İnsan Hakları Ve Kamu Özgürlükleri 2016-2017 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

İnsan Hakları Ve Kamu Özgürlükleri 2016-2017 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özelliklerinden değildir?

A
Devredilemezdir.
B
Kullanımı oluşturulacak mevzuata bağlıdır.
C
Vazgeçilemezdir.
D
Doğuştan sahip olunur.
E
Kişiliğe bağlıdır.
1 numaralı soru için açıklama 
İnsan doğası ve yapısı gereği, vazgeçilmez, devredilmez, şarta ve vadeye bağlanamaz haklara sahiptir. Bir insanın bu haklara sahip olması, belirli bir işi yapmasına, belirli bir rolü icra etmesine veya belli görevleri yapmasına bağlı değildir. Bu haklar insan olma- sından ötürü sadece ona aittir. Bu anlayış, insan haklarıyla ilgili bildirgeler, uluslararası anlaşmalar ve anayasalar tarafından da benimsenmektedir. Örneğin, 1982 Anayasası’nın 12. maddesinde, “Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir” denilmektedir.
Soru 2

Temel hak ve hürriyetlere ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgidir?

A
İnsan hakları kavramının kapsamına denk düşer.
B
İnsan haklarının sadece kanunlarda düzenlenen halidir.
C
İnsan haklarının yalnızca anayasalarda düzenlenmiş halini ifade eder.
D
Temel hak ve hürriyetler “olması gereken”i anlatan haklardır.
E
Kapsamı sosyal haklardır.
2 numaralı soru için açıklama 
“Temel hak ve hürriyetler” deyimi ise, insan haklarından yalnızca anayasalarca düzenlenmiş olanlarını ifade eder. Bu nedenle, temel hak ve hürriyetler, insan hakları kavramına oranla daha dar bir kavramdır. “Kamu hürriyetleri” kavramı, kamu otoritelerin- ce tanınan ve hukuk eliyle düzenlenen hürriyetleri içerir. İnsan haklarının devlet tarafından tanınmış ve pozitif hukuka geçmiş olan bölümünü ifade eden temel hak ve hürriyetler kavramı, “olan” hakları anlatırken, insan hakları “olması gereken” ideal hakları anlatır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının şartlarındandır?

A
Açıkça tanımlanabilir olma
B
Yetki
C
Talep
D
Tanınma
E
Saygı gösterilme
3 numaralı soru için açıklama 
Açıkça tanımlanabilir olma, insan hakların yerine getirilip getirilmediğinin veya ihlal edilip edilmediğinin açıkça anlaşılabilmesini mümkün kılar. Diğer seçeneklerdeki çeldiriciler insan haklarının unsurlarını oluşturur. İnsan haklarının şartları insan haklarının özelliklerini ifade ederken insan haklarının unsurları o hakkın nasıl kullanıldığını ifade edip kullanımına ilişkindir.
Soru 4

İnsan haklarının niteliklerinden olan evrensellik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
İnsan hakları ihlali olduğu zaman diğer devletlerin müdahale hakkı vardır.
B
İnsan hakları normatif açıdan evrensel olmayıp hak sahipliği açısından evrenseldir.
C
Evrensellik özelliği her insanın fiilen bu hakkı kullanıyor olması anlamındadır.
D
Bir ülkede insan haklarının uygulanmaması bu hakları o insanlar için temel bir geçerlilik olmaktan çıkarır.
E
İnsan hakları modern devletle beraber Batı’da ortaya çıktığından insan haklarının tarihsel özgüllüğü bakımından evrenselliğinden söz edilemez.
4 numaralı soru için açıklama 
İnsan haklarının uluslararası normatif evrenselliği olduğu kadar tarihsel ve hak sahipliği açısından da evrenselliği vardır. 1993 Dünya İnsan Hakları Konferansı Viyana Bildirgesi’nde insan haklarının evrensel olduğu ve bunun “tartışma konusu” dahi olamayacağı belirtilmiştir.
Soru 5

Pozitif hürriyet anlayışı aşağıdakilerden hangisiyle uyumludur?

A
Hürriyet kişinin hayatını kendi tercihlerine göre kurma çabalarının -devlet dâhil- başkalarınca keyfi olarak engellenmemesidir.
B
Özgürlük güçle ilişkilendirilemez.
C
Müdahaleci devlet görüşüne karşı geliştirilmiştir.
D
Pozitif hürriyet anlayışına göre kişinin bilinçlilikle bağlantılı iç engelleri de aşması gerekir.
E
Kişilerin istediğini yapabilmeleri için buna uygun iktidar imkanlarıyla donatılmaları ile mümkündür.
5 numaralı soru için açıklama 
Pozitif hürriyet anlayışına göre ise, hürriyetin asıl anlamı bir şeyi yapabilme iktidarıdır. Kişinin özgür olması için sadece dış engellerle karşılaşmaması yeterli değildir; aynı zamanda istediğini yapabilme iktidarına da sahip olması gerekir. Bu görüşte olanlar özgürlüğü güçle özdeşleştirmektedirler. Özgürlüğü pozitif şekilde anlamanın mantıki sonucu kişilerin istediklerini yapabilmeleri için buna uygun imkânlarla donatılmaları gereğidir. Bu devlete pozitif roller yükleyen, müdahaleci bir siyasal görüşü ifade eder.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi insan hakları ile ilgili görevlerinden değildir?

A
Tanıma
B
Koruma
C
Dokunmama
D
Cezalandırma
E
Temin-tedarik
6 numaralı soru için açıklama 
İnsan hakları, temelde devlete karşı ileri sürülen iddialar niteliğindedir. Diğer bir ifadeyle, insan hakları iddialarının muhatabı devlettir. İnsan haklarının esas hedefi kişiyi devlete karşı korumaktır. Bu çerçevede devletin insan haklarıyla ilgili olarak tanıma, dokunmama, koruma ve temin/tedarik olmak üzere dört ödevinin bulunduğu söylenebilir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Sened-i İttifak’ın özelliklerdendir?

A
Hak ve hürriyetleri sıralaması
B
Düzenlenmesinde kamuoyunun yoğun etkisi olması
C
Devlet yapısını sağlamlaştırmak amacı gütmesi
D
İktidara karşı yapılmış olması
E
İktidarın yetkilerini kısıtlaması
7 numaralı soru için açıklama 
Hükümdar ile beyler arasında imzalanmış olması bakımından Magna Carta’ya benzetilen bu belge, hak ve hürriyetleri sıralamak yerine, merkezi idareyi güçlendirerek kamu düzenini getirmek, dolayısıyla can ve mal güvenliğini sağlamaya yöneliktir. Belgenin temel haklarla ilgili hükmü vergi toplamada zulüm ve eziyet yapılmamasıdır. Senedi İttifak, hak ve hürriyetleri yok edilmiş bir toplumun iktidara karşı koyması sonucu ortaya çıkmış bir belge değildir. Bu belgenin düzenlenmesinde ve imzalanmasında kamuoyunun hiçbir etkisi olmamıştır. Bu nedenle, hükümdarın yetkilerini sınırlandırır gibi görünmekle birlikte, özü açısından devlet yapısını sağlamlaştırmak amacını güttüğünden, Magna Carta’dan ayrılmaktadır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nın özelliklerindendir?

A
Osmanlı Devletinde insan haklarının tanınması yönünde atılmış ilk adım olması
B
Ferman, sadece kişilere tanınan birtakım hak ve hürriyetleri içermesi
C
Haklarla ilgili esasların sadece Müslüman tebaayı kapsaması
D
Bir tepki ve direnme sonucu ortaya çıkması
E
Fermanın yayımlanması konusunda padişaha baskı yapılması
8 numaralı soru için açıklama 
Bazı yazarlarca “haklar beyannamesi” olarak kabul edilen Ferman, sadece kişilere tanınan birtakım hak ve hürriyetleri değil, aynı zamanda devlet hayatının çeşitli alanlarında yapılacak yenilikleri de içermektedir. Fermanla; can güvenliği, mal güvenliği, şeref ve haysiyetin korunması, kişi güvenliği ile ilgili esaslar belirtilerek din ayrımı gözetilmeksizin bütün tebaaya bu haklar eşit olarak tanınmıştır.
Soru 9

Klasik hürriyetler yanında kişilere sosyal ve ekonomik haklar tanınarak devlete bu hakları yerine getirmesi ve uygun ortamı yaratması için de görevlerin de verildiği anayasa hangisidir?

A
1982
B
1921
C
1924
D
1961
E
Sened-i İttifak
9 numaralı soru için açıklama 
“İnsan haklarına dayanan devlet” anlayışına yer veren 1961 Anayasası ile hürriyetler çok ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş ve yasama organının hürriyetleri belirlerken neleri yapamayacağı da belirtilerek kanun koyucunun hürriyetlerin düzenlenmesindeki takdir yetkisi daraltılmış ve onun aşamayacağı bazı kayıtlar getirilmiştir. Ayrıca hangi sebeple olursa olsun, hürriyetin özünü zedeleyecek aşırı sınırlamayı önlemek amacıyla; kamu yararı, genel ahlak, kamu düzeni, sosyal adalet ve millî güvenlik gibi sebeplerle de olsa bir hakkın ve hürriyetin özüne dokunulmayacağı düzenlenmiştir.
Soru 10

Devletlerin çifte sorumluluğu aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Devletlerin insan hakları konusunda hem zarar verene hem de zarar görene karşı sorumlu olması
B
Devletlerin hem insanlara hem de çevreye karşı sorumlu olması
C
Devletlerin hem halka hem de diğer devletlere karşı sorumlu olması
D
Devletlerin savaşlarda savaştığı devlete karşı sorumlu olması
E
Devletlerin diğer devlet vatandaşlarına karşı da sorumlu olması
10 numaralı soru için açıklama 
Tüm uluslararası insan hakları belgelerinde insan hakları alanında devletlerin çifte sorumluluğu öngörülmüştür. Devletler bir taraftan halka karşı sorumluluğunu yerine getirmelidir. Bu, kendi yetki ve sorumlulukları dâhilinde yeterli anayasal, yasal ve idari tedbirleri alarak ve her bir insan hakkını koruyarak mümkün olabilir. Diğer taraftan da devletler diğer devletlere ve uluslararası kuruluşlara karşı sorumluluklarını yerine getirmelidir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde düzenlenen haklardan değildir?

A
Özel hayatın gizliliği hakkı
B
Barış hakkı
C
Yerleşme ve seyahat hakkı
D
Eğitim-öğrenim hakkı
E
Adil yargılanma hakkı
11 numaralı soru için açıklama 
Çağdaş belgelerin çoğunda yer alan korunması gereken toplum kesimlerinin hakları ile üçüncü kuşak haklar İHEB’de yer almamıştır. Bu ve benzeri gerekçelerle İHEB’in günü- müz hak ve hürriyet ihtiyaçları açısından yetersiz kaldığını söylemek mümkündür. Barış hakkı da üçüncü kuşak haklardan olduğundan İHEB’de yer almamıştır.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi hukuken bağlayıcı bir belge değildir?

A
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
B
Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi
C
Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Sözleşme
D
Kadınlara Karşı ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi
E
Çocuk Hakları Sözleşmesi
12 numaralı soru için açıklama 
BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, hukuken bağlayıcı bir metin olmamakla birlikte, uluslararası örf ve adet hukuku niteliğinde, moral olarak bağlayıcılığı bulunan, soft law niteliğinde bir belgedir.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi İHEB’de yer almadığı halde Kişisel ve Siyasal Haklara İlişkin Sözleşme’de yer almıştır?

A
Yaşama hakkı
B
Adil yargılanma hakkı
C
Özel hayatın gizliliği
D
Halkların kendi kaderini tayin hakkı
E
Yerleşme ve seyahat hakkı
13 numaralı soru için açıklama 
İHEB’de bulunmadığı halde, “halkların kendi kaderini belirleme hakkı” (self-determination) ile “halkların kendi doğal zenginliklerinden yararlanma” hakkına kişisel ve siyasal haklara ilişkin uluslararası sözleşmede yer verilmiştir.
Soru 14

Kadınların seçme ve seçilme hakkının kabul edildiği Kadınların Siyasi Hakları Üzerine Uluslararası Sözleşme hangi tarihte imzalanmıştır?

A
1969
B
1952
C
1975
D
1985
E
1924
14 numaralı soru için açıklama 
Kadınların erkeklerle eşit şekilde sahip olduğu hakların tamamına kadın hakları denilmektedir. BM, tarafından kadın haklarına verilen önemin ilk belirtisi olarak, 1952 tarihli Kadınların Siyasi Hakları Üzerine Sözleşme ile kadınların seçme ve seçilme hakları kabul edilmiştir. Ancak kadınlara karşı ayrımcılığın kesin olarak yasaklanması, 1967 tarihli Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Bildirgesi ve 1979 tarihli Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi ile ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
Soru 15

Uluslararası Ceza Mahkemesi hangi tarihte kurulmuştur?

A
1998
B
2002
C
1945
D
1975
E
1929
15 numaralı soru için açıklama 
20. yüzyılda, Rwanda’da ve Eski Yugoslavya’da uluslararası vicdanı derinden yaralayan insanlığa karşı suçların işlenmesi üzerine, uluslararası toplum daha yakın bir ilgi göster- miş ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Statüsü 1998’de Roma’da kabul edilmiştir. 01.07.2002 yılında yürürlüğe giren Roma Statüsü ile, BM sistemi yanında, uluslararası toplum tarafından ciddi olarak kabul edilen soykırım suçu, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı suçları hakkında yargılama yapmak üzere, sürekli görevli UCM kurulmuştur.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi İHAS’ın özelliklerindendir?

A
Cenevre’de imzalanmıştır.
B
Yargısal bir denetim mekanizması olmayıp tavsiye niteliğindedir.
C
Sözleşme bireye değil bireyin vatandaşlı bağı ile bağlı olduğu devlete dava hakkı tanımıştır.
D
İç hukuk yollarının tüketilmesi gerekmez.
E
Taraf devletler, sözleşmedeki hakları yalnızca kendi vatandaşlarına değil, ülkesindeki herkese tanımakla yükümlüdür.
16 numaralı soru için açıklama 
Sözleşmeye taraf devletler, sözleşmede yer alan hakları yalnızca kendi vatandaşlarına değil, ayrım gözetmeksizin ülkesi (yetki alanı) içinde bulunan herkese tanımakla yükümlüdür. Sözleşme objektif düzen fikrine dayanır. Sözleşmenin objektifliği ile, güvence altına aldığı hak ve özgürlüklerin karşılıklılık (mütekabiliyet) esasına bağlı bulunmaması kastedilmektedir.
SONUÇLAR
16 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x