İnsan Hakları Ve Kamu Özgürlükleri 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

İnsan Hakları Ve Kamu Özgürlükleri 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türkiye’de klasik kişisel hakların başlıcalarını ve “gizli oy” hakkını açıkça tanıyan ilk anayasa hangi tarihlidir?

A
1889
B
1901
C
1876
D
1855
E
1930
1 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’de insan haklarının pozitif hukuka geçmesi, anayasacılığın gelişimi ile paralel gitmiştir. İlk anayasamız 1876 tarihli Kanuni Esasi klasik kişisel hakların başlıcalarını ve “gizli oy” hakkını açıkça tanımıştır.
Soru 2

Aşağıdakilerden insan haklarının şartlarından değildir?

A
Evrensellik
B
Açıkça tanımlanabilir olma
C
Temel hakları içerme
D
Yargısal koruma sağlaması
E
ülkelere göre farklılaşması
2 numaralı soru için açıklama 
Ülkelere göre farklılaşma, insan haklarının evrensellik şartıyla çelişmektedir.
Soru 3

İnsan haklarının felsefi ve ahlaki bir konu olmaktan çıkıp, pozitif hukuk kurallarıyla güvence altına alınmasıyla ilgili ilk gelişmeler aşağıdaki ülkelerden hangisinde yaşanmıştır?

A
Fransa da
B
Amerika da
C
İtalya da
D
İngiltere de
E
Almanya da
3 numaralı soru için açıklama 
Avrupa' da insan haklarının pozitif hukuka geçmesinde ilk önemli olay, İngiliz Parlamentosu tarafından 1689 tarihli Halklar Bildirisi'nin (Bill of Rights) çıkarılmış olmasıdır. Bu bildiri ile adil yargılanma, olağan olmayan cezaya çarptırılmama doğal haklar arasına katılmıştır. Haklar Bildirisi, Batı dünyasında büyük etki yaratmıştır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi devletin insan haklarıyla ilgili ödevlerinin arasında yer almaz?

A
Bireyin haklarını tanıma
B
Bireyin haklarına dokunmama
C
Bireyin haklarını koruma
D
Bireyin haklarını başkasına devretme
E
Bireyin haklarını temin ve tedarik etme
4 numaralı soru için açıklama 
İnsan haklarının esas hedefi kişiyi devlete karşı korumaktır. Bu çerçevede devletin insan haklarıyla ilgili olarak tanıma, dokunmama, koruma ve temin/tedarik olmak üzere dört ödevinin bulunduğu söylenebilir. Devletin bireyin haklarını bir başkasına devretme gibi bir ödevi yoktur.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangileri ikinci kuşak haklar arasında yer almaktadır?

A
Kişi hakları ve siyasi haklar
B
Sosyal, ekonomik ve kültürel haklar
C
Barış hakkı
D
Halkların kendi durumları serbestçe belirleme hakları
E
İnsanlığın ortak malvarlığından yararlanma hakkı
5 numaralı soru için açıklama 
İşçi sınıfı muhalefetinin hak ve hürriyetler alanındaki en önemli sonucu genel oy hakkının kabul edilmesi yoluyla siyasî hakların genişletilmesi ve sosyal haklardır. İlk kez İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin m. 22 - 27 ile uluslararası alana da yansıyan bu yeni “sosyal, ekonomik ve kültürel haklar” insan haklarının ikinci kuşağını teşkil eder.
Soru 6

“Temel haklar” tanımı nedir?

A
İnsanın doğası gereği doğuştan sahip olduğu haklardır.
B
İnsan haklarından yalnızca anayasalarca düzenlenmiş olan haklardır.
C
Kişiliğin veya vatandaşlık statüsünün sonucu olarak insanın evrensel olarak sahip olduğu sübjektif haklardır.
D
Kamu otoritelerince tanınan ve hukuk eliyle düzenlenen hürriyetlerdir.
E
Sadece vatandaşların sahip olduğu haklardır.
6 numaralı soru için açıklama 
A şıkkı, insan haklarını; B şıkkı, temel hak ve hürriyetleri; D şıkkı, kamu hürriyetlerini; E şıkkı, vatandaşlık haklarını tanımlarken; C şıkkı, temel hakları tanımlamaktadır.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi insan hakları unsurlarından değildir?

A
Yetki
B
Anayasa ile düzenlenme
C
Talep
D
Tanınma
E
Saygı gösterilme
7 numaralı soru için açıklama 
Bir insan hakkının varlığından söz edebilmek için yetki, talep, tanınma ve saygı gösterilme unsurlarından oluşması gerekmektedir. Anayasalarca düzenlenmiş olma temel hak ve hürriyetlerinin gerekliliğidir.
Soru 8

İnsan haklarının niteliklerinin tamamı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A
Evrensellik, doğuştan sahip olma, mutlaklık
B
 Birey hakkı olma, evrensellik, vazgeçilmezlik, temel hak olma
C
Evrensellik, birey hakkı olma, doğuştan sahip olma, esas olarak devlete karşı ileri sürülebilen iddialar niteliğinde olma, temel hak olma, çoğunlukla hürriyet hakkı olma, toplum öncesi olma, mutlaklık, vazgeçilmezlik
D
Vazgeçilmezlik, devlete karşı ileri sürülebilen iddialar niteliğinde olma, mutlaklık, birey hakkı olma
E
Mutlaklık, evrensellik
8 numaralı soru için açıklama 
İnsan hakları başka hak kategorilerinden ayırt etmeye yarayan; evrensellik, doğuştan sahip olma, toplum öncesi olma, mutlaklık, vazgeçilmezlik, birey hakkı olma, çoğunlukla hürriyet hakkı olma, temel hak olma, esas olarak devlete karşı sürülebilen iddialar niteliğinde olma gibi kimi niteliklere sahiptir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi devletin insan haklarıyla ilgili ödevlerinden değildir?

A
Tanıma
B
Dokunmama
C
Koruma
D
Temel hak olma
E
Temin-Tedarik
9 numaralı soru için açıklama 
İnsan hakları, temelde devlete karşı ileri sürülen iddialar niteliğindedir. Diğer bir ifadeyle, insan hakları iddialarının muhatabı devlettir. İnsan haklarının esas hedefi kişiyi devlete karşı korumaktır. Bu çerçevede devletin insan haklarıyla ilgili olarak tanıma, dokunmama, koruma ve temin/tedarik olmak üzere dört ödevinin bulunduğu söylenebilir.
Soru 10

Avrupa’da insan haklarının pozitif hukuka geçmesinde ilk önemli olay hangisidir?

A
Halklar Bildirisi’nin çıkarılmış olması
B
Kanun hakimiyeti ilkesinin olması
C
Hamurabi kanunlarının çıkması
D
Hristiyanlığın ortaya çıkışı
E
Feodalizmin ortaya çıkışı
10 numaralı soru için açıklama 
İnsan haklarının felsefi ve ahlaki bir konu olmaktan çıkıp, pozitif hukuk kurallarıyla güvence altına alınmasıyla ilgili gelişmeler batı kaynaklıdır. Avrupa’da insan haklarının pozitif hukuka geçmesinde ilk önemli olay, İngiliz parlamentosu tarafından 1689 tarihli Halklar Bildirisi’nin çıkarılmış olmasıdır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisinde sözleşmeyi taraf devletlerin denetlemesi için “İnsan Hakları Komitesi” kurulmuştur?

A
Çocuk Hakları Bildirgesi
B
Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi
C
İkiz Sözleşmeler
D
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi
E
Kadın Siyasi Hakları Sözleşmesi
11 numaralı soru için açıklama 
KSHS doktrinde klasik haklar ya da kişisel ve siyasal haklar olarak adlandırılan hakları düzenlemiş ve bunları güvence altına almak amacıyla birtakım mekanizmalara yer verilmiştir. Sözleşme ile ayrıca bu sözleşmede düzenlenen hakların ve hürriyetlerin uygulanmasını gözetmek ve bunlara taraf devletlerin uyup uymadıklarını izlemek üzere bir “insan hakları komitesi” kurulmuştur.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası çocuk Yılı olarak ilan edilmiştir?

A
1979
B
1959
C
1970
D
1990
E
2000
12 numaralı soru için açıklama 
BM Genel Kurulu’nca 20.11.1959 yılında çocuk Hakları Bildirgesi ve 1979 yılı da Uluslararası çocuk Yılı olarak ilan edilmiştir.
Soru 13

1924 Anayasası Aşağıdaki haklardan hangisini düzenlemiştir?

A
Sosyal hak ve hürriyetlerini
B
Ekonomik hak ve hürriyetlerini
C
Siyasal hak ve hürriyetlerini
D
Kolektif hak ve hürriyetlerini
E
Kişi hak ve hürriyetlerini
13 numaralı soru için açıklama 
Ekonomik, sosyal ve siyasal haklar 1961 Anayasası ile düzenlenmiştir. 1924 Anayasasında sadece kişi hak ve hürriyetleri klasik anlamda kabul edilerek düzenlenmiştir.
Soru 14

Birleşmiş Milletler tarafından kadın haklarına verilen önemin ilk belirtisi olarak aşağıdakilerden hangisi ile ilk defa kadınların seçme ve seçilme hakları kabul edilmiştir?

A
1951 Tarihli ve 100 No.lu Eşit ücret Sözleşmesi
B
1952 tarihli Kadınların Siyasi Hakları üzerine Sözleşme
C
1960 tarihli 111 No.lu Ayrımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi
D
1967 tarihli Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Bildirgesi
E
1979 tarihli Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi
14 numaralı soru için açıklama 
Birleşmiş Milletler tarafından kadın haklarına verilen önemin ilk belirtisi olarak 1952 tarihli Kadınların Siyasi Hakları üzerine Sözleşmesi ile ilk defa kadınların seçme ve seçilme hakları kabul edilmiştir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi insan hakları uluslararası kaynakların temel özellikleri değildir?

A
Evrensellik
B
Kapsamın geniş olması
C
Devletlerin çifte sorumluluğu
D
Merkezi idareyi güçlendirmek
E
Yasal ve ahlaki temellere sahip olma
15 numaralı soru için açıklama 
Uluslararası kaynaklar, çeşitli uluslararası kuruluşların aldığı bildirge niteliğinde kararlar, uluslararası antlaşmalar, şartlar ve protokollerdir. Bunların maddelerinin incelenmesi halinde insan haklarının evrensellik, kapsamın geniş olması, devletlerin çifte sorumluluğu ve yasal ve ahlaki temellere sahip olma gibi temel özelliklerin ağır bastığı görülür.
Soru 16

Kadınların seçme ve seçilme haklarının kabul edildiği sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kadınlara karşı ayrımcılığın kaldırılması
B
İnsan hakları evrensel bildirgesi
C
İkiz sözleşmeler
D
Kadınların siyasi hakları sözleşmesi
E
Kadınlara karşı ayrımcılığın kaldırılması bildirgesi
16 numaralı soru için açıklama 
BM tarafından kadın haklarına verilen önemin ilk belirtisi olarak 1952 tarihli Kadınların Siyasi Hakları üzerine Sözleşme ile kadınların seçme ve seçilme hakları kabul edilmiştir.
Soru 17

Uluslararası Ceza Mahkemesi hangi amaçla kurulmuştur?

A
Soykırım suçu, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı suçları hakkında yargılama yapmak
B
çocuk haklarını korumak
C
İnsan hakları suçlarını yargılamak
D
Mültecileri yargılamak
E
Kadın haklarını korumak
17 numaralı soru için açıklama 
Roma Statüsü ile soykırım suçu, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı suçları hakkında yargılama yapmak üzere sürekli görevli Uluslararası Ceza Mahkemesi kurulmuştur.
Soru 18

İlk defa Laik, Demokratik, Sosyal ve Hukuk devleti olma ilkelerine Anayasada yer veren ve ayrıca çoğulcu Demokrasiyi benimseyen Anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

A
1924 Anayasası
B
1961 Anayasası
C
1909 Anayasası
D
1982 Anayasası
E
1876 Anayasası
18 numaralı soru için açıklama 
Bunlar 1961 Anayasası'nın insan hakları açısından getirdiği önemli yeniliklerdir.
Soru 19

Hukuken bağlayıcı bir metin olmayan ancak örf ve adet hukuku niteliğinde olan belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
B
İkiz Sözleşmeler
C
BM Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi
D
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi
E
BM çocuk Hakları Bildirgesi
19 numaralı soru için açıklama 
BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, hukuken bağlayıcı bir metin olmamakla birlikte uluslararası örf ve adet hukuku niteliğinde, moral olarak bağlayıcılığı bulunan, soft law niteliğinde bir belgedir.
Soru 20

Her türlü Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Sözleşmesi Türkiye tarafından kaç yılında imzalanmıştır?

A
1966
B
1953
C
1965
D
1967
E
1972
20 numaralı soru için açıklama 
BM Genel Kurulunda Her Türlü Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Sözleşmesi, 1969 yılında yürürlüğe girmiştir. Sözleşme Türkiye tarafından 13.10.1972 yılında imzalanmıştır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,75. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x