İslam Tarihi ve Medeniyeti 2 2015-2016 Final Sınavı

İslam Tarihi ve Medeniyeti 2 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Beytü'l-Hikme'yi kuran Abbasî halifesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Me'mûn
B
Harun Reşîd
C
Mütevekkil
D
Mu'tasım
E
Mansur
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Bahrî Memlûk sultanlarından biri değildir?

A
Aybek
B
Baybars
C
Kansu Gavri
D
Kalavun
E
Muhammed b. Kalavun
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Asya'da kurulan İslam devletlerinden biri değildir?

A
Tahirîler
B
Büveyhîler
C
Sâmânîler
D
Saffarîler
E
Tolunoğulları
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Abbasîler'in hizmetine girmesinin sonuçlarından biri değildir?

A
Türklerin halife seçiminde etkin rol oynaması
B
Abbasî Devleti'nde Arap ve iranlı unsurların etkinliğinin azalması
C
Türkler arasında İslamiyet'in yayılması
D
Türklerin Araplaşmaya başlaması
E
Türkler için Sâmerrâ şehrinin kurulması
Soru 5

“Avâsım”ın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gayr-i Müslimlerden alınan toprak vergisidir.
B
Abbâsiler'de Arap olmayan Müslümanlara verilen isimdir.
C
Devletin savaş kararlarının alındığı divandır.
D
Abbâsiler'de ordu komutanının unvanıdır.
E
Harûn Reşid tarafından Bizans sınırında oluşturulan idari yapılanmadır.
Soru 6

Hulefâ-yi Râşidîn devrinde verilen iktâları daha sonrakilerden ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
İslam'ın yayılmasını etkileyebilecek kimselere verilmesi
B
Üretimin sürekliliğinin sağlanmasının amaçlanması
C
Savaşlarda fayda sağlamış kimselere verilmesi
D
Devlet tasarrufunda olan toprakların kişilere devredilmesi
E
Önemli bir toprak sistemi haline gelmesi
Soru 7

Beytülmâl ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Abbasîler döneminde en gelişmiş düzeye ulaşmıştır.
B
Temelleri Hz. Peygamber döneminde atılmıştır.
C
Hz. Ebû Bekir döneminde kurumsallaşmıştır.
D
Başında bulunan kişiye 'sahibü beytilmal' adı verilir.
E
Devlete ait her türlü mal varlığı ve gelirlerin toplandığı kurumdur.
Soru 8

Emevîler dönemi hilafet kurumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Gerektiğinde halifelerin azledilmesi için 'ehlü'l-hal ve'l-akd' adlı bir heyet oluşturulmuştur.
B
Halifelik babadan oğula geçerek saltanat halini almıştır.
C
Halifelik mutlak kuvvete dayanan bir hale gelmiştir.
D
Hz. Muhammed'in halifesi unvanı yerine, Allah'ın halifesi 'halifetullah' unvanı kullanılmaya başlanmıştır.
E
Biat alımı şeklen de olsa devam etmiştir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Abbasîler döneminde kurulan divanlardan biri değildir?

A
Dîvânü'd-dıyâ
B
Dîvânü'l-hâtem
C
Dîvânü'r-rika
D
Dîvânü'l-kürâ
E
Zimâmü'l-ezimme
Soru 10

Hulefâ-yi Râşidîn dönemi ordularında 5000 askerin kumandanlığı görevini yürüten kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emîrü'l-kürdûs
B
Halîfe
C
Arîf
D
Nakib
E
Emîrü't-ta'bie
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Abbasî ordusunu oluşturan bölümlerden biri değildir?

A
Çölde yaşayan bedevî birlikleri
B
Vezir, veliaht ve valiler gibi büyük devlet adamlarının emrinde görev yapan birlikler
C
Suğur adı verilen sınır garnizonlarındaki birlikler
D
Başşehirde bulunan ve doğrudan halifeye bağlı olarak görev yapan muhafız birlikleri
E
Vilâyetlerde bulunan birlikler
Soru 12

Kâtip Çelebi aşağıdaki felsefe akımlarından hangisine mensuptur?

A
Dehriyelik
B
işrâkilik
C
Batinilik
D
Meşşâilik
E
Rivakilik
Soru 13

İslam tarihinde ilk kez vakıf tesis eden halife aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hz. Osman
B
Hz. Ebubekir
C
Hz. Ali
D
Hz. Ömer
E
Muaviye
Soru 14

Darü'l-Hikme'nin kurulduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emeviler
B
Fâtımîler
C
Tolunoğulları
D
Eyyubiler
E
Abbasiler
Soru 15

Metafiziği, fizik ve geometri bilimlerine dayandıran filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
İbn Sînâ
B
İbn Rüşd
C
Suhreverdî
D
Kindî
E
İbn Bâcce
Soru 16

Cahiliye devrinde Arap yarımadasında düğün, sünnet gibi törenlerin düzenlendiği yer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mescid-i Haram
B
Darü'l Urve
C
Darüî-Erkam
D
Mescid-i Nebevi
E
Darü'n-Nedve
Soru 17

İslam dünyasında Aristo'dan sonra “ikinci öğretmen” olarak anılan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Suhreverdî
B
Fârâbî
C
ibn Bâcce
D
ibn Rüşd
E
ibn Sînâ
Soru 18

VIII. asrın başlarında ortaya çıkan ve Bağdat'tan Basra'ya kadar yayılan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

A
ibaziyye
B
Bâtınilik
C
ismailiyye
D
Mu'tezile
E
Hanefilik
Soru 19

İslam devletlerinde kapıda muhafız ve hizmetçi bulundurulması geleneğini başlatan halife aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muaviye b. Ebu Süfyan
B
Harun Reşid
C
Yezid b. Muaviye
D
Hz. Ebu Bekir
E
Hz. Osman
Soru 20

Emeviler devrinde sarayda özel öğretmen olarak görev yapan kişilere ne ad verilir?

A
Müfessir
B
Muallim
C
Müeddib
D
Müverrih
E
Muhaddis
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x