İnsan Hakları Ve Kamu Özgürlükleri 2016-2017 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

İnsan Hakları Ve Kamu Özgürlükleri 2016-2017 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Önceden belirlenmiş objektif şartların yerine getirilmesi hâlinde, istenilen izni idarenin vermesinin zorunlu olduğu önleme hangisidir?

A
Yasaklayıcı önleme
B
Basit önleme
C
Düzeltici önleme
D
Tanımlayıcı önleme
E
Sınırlayıcı önleme
1 numaralı soru için açıklama 
Düzeltici önleme rejiminde, önceden belirlenmiş objektif şartların yerine getirilmesi hâlinde, istenilen izni idarenin vermesi zorunludur. Bu nedenle, yetkili makamın izin ta- lebi üzerinde hiç bir şekilde değerlendirme hakkı, takdir yetkisi mevcut değildir. idare ret sebeplerini göstermekle yükümlü olduğu için ret kararına karşı itiraz yolları da açıktır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi düzeltici rejimin özelliklerindendir?

A
Yetkili makamların müdahalesi ancak hürriyetin kullanılmasından sonra söz konusu olur.
B
Hürriyetin kullanılacağının ve bununla ilgili bazı hususların ilgili makamlara bildirilmesi yeterlidir.
C
ÇHürriyetlerin kullanılması, sınırlarının aşılmasını veya kötüye kullanılmayı engellemek amacıyla önceden bazı kayıtlar altına sokulmaktadır.
D
Anti-liberal rejimlerdir.
E
Daha çok otoriter devletlerde görülen bu rejimde, hürriyet kural olmayıp istisnadır.
2 numaralı soru için açıklama 
Bu rejimde, hak ya da hürriyeti kullanacak ilgili kişi, neticede bütün sorumluluk kendisine ait olmak üzere hürriyetini serbestçe kullanabilir. Bunun için önceden bildirimde bulunmasına veya idari makamlardan izin almasına gerek yoktur.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarıyla ilgili somut yasaklardandır?

A
Düşünce hürriyetinde hakaret ve sövme yasağı
B
Silahlı gösterişi yürüyüşünde bulunmama
C
Grev ve lokavt haklarının toplum zararına ve milli serveti tahrip edecek şekilde kullanılamaması
D
Siyasi partilerin ticari faaliyetlerde bulunamamaları
E
Bilim ve sanatı yayma hakkının anayasanın devletin nitelikleriyle ilgili hükmünün değiştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılamaması
3 numaralı soru için açıklama 
Somut yasaklar kendiliklerinden ve doğrudan kullanılabilecek nitelikte olanlardır. Örneğin, hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. Siyasi partilerin ticari faaliyette bulunamamaları, bazı kişilerin parti üyesi olamamaları somut yasaklamalara örnek verilebilir.
Soru 4

Aşağıda hangisi mutlak terimlerle ifade edilen haklardandır?

A
İşkence yasağı
B
Özel hayatın gizliliği
C
Haberleşme hürriyeti
D
Yerleşme ve seyahat hürriyeti
E
Basın hürriyeti
4 numaralı soru için açıklama 
Bazı hak ve hürriyetler, uluslararası, bölgesel ve ulusal insan hakları hukuku belgelerinde mutlak terimlerle ifade edilmiştir. Bu hakların hiç bir zaman sınırlanması mümkün değildir. Bu haklar genellikle insan haysiyet ve onurunu korumayı amaçlar.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bir hakkının ölçülülük ilkesine uygun yapılmış sayılması için gerekli ölçütlerdendir?

A
Sınırlamada kullanılan aracın sınırlama amacını gerçekleştirmek bakımından elverişsiz olması
B
Aracın sınırlama amacı açısından zorunlu olması
C
Araç ile amaç arasında negatif yönlü bir ilişki olması
D
Araç ile amaç arasında ters bir oranın bulunması
E
Sınırlanacak hak ile sınırlayan makam arasında makul bir dengenin olması
5 numaralı soru için açıklama 
Ölçülülük ilkesi sınırlamanın amacı ile sınırlamada başvurulan araç arasındaki ilişkiyi niteleyen bir kavramdır. Bir sınırlamanın ölçülülük ilkesine uygun olarak yapılmış sayıla- bilmesi için, sınırlamada kullanılan aracın sınırlama amacını gerçekleştirmek bakımından elverişli olması, aracın sınırlama amacı açısından zorunlu olması ve araç ile amaç arasında makul bir oranın bulunması gerekir.
Soru 6

Olağanüstü hale ilişkin ilan süresi yönünden sınırlama ne kadardır?

A
6 ay
B
4 ay
C
12 ay
D
7 ay
E
9 ay
6 numaralı soru için açıklama 
Bakanlar Kurulunun olağanüstü hâl ilan veya sıkıyönetim ilan etme yetkisi süre yönünden sınırlandırılmıştır. Anayasaya göre (m. 119 ve 120), ilan süresi altı ayı geçemez. Bununla birlikte, TBMM bu süreyi değiştirebilir, gerekli görürse olağanüstü hâli veya sıkıyönetimi kaldırabilir. Olağanüstü hâlin ilanını gerektiren sebeplerin devam etmesi durumunda, TBMM, Bakanlar Kurulunun istemi üzerine her defasında dört ayı geçmemek üzere bu süreyi uzatabilir. Savaş hâllerinde, sıkıyönetim süresinin uzatılmasında, dört aylık süreyle sınırlı olma şartı aranmaz.
Soru 7

Olağanüstü yönetim usulleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Olağanüstü yönetim usullerinde başbakan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu KHK çıkarabilir.
B
Bu dönemde Bakanlar Kurulu bir yetki kanunuyla KHK çıkarabilir.
C
OHAL KHK’sı ile her türlü konuda düzenleme yapılabilir
D
OHAL KHK’ları da Anayasa Mahkemesi denetimine tabidir.
E
OHAL KHK’sı çıkarabilmek için olağanüstü hal veya sıkıyönetim ilan edilmiş olmalıdır.
7 numaralı soru için açıklama 
Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, bir yetki kanununa gerek olmaksızın olağanüstü hâl ya da sıkıyönetim süresince, olağanüstü ya da sıkıyönetim hâlinin gerektirdiği konularda kanun hükmünde kararnameler çıkarabilecektir. Bu KHK’ler, Anayasaya uygunluk yönünden Anayasa Mahkemesi’nin denetimine de tabi değildir. Ancak olağanüstü KHK çıkarabilmek için Anayasaya göre, ülkenin bütününde veya belirli bir yöresinde, öncelikle, Bakanlar Kurulunca, olağanüstü hâl veya sıkıyönetim ilan edilmiş olması gerekir.
Soru 8

Sıkıyönetim komutanları, kendilerine verilen görev ve yetkilerden dolayı kime karşı sorumludur?

A
Başbakan
B
Genelkurmay Başkanı
C
Cumhurbaşkanı
D
Bakanlar Kurulu
E
Adalet Bakanı
8 numaralı soru için açıklama 
Sıkıyönetim hâlinde kolluk yetkileri askerî makamlara geçmektedir. Sıkıyönetim ilan edilen yerlerde, normal zamanlarda kolluk kuvvetlerine ait genel güvenlik ve asayişe ilişkin görev ve yetkiler sıkıyönetim komutanı tarafından yürütülür. Kolluk kuvvetleri bütün teşkilatıyla birlikte sıkıyönetim komutanının emrine girer. Sıkıyönetim komutanları, kendilerine verilen görev ve yetkilerden dolayı Genelkurmay Başkanı’na karşı sorumludurlar.
Soru 9

Seferberlik ilanı için Cumhurbaşkanlığı Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nun kimin görüşünü de alması gerekmektedir?

A
Milli Güvenlik Kurulu
B
Genelkurmay Başkanı
C
Başbakan
D
Vali
E
Yargıtay
9 numaralı soru için açıklama 
Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Millî Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra, genel veya kısmî seferberlik ilanına karar verebilir. Genel veya kısmi seferberlik ilanı için; savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren davranışların ortaya çıkması gerekir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü yönetim usullerinde sınırlanması mümkün olmayan haklardandır?

A
Seyahat hürriyeti
B
Yerleşme hürriyeti
C
İşkence yasağı
D
Konut dokunulmazlığı
E
Özel hayatın gizliliği
10 numaralı soru için açıklama 
KSHS m. 4, İHAS m. 15, AİHS m. 27’de bazı hakların olağanüstü hâller, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hâlinde bile kısmen veya tamamen durdurulamayacağı, sınırlanamayacağı ifade edilmektedir. İşkence yasağı da sınırlanamayacak haklardandır.
Soru 11

Komitelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Sadece insan hakları ihlalleri ile suçlanan devletlere yönelik şikayetleri kabul eder
B
Sadece insan hakları ihlalleri ile suçlanan bireylere yönelik şikayetleri kabul eder
C
Raporların ve sunulan diğer belgelerin incelenmesi sonunda ilgili devlete sorular yöneltebilmektedir
D
Komiteler rapor incelemesi sonucunda karar alma yetkisine sahip değildir
E
Komite başvuruları sözleşme dışı mekanizmalardandır
11 numaralı soru için açıklama 
Raporların ve sunulan diğer belgelerin incelenmesi sonunda ilgili devlete sorular yöneltilebilmektedir. Daha sonra, Komite raporla ilgili son sözü söylemekte ve o devlette insan haklarının gelişimiyle ilgili karar almaktadır. Komiteler, insan hakları ihlalleri ile suçlanan devletler veya bireylere yönelik şikâyetleri kabul etme yetkisine sahip, tipik yargı dışı kuruluşlardır. Görüşleri ve tavsiyeleri genellikle basılmaktadır. Bu anlaşma izleme birimleri, sözleşmeye dayalı mekanizmalar olarak kabul edilirler. Yetkileri doğrudan doğruya sözleşmelerden kaynaklanmaktadır. Komitelerin bazıları devletlerarası şikâyetleri kabule otomatik yetkili kuruluşlardır.
Soru 12

İHK üyelerinin bir dönemlik görev süresi ne kadardır?

A
4 yıl
B
5 yıl
C
2 yıl
D
6 ay
E
8 yıl
12 numaralı soru için açıklama 
Komite, KSHS’ne taraf olan her devletin yüksek bir ahlaki düzeye sahip olan ve insan hakları alanında uzmanlığı ile tanınmış bulunan vatandaşları arasından ve bir kısmı tercihen hukuk uygulamasında deneyim sahibi kişilerden gizli oyla seçilen toplam 18 üyeden oluşmaktadır. İHK üyeleri dört yıllık bir dönem için seçilir ve tekrar seçilmeleri mümkündür.
Soru 13

Sözleşmeye dayalı usullerden olan rapor usulünde taraf devletler KSHS’nin ilgili devlet bakımından yürürlüğe girmesinden itibaren ne kadar süre içinde başlangıç raporu sunmalıdır?

A
2 yıl
B
1 yıl
C
6 ay
D
7 ay
E
5 hafta
13 numaralı soru için açıklama 
Taraf devletler, KSHS ile tanınan hakları uygulamaya geçirmek ve bu hakların kullanılmasında ilerleme sağlamak için aldıkları tedbirler hakkında, Sözleşmenin ilgili taraf devletler bakımından yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde başlangıç raporu verilir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sözleşmeye dayalı anlaşma izleme birimlerindendir?

A
İnsan Hakları Komitesi
B
Uluslararası Adalet Divanı
C
Güvenlik Konseyi
D
İnsan Hakları Konseyi
E
Ekonomik ve Sosyal Konsey
14 numaralı soru için açıklama 
İnsan Hakları Komitesi dışındaki diğer tüm organlar sözleşme dışı koruma organlarıdır.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin görevlerinden değildir?

A
Şikayetçi devletin şikayetini karara bağlamak
B
Siyasi ve sosyal hakların etkin kullanımını sağlamak ve geliştirmek
C
BM sistemi içinde insan haklarını geliştirecek organları desteklemek ve bu kuruluşlara bu alanda öneriler götürmek
D
BM içindeki kuruluşlardan destek almak
E
Talepte bulunan ülkelere insan hakları konusunda teknik ve mali yardımda bulunmak
15 numaralı soru için açıklama 
1993’te düzenlenen Dünya İnsan Hakları Kongresi’nde İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin (İHYK) kurulması kararlaştırılmış; 20 Aralık 1993’te, BM Genel Kurulu’nca İHYK’nin kurulmasına seçim yapmaksızın karar verilmiştir. İHYK İnsan Hakları konusunda BM faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlarken aynı zamanda üye ülkelerin yükümlülüklerine uyup uymadıklarını da takip etmektedir.
Soru 16

İnsan hakları Yüksek Komiseri kim tarafından atanmaktadır?

A
BM Genel Kurul
B
BM Genel Sekreteri
C
İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
D
Avrupa Konseyi
E
Uluslararası Adalet divanı
16 numaralı soru için açıklama 
İyi ahlâklı ve dürüst kişilik sahibi, insan hakları konusunda uzman ve küresel toplumda farklı kültürleri anlayabilen kişilerden seçilen İnsan Hakları Yüksek Komiseri, coğrafi rotasyona uyulması şartıyla, 4 yıllığına BM Genel Sekreteri tarafından atanmakta, Genel Kurul tarafından onaylanmaktadır.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütü’nün kendi belirlediği standartlara uyulup uyulmadığını denetlemek için geliştirdiği mekanizmalardan değildir?

A
Zorunlu rapor prosedürleri
B
Şikayet bildirimi prosedürleri
C
Çalışma prosedürleri
D
Başvuru prosedürleri
E
Çağırma prosedürleri
17 numaralı soru için açıklama 
UÇÖ, sahip olduğu bazı mekanizmalar ile kendi belirlediği standartlara uyulup uyulmadığını denetleyebilmektedir. Bu mekanizmalar; zorunlu rapor prosedürleri, şikâyet bildirimi prosedürleri ve çalışma ve başvuru prosedürleri şeklindedir.
SONUÇLAR
17 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x