İslam Tarihi ve Medeniyeti 1 2016-2017 Vize Sınavı

İslam Tarihi ve Medeniyeti 1 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Antlaşmasının maddelerinden biri değildir?

A
Antlaşmanın geçerlilik süresinin on yıl olması
B
Tarafların diğer Arap kabileleriyle ittifak yapabilmesi
C
Müslümanların Kabe'yi gelecek yıl ziyaret edebilmesi
D
Müşriklerden İslâm'ı kabul ederek Medine'ye gidenlerin iade edilmesi
E
Medine'deki Müslümanların Mekke'ye kaçması halinde iade edilmesi
Soru 2

Hicretin 9. yılında çeşitli Arap kabilelerinden temsilci heyetlerin Medine'ye geliş amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kabilelerinin Müslüman olduğunu bildirip onlar adına biat etmek ve İslâm'ı öğrenmek
B
Kabilelerinin Müslüman olmamakla birlikte İslâm'ın siyasi hâkimiyetini tanıdığını bildirmek
C
Hz. Muhammed'den maddi yardım istemek
D
Hz. Muhammed'den düşman kabilelere karşı askeri yardım istemek
E
İslâm'ın bazı emir ve yasaklarından muaf tutulmak
Soru 3

“Darünnedve” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kureyş boylarının kırk yaşından büyük reisleri de katılmaktaydılar.
B
Siyasi, ekonomik, dini, hukuki ve sosyo-kültürel bir işlevi vardır.
C
Emevî ve Abbasîler döneminde de önemini korumuştur.
D
Kureyş kabilesinin önemli meseleleri görüşüp karara bağladığı yerdir.
E
ilk defa Kusay tarafından oluşturulmuştur.
Soru 4

İslâm'dan önce Mekke'de can ve mal güvenliğini sağlamak, haksızlıkların önüne geçmek için kurulan ve Hz. Muhammed'in de (s.a.v) katıldığı kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hilfü Le'akati'd-dem
B
Hilfü'l-mutayyebîn
C
Hilfü'r-ribâb
D
Hilfu'l-fudûl
E
Hilfü'l-ahlâf
Soru 5

Hz. Muhammed'in (s.a.v) Kâbe hakemliği yaptığı konu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kâbe örtüsünün yenilenmesi
B
Kimin ne kadar yardımda bulunacağının tespiti
C
Kimin hangi duvarı inşa edeceğinin belirlenmesi
D
Haceru'l-Esved'in yerine konulması
E
Kâbe hizmetlerinin paylaşılması
Soru 6

Gassanîler Devleti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bizans'a karşı Müslümanların tarafında savaşmışlardır.
B
Bizans imparatorluğu'nun vassâl devleti olup, Hıristiyanlığı kabul etmişlerdir.
C
Merkezleri Halep şehri olmuştur.
D
İslâm dünyasına önemli hizmetlerde bulunmuşlardır.
E
Adnânîler koluna mensupturlar.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in (s.a.v) hicretten sonra Medine'deki ilk faaliyetlerinden biri değildir?

A
Ensâr ve muhacirin kardeş ilan edilmesi
B
Mescid-i Nebevî'nin inşa edilmesi
C
Selamın yaygınlaştırılması
D
Komşu devlet hükümdarlarına İslâm'a davet mektupları gönderilmesi
E
Yahudilerle Medine'yi ortak savunma ve birlikte yaşama antlaşmasının düzenlenmesi
Soru 8

II. Akabe Biatı'nın temel konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mekke-Medine ticaretinin gelişmesi
B
Mekke müşriklerine karşı savaş hazırlığı yapılması
C
Hz. Muhammed'in Medine'ye hicreti ve himaye edilmesi
D
Hz. Muhammed'in Mekke'de kalması ve burada kendisine destek verilmesi
E
Yahudi kabilelerine karşı birlikte hareket edilmesi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in (s.a.v) dedelerinden biri değildir?

A
Kusay b. Kilâb
B
Kus b. Sâide
C
Abdümenâf b. Kusay
D
Hâşimb. Abdümenâf
E
Vehb b. Abdümenâf
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Güney Arabistan'da kurulan devletlerden biridir?

A
Nabatî
B
Lahmî
C
Gassâni
D
Kinde
E
Sebe
Soru 11

Benî Kurayza Gazvesi'nin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Benî Kurayza'nın zengin mal varlıklarının ele geçirilmesi
B
Benî Kurayza Yahudilerinin Medine'den sürgün edilmesi
C
Hendek Gazvesi sürecinde Benî Kurayza Yahudilerinin ihanet etmesi
D
Benî Kurayza mensubu bir kuyumcunun bir Müslümanı öldürmesi
E
Benî Kurayza'nın ödenmesi gereken bir diyete ortak olmaması
Soru 12

Arabistan'daki panayırlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bir kısmı uluslararası mahiyette olup yabancı tüccarlar panayırlara katılmıştır.
B
Dönemin en ünlü şairlerinin katıldığı panayırlar, edebi birer kongre görevi görmüştür.
C
Arabistan'ın en geniş ticari faaliyetleri bu panayırlarda meydana gelmiştir.
D
Panayırlarda ikili ilişkiler geliştirilmiş, ihtilaflar çözülmüş ve antlaşmalar imzalanmıştır.
E
Arabistan yarımadasının en ünlü panayırı Zülmecâz panayırıdır.
Soru 13

Medine Vesikası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Şehirdeki bütün unsurların katılımıyla ortaya çıkmıştır.
B
Yahudiler bu vesikaya sonuna kadar bağlı kalmışlardır.
C
Şehirdeki unsurların yabancılarla ilişkileri, din ve vicdan hürriyetleri, adli ve idari yapıları belirli esaslara bağlanmıştır.
D
Medine'nin iç huzurunu sağlayacak düzenlemeler içermektedir.
E
Bu vesikayla Hz. Muhammed'in siyasî önderliği tartışmasız hale gelmiştir.
Soru 14

Müslümanların Irak Cephesi'ndeki (634) ilk yenilgisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Celûlâ Savaşı
B
Fihl Savaşı
C
Mute Savaşı
D
Köprü Savaşı
E
Kadisiye Savaşı
Soru 15

Hz. Ebû Bekir'in halife olduktan sonraki ilk icraatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Irak'ın fethi
B
Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesi
C
Ridde hareketlerinin bastırılması
D
Hıristiyan Gassanilere saldırı düzenlenmesi
E
Üsâme b. Zeyd komutasındaki ordunun Suriye seferine gönderilmesi
Soru 16

Mescid-i Nebevi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ebû Eyyûb el-Ensârî'nin arazisi üzerine yapılmıştır.
B
Yapımında bizzat Hz. Muhammed çalışmıştır.
C
ilk kıblesi Kudüs'e doğru yapılmış, daha sonra Mekke'ye çevrilmiştir.
D
Hayber Seferi dönüşü yeni ilavelerle genişletilmiştir.
E
Basit ve sade ancak son derece fonksiyonel bir yapıdır.
Soru 17

Suriye'deki Bizans hâkimiyetine son veren savaşlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Nihâvend - Celûlâ
B
Kadisiye - Yermük
C
Ecnadeyn - Yermük
D
Mute - Nihâvend
E
Celula -Kadisiye
Soru 18

Mescid-i Nebevî'de en geniş kapsamlı değişiklik aşağıdakilerden hangisi döneminde yapılmıştır?

A
Hz. Ömer
B
Velid b. Abdülmelik
C
Hz. Osman
D
Hz. Ebu Bekir
E
Hz. Muhammed
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Medine'nin şehirleşmesi ile ilgili yapılan faaliyetlerden biri değildir?

A
Askerî talim için alanlar oluşturulması
B
Hz. Muhammed'in ashabından vefat edenler için Baki mezarlığının kurulması
C
Mahalle sayıları artırılarak, kenar semtlerin kentin bir parçası haline getirilmesi
D
Medine çarşısının kurulması
E
Şehrin Mescid-i Nebevî merkezli olarak yeniden düzenlenmesi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer dönemi faaaliyetleri arasında yer almaz?

A
Kıbrıs adasının fethedilmesi
B
Ticaret malları vergisinin alınmaya başlanması
C
Divan teşkilatının oluşturulması
D
Eğitim kurumlarının geliştirilmesi
E
Beytülmal gelirlerinin harcandığı yerler düzenlenerek bütçe geleneğinin başlatılması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x