İnsan Hakları Ve Kamu Özgürlükleri 2016-2017 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı

İnsan Hakları Ve Kamu Özgürlükleri 2016-2017 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi koruyucu haklardandır?

A
Çevre hakkı
B
Barış hakkı
C
Unutulma hakkı
D
Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı
E
Azınlık hakkı
1 numaralı soru için açıklama 
Kişi hak ve ödevleri, kişileri devlete ve topluma karşı koruyan hak ve hürriyetlerdir. Bunlara “koruyucu haklar” da denilir. Bunlar Anayasamızın “kişinin hakları ve ödevleri” bölümünde düzenlenmiştir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü dışındakiler bu kapsama girmemektedir.
Soru 2

Yaşama hakkı kapsamında Nüfus Planlaması Kanunu’na göre gebeliğin normal koşullarda sonlandırılabilmesine ilişkin süre ne kadardır?

A
Onuncu haftası doluncaya kadar
B
Sekizinci haftası doluncaya kadar
C
Oniki haftası doluncaya kadar
D
Dört haftası doluncaya kadar
E
7 haftası doluncaya kadar
2 numaralı soru için açıklama 
Nüfus Planlaması Kanunu gebeliğin onuncu ha ası doluncaya kadar, istek üzerine gebeliğe son verilebileceğini, onuncu ha adan sonraki kürtajın, ancak gebeliğin annenin yaşamını tehdit etmesi, doğacak çocuğun ya da onu takip edecek nesillerin ağır maluliyetine (sakatlığına) neden olacağının belirlenmesi hâlinde mümkün olabileceğini hükme bağlamaktadır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Türk Hukukuna göre suç sayılmaz?

A
İntihara teşvik
B
İntihar
C
İntihara yardım etmek
D
Aktif ötenazi
E
İhmal ile tedaviyi aksatarak ölüme sebep olmak
3 numaralı soru için açıklama 
Türk hukukuna göre intihar dışındaki eylemlerin tamamı yaşama hakkına dışardan bir müdahaleyi içerdiğinden yaşama hakkını korumak açısından suç sayılmaktadır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sırasında meydana gelen öldürme fiilleri 1982 anayasasına göre istisna mahiyetinde değildir?

A
Meşru müdafaa
B
Haksız tahrik
C
Yakalama ve turuklama kararının yerine getirilmesi
D
Bir ayaklanma veya isyanın bastırılması
E
Bir tutuklunun kaçmasının önlenmesi
4 numaralı soru için açıklama 
Anayasaya göre, herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbî zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbî deneylere tâbi tutulamaz. Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz. Meşru müdafaa hâli, yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi, bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasının önlenmesi, bir ayaklanma veya isyanın bastırılması, sıkı- yönetim veya olağanüstü hallerde yetkili merciin verdiği emirlerin uygulanması sırasında silah kullanılmasına kanunun cevaz verdiği zorunlu durumlarda meydana gelen öldürme fiilleri, birinci fıkra hükmü dışındadır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kişisel veri kapsamında değildir?

A
Kişinin doğum yeri
B
Kişinin sendika üyeliği
C
İkamet bilgileri
D
Motorlu taşıt plakası
E
Telefon numarası
5 numaralı soru için açıklama 
Kişisel veri, belirli veya kimliği belirlenebilir olmak şartıyla, bir kişiye ilişkin bütün bilgileri ifade etmektedir. Bu bağlamda, adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bireyin sadece kimliğini ortaya koyan bilgiler değil; telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, gö- rüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, IP adresi, e-posta adresi, hobiler, tercihler, etkileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri, sağlık bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler kişisel veri kapsamındadır.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi geceleyin konutta arama yapılabilecek hallerdendir?

A
Hırsızlık suçunun işlenmesi
B
İnsan öldürme suçunun işlenmesi
C
Kişisel verilere ulaşmanın gerekmesi
D
Arama izni verecek savcıya ulaşılamaması
E
Suçüstü hali
6 numaralı soru için açıklama 
CMK’ya göre kural olarak geceleyin konutta, işyerinde veya diğer kapalı yerlerde arama yapılamayacağını hükme bağlamış ve ancak suçüstü veya gecikmesinde sakınca bulunan hâller ile yakalanmış veya gözaltına alınmış olup da firar eden kişi veya tutuklu veya hükümlünün tekrar yakalanması amacıyla yapılan aramalar bakımından buna izin vermiştir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi haberleşme hürriyetinin kısıtlanabileceği belirtilen sebeplerdendir?

A
Kamu yararı
B
Milli nizam
C
Genel refah
D
Suç işlenmesinin önlenmesi
E
İdari gereklilik
7 numaralı soru için açıklama 
Haberleşme hürriyetine, ancak milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı ile ya da gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde yine bu sebeplere bağlı olarak kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri ile müdahalede bulunulabileceği belirtilmiştir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi yerleşme ve seyahat hürriyeti kapsamına girmez?

A
Her seyahat için vergi indirimi
B
Ülke içinde seyahat
C
Bir yerleşim yeri seçme
D
Herhangi bir ülkeden ayrılma
E
Ülkesine giriş
8 numaralı soru için açıklama 
Yerleşme ve seyahat hürriyeti dört farklı hakkı kapsamaktadır. Bunlar; kişinin ülkesi içinde seyahat hakkı, bir yerleşim yeri seçme hakkı, ülkesi de dahil herhangi bir ülkeden ayrılma hakkı ve ülkesine giriş hakkıdır. Devlet bu hakları sadece kamu kurum ve kuru- luşlarının değil, aynı zamanda özel kişilerin müdahalesinden de korunması için güvence altına alması gerekir.
Soru 9

İfade hürriyeti kapsamına aşağıdakilerden hangisi girer?

A
Toplumun bir bölümüne rahatsızlık ve endişe veren düşünce açıklaması
B
Toplumun bir bölümüne yönelik ayrımcı ifadeler
C
Toplumun bir bölümünü aşağılayıcı ifadeler
D
İçeriği suç teşkil eden ifadeler
E
Hakaret içerikli açıklamalar
9 numaralı soru için açıklama 
İfade hürriyeti, türü ne olursa olsun, sosyal, siyasi ve hukuki, ticari, sanatsal her türlü düşünceyi, söz, yazı ya da başka vasıtalarla başkalarına aktarabilme, anlatabilme, yayabilme ve onları kendi düşünce ve inançlarının doğruluğuna ikna edebilme, inandırabilme, tercihleri doğrultusunda tutum ve davranışlarda bulunabilmeyi kapsamaktadır. İfade hürriyeti, sadece olağan karşılanan, zararsız ya da önemsiz görülen bilgi ve düşüncelerin açıklanması açısından değil, ayrıca devlete ve toplumun belirli bir bölümüne aykırı gelen, onları rahat- sız eden, rahatsız ve endişe verici düşüncelerin açıklanması açısından da geçerlidir.
Soru 10

Makul sürede yargılamanın sonuçlanması aşağıdakilerden hangisi kapsamındadır?

A
Hak arama hürriyeti
B
Adil yargılanma hakkı
C
Tarafsız mahkemede yargılanma hakkı
D
Masumiyet karinesi
E
Açık yargılama
10 numaralı soru için açıklama 
Gerek ceza ve gerekse hukuk davalarının makul sürede sonuçlandırılması adil yargılanma hakkının bir gereğidir. “Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması yargının görevidir”. Bu ilke gereğince devlet, yargılamaların gereksiz yere uzamasını engelleyecek etkin çareler oluşturmak zorundadır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kullanma, yararlanma, tasarruf etme haklarını da kapsayan ayni bir haktır?

A
Alacak hakkı
B
Mülkiyet hakkı
C
İntifa hakkı
D
Irtifak hakkı
E
İpotek hakkı
11 numaralı soru için açıklama 
Mülkiyet hakkı bir kimsenin, başkasının hakkına zarar vermemek ve yasaların koyduğu kayıtlama- lara da uymak koşuluyla bir şeyi dilediği gibi kullanma, ürünlerinden yararlanma, tasarruf etme yetkilerini kapsayan ayni bir haktır.
Soru 12

1982 Anayasası’na göre mülkiyet hakkı aşağıdakilerden sebeplerden hangisiyle kısıtlanabilir?

A
Kamu yararı
B
Kamu düzeni
C
Genel refah
D
Milli güvenlik
E
Suç işlenmesinin önlenmesi
12 numaralı soru için açıklama 
Anayasada kanun koyucunun ancak kamu yararı amacı ile bir mülkiyet hakkı üzerinde sınırlama yapmaya yetkili olduğu hükme bağlanmış ve böylece malikin de bu hakkını toplum yararına aykırı olarak kullanması engellenmek istenmiştir. Ancak bu düzenleme çok genel niteliktedir. Kamu yararının hangi durumlarda var olduğunu tespit etmek ve bunları tek tek saymak imkânsızdır. Buna karşılık, bir hukukî ilişkide kişi yararı ile toplum yararı çatıştığı zaman toplum yararının üstün tutulması gerekmektedir.
Soru 13

Ancak “milli ekonominin gerekleri” ve “sosyal amaçlarla” kısıtlanabilen hak/özgürlük aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mülkiyet hakkı
B
Çalışma hakkı ve hürriyeti
C
Özel teşebbüs hürriyeti
D
Konut hakkı
E
Haberleşme özgürlüğü
13 numaralı soru için açıklama 
Özel teşebbüs hürriyeti mutlak bir hak olarak düzenlenmemiştir. Bu nedenle, devlet, özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır” hükmüne yer verilmek suretiyle, “milli ekonominin gerekleri” ve “sosyal amaçlarla” bu özgürlüğe sınırlama getirilebilmesine imkân tanınmıştır.
Soru 14

Devletin “gerçekleştirme”, “saygı” ve “koruma yükümlülüğü” bulunan hak aşağıdakilerden hangisidir?

A
Konut hakkı
B
Yeterli gıda hakkı
C
Çevre hakkı
D
Barış hakkı
E
Yeterli giyinme hakkı
14 numaralı soru için açıklama 
Yeterli gıda hakkı devlete üç çeşit yükümlülük yükler. Bunlar, saygı, koruma ve gerçek- leştirme yükümlülükleridir. Gerçekleştirme yükümlülüğü, gıdanın hem kolaylaştırılması yükümlülüğünü hem de tedarik edilme yükümlülüğünü içerir. Saygı yükümlülüğü, yeterli gıdaya sahip olanların bu imkânlarının, devletçe alınacak tedbirlerle engellenmemesi yü- kümlülüğünü ifade eder. Koruma yükümlülüğü ise devlet tarafından, yeterli gıdaya sahip olan bireylerin, başka birey ya da teşebbüslerce engellenmemesini sağlayıcı tedbirler alın- masını zorunlu kılar.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi konut hakkının yükümlüsüdür?

A
Konut sahibi
B
Konutta oturanlar
C
Devlet
D
Tapu idaresi
E
Kalkınma ajansları
15 numaralı soru için açıklama 
Konut hakkının yükümlüsü devlettir. Devlet, düzenleme ve planlama suretiyle bu yükümlülüğünü yerine getirecektir. İmar planlarıyla arazi kullanımını, konut yapımını ve insan yerleşimlerini düzenleyen devlet ve idare arsa spekülasyonunu önlemek için gerekirse kamulaştırma yapmakla yükümlüdür. Yerleşme sorunlarını çözmeyi hede eyen girişimleri destekleyen devlet, bu girişimlerin katılımını sağlayarak konut kooperatflerin kurulmasını teşvik edecek; gerekirse konutu kendisi yapacaktır.
Soru 16

Sosyal güvenlik hakkının kapsamına aşağıdakilerden hangisi girmez?

A
Konut hakkı
B
Sosyal sigorta
C
Sosyal yardım
D
İşsizlik sigortası
E
Sosyal hizmet
16 numaralı soru için açıklama 
Sosyal güvenlik hakkı, toplumsal yaşamdan kaynaklanan riskler karşısında bireyi korumayı hede er. Bu hakkın temel amacı bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması ve ülkedeki muhtaçlık ve yoksulluğun giderilmesidir. Sosyal güvenlik hakkı, sosyal sigorta, sosyal yardım, işsizlik sigortası, sosyal hizmet haklarını içerir.
Soru 17

Sosyal güvenlik hakkıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Sosyal güvenlik hakkı yaşa bağlıdır.
B
Sosyal güvenlik hakkı toplumu korumayı hedefler.
C
Bu hak sadece çalışanlara aittir.
D
Bu hakkın öznesi sadece malul, gazi ve yaşlılardır.
E
Sosyal güvenlik hakkı, toplumsal yaşamdan kaynaklanan riskler karşısında bireyi korumayı hedefler.
17 numaralı soru için açıklama 
Bu hakkın temel amacı bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması ve ülkedeki muhtaçlık ve yoksulluğun giderilmesidir. Bu hak sadece çalışanlara ait olmayıp ülke içinde yaşayan herkes bu hakkın öznesidir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kolektif sosyal haklardandır?

A
Kültürel haklar
B
Grev ve lokavt hakkı
C
Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı
D
Eğitim ve öğretim hakkı
E
Bilim ve sanat hürriyeti
18 numaralı soru için açıklama 
Kolektif sosyal haklarla kastedilen sendikal hak ve özgürlükler, toplu pazarlık ve toplu sözleşme hakkı ve yönetime katılma hakkıdır. Bunlar çalışanların hayat düzeylerinin iyileştirilmesi, adil ücretin ve toplumsal güvenliğin sağlanması için verdikleri mücadelenin en etkili araçlarıdır.
Soru 19

Eğitim hakkı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A
Eğitim hakkının öznesi sadece çocuklardır.
B
Ebeveynin çocuğunu kendi dini inanç ve kanaatine göre yetiştirme hakkını da kapsar.
C
Eğitim ve öğretime ilişkin faaliyetler hiç bir surette engellenemez.
D
Eğitim ve öğretim ulusal bir dil dışında sürdürülemez.
E
Eğitim hakkı devlet tarafından düzenlenecek bir haktır.
19 numaralı soru için açıklama 
Anne-babanın çocuklarının gideceği okulları ve kendi inanç ve kanaatlerine göre, çocuklarına vereceği dini ve ahlaki eğitimi seçme hakkı da eğitim hakkının kapsamındadır. Eğitim hakkına hem yetişkinler ve hem de çocuklar sahiptir. Hiçbir uluslararası insan hakları hukuku metni, eğitimin yapılacağı belli bir dili belirlememektedir. Bununla birlikte, ulusal dilde ya da ulusal dillerin birinde eğitim yapılmazsa eğitim hakkı anlamsızlaşır. Çünkü bireye tanınan öğrenim hakkı istediği dilde öğrenim görme hakkının tanınmasını gerektirmez. Fakat bir ülkede nüfusun çoğunluğu tarafından konuşulan dillerin eğitim sisteminde kullanılmaması da eğitim hakkı ile bağdaşmaz.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi katılma haklarındandır?

A
Grev ve lokavt hakkı
B
Sendika kurma hakkı
C
Yaşama hakkı
D
Dilekçe hakkı
E
Düşünce ve ifade hürriyeti
20 numaralı soru için açıklama 
Siyasi haklar (katılma hakları); kararların alın- masına, kararların alınmasında etkili olmaya ve alınan kararların uygulanmasına katılma haklarıdır. Anayasamızda düzenlenen siyasi haklar şunlardır: vatandaşlık hakkı, seçme ve seçilme hakkı, siyasi parti kurma, partiye girme ve partiden çıkma hakkı, kamu hizmetlerine girme hakkı, vatana hizmet etme hakkı ve dilekçe hakkı.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x