İnsan Hakları Ve Kamu Özgürlükleri 2016-2017 Vize Ünite 5 ve 6 Sınavı

İnsan Hakları Ve Kamu Özgürlükleri 2016-2017 Vize Ünite 5 ve 6 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi İHAM’ın idari birimlerindendir?

A
Mahkeme genel kurulu
B
Daireler
C
Komiteler
D
Tek hakim
E
Büyük daire
1 numaralı soru için açıklama 
Mahkemedeki yargısal formasyonlar şu şekilde sıralanabilir: Daireler, komiteler, tek hâkim, Büyük Daire. Mahkemedeki idari birimler ise şunlardır: Mahkeme Genel Kurulu, bölümler ve filtraj bölümü.
Soru 2

Açıkça kabul edilemez başvurular ile açıkça dayanaktan yoksun başvuruları elemekle görevli yargısal formasyon aşağıdakilerden hangisidir?

A
Büyük Daire
B
Daireler
C
Tek hakim
D
Komiteler
E
Filtraj bölümü
2 numaralı soru için açıklama 
Açıkça kabul edilemez başvurular ile açıkça dayanaktan yoksun başvuruları elemekle görevli yargısal formasyon, tek hakimdir. Bu tür başvurular aslında Mahkemenin önün- deki başvuruların yaklaşık olarak % 90’ını oluşturmaktadır.
Soru 3

Dairelerin Büyük Daire lehine yargılamadan el çekmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A
Hükümet ile başvurucunun buna rıza göstermesi
B
Hükümet ile şikayet edilenin buna rıza göstermesi
C
Büyük Dairenin bunu onaylaması
D
Başvuru hakkında karar verilmiş olması
E
Sadece hükümetin rızası
3 numaralı soru için açıklama 
Daireler, incelemenin her aşamasında Büyük Daire lehine yargılama yetkisinden el çekebilirler. Ancak bunun için başvuru hakkında henüz karar verilmemiş olması ve hükümet ile başvurucunun da buna rıza göstermesi gerekir. Öte yandan daire kararını verdikten sonra taraflardan biri üç aylık süre içinde başvurunun Büyük Daire önünde yeniden görülmesini talep edebilir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi başvuru hakkının kötüye kullanılması niteliğindeki başvurulardandır?

A
Anonim nitelikteki başvurular
B
Uluslararası bir yargı merciine aynı konuda yapılan başvurular
C
Siyasi propaganda amacı taşıyan başvurular
D
Açıkça temelden yoksun başvurular
E
Sözleşme hükümleriyle bağdaşır olmayan başvurular
4 numaralı soru için açıklama 
Siyasi propaganda amacı taşıyan, hakaret niteliği bulunan, denetim organlarını aldatmaya yönelik bilgiler içeren ve ciddiyetle bağdaşmayan başvurular, başvuru hakkının kötüye kullanılması niteliğindeki başvurulardır.
Soru 5

İHAM’a başvuru ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Sözleşmeye uygunluk taşıyorsa taraf devletin çekince koyduğu bir alana dayanmaktaysa Mahkeme tarafından kabul edilebilir.
B
Başvuruların mahkemenin resmi dillerinden biri ile yapılması gerekmektedir.
C
Açıkça kabul edilebilirlik kriterlerini karşılamayan bir başvuru filtraj birimine gönderilir.
D
Yerleşik bir içtihat temelinde çözümlenecek bir başvuru ise basitleştirilmiş usulle işleyen üç hâkimden oluşan komite tarafından karara bağlanır.
E
Bir başvuru konusu itibariyle sözleşme ve protokollerinde güvence altına alınan hak ve özgürlüklere ilişkin olmasa da mahkemece, kabul edilir.
5 numaralı soru için açıklama 
Yerleşik bir içtihat temelinde çözümlenecek bir başvuru ise basitleştirilmiş usulle işleyen üç hâkimden oluşan komite tarafından karara bağlanır. Bu usul, daireler önündeki usule göre daha basit ve hızlıdır. Özellikle komitelerde ulusal hâkimin varlığı şart değildir. Ancak Komite, üyelerden birinin ulusal hâkim ile yer değiştirmesi kararı alabilir. Komite kararları oybirliğiyle alınır ve bu usulle karara bağlanan başvurular Büyük Daire önüne gönderilemez.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi dairelerin kararını kesin hüküm haline getirir?

A
Tarafların kararı Büyük Daire önüne götürme taleplerinden vazgeçmesi
B
Tarafların karara itiraz etmesi
C
Dairenin kararı oybirliğiyle vermesi
D
Dairenin kararı oy çokluğuyla vermesi
E
Büyük dairenin tarafların talebini reddetmesi
6 numaralı soru için açıklama 
Daire kararları kesin değildir. Tara ardan birinin kararı Büyük Daire önüne götürmek için sahip oldukları üç aylık sürenin sonunda bu yönde bir talep yoksa veya tara ar bu yöndeki taleplerinden vazgeçmişlerse ya da talep beş kişilik Panel tarafından reddedilmişse daire kararı kesin hüküm hâlini alır.
Soru 7

Mahkeme kararlarının uygulamasından sorumlu birim aşağıdakilerden hangisidir?

A
BM Genel Sekreteri
B
BM Genel Kurulu
C
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi
D
İnsan Hakları Komitesi
E
Ekonomik ve Sosyal Haklar Konseyi
7 numaralı soru için açıklama 
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Mahkeme kararlarının uygulanmasından sorumludur. Dostane çözüm kararlarının infazı da bu kapsamdadır. Bakanlar Komitesi, Sözleşme’nin ihlalinin tespit edildiği konuda ilgili devletin kararın infazı için gerekli genel veya özel tedbirleri alıp almadığını denetler.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’ya göre belirtilen sınırlama sebeplerinden değildir?

A
Kamu yararı
B
Milli güvenlik
C
Suç işlenmesinin önlenmesi
D
Kamu düzeni
E
Genel sağlık
8 numaralı soru için açıklama 
Anayasa’nın çeşitli maddelerinde millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, sosyal ve ekonomik gelişmenin sağlanması, sağlıklı ve düzenli kentleşmenin gerçekleşti- rilmesi ve kamu mallarının korunması, cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi, bu maddelerde düzenlenen hak ve özgürlükler açısından birer sınırlandırıcı sebep olarak düzenlenmiştir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetleri kanunla sınırlamanın ölçütlerinden değildir?

A
Sınırlamalar Anayasa’nın sözüne, özüne ve ruhuna uygun olmak zorundadır.
B
Sınırlamalar ancak Anayasada belirtilen özel sınırlama sebeplerine dayanabilir.
C
Sınırlamalar hakkın özüne dokunulmamalıdır.
D
Sınırlama demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmalıdır.
E
Araçla amaç arasında ölçüsüz bir oran bulunmalıdır.
9 numaralı soru için açıklama 
Anayasa’ya göre (m. 13), temel hak ve hürriyetleri kanunla sınırlamanın da birtakım sınırları vardır. Temel hak ve hürriyetlerle ilgili sınırlamalar Anayasa’nın sözüne, özüne ve ruhuna uygun olmak zorundadır. Sınırlamalar ancak Anayasasının ilgili maddelerinde o hürriyet için öngörülmüş bulunan özel sınırlama sebeplerine dayanabilir. Sınırlamalar hakkın özüne dokunmamalıdır. Sınırlama ölçülü olmalıdır yani sınırlamada başvurulan araç, sınırlama amacını gerçekleştirmeye elverişli olmalı, bu araç sınırlama amacı açısından gerekli olmalı ve araçla amaç arasında ölçüsüz bir oran bulunmamalıdır. Son olarak, sınırlama demokratik toplum düzeninin ve laik cumhuriyetin gereklerine ay- kırı olmamalıdır.
Soru 10

Kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve TBMM İçtüzüğünün Anayasa’ya şekil ve esas bakımından uygunluğunu denetlemekle ve bireysel başvuruları karara bağlamakla görevli organ hangisidir?

A
Yargıtay
B
Danıştay
C
Anayasa Mahkemesi
D
Sayıştay
E
TBMM Genel Kurulu
10 numaralı soru için açıklama 
Anayasa’da kanunların Anayasa’ya aykırı olamayacağı belirtilmiş; kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve TBMM İçtüzüğünün Anayasa’ya şekil ve esas bakımından uygunluğunu denetlemekle ve bireysel başvuruları karara bağlamakla görevli bir tarafsız yargı organı olan Anayasa Mahkemesi’ne yer verilmiştir.
Soru 11

Anayasa’ya göre, bir kanun ya da KHK’ye karşı, anayasaya aykırı olduğu iddiası ile aşağıdakilerden hangisi dava açamaz?

A
Cumhurbaşkanı
B
Ana muhalefet partisi meclis grubu
C
İktidar partisi meclis grubu
D
TBMM üyelerinin beşte biri
E
Başbakan
11 numaralı soru için açıklama 
Anayasa’ya göre, bir kanun ya da KHK’ye karşı, anayasaya aykırı olduğu iddiası ile iptal davası açılabilmesi, söz konusu kanun ya da KHK’nin, RG’de yayımlandığı tarihten itibaren 60 gün içinde, sadece cumhurbaşkanına, TBMM üyelerinin beşte birine, iktidar ve Ana muhalefet Partisi Meclis Grubuna verilmiş bir haktır.
Soru 12

Kişilerin TBMM’nin çıkardığı ve haklarını ihlal eden kanun ve KHK’lere karşı kendilerini koruyabilmek için Anayasa Mahkemesi’ne başvurabilme yoluna ne denir?

A
İtiraz
B
Def’I
C
Temyiz
D
İstinaf
E
Savunma
12 numaralı soru için açıklama 
Bu yol def ’i yoludur. Buna göre bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya tara ardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisine karşı yargı mercilerine başvurulabilir?

A
Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler
B
Silahlı kuvvetler hakkındaki disiplin cezaları
C
BURAYA BASARAK GEÇEBİLİRSİNİZ.
D
OHAL KHK’ları
E
Bazı Yüksek Askeri Şura Kararları
Soru 14

“Hukuki güvenlik” ilkesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
İdarenin faaliyetlerinin vatandaşlar tarafından önceden öngörülebilmesi
B
İdarenin işlemlerinin denetlenebilirliği
C
Anayasa Mahkemesi tarafından kanunların iptal edilebilmesi
D
Kişilerin can ve mal güvenliğinin idarece sağlanması
E
Kişilerin servetleri üzerinden belli bir miktarda vergi alınması
14 numaralı soru için açıklama 
Hukuki güvenlik ilkesi, sadece hukuk kurallarının bilinmesi bakımından değil, aynı zamanda idare ile vatandaşlar (bireyler) arasındaki hakların ve hukuki ilişkilerin bilinmesi bakımından da önemlidir. Hukuki işlemlerin belirli bir şekle ve usule bağlanması hukuki güvenlik ilkesinin gerçekleşmesine yardım eder. Hukuki güvenlik ilkesi ise, idarenin faaliyetlerinin vatandaşlar tarafından önceden belli ölçüde görülebilmesini gerektiren hukuk devleti ilkesinin zorunlu unsurlarından biridir..
Soru 15

Konusu suç teşkil eden emrin yerine getirilmemesi, aksi takdirde yerine getirenin sorumlu olacağına ilişkin hüküm hangi ilke ile ilgilidir?

A
Suç ve cezaların geriye yürümezliği
B
Hukuki güvenlik
C
Suç ve cezaların kanuniliği
D
Cezaların kişiselliği
E
Masumiyet karinesi
15 numaralı soru için açıklama 
Konusu suç teşkil eden emir hiç bir suretle yerine getirilemez; yeri- ne getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz». Bu ilke Ceza Hukuku ve Anayasanın temel ilkelerinden biri olan «cezaların kişiselliği»nden kaynaklanmaktadır. Nitekim Anayasa cezai sorumluluğun şahsi olduğunu açıkça belirtmektedir.
Soru 16

Türkiye İnsan hakları ve Eşitlik Kurumu’nun üye sayısı ve toplantı yeter sayısı sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A
11-5
B
10-7
C
11-7
D
10-5
E
10-8
16 numaralı soru için açıklama 
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu, biri Başkan, biri İkinci Başkan olmak üzere on bir üyeden oluşur. Kurul, en az yedi üye ile toplanır ve en az altı üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alır.
Soru 17

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurunun süresine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Başvuru yollarını tüketildiğine ilişkin kararın kesinleştiği tarihten itibaren 6 ay
B
Başvuru yollarını tüketildiğine ilişkin kararın kesinleştiği tarihten itibaren 30 gün
C
Başvuru yollarını tüketildiğine ilişkin kararın kesinleştiği tarihten itibaren 1 ay
D
Başvuru yollarını tüketildiğine ilişkin kararın kesinleştiği tarihten itibaren 60 gün
E
Başvuru yollarını tüketildiğine ilişkin kararın kesinleştiği tarihten itibaren 5 ay
17 numaralı soru için açıklama 
Bireysel başvurunun, başvuru yollarının tüketildiği ve buna ilişkin kararın kesinleştiği tarihten, başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekir.
SONUÇLAR
17 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x