İnsan Hakları Ve Kamu Özgürlükleri 2016-2017 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı

İnsan Hakları Ve Kamu Özgürlükleri 2016-2017 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hastaların tedavilerinde rızalarının alınması konusunu düzenleyen sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

A
1997 tarihli İnsan Hakları ve Biyo-Tıp Sözleşmesi
B
Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi
C
1996 tarihli Çocuk Haklarının Kullanılması Avrupa Sözleşmesi.
D
1992 tarihli Bölgesel ve Azınlık Dilleri Avrupa Şartı
E
1995 tarihli Ulusal Azınlıkları Koruma Çerçeve Sözleşmesi
Soru 2

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının yerine getirilmesini aşağıdakilerden hangisi denetler?

A
Bakanlar Komitesi
B
Bakanlar Kurulu
C
Büyük Daire
D
Avrupa Birliği
E
Adalet Bakanlığı
Soru 3

İç hukukun öncelikli olarak uygulanmasını ifade eden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bireysel başvuru hakkını tanıması
B
Doğrudan uygulanabilirlik
C
Yabancıların da yararlanabilmesi
D
Getirdiği korumanın tali nitelikte olması
E
Ortaklaşa güvence devlet başvurusunu kabul etmesi
Soru 4

Avrupa İşkencenin ve İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Komite üyeleri Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından mutlak çoğunlukla ve dört yıllık bir süre için seçilir.
B
Komite, hapishane, ıslahhane, polis karakolları, askeri kışlalar, psikiyatri hastaneleri gibi yerleri ziyaret etme yetkisine sahiptir.
C
Komitece toplanan bilgiler, komite raporu ve ilgili tarafla yapılan danışmalar gizlidir.
D
Her üye ülkenin komitede kendi adına görev yapan bir uzmanı vardır.
E
Komiteye bireysel başvuru mümkündür
Soru 5

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin hâkimlerini aşağıdakilerden hangisi seçmektedir?

A
Konseye üye devletler
B
Bakanlar Komitesi
C
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi
D
Avrupa İnsan Hakları Komisyonerliği
E
Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği
Soru 6

AGİT’in insani boyutuyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen devletler hakkında işletilebilecek ve en ciddi sonuçları doğurabilecek mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Altı-Devlet Raportör Misyonu
B
On-Devlet Raportör Misyonu
C
Sorunu AGİT toplantılarına götürme
D
Ex-Offficio misyonlar
E
İkili görüşmeler yapma
Soru 7

Aşağıdaki Avrupa Konseyi kurumlarından hangisi karar organıdır?

A
Genel Sekreterlik
B
Bakanlar Komitesi
C
Parlamenterler Meclisi
D
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
E
Avrupa İnsan Hakları Komisyonerliği
Soru 8

Kolektif şikâyet sistemi aşağıdaki uluslararası/bölgesel sözleşmelerden hangisinin öngördüğü bir usuldür?

A
Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi
B
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi
C
Avrupa Sosyal Şartı
D
1995 tarihli Ulusal Azınlıkları Koruma Çerçeve Sözleşmesi
E
İşkence ve İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele ve Cezayı Önleme Avrupa Sözleşmesi
Soru 9

I. Sözleşmeye aykırılık oluşturan ve iç hukuk yolu kapalı tutulan bir hukuk kuralından kaynaklanan ihlale neden teşkil eden işlem veya eylemlerin bulunması
II. Başvuru sahibinin başvurudan herhangi bir olumlu sonuç elde etme imkânının açık bir şekilde bulunmaması,
III. Başvurunun sürüncemede kalması
IV. Başvurunun engellenmesi

Yukarıdaki durumlardan hangilerinde AİHM tarafından iç hukuk yollarının tüketilmesi koşulu aranmaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 10

Avrupa Sosyal Şartı’nın denetim mekanizmasının işlemesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Genel Sekreterliğe gelen raporlar, Uzmanlar Komitesi’ne havale edilir
B
Uzmanlar Komitesi, raporları inceler ve sonuçları ile taraf Devletlerin raporlarını AK Hükümetler Sosyal Komitesi’nin Alt Komitesi’ne sunar.
C
Taraf Devletlerin temsilcilerinden oluşan Alt Komite, görüşmeleri sonucunda, vardığı sonuçları içeren bir rapor hazırlar ve Uzmanlar Komitesi raporu ile birlikte Bakanlar Komitesi’ne sunar.
D
AK Genel Sekreteri’nin Uzmanlar Komitesi’nin vardığı sonuçları Avrupa Parlamenterler Meclisine iletmesi üzerine, bu Meclis de görüşlerini Bakanlar Komitesi’ne gönderir.
E
Bakanlar Komitesi, Alt Komite, Uzmanlar Komitesi ve Parlamenterler Meclisi raporlarını dikkate alarak salt çoğunlukla Taraf Devletlere gerekli tavsiyelerde bulunur.
Soru 11

Kamu Denetçiliği Kurumu aşağıdaki organlardan hangisine bağlı olarak kurulmuştur?

A
Cumhurbaşkanı
B
Bakanlar Kurulu
C
TBMM Başkanlığı
D
Danıştay
E
İçişleri Bakanlığı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Kamu Denetçiliği Kurumunun dışında değildir?

A
Yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler
B
Yargı mensuplarının eylem ve işlemleri
C
Türk Silahlı Kuvvetlerinin salt askeri hizmete ilişkin faaliyetleri
D
Başbakanın onayladığı işlemler
E
Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler
Soru 13

Aşağıdaki idari usul ilkelerinden hangisi Anayasamızda açıkça düzenlenmiştir?

A
Dinlenilme İlkesi
B
Başvuru yollarının gösterilmesi
C
Danışmanlık ve hukuki yardım
D
Usul ekonomisi
E
Re’sen Araştırma İlkesi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarını TBMM’ye karşı koruyan mekanizmalardan biri değildir?

A
Temel hak ve özgürlüklerin Anayasada düzenlenmesi
B
Sınırlamalara karşı güvencelerin Anayasada düzenlenmesi
C
TBMM’de insan haklarını koruyucu işlev gören İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun bulunması
D
İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun kurulması
E
TBMM’de insan haklarını koruyucu işlev gören Dilekçe Komisyonu’nun bulunması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi İnsan Hakları İl ve İlçe Kurullarının görevleri arasında yer almaz?

A
Masalar ve Kurul üyeleri tarafından Kurul gündemine getirilen konuları değerlendirmek
B
İnsan hakları ihlal iddialarını incelemek ve araştırmak
C
İnsan haklarının korunması ve insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari sebepleri incelemek, araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin valilik veya kaymakamlık makamına önerilerde bulunmak
D
Üç ayda bir tüm çalışmaları özet olarak, ilçelerde İl Kuruluna, illerde Başkanlığa bildirmek
E
İdarenin uygulamalarında vatandaşlara hoşgörü ve nezaketle yaklaşılmasını sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak
Soru 16

Dilekçe Komisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sadece vatandaşlar kendileriyle ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve TBMM’ne yazı ile başvurma hakkına sahiptir.
B
Vatandaşların ve karşılıklılık esası gözetilmesi şartıyla yabancıların dilekçelerini incelemek amacıyla TBMM’de bir “Dilekçe Komisyonu” oluşturulmuştur.
C
Komisyon, kendisine gelen dilekçeleri, İçtüzükteki kriterlere göre inceler, kanun olarak düzenlenmesinde yarar olanlarının bir örneğini TBMM Başkanlığı’na ve Başbakanlığa gönderir.
D
Diğer dilekçeler, Komisyon Genel Kurulu’nda görüşülüp karara bağlanır. Bu kararlar dilekçe sahiplerine ve ilgili Bakanlıklara bildirilir
E
Bakanlıklar, 30 gün içinde dilekçe komisyonunun kararı hakkında yaptığı işlemi Komisyon Başkanlığına bildirir. Dilekçe Komisyonu, bunlardan gerekli gördüklerini TBMM’de görüşülmesini isteyebilir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapamaz?

A
İhlale yol açtığı ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal nedeniyle güncel ve kişisel bir hakkı doğrudan etkilenen kişiler
B
Kamu tüzel kişileri
C
Sadece tüzel kişiliğe ait haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle özel hukuk tüzel kişileri
D
Yalnızca Türk vatandaşlarına tanınan haklarla ilgili olmamak şartıyla yabancılar
E
Türk vatandaşları
Soru 18

İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na başvuru ve inceleme usulleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ayrımcılık yasağı ihlalinden zarar gördüğü iddiasında bulunan her gerçek ve tüzel kişi Kuruma başvurabilir.
B
Kuruma başvuru, illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar aracılığıyla da yapılabilir.
C
Başvurular ücrete tabidir.
D
Kural olarak Kuruma başvurmadan önce bu Kanuna aykırı olduğunu iddia ettikleri uygulamanın düzeltilmesinin ilgili taraftan talep edilmesi zorunludur.
E
Dava açma süresi içinde Kuruma yapılan başvurular işlemeye başlamış olan dava açma süresini durdurur.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Kamu Denetçiliği Kurumunun görevlerine giren işlerdendir?

A
İdarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışları
B
Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ile resen imzaladığı kararlar ve emirler,
C
Yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler,
D
Yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin kararlar
E
Türk Silahlı Kuvvetlerinin sırf askerî nitelikteki faaliyetleri Kurumun görev alanı dışındadır
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun görevlerinden biri değildir?

A
İnsan haklarının korunmasına ve ihlallerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapmak
B
İnsan hakları ve ayrımcılıkla mücadele konularında bilgilendirme ve eğitim yoluyla kamuoyunda duyarlılığı geliştirmek
C
İnsan hakları ihlallerini resen incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip etmek
D
Ayrımcılık yasağı ihlallerini resen veya başvuru üzerine incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip etmek
E
İnsan hakları ihlallerine yönelik davaları karara bağlamak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x