İslam Tarihi ve Medeniyeti 2 2015-2016 Vize Sınavı

İslam Tarihi ve Medeniyeti 2 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Harun Reşîd dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Saray, ilim ve kültür merkezi haline gelmiştir.
B
Devletin idari yapısında bazı yenilikler yapılmıştır.
C
Bu dönemde Grekçe, Süryânîce ve Sanskritçe birçok eser Arapça'ya çevrilmiştir.
D
Başkent Bağdat uluslararası ticaretin kavşak noktalarından biri olmuştur.
E
Türk kökenli muhafızlar saraydan uzaklaştırılmıştır.
Soru 2

Ebû'l-Abbas Seffâh döneminin Türk tarihi açısından en önemli olayı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türklerin Horasan'a yerleşme imkânı bulması
B
Talaş Savaşı'nın yapılması
C
Türklerin İslam'ın liderliğini ele geçirmesi
D
Türklerin Abbasî Devleti'ne nüfuz etmesi
E
Türklerin Abbâsîler tarafından Anadolu'ya yerleştirilmesi
Soru 3

Halife Muhammed Mehdi Dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Şii isyanları bastırılmıştır.
B
İktisadî açıdan büyük gelişme gösterilmiştir.
C
İdarî düzenlemeler yapılmıştır.
D
Şehirlerin imarı ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.
E
Bizans’a yönelik seferlere önem verilmiştir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Abbâsî tarihinde ilk kez devlet adamlarının kararı ile halife olmuştur?

A
Muntasır-Billâh
B
Vâsi k-Bil lâh
C
Müktefî-Bi İlâh
D
Mütevekkil-Alellâh
E
Mu'temid-Alellâh
Soru 5

Vâsık-Billâh döneminde isyanların bastırılmasında önemli rol oynayan Türk komutan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Boğa El-Kebîr
B
Eşnas Et-Türkî
C
inak Et-Türkî
D
Afşin
E
Otamış
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Muktedir-Billâh dönemi gelişmelerinden biri değildir?

A
Fâtimîler ve Hamdânîler bağımsız hale gelmişlerdir.
B
Dîvanü iktâi'l- vüzerâ kurulmuştur.
C
Emirülümeralık müessesesi kurulmuştur.
D
idil Bulgar Hanlığı'na meşhur seyyah İbn Fadlân'ın bulunduğu bir heyet gönderilmiştir.
E
Diyarbakır surları yeniden inşa ettirilmiştir.
Soru 7

Müktefi-Billâh dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bizans ile mücadele devam etmiş, Antalya fethedilmiştir.
B
Karmatî tehlikesine karşılık bizzat sefere çıkmıştır.
C
Fars bölgesi Saffârîler idaresine bırakılmıştır.
D
Tolunoğulları Devleti ortadan kaldırılmıştır.
E
Askerî ve İdarî bürokratlar arasında güç mücadelesi başlamıştır.
Soru 8

Halife Me'mun'un, ordusunda Türk birliklerine yer vermesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türklerin de Müslüman olması
B
Arap ve İranlIlara karşı Türkleri bir denge unsuru olarak kullanmak istemesi
C
Türklerin Me'mun için tehlike oluşturabilecek olması
D
Me'mun'un annesinin Türk olması
E
Me'mun'un halife oluşunda Türklerin etkin rol oynaması
Soru 9

Fâtımîler dönemi ilim ve kültür faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İslâmî ilimler için Darüî-Hikme kurulmuştur.
B
Mısır'da ilk İslam medresesi kurulmuştur.
C
Fen bilimlerinde büyük gelişmeler kaydedilmiştir.
D
Büyük kütüphaneler kurulmuş ve halkın katıldığı ilim meclisleri düzenlenmiştir.
E
Kadim medeniyetlere ait eserler Arapçaya çevrilmiştir.
Soru 10

Bahrî Memlükler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yerlerini Burcî Memlükler almıştır.
B
Bahrî Memlükler Çerkez kökenlidir.
C
Necmeddin Eyyûb tarafından kurulan birliklerdir.
D
1250-1382 yılları arasındaki Memlûk sultanları bu birliklerden çıkmıştır.
E
Birlikler Nil nehri üzerinde Ravza adasındaki kışlalarda yetişmişlerdir.
Soru 11

İbn Haldun'un “İlmü'l-Umrân” kavramı hangi anlamda kullanılmıştır?

A
Fıkıh Bilimi
B
Tefsir Bilimi
C
Mantık Bilimi
D
Kültür Bilimi
E
Hadis Bilimi
Soru 12

Tuğrul Bey'in 1055'te Abbasî Halifesi'nin isteği ile Bağdat'a girip Abbasî Hilafeti üzerindeki 110 yıllık baskısına son verdiği devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Büveyhîler
B
Rüstemîler
C
Tahirîler
D
Moğollar
E
Fâtımîler
Soru 13

Harun Reşid'in önce Zap valisi tayin ettiği İbrahim'i, Ifrikiyye bölgesinde görevlendirmesiyle temelleri atılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tolunoğulları
B
Rüstemîler
C
idrisîler
D
Fâtımîler
E
Ağlebîler
Soru 14

İslam tarihinde posta teşkilatının ilk kez kurulduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Samaniler
B
Emeviler
C
Dört Halife
D
Selçuklular
E
Abbasiler
Soru 15

Hıttîn Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
1187 yılında meydana gelmiş ve ardından Kudüs Eyyûbiler tarafından fethedilmiştir.
B
Haçlılar ile Selâhaddin Eyyûbî arasında yapılmıştır.
C
Kudüs'ün fethediİlmesiyle Avrupa'nın üç büyük hükümdarının katıldığı yeni bir Haçlı seferi düzenlenmiştir.
D
Filistin, Suriye ve Kudüs Haçlılardan tamamen temizlenmiştir.
E
Savaş sonunda Kudüs Haçlı Krallığı, Antakya Prinkepsliği ve Trablus Kontluğu'na ait topraklar Eyyûbiler'e geçmiştir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Afrika'da kurulan İslam devletlerinden biri değildir?

A
Ağlebîler
B
Saffarîler
C
idrisîler
D
Tolunoğulları
E
ihşidîler
Soru 17

Kahire'de Fatımîler'in kurduğu üniversite (medrese) aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nizamiye
B
Bağdad Medresesi
C
Ezher
D
Küfe Medresesi
E
Merv Medresesi
Soru 18

Ülkesindeki isyanları başarıyla bastıran Saffarîler ve Büveyhîler ile mücadele edip Sâmânî Devletine eski gücünü kazandıran hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ebu Cafer Ahmed
B
Abdülmelik
C
II. Nasr
D
Ali Tigin
E
I. Mansur
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Selâhaddin Eyyûbî'nin faaliyetlerinden biri değildir?

A
Mısır'ın ticari ve iktisadi durumunu düzeltmesi
B
¡ki doğu seferiyle el-Cezîre, Sincar, Âmid, Meyyâfârikîn ve Şehrizor'u alarak Musul'u kendi idaresine bağlaması
C
Haçlılara karşı başarılı seferler gerçekleştirmesi
D
Abbasi halifesine karşı Fatımî halifesini desteklemesi
E
Bizans ve İtalyan şehir devletleriyle ikili anlaşmalar yaparak dış münasebetleri geliştirmesi
Soru 20

Kindî'nin mensup olduğu felsefe ekolü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meşşâiye
B
Dehriye
C
işrâkiye
D
Rivakiye
E
Bâtıniye
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x