal kategori haline gelmiştir.
B
Kapitalist toplum örgütlenmesinde sakatlık toplumsal bir sorun olarak görülmüştür.
C
Kapitalist toplumda sakatlık sosyal yardım kurumlan aracılığıyla denetim altına alınmıştır.
D
Sakatlık kapitalizm öncesi toplumlarda temel olarak tıbbi yardım konusu olmuştur.
E
Sakatlar fabrikadaki çalışma hızı ve disiplinine uy(a)madığı için dışlanmıştır.
Soru 13

Bir insanın yaşamını minimum düzeyde sürdürebilmesi için gerekli kalori ve diğer besin bileşenlerine ulaşamaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öznel yoksulluk
B
insani yoksulluk
C
Mutlak yoksulluk
D
Yeni yoksulluk
E
Göreli yoksulluk
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlikten dışlanmanın başlıca nedenlerinden biri değildir?

A
Yaş
B
Kayıt dışı ekonomide çalışma
C
işsizlik
D
Primlerin yüksekliği
E
Marjinal işler yapıyor olma
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomik dışlanma biçimidir?

A
Mal ve hizmet piyasalarından dışlanma
B
Eğitim hizmetlerinden dışlanma
C
Sağlık hizmetlerinden dışlanma
D
Mülksüzlük
E
Siyasal katılımdan dışlanma
Soru 16

Yoksulluğun küreselleşmesi ve neo-liberal politikaların sonuçlarını açıklamak için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mutlak yoksulluk
B
insani yoksulluk
C
Yeni yoksulluk
D
Göreli yoksulluk
E
Öznel yoksulluk
Soru 17

Sosyal hizmet alanına mesleki niteliğini kazandıran ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal çevreye müdahale etmek
B
Mesleki ilkeleri uygulamak
C
Kurumsal etiğe bağlı kalmak
D
Hizmette kurumsallaşmak
E
Mesleki unvana sahip olmak
Soru 18

Baskı karşıtı sosyal hizmet uygulamasında hizmet alanların sürece katılmasındaki en büyük zorluk aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal hizmet uzmanı ile hizmet alan arasındaki sosyo-ekonomik fark
B
Sosyal hizmet uzmanı ile hizmet alan arasındaki güç hiyerarşisi
C
Sosyal hizmet uzmanı tarafından hizmet alanın güçlendirilmesi
D
Hizmet alanın sosyal hizmet uzmanına karşı geliştirdiği transferans (aktarım)
E
Hizmet alanın kendi kaderini tayin hakkı
Soru 19

Sosyal hizmet uzmanının işin gereklerinden ziyade kendi konumunu sağlama alarak gerçekleştirdiği sosyal hizmet uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaotik uygulama
B
Baskıcı uygulama
C
Savunmacı uygulama
D
Rutinleşmiş uygulama
E
Yenilgiyi kabullenici uygulama
Soru 20

Sosyal hizmet uzmanı, hizmet alanın başkalarının görüş açısını anlamasına yardım etmek istiyorsa aşağıdaki müdahale yöntem ya da tekniklerinden hangisini kullanmalıdır?

A
Arabuluculuk
B
Danışmanlık
C
Yüzleştirme
D
Rol değiştirme
E
Yeniden çerçeveleme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (5 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x