İnsan Hakları Ve Kamu Özgürlükleri 2016-2017 Final Deneme Sınavı

İnsan Hakları Ve Kamu Özgürlükleri 2016-2017 Final Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Anayasa ile tanınan temel hak ve özgürlükleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
İnsan hakları
B
Klasik haklar
C
Kişi hak ve özgürlükleri
D
Temel hak ve özgürlükler
E
Temel haklar
Soru 2

Aşağıdaki haklardan hangisi kuşak haklardan biridir?

A
Kendi kaderini tayin hakkı
B
Silahsızlandırılmış bir dünyada yaşama hakkı
C
Çevre hakkı
D
Barış hakkı
E
Dernek kurma ve toplantı hakkı
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi soft law niteliğindedir?

A
BM Kişisel ve Siyasi Haklar Sözleşmesine Ek seçimlik Protokolü
B
BM Kişisel ve Siyasi Haklar Sözleşmesi
C
Avrupa Sosyal Şartı
D
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
E
Asgari Yaş Sözleşmesi
Soru 4

“Cenevre Sözleşmesi” olarak da bilinen sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekonomik Sosyal Kültürel Haklar Sözleşmesi
B
Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme
C
Vatansız Kişilerin Hukuki Statülerine İlişkin 1954 Sözleşmesi
D
Her Türlü Irk Ayrımcılığının Kaldırılmasına Dair Sözleşme
E
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılmasına Dair Sözleşme
Soru 5

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlükleri sınırlandırıcı sebeplerden biri değildir?

A
Milli güvenlik
B
Kamu düzeni
C
Genel ahlak
D
Genel refahın sağlanması
E
Başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması
Soru 6

Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında ölçülülük ilkesi göz önünde bulundurulmalıdır.
Aşağıdaki ifadelerden hangisinde ölçülülük ilkesine ters bir durum söz konusudur?

A
Bir temel hak ve hürriyet hukuka uygun olarak kullanılıyor ve buna karşın kolluk bu faaliyeti yasaklıyorsa, kolluğun aldığı tedbirler hukuka aykırıdır.
B
Kamu düzenini tehdit eden veya tehlikeye sokan eylem ve durumun önlenmesi için, kolluk tedbiri uygulanarak, tedbire başvurma zorunlu olmalıdır.
C
Kolluk tedbirleri, bu tedbirlerin kamu düzenini sağlamaya yeterli bulunduğu durumlarla sınırlı olmalıdır.
D
Kamu düzeni gerçekten tehdit eden veya tehlikeye düşüren eylemlerin varlığı hâlinde, idare kolluk yetkilerini kullanmalıdır.
E
İdarenin ne tür bir faaliyet olursa olsun kendisine tanınmış yetkileri kullanırken veya araçları seçerken ölçülülük ilkesini kendisine rehber edinmesi Anayasanın 1maddesinin bir gereğidir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na kişisel başvuru yapmak için gereken şartlardan biri değildir?

A
Sorunun başka uluslararası çözüm veya inceleme çerçevesinde inceleniyor olmaması
B
Anonim nitelikte bulunmaması
C
Hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olmaması
D
Sözleşme hükümleri ile bağdaşmayan nitelikte bulunmaması
E
Dış hukuk yollarının tüketilmiş olması
Soru 8

Anlaşma İzleme Birimlerinin sekretarya hizmetlerini aşağıdakilerden hangisi yürütmektedir?

A
İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
B
İnsan Hakları Komisyonu
C
Ekonomik ve Sosyal Konsey
D
Uluslararası Adalet Divanı
E
Uluslararası Ceza Mahkemesi
Soru 9

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin hâkimlerini aşağıdakilerden hangisi seçmektedir?

A
Konseye üye devletler
B
Bakanlar Komitesi
C
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi
D
Avrupa İnsan Hakları Komisyonerliği
E
Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği
Soru 10

I. Sözleşmeye aykırılık oluşturan ve iç hukuk yolu kapalı tutulan bir hukuk kuralından kaynaklanan ihlale neden teşkil eden işlem veya eylemlerin bulunması
II. Başvuru sahibinin başvurudan herhangi bir olumlu sonuç elde etme imkânının açık bir şekilde bulunmaması,
III. Başvurunun sürüncemede kalması
IV. Başvurunun engellenmesi

Yukarıdaki durumlardan hangilerinde AİHM tarafından iç hukuk yollarının tüketilmesi koşulu aranmaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Ive II
D
II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 11

Dilekçe Komisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sadece vatandaşlar kendileriyle ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve TBMM’ne yazı ile başvurma hakkına sahiptir.
B
Vatandaşların ve karşılıklılık esası gözetilmesi şartıyla yabancıların dilekçelerini incelemek amacıyla TBMM’de bir “Dilekçe Komisyonu” oluşturulmuştur.
C
Komisyon, kendisine gelen dilekçeleri, İçtüzükteki kriterlere göre inceler, kanun olarak düzenlenmesinde yarar olanlarının bir örneğini TBMM Başkanlığı’na ve Başbakanlığa gönderir.
D
Diğer dilekçeler, Komisyon Genel Kurulu’nda görüşülüp karara bağlanır. Bu kararlar dilekçe sahiplerine ve ilgili Bakanlıklara bildirilir
E
Bakanlıklar, 30 gün içinde dilekçe komisyonunun kararı hakkında yaptığı işlemi Komisyon Başkanlığına bildirir. Dilekçe Komisyonu, bunlardan gerekli gördüklerini TBMM’de görüşülmesini isteyebilir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Kamu Denetçiliği Kurumunun görevlerine giren işlerdendir?

A
İdarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışları
B
Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ile resen imzaladığı kararlar ve emirler,
C
Yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler,
D
Yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin kararlar
E
Türk Silahlı Kuvvetlerinin sırf askerî nitelikteki faaliyetleri Kurumun görev alanı dışındadır
Soru 13

Yerleşme hürriyeti hangi amaçlarla sınırlanamaz?

A
Suç işlenmesini önlemek
B
Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak
C
Suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle
D
Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek
E
Kamu mallarını korumak
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi eşitlik hakkına aykırıdır?

A
Herkesin kanun önünde eşit olması
B
Herkesin eşit hukuki korumadan yararlanması
C
Ayrımcılık yapılmaması
D
Kadınların seçilme hakkının kota konularak genişletilmesi
E
Yaşlıların ve çocukların korunması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre katılma haklarından biridir?

A
Vatandaşlık hakkı
B
Yaşama hakkı
C
Yerleşme hürriyeti
D
Din ve vicdan hürriyeti
E
Kanuni hâkim güvencesi
Soru 16

Sağlık hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek sadece devletin ödevidir.
B
Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.
C
Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir.
D
Devlet, sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.
E
Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi insan hakları normlarının özelliklerinden biri değildir?

A
Kültürel normlar niteliğinde olması
B
Muamele görme ilkeleri olması
C
İnsanın bazı yapısal imkânlarının değer bilgisinden türetilen normlar olması
D
Devletin temel ödevlerini dile getiren talepler niteliğinde olması
E
Muamele etme ilkeleri olması
Soru 18

Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi sınır denetimleri ile ilgili düzenlemeleri harmonize ederek dâhili sınır denetimlerini kolaylaştırmak amacıyla yapılmıştır?

A
İnsan Hakları ve Biyo -Tıp Sözleşmesi
B
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
C
Shengen Sözleşmeleri
D
Ulusal Azınlıkları Koruma Çerçeve sözleşmesi
E
Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi sözleşme–içi koruma usullerinde kullanılan denetim metotlarından biri değildir?

A
Rapor usulü
B
Bireysel başvuru usulü
C
Devletlerarası şikâyet yolu
D
Soruşturma usulü
E
Araştırma usulü
Soru 20

Aşağıdaki haklardan hangisi sosyal ve ekonomik haklardan biri değildir?

A
Konut Hakkı
B
Konut Dokunulmazlığı
C
Sağlık ve Çevre Hakkı
D
Sosyal Güvenlik Hakkı
E
Çalışma Hakkı ve Ödevi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x