İnsan Hakları Ve Kamu Özgürlükleri 2017-2018 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

İnsan Hakları Ve Kamu Özgürlükleri 2017-2018 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kişinin bütün sorumluluk kendisine ait olmak üzere haklarını dilediği gibi kullanabildiği sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Önleyici sistem
B
Düzeltici sistem
C
Basit önleme sistemi
D
Yasaklayıcı önleme sistemi
E
Düzeltici önleme sistemi
Soru 2

İmar Kanunu’nun 2maddesinde “Belediyeler veya valiliklerce (__________) ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir” denilmektedir. Bu hüküm aşağıdaki rejimlerden hangisinin bir ifadesidir?

A
Düzeltici önleme sistemi
B
Düzeltici sistem
C
Basit önleme sistemi
D
Yasaklayıcı önleme sistemi
E
Önleyici sistem
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi yasallık ilkesinin istisnalarından biridir?

A
İdarenin, kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran mir ceza uygulayamaması
B
Tüzük ve yönetmeliklerle insan haklarının sınırlanamaması
C
İdarenin, temel hak ve hürriyetlere dokunan faaliyetleri için kanunî bir yetkinin varlığının gerekmesi
D
Temel hak ve hürriyetlerin ancak kanunla sınırlanabilmesi
E
Olağanüstü hâllerde Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunun yetki kanununa gerek olmaksızın dinlenme hakkını sınırlayabilmesi
Soru 4

Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında ölçülülük ilkesi göz önünde bulundurulmalıdır.
Aşağıdaki ifadelerden hangisinde ölçülülük ilkesine ters bir durum söz konusudur?

A
Bir temel hak ve hürriyet hukuka uygun olarak kullanılıyor ve buna karşın kolluk bu faaliyeti yasaklıyorsa, kolluğun aldığı tedbirler hukuka aykırıdır.
B
Kamu düzenini tehdit eden veya tehlikeye sokan eylem ve durumun önlenmesi için, kolluk tedbiri uygulanarak, tedbire başvurma zorunlu olmalıdır.
C
Kolluk tedbirleri, bu tedbirlerin kamu düzenini sağlamaya yeterli bulunduğu durumlarla sınırlı olmalıdır.
D
Kamu düzeni gerçekten tehdit eden veya tehlikeye düşüren eylemlerin varlığı hâlinde, idare kolluk yetkilerini kullanmalıdır.
E
İdarenin ne tür bir faaliyet olursa olsun kendisine tanınmış yetkileri kullanırken veya araçları seçerken ölçülülük ilkesini kendisine rehber edinmesi Anayasanın 1maddesinin bir gereğidir.
Soru 5

2001 yılı değişikliği göz önüne alındığında, 1982 anayasasında yer alan temel hak ve özgürlüklere ilişkin “genel sınırlama” sebepleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Genel sınırlama sebepleri tüm temel hak ve özgürlükler için geçerlidir.
B
Genel sınırlama sebepleri sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler dışındaki temel hak ve özgürlükler için geçerlidir.
C
Genel sınırlama sebepleri sadece olağanüstü hâllerde uygulanır.
D
Bir temel hak ve özgürlüğe ilişkin özel sınırlama sebebi varsa genel sınırlama sebebi uygulanmaz.
E
1982 anayasasında genel sınırlama sebepleri kaldırılmıştır.
Soru 6

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi mutlak terimlerle ifade edilen haklardan biri değildir?

A
Kişinin dokunulmazlığı, maddî ve manevî varlığı
B
Hiç kimsenin, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaması
C
Çalışma ve sözleşme hürriyeti
D
Kişi hürriyeti ve güvenliği
E
Zorla çalıştırma yasağı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü hâlin ve sıkıyönetiminin sonuçlarından biri değildir?

A
Kişinin maddi ve manevi varlığının kısıtlanması
B
Bakanlar kurulunun olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnamesi çıkarması
C
Sıkıyönetim hâlinde kolluk yetkilerinin askeri makamlara geçmesi
D
Bazı suçların yargılamasının askeri mahkemelerde yapılması
E
Yerleşme ve seyahat hürriyetinin kısıtlanması
Soru 8

Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Temel hak ve hürriyetlerin, özlerine dokunulamaz.
B
Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak sınırlanabilir.
C
Temel norm alanını genişleten düzenlemeler bir sınırlamadır.
D
Sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine aykırı olamaz.
E
Sınırlamalar, ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.
Soru 9

Aşağıdaki haklardan hangisi olağanüstü hâllerde sınırlanabilir?

A
Yaşama hakkı
B
Seyahat hürriyeti
C
Maddi ve manevi varlığının bütünlüğü
D
Din ve vicdan hürriyeti
E
Düşünce ve kanaatleri açıklama hürriyeti
Soru 10

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlükleri sınırlandırıcı sebeplerden biri değildir?

A
Milli güvenlik
B
Kamu düzeni
C
Genel ahlak
D
Genel refahın sağlanması
E
Başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması
Soru 11

Sözleşme-içi koruma sistemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Denetim, sözleşmenin onaylanmış olması şartına bağlı olarak işler.
B
Devletin kuruluş üyesi olması, sözleşme nedeniyle kendiliğinden hukuksal yükümlülük üstlenmesi sonucunu doğurmaz.
C
Sistemin işlemesi için, taraf devletin, denetim organının sözleşmenin ihlaline ilişkin şikâyetleri inceleme yetkisini kabul ettiğini de bildirmiş olması hiç bir zaman gerekli değildir.
D
Dayanağını, sözleşmenin onaylanmış ve öngörülen özel denetim organının yetkisinin tanınmış olmasından aldığından bu sistemler sözleşme içi olarak nitelendirilir.
E
İnsan haklarının, sözleşmelere dayalı olarak, uluslararası düzeyde korunması ve denetimi temelde üç sistem çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
Soru 12

Savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar aşağıdakilerden hangisinde yargılanır?

A
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
B
Uluslararası Adalet Divanı
C
Uluslararası Ceza Mahkemesi
D
Avrupa Toplulukları Adalet Divanı
E
Türkiye Anayasa Mahkemesi
Soru 13

BM düzeyinde sözleşme–dışı koruma sistemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Denetim sözleşmelerin uygulamalarından bağımsız olarak yapılır.
B
Devletin ilgili uluslararası örgütün kuruluş belgesini kabul ederek “üye devlet” olması yeterlidir, ayrıca onay koşulu aranmaz.
C
Dayanağını üyelik ilişkisinden aldığından bu tür koruma sistemlerine, sözleşme– dışı BM koruma sistemleri denir.
D
Her devlet, kendisinin insan haklarına saygı göstermesinin yanında tüm diğer devletlerce insan haklarına saygı gösterilmesini sağlamakla sorumludur.
E
Her devletin insan haklarına saygıyı gerçekleştirmek için bireysel eylemde bulunma yükümlülüğü, dolayısıyla İHK Özel Yöntemleri ile kendine özgü uluslararası bir yaptırıma bağlanan bireysel sorumluluğu vardır.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na kişisel başvuru yapmak için gereken şartlardan biri değildir?

A
Sorunun başka uluslararası çözüm veya inceleme çerçevesinde inceleniyor olmaması
B
Anonim nitelikte bulunmaması
C
Hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olmaması
D
Sözleşme hükümleri ile bağdaşmayan nitelikte bulunmaması
E
Dış hukuk yollarının tüketilmiş olması
Soru 15

Sözleşme–dışı koruma usullerinin dayanağı niteliğindeki sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi
B
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi
C
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi
D
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
E
Çocuk Hakları Sözleşmesi
Soru 16

Aşağıdaki insan hakları sözleşmelerinden hangisinde, sözleşme izleme komitelerine ağır ve sistematik ihlallerle ilgili soruşturma yetkisi verilmiştir?

A
Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi
B
Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi
C
Her Türlü Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Sözleşmesi
D
Çocuk Hakları Sözleşmesi
E
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi
Soru 17

Anlaşma İzleme Birimlerinin sekretarya hizmetlerini aşağıdakilerden hangisi yürütmektedir?

A
İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
B
İnsan Hakları Komisyonu
C
Ekonomik ve Sosyal Konsey
D
Uluslararası Adalet Divanı
E
Uluslararası Ceza Mahkemesi
Soru 18

BM sistemi içerisinde insan haklarının geliştirilmesi ve korunması faaliyetlerini koordine etmek, danışmanlık hizmeti vermek, insan hakları alanında teknik ve mali yardım sunmak, insan hakları eğitimin, halk bilgilendirme programlarının gerçekleşmesinin önündeki engellerin kaldırılmasına aktif bir şekilde katkıda bulunmak, mevcut sistemin etkinliğini ve verimliliğini sağlamak amacıyla kurulan BM birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güvenlik Konseyi
B
İnsan Hakları Konseyi
C
Uluslararası Adalet Divanı
D
Uluslararası Ceza Mahkemesi
E
Ekonomik ve Sosyal Konsey
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi sözleşme–içi koruma usullerinde kullanılan denetim metotlarından biri değildir?

A
Rapor usulü
B
Bireysel başvuru usulü
C
Devletlerarası şikâyet yolu
D
Soruşturma usulü
E
Araştırma usulü
Soru 20

Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi İnsan Hakları Komitesi tarafından izlenmektedir?

A
Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi
B
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi
C
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi
D
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
E
Çocuk Hakları Sözleşmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x