İnsan Hakları Ve Kamu Özgürlükleri 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

İnsan Hakları Ve Kamu Özgürlükleri 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hangi tarihli Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Beyannamesi “Hürriyet baş- kasına zarar vermeyen her şeyi yapabilmektir. Bundan ötürü her insan için tabi hakların kullanılmasının sınırı, toplumun diğer üyelerinin de aynı haklardan faydalanabilmesini sağlayan sınırdır.”diyerek temel hak ve hürriyetlerin düzenlenmesi ve sınırlanması gerekliliğini açıkça ortaya koymaktadır?

A
1785
B
1786
C
1787
D
1788
E
1789
1 numaralı soru için açıklama 
1789 tarihli Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Beyannamesi “Hürriyet başkasına zarar vermeyen her şeyi yapabilmektir. Bundan ötürü her insan için tabi hakların kullanılmasının sınırı, toplumun diğer üyelerinin de aynı haklardan faydalanabilmesini sağlayan sınırdır.”diyerek temel hak ve hürriyetlerin düzenlenmesi ve sınırlanması gerekliliğini açıkça ortaya koymaktadır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi mutlak terimlerle ifade edilen haklar dışındadır?

A
İşkence yasağı
B
Kölelik ve kulluk
C
Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi
D
Sendika üyeliği
E
Hukuki kişilik hakkı
2 numaralı soru için açıklama 
Sendika üyeliği, Sınırlama Kavramı ve İnsan Haklarının Sınırlanması içinde yer almaktadır.
Soru 3

İnsan hakları hukukunda genel kural aşağıdakilerden hangisidir?

A
İnsan haklarının belirlenmesi
B
İnsan haklarının sınırlandırılması
C
İnsan haklarının korunması
D
İnsan haklarının genişletilmesi
E
İnsan haklarının yorumlanması
3 numaralı soru için açıklama 
İnsan hakları hukukunda genel kural insan haklarının korunmasıdır; sınırlama ise istisnadır.
Soru 4

9 Kasım 1983 te hangi sayılı “Millî Güvenlik Kurulu ve Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununda (RG: 11.11.1983-18218) (m. 2/a), “millî güvenlik” kavramı, “Devletin Anayasal Düzeninin, millî varlığının, bütünlüğünün, milletlerarası alanda siyasî, sosyal, kültürel ve ekonomik dâhil bütün menfaatlerin ve ahdî hukukunun her türlü iç ve dış tehditlere karşı korunması ve kollanması” olarak tanımlanmaktadır?

A
2943
B
2944
C
2945
D
2942
E
2941
4 numaralı soru için açıklama 
9 Kasım 1983 tarihli ve 2945 sayılı “Millî Güvenlik Kurulu ve Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununda (RG: 11.11.1983-18218) (m. 2/a), “millî güvenlik” kavramı, “Devletin Anayasal Düzeninin, millî varlığının, bütünlüğünün, milletlerarası alanda siyasî, sosyal, kültürel ve ekonomik dâhil bütün menfaatlerin ve ahdî hukukunun her türlü iç ve dış tehditlere karşı korunması ve kollanması” olarak tanımlanmaktadır.
Soru 5

Caddelerdeki, park ve sokak gibi umumi yerler ile, kafe, kahvehane, otel ve lokanta gibi umuma açık yerlerdeki düzene ne denir?

A
Kamu düzeni
B
Yerleşim düzeni
C
Proje düzeni
D
Belediye düzeni
E
Planlama düzeni
5 numaralı soru için açıklama 
Kamu düzeni, caddelerdeki, park ve sokak gibi umumi yerler ile, kafe, kahvehane, otel ve lokanta gibi umuma açık yerlerdeki düzendir.
Soru 6

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilen bilgiler Kamu hak ve hürriyetlerinin düzenlenmesinde Düzeltici Önleme Rejimine girer?

A
Önceden belirlenmiş objektif şartların yerine getirilmesi hâlinde, istenilen izni idarenin vermesi zorunludur.
B
Gerekli iznin verilip verilmemesinde kamu otoriteleri mutlak bir takdir yetkisine sahip bulunmaktadır.
C
Yetkili makamların hürriyetin kullanılması için serbest bir değerlendirme ya da mutlak bir takdir hakkı vardır.
D
Bir hürriyetin kullanılması için izin almaya gerek yoktur.
E
Sadece hürriyetin kullanılacağının ve bununla ilgili bazı hususların ilgili makamlara bildirilmesi yeterlidir.
6 numaralı soru için açıklama 
Düzeltici Önleme : Düzeltici önleme rejiminde, önceden belirlenmiş objektif şartların yerine getirilmesi hâlinde, istenilen izni idarenin vermesi zorunludur. Bu nedenle, yetkili makamın izin ta-lebi üzerinde hiç bir şekilde değerlendirme hakkı, takdir yetkisi mevcut değildir. idare ret sebeplerini göstermekle yükümlü olduğu için ret kararına karşı itiraz yolları da açıktır.
Soru 7

Yasaklanmayan her şeyin serbest olduğu sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Önleyici sistem
B
Düzeltici sistem
C
Basit önleme sistemi
D
Yasaklayıcı önleme sistemi
E
Düzeltici önleme sistemi
7 numaralı soru için açıklama 
Düzeltici rejimde, yetkili makamların müdahalesi ancak hürriyetin kullanılmasından sonra söz konusu olur. Hürriyetin doğasına ve liberalizme en uygun düştüğü ifade edilen düzeltici rejimde, hürriyet kural, sınırlama ise istisnadır. Yasaklanmayan her şey serbesttir.
Soru 8

1982 Anayasası’nın kaçıncı Maddesine göre temel hak ve hürriyetler ancak kanunla sınırlanabilir?

A
10
B
11
C
12
D
13
E
14
8 numaralı soru için açıklama 
1982 Anayasası’nın 13. Maddesine göre temel hak ve hürriyetler ancak kanunla sınırlanabilir.
Soru 9

Hangi kavram, anlam ve kapsam itibariyle, hem askerlik ve hem de millî savunma konuları ile, dıştan gelebilecek tehlike ve saldırılara karşı koyma (dış güvenlik) yanında içte çıkabilecek olay ve kargaşalıklara karşı koymayı (iç güvenlik) da içermektedir?

A
Millî Güvenlik
B
İç güvenlik
C
Dış güvenlik
D
Özel güvenlik
E
Bireysel güvenlik
9 numaralı soru için açıklama 
“Millî Güvenlik” kavramı, anlam ve kapsam itibariyle, hem askerlik ve hem de millî savunma konuları ile, dıştan gelebilecek tehlike ve saldırılara karşı koyma (dış güvenlik) yanında içte çıkabilecek olay ve kargaşalıklara karşı koymayı (iç güvenlik) da içermektedir.
Soru 10

Türkiye de Anayasamıza göre yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde olağanüstü hâl ilan etme yetkisi kime aittir?

A
Türkiye Büyük Millet Meclisine,
B
Genel Kurmay başkanlığına,
C
Milli Güvenlik Kuruluna,
D
Cumhurbaşkanına,
E
Meclis Başkanına,
10 numaralı soru için açıklama 
Yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde olağanüstü hâl ilanına Cumhurbaşkanı yetkilidir. Olağanüstü hâl ilanı kararı, verildiği gün Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağırılır.
Soru 11

İnsan hakları alanında uzmanlıklarıyla ve yüksek ahlaki yetenek ve yetkileriyle tanınmış 18 kişiden oluşan komite aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tüm Göçmen İşçilerin Haklarının ve Ailelerinin Korunması Komitesi
B
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Komitesi
C
Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi
D
İşkenceye Karşı Komite
E
Çocuk Hakları Komitesi
11 numaralı soru için açıklama 
20 Kasım 1989’da BM Genel Kurulu tarafından hazırlanan çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 43. maddesi gereğince kurulan çocuk Hakları Komitesi insan hakları alanında uzmanlıklarıyla ve yüksek ahlaki yetenek ve yetkileriyle tanınmış, 18 kişiden oluşmaktadır.
Soru 12

Sözleşme-dışı koruma sistemlerinin hukuksal dayanağı BM Antlaşması kaç yılında kabul edilmiştir?

A
1982
B
1945
C
1951
D
1923
E
1958
12 numaralı soru için açıklama 
Sözleşme-dışı koruma sistemlerinin hukuksal dayanağı, 26 Haziran 1945 yılında San Fransisko’da kabul edilen BM Antlaşmasıdır.
Soru 13

İşkenceye Karşı Komite üyeleri kaç kişiden oluşur?

A
5
B
10
C
15
D
18
E
20
13 numaralı soru için açıklama 
İşkenceye Karşı Komite üyeleri 10 kişiden oluşur.
Soru 14

Örgütlenme özgürlüğüne istinaden Ekonomik ve Sosyal Konsey ile yapılan anlaşma sonunda Uçö tarafından özel bir şikâyet bildirim prosedürü kaç yılında hazırlanmıştır?

A
1975
B
1984
C
1992
D
1950
E
1963
14 numaralı soru için açıklama 
örgütlenme özgürlüğüne istinaden 1950 yılında Ekonomik ve Sosyal Konsey ile yapılan bir anlaşma sonunda Uçö tarafından özel bir şikâyet bildirim prosedürü hazırlanmıştır. ESK 277 (X) sayılı kararı (1950) ile Uçö hizmetlerinin BM adına yürütüldüğünü onaylamıştır.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Sözleşme-Dışı Koruma organlarından değildir?

A
Uluslararası Adalet Divanı
B
Güvenlik Konseyi
C
çocuk Hakları Komitesi
D
Ekonomik ve Sosyal Konsey
E
İnsan Hakları Konseyi
15 numaralı soru için açıklama 
Sözleşme-Dışı Korumada Organlar; Uluslararası Adalet Divanı, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, İnsan Hakları Konseyi, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Mülteciler Yüksek Komiserliği’dir.
Soru 16

İşkenceye Karşı Komite kaç yılında kurulmuştur?

A
1984
B
1952
C
1948
D
1965
E
1995
16 numaralı soru için açıklama 
İşkenceye Karşı Komite, 1984 tarihli İşkenceye ve Zalimane, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Cezalandırmaya Karşı Sözleşme gereğince, 10 Aralık 1984 tarihinde kurulmuştur.
Soru 17

İnsan hakları ihlalleri ile suçlanan devletler ya da bireylere yönelik şikayetleri kabul etme yetkisine sahip kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
İnsan Hakları Komitesi
B
Sosyal-Kültürel Haklar Komitesi
C
Antlaşma İzleme Birimleri
D
İşkenceye Karşı Komite
E
Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi
17 numaralı soru için açıklama 
Antlaşma izleme birimleri komiteler, insan hakları ihlalleri ile suçlanan devletler veya bireylere yönelik şikayetleri kabul etme yetkisine sahip, tipik yargı-dışı kuruluşlardır.
Soru 18

Diğer kuruluşlardan farklı olarak üç farklı grubun temsilcilerini içeren ve organları arasında hükümet temsilcilerinin yanı sıra işçi ve işveren temsilcilerinin de yer aldığı kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uluslararası Hukuk Komisyonu
B
Mülteciler Yüksek Komiserliği
C
İnsan Hakları Yüksek Komserliği
D
Uluslararası çalışma örgütü
E
Ekonomik ve Sosyal Konsey
18 numaralı soru için açıklama 
Uluslararası çalısma örgütü (Uçö=Internatonal Labour Organzaton) 1919’da Versailles Barış Anlaşması’nın XIII. Bölümü uyarınca kurulmuş ve 1946 yılında BM’nin uzmanlık kuruluşu olmuştur. Sosyal adalet ilkeleri, evrensel insan ve çalısma haklarının korunması temelinde kurulmuştur. Uçö diğer kuruluşlardan farklı olarak üç farklı grubun temsilcilerinin çalışmalarını içermektedir: Organları arasında hükümet temsilcilerinin yanı sıra işçi ve işveren temsilcileri de yer almaktadır.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi anlaşma izleme birimlerinden değildir?

A
İnsan hakları komitesi
B
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
C
İşkenceye Karşı Komite
D
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Komitesi
E
Raporlama komitesi
19 numaralı soru için açıklama 
Anlaşma izleme birimleri arasında raporlama komitesi yoktur.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunması açısından önemli fonksiyonlara ve sorumluluklara sahip sözleşme dışı koruma organlarından biri kabul edilemez?

A
Uluslararası Adalet Divanı
B
Uluslararası Hukuk Komisyonu
C
Güvenlik Konseyi
D
BM Genel Kurulu
E
İnsan Hakları Konseyi
20 numaralı soru için açıklama 
Mülteciler Yüksek Komiserliği, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, İnsan Hakları Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, BM Genel Kurulu, Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Adalet Divanı sözleşme dışı koruma organlarındandır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x