İnsan Hakları Ve Kamu Özgürlükleri 2016-2017 Vize Deneme Sınavı

İnsan Hakları Ve Kamu Özgürlükleri 2016-2017 Vize Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki eşitlik kavramlarından hangisi diğerlerinden farklıdır?

A
Sosyal eşitlik
B
Temel eşitlik
C
Hukuki eşitlik
D
Fırsat eşitliği
E
Siyasal eşitlik
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının gerçekleştirilmesi açısından daha etkili bir güvence oluşturur?

A
Siyasal rejimin doğal hukuk yaklaşımını benimsemiş olması
B
İnsan haklarının yasalarda düzenlenmiş olması
C
İnsan haklarının anayasada düzenlenmiş olması
D
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine taraf olunması
E
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının tanınması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi İngiltere’de parlamentonun monarşi karşısında kesin üstünlüğünü belgeleyen belgedir?

A
Petition of Rights
B
Bill of Rights
C
Habeas Corpus
D
Magna Carta
E
Londra Bildirgesi
Soru 4

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Kamu özgürlükleri, hukuk kurallarıyla düzenlenmiş, dolayısıyla da devlet tarafından güvenceye bağlanmış özgürlükleri ifade etmektedir
B
Temel haklar, devlet tarafından tanınmış ve dolayısıyla pozitif hukuka girmiş insan haklarına karşılık gelmektedir;
C
Temel haklar literatürde aynı zamanda medeni haklar olarak da yer almakta ve 'yaşam hakkı' gibi devlete negatif edim yükleyen hakları kapsamaktadır
D
Kişi hak ve özgürlükleri terimiyle kast edilen, 'yaşam hakkı', 'ifade özgürlüğü' gibi birinci kuşak klasik haklardır.
E
Kamu özgürlükleri, devletin karışmaması gereken iş ve alanlarla ilgili olup, birinci kuşak klasik haklar ağırlıklı bir alanı kapsamaktadır
Soru 5

İnsan haklarının ve kamu özgürlüklerinin korunmasındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bireyin sınırsız devlet iktidarına karşı korunması
B
İnsan haklarının evrensel nitelikte olması
C
Kişiler arası hak ihlallerinin engellenmesi
D
Devletlerarası hak ihlallerinin engellenmesi
E
Savaş durumunda bireylerin haklarının korunması
Soru 6

Sofizmin etkisi altında kalarak, pozitif hukukun üzerinde yer alan bir doğal hukuka işaret eden ve bu hukuku ihlal eden yöneticilere karşı yurttaşların direnme ve isyan hakları olduğunu savunan Yunan düşünürü kimdir?

A
Sofokles
B
Platon
C
Sokrates
D
Herakleitos
E
Anaksimandros
Soru 7

Halkın rızasının olmadığı bir iktidara karşı direnme, bu iktidarı alaşağı etme ve iktidarı elinde bulunduran kişiyi öldürme haklarının olduğunu savunan İslam düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A
İbn-i Haldun
B
Farabî
C
İbn-i Sina
D
İbn-i Rüşd
E
El-Maverdî
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşünürlerinden değildir?

A
İbn-i Rüşd
B
Farabi
C
El-Maverdi
D
John Locke
E
İbn-i Sina
Soru 9

İnsan Haklarının tarihsel geçmişine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Terimsel ve hukuksal olarak ortaya çıkışı, 17. yy’a rastlar.
B
İnsan haklarının düşünsel gelişiminin ilk belirtileri, ilkçağ siyasi tarihine rastlar.
C
Uygarlık tarihinin her döneminde düşünürler insan haklarının kurucu unsurları olan özgürlük ve eşitlik konularına kafa yormuşlardır.
D
Skolastik düşüncenin hȃkim olduğu ortaçağ Avrupa’sında insan hakları hiç tartışılmamıştır.
E
Doğrudan insan hakları öğretisine vücut veren görüşler yeniçağda ileri sürülmüştür.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi siyasal liberalizmin öncü kuramcısıdır?

A
Bodin
B
Rousseau
C
Locke
D
Hobbes
E
Macchiavelli
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi bir negatif statü hakkı değildir?

A
Düşünce özgürlüğü
B
Çalışma hakkı
C
Mülkiyet hakkı
D
Konut dokunulmazlığı
E
Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı
Soru 12

İşkencenin Önlenmesi Alt Komitesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Diğer BM komitelerinden farklı olarak ihlȃlleri önlemeye yönelik işlevleri vardır.
B
Askerî cezaevlerini denetleme yetkisine sahiptir.
C
Ulusal önleme merkezlerini yönetir.
D
Tavsiye raporlarını ziyaret ettiği ülkelere sunar.
E
Devletler tavsiyelerine uymaktan kaçınırsa, işkenceye karşı komiteden hazırladığı raporu alenileştirmesini isteyebilir.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletlerin kuruluş gerekçesi olabilir?

A
I. Dünya savaşı
B
II. Dünya savaşı
C
Fransız ihtilali
D
Ticaret serbestliği
E
Savaş suçlularının yargılanması
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi bütün insanlığa seslenen ve herkesi kapsayıcı hakların formüle edildiği bir insan hakları belgesi değildir?

A
Amerikan Bağımsızlık Bildirisi
B
Fransız İnsan Hakları Bildirgesi
C
Virginia Haklar Bildirgesi
D
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
E
Bill of Rights
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Şartı’nın İnsan haklarını konu alan normlarından değildir?

A
Irk, cinsiyet, dil veya din ayrımı yapmaksızın herkes için insan hakları ve temel özgürlüklere saygının teşvik edilmesi ve cesaretlendirilmesi
B
Üye ülkelerin insan hakları konusunda örgütle işbirliği yapması
C
Genel kurulu insan hakları üzerine çalışmalar yapmak ve öneriler geliştirmek ile görevlendirmek
D
Ekonomik ve sosyal konseye ekonomik, sosyal alanlarda ve insan haklarının teşviki amacıyla komisyonlar kurma görevi verilmesi
E
Üye ülkelerin anayasalarını insan haklarına göre düzenleme zorunluluğu
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kişiye irade kuvveti tanımak yoluyla korunan menfaat olarak tanımlanan terimdir?

A
Yetki
B
Yükümlülük
C
Eşitlik
D
Özgürlük
E
Hak
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi, Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi ile herkese tanınan haklardan biri değildir?

A
Mülkiyet Hakkı
B
Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı
C
Siyasal Haklar
D
Din ve Vicdan Özgürlüğü
E
Düşünce ve İfade Özgürlüğü
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarıyla düzenlenmemiştir?

A
Medenî haklar
B
Doğal haklar
C
Kamu özgürlükleri
D
Temel hak ve hürriyetler
E
İnsan hakları
Soru 19

Bir kişiye hukuk tarafından verilmiş irade kudreti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özgürlük
B
Hak
C
Yetki
D
İktidar
E
Eşitlik
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi pozitif hukuk tarafından tanınmış olsun olmasın, belli bir tarihsel aşamada insanların sahip olmaları gerekli sayılan bütün hak ve özgürlükleri ifade eder?

A
Özgürlük
B
İnsan hakları
C
Eşitlik
D
Kamu özgürlükleri
E
Menfaat
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x